Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Nákupní řád elektronického obchodu společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

1) Úvodní ustanovení

 1. Elektronický obchod (dále též jen „eShop Vodafone“) umožňuje nákup zboží a služeb (dále společně také jako „Zboží“) společnosti Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001,DIČ CZ25788001, se sídlem Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zákaznická linka 800 77 77 77 (dále jen „Vodafone“) dle aktuální nabídky uvedené na webových stránkách www.vodafone.cz a to všem novým zákazníkům Vodafone, kteří chtějí uzavřít Účastnickou smlouvu nebo stávajícím zákazníkům, kteří již mají uzavřenou Účastnickou smlouvu (včetně poskytování předplacených služeb) nebo ji chtějí uzavřít, (dále jen „Zákazník“).
 2. Tento nákupní řád se vztahuje na všechny Zákazníky Vodafone, kteří si objednávají příslušné zboží a/nebo služby prostřednictvím eShopu Vodafone.

2) Pravidla a podmínky eShopu Vodafone

I. OBJEDNÁVKA

 1. Objednávka zboží či služeb prostřednictvím eShopu Vodafone může být omezena např. maximálním počtem kusů odebraného zboží, počtem SIM karet na jednoho zákazníka atp.
 2. Cena zboží, objednaného prostřednictvím eShopu Vodafone, se vždy řídí aktuálním ceníkem, a to i v případě, že z důvodu chyby systému je na objednávkovém formuláři či v potvrzovacím e-mailu uvedena cena zboží, která je s cenou v Ceníku v rozporu.
 3. Společnost Vodafone informuje zákazníka prostřednictvím automaticky generovaného emailu obsahující rekapitulaci zaslané objednávky o tom, že jeho objednávka obdržela.
 4. K přijetí objednávky Zákazníka a tedy i uzavření smlouvy mezi Vodafone a zákazníkem dochází až doručením následného e-mailu, v němž Vodafone výslovně potvrzuje přijetí příslušné objednávky.
 5. V případě, že Zákazník nesplní podmínky pro objednání zboží či služeb prostřednictvím eShopu Vodafone, objednávka může být ze strany Vodafone jednostranně bez náhrady zrušena. V případě, že se objednávku zákazníka nepodaří telefonicky (podle zákazníkem poskytnutých kontaktních telefonních údajů) nebo e-mailem potvrdit, může být objednávka bez náhrady zrušena.
 6. Zákazník zadává objednávku na stránkách eShopu Vodafone prostřednictvím veřejné počítačové sítě internet.

II. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Dodávky zboží jsou zajišťovány externí kurýrní službou nebo Českou Poštou, a to výhradně v pracovních dnech v době od 8:00 do 18:00 hodin. (Pro usnadnění doručení zásilky Vám doporučujeme uvést jako dodací adresu místo, kde se budete většinu dne zdržovat, např. zaměstnání).
 2. Zboží je zákazníkům doručováno výhradně na existující adresy v České Republice, a to nejpozději třetí pracovní den následující po potvrzení objednávky, pokud zákazník neobdrží jinou informaci. O způsobu úhrady nákladů spojených s dodávkou zařízení je zákazník informován v eShopu Vodafone při vytvoření objednávky a vybrání společnosti zajišťující dodávky zboží.
 3. Zboží může být zákazníkům dodáno později, než ve stanovené lhůtě, a to v případě, že vybrané zboží není momentálně na skladě.
 4. Po opakovaném neúspěšném pokusu o dodání zboží zákazníkovi je objednávka bez náhrady zrušena.
 5. Zákazník je povinen prokázat se při přebírání zásilky osobními a případně i jinými doklady, podle instrukcí eShopu Vodafone.

III.PLATBA

 1. Platbu za zboží uhradí Zákazník v hotovosti při převzetí zboží nebo platební kartou při vytváření objednávky na eShopu Vodafone. Daňový doklad o uhrazení ceny za objednané plnění obdržíte současně s objednávaným zbožím.

IV. REKLAMACE ZBOŽÍ

 1. Nároky z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného u společnosti Vodafone, způsob a lhůty jejich uplatnění jsou uvedeny v Reklamačním řádu společnosti Vodafone, který je k dispozici na všech značkových prodejnách Vodafone či webových stránkách společnosti Vodafone.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Smlouva uzavřená prostřednictvím eShopu Vodafone je uzavřena tzv. distančním způsobem dle zákona, proto Zákazník může od takové smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí plnění (dobírky).
 2. Při uplatnění práva na odstoupení doporučujeme postupovat níže popsaným způsobem.
 3. Odstupujete-li od smlouvy, doručte zároveň i zboží (včetně veškerého jeho příslušenství), které jste spolu s takovou smlouvou obdržel, a to nejlépe v původním nepoškozeném balení. Vaše povinnost vrátit zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení vyplývá z ustanovení § 1831 Občanského zákoníku. V případě, že zboží nese známky poškození, je neúplné, nebo nese známky opotřebení, jsme oprávněni po Vás požadovat náhradu škody, případně náhradu bezdůvodného obohacení. K zásilce obsahující vrácené zboží přiložte prosím zároveň doklad o koupi.
 4. Náklady na vrácení zboží v případě odstoupení (např. poštovné, dopravné), nese v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1., písm. g) Občanského zákoníku Zákazník jako kupující.
 5. Pro odstoupení od smlouvy můžete využít, a na níže uvedenou adresu zaslat, formulář „Odstoupení od smlouvy“, který naleznete na http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/osobni-a-firemni/formulare/. Nevyužijete-li tento formulář, je třeba na zasílaném dokumentu výslovně uvést, jaký úkon činíte, tedy že odstupujete od smlouvy ve 14 dnech, uvést vaše identifikační údaje a dále prosím jednoznačně identifikujte smlouvu, od které odstupujete. V zájmu rychlého vyřízení doporučujeme zaslat přímo kopii Účastnické smlouvy, u níž právo na odstoupení uplatňujete, byla-li uzavřena v listinné podobě. Jestliže z důvodu chybějících podkladů/údajů nebude možno identifikovat smlouvu, od které odstupujete, můžete být požádáni o doplnění.
 6. Za vrácené zboží Vám bude, při splnění zákonných podmínek, vrácena kupní cena, kterou jste uhradil, a to poštovní poukázkou na Vaši adresu, na kterou bylo zasláno plnění (nedohodneme-li se společně na jiném způsobu úhrady). Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 1832 Občanského zákoníku nejsme povinni Vám vrátit peníze za zboží dříve, než nám zboží předáte, případně než prokážete, že jste zboží odeslal.
 7. Před vrácením zboží také prosím zajistěte, aby veškeré vaše soukromé údaje či aplikace, jako SMS, MMS, kontakty, poznámky, e-mailové zprávy, přístupová hesla, fotografie či videa, byly z přístroje smazány. Za tato data a jejich případné zneužití nenese společnost Vodafone Czech Republic a.s. odpovědnost.
 8. Vracené zboží obdržené poštou či přepravní službou zašlete prosím na adresu: MUFF Logistics s.r.o. - building H1, Do Čertous 2634/7, 193 00 Praha 20.
 9. V případě, že nebudou splněny veškeré zákonné podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, nebudeme bohužel moci Vaše odstoupení od smlouvy považovat za řádné a zboží, které spolu s odstoupením zašlete, Vám bude vráceno zpět s vysvětlením, proč je Vaše odstoupení neplatné.
 10. Upozorňujeme, že dojde-li před odstoupením od Účastnické smlouvy k čerpání služeb elektronických komunikací, budou Vám v souladu s ustanovením § 1834 Občanského zákoníku tyto vyčerpané služby účtovány.
 11. Práva a povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady u zasílaného zboží a možnost odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele. Některá ustanovení těchto zákonů jsou konkretizována v reklamačním řádu.

VI. ZÁRUKA SPOKOJENOSTI

 1. Podmínky Záruky 30 dní na vrácení telefonu nebo služeb naleznete ZDE.

3) Podmínky zásilkového obchodu při použití prostředků komunikace na dálku

 1. Níže naleznete obecné informace týkající se Kupní či Účastnické smlouvy na služby elektronických komunikací uzavřených distančním způsobem (tj. prostředky komunikace na dálku, jako je e-shop, telefonické uzavření smlouvy, nebo sjednání smlouvy mimo obvyklé prodejní prostory apod. – viz § 1820 a násl. Občanského zákoníku).
 2. Konkrétní informace týkající se typu zboží či služby a jejich vlastností, ceny a dalších poplatků, způsobu platby a dodání, informaci o nákladech na dodání na Vámi uvedenou adresu, informací o době trvání smluvního vztahu a podmínkách ukončení smlouvy, Vám budou prostřednictvím příslušné aplikace, či operátora sděleny vždy předem při sjednávání podmínek smluvního vztahu, tedy samozřejmě ještě před uzavřením příslušné smlouvy. Pokud čemukoli nerozumíte, nebo požadujete více informací, neváhejte nás ještě před uzavřením smlouvy kontaktovat na výše uvedených telefonních číslech nebo e-mailové adrese, kde Vám naši operátoři rádi vše vysvětlí a poradí.

4) Zpracování osobních údajů a dokladů

 1. Zákazník je povinen při vyplňování objednávky uvádět pravdivé a úplné údaje, tak aby bylo zajištěno řádné plnění. V případě uvedení nepravdivých, nepřesných či neúplných údajů Vodafone neodpovídá za opožděné či vadné plnění.
 2. Odesláním objednávky Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že jím poskytnuté údaje bude Vodafone zpracovávat za účelem poskytování služeb poskytovaných prostřednictvím eShopu Vodafone (včetně např. kontaktování Zákazníka kdy objednané zboží nebude skladem, nutnosti doplnění Zákazníkem vyplněných údajů atp.), jakož i k účelům uvedeným v Informace pro účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů (dále jen „Informace“).
 3. Poskytne-li Zákazník společnosti Vodafone prostřednictvím eShopu na stánce Košík nebo Dodací a platební údaje své telefonní číslo, souhlasí s tím, že Vodafone bude telefonní číslo zpracovávat za účelem kontaktování Zákazníka, zejména v případě nedokončení objednávky vlivem technické chyby nebo opuštění stránky Zákazníkem a chybnému formátu zadávaných osobních údajů. Takto získané údaje budou zlikvidovány bez zbytečného odkladu po kontaktování zákazníka, nejpozději však do jednoho roku od jejich předání Vodafone.
 4. Zákazník má právo na přístup k jím poskytnutým osobním údajům; má právo požadovat po Vodafone vysvětlení a právo případně požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů a další práva uvedená v § 11, 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů, včetně práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více na www.vodafone.cz (v Informaci a prohlášení o ochraně osobních údajů)

5) Závěrečná ustanovení

 1. Vodafone si vyhrazuje právo měnit dodavatele kurýrní služby a další související parametry služby eShop Vodafone.
 2. Vodafone si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně či trvale zamezit možnosti nákupu zboží či služeb prostřednictvím eShopu Vodafone.
 3. Na vztahy neupravené těmito Podmínkami se použijí přiměřeně ustanovení Všeobecných podmínek poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Vodafone Czech Republic a.s., v aktuálním znění, Informace, a obecně závazné právní předpisy České Republiky.
 4. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2014.

Pomůžeme vám s nákupem

Nechte nám na sebe číslo. V nejbližší pracovní den vám zavoláme a pomůžeme vám s objednávkou.

Kliknutím na „Zavolejte mi“ souhlasíte s tím, že budete kontaktováni s obchodní nabídkou. Více o ochraně soukromí