Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky na zvýhodněné tarify Business Neomezeně do všech sítí a Business Start 250

 1. Nabídka je určena novým firemním zákazníkům - podnikatelům společnosti Vodafone, kteří splňují podmínky níže. Nabídka není určena pro nefiremní zákazníky a zákazníky OneNet.
 2. Nabídku tvoří 2 pevně přednastavené kombinace služeb pro firemní zákazníky, které si zákazník nově pořídí. Pro zákazníka, který je právnickou osobou, je podmínkou současné uzavření smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek na 24 měsíců se závazkem k minimálnímu měsíčnímu plnění uvedeným níže.

Jedná se o následné dva zvýhodněné tarify:

 1. Tarif Start 250 + Mobilní připojení 3 GB za cenu 434 Kč - Balíček 250 minut do všech sítí, Mobilní připojení 1GB a VPN Firma neomezeně, licence Vodafone Business CyberWall + Zvětšení datového balíčku - 2 GB Naplno s minimálním měsíčním plněním 349 Kč.
 2. Neomezeně do všech sítí + Mobilní připojení 2,5 GB za 498 Kč – balíček Volání neomezeně, balíček Neomezené SMS Fér, Mobilní připojení 1,5 GB, Zvětšení datového balíčku - 1 GB s minimálním měsíčním plněním 490 Kč.
 3. K přednastavené kombinaci si zákazník dle potřeby může, nebo nemusí, přidat některé další doplňkové služby, jako např.: MMS a další doplňkové služby, které jsou s příslušným tarifem či balíčkem slučitelné.
 4. Pokud zákazník změní některou ze složek tarifu (např. deaktivuje či změní jednu či více komponent přednastavené kombinace), dojde k automatické deaktivaci tarifu a nastavené služby budou účtovány dle aktuálního Ceníku. V případě deaktivace hlasového balíčku či balíčku SMS dojde k automatické aktivaci nulových balíčků Tarifů na míru. V případě deaktivace datového tarifu dojde k automatické aktivaci tarifu Připojení na měsíc. Změna (deaktivace) služby VPN firma neomezeně nemá vliv na tarifní balíček. Pokud zákazník při uzavření smlouvy nebo v průběhu čerpání tarifu aktivuje službu Vodafone Roaming na den, má možnost kdykoliv tuto službu deaktivovat a bezplatně přejít na Vodafone World Roaming, který bude účtován dle aktuálního ceníku. 
 5. Pravidla služeb individuálních komponent, které není možné samostatně aktivovat:
 • 250 minut do všech sítí – volné jednotky na volání na všechny mobilní a pevná čísla v ČR, volání nad rámec volných minut je 3,49 Kč vč. DPH a je účtováno po minutách s tarifikací 60+60. Nevyčerpané volné jednotky se převádějí do následujícího zúčtovacího období. V případě převodu volných jednotek v rámci balíčků jsou nejprve čerpány volné jednotky příslušející k aktuálnímu zúčtovacímu období a následně převedené volné jednotky
 • Neomezené SMS Vodafone Fér – neomezené SMS na všechna mobilní čísla v rámci ČR.
 • Neomezené volání do všech sítí - nabízí neomezené volání do všech sítí v ČR (mobilní a pevná čísla).
 • Datové tarify – Mobilní připojení 1 GB, Po vyčerpání základního datového objemu jsou data účtována dle aktuálního ceníku.
 • Zvětšení datového tarifu – zvětšení datového balíčku 1 GB, Zvětšení datového balíčku 2 GB
 1. Doba platnosti tarifů a jejich jednotlivých balíčků je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka, přičemž u zákazníků s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Tarify mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti tarifů či balíčků, tzn. k obnovení počtu volných jednotek balíčků.
 2. Paušální platba za jednotlivé tarify je zaúčtována okamžitě po jejich aktivaci/změně (první den zúčtovacího období) s tím, že v případě jejich aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena tarifu i počet volných jednotek balíčku vyúčtovány poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. Toto neplatí v případě balíčků s neomezenými jednotkami, u kterých nelze určit poměrnou část volných jednotek (naúčtována tedy bude pouze poměrná částka paušální platby za neomezený balíček, ale jednotky nebudou poměrně propočítány).
 3. Při změnách/rušení tarifů, zvětšení datového baličku či balíčků Data Naplno nedochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl tarif či balíček aktivní. Zákazník má možnost využít všechny zaplacené volné jednotky. Při zrušení nebo změně jakéhokoliv balíčku s volnými jednotkami nedochází k převodu zbývajících jednotek z těchto balíčků, zákazník o nevyčerpané jednotky přichází (výjimkou je balíček 250 minut do všech sítí, kdy zákazníkovi volné jednotky z balíčků převedeme, a dochází k proúčtování). V případě změny z tarifu na jiný tarif, který obsahuje shodný hlasový či SMS balíček dochází ke ztrátě nevyužitých volných jednotek z původního hlasového balíčku.
 4. U balíčků obsahujících neomezené volání či neomezené SMS nedochází k převodu volných jednotek z těchto balíčků do dalšího zúčtovacího období.
 5. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání (např. způsob užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části. Společnost Vodafone si vyhrazuje možnost v souladu s nařízením (EU) č. 531/2012 uplatňovat omezení spočívající v neposkytování služeb regulovaného roamingu a uplatňovat datový objem pro čerpání datových služeb v zemích EU bez příplatku. Aktuální výše datového objemu je uvedena v Ceníku a tato výše bude aktualizována dle podmínek uvedeného nařízení EU.
 6. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.
 7. Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období.
 8. Vodafone si vyhrazuje právo požadovat navýšení Volací jistiny při aktivaci dalších služeb nebo v jiných zvláštních případech. Vodafone je dále oprávněn požadovat navýšení nebo úhradu Volací jistiny při důvodném podezření na zneužití služeb, při špatné platební morálce, apod., a to, aniž by navýšil Volací limit. Volací jistinu je zákazník povinen na žádost Vodafonu uhradit. Z důvodu uhrazené Volací jistiny není možné požadovat odložení platby ani použití Volací jistiny na úhradu částek za poskytnuté služby.
 9. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky Tarifů na míru, Podmínky poskytování mobilních datových služeb pro smlouvy, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 10. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 11. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 12. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 14. 7. 2020