Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Nákupní řád elektronického obchodu společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

1) Úvodní ustanovení

 1. Elektronický obchod (dále též jen „eShop Vodafone“) umožňuje nákup zboží a služeb (dále společně také jako „Zboží“) společnosti Vodafone Czech Republic a.s., IČ 25788001,DIČ CZ25788001, se sídlem Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zákaznická linka 800 77 77 77 (dále jen „Vodafone“) dle aktuální nabídky uvedené na webových stránkách www.vodafone.cz a to všem novým i stávajícím zákazníkům Vodafone, kteří chtějí uzavřít  či změnit smlouvu o poskytování služeb  nebo si objednat zboží z nabídky eShopu Vodafone (dále jen „Zákazník“).

2) Pravidla a podmínky eShopu Vodafone

I. OBJEDNÁVKA

 1. Objednávka zboží či služeb prostřednictvím eShopu Vodafone může být omezena např. maximálním počtem kusů odebraného zboží, počtem SIM karet na jednoho Zákazníka atp.
 2. Cena zboží, objednaného prostřednictvím eShopu Vodafone, se vždy řídí aktuálním ceníkem, a to i v případě, že z důvodu chyby systému je na objednávkovém formuláři či v potvrzovacím e-mailu uvedena cena zboží, která je s cenou v Ceníku v rozporu.
 3. Společnost Vodafone informuje zákazníka prostřednictvím e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky, který obsahuje rekapitulaci zaslané objednávky. K přijetí objednávky Zákazníka a tedy i uzavření smlouvy mezi Vodafone a Zákazníkem dochází až doručením e-mailu, v němž Vodafone výslovně potvrzuje přijetí příslušné objednávky.
 4. V případě, že Zákazník nesplní podmínky pro objednání zboží či služeb prostřednictvím eShopu Vodafone (např. omezení počtu kusů na jednoho Zákazníka, podmínky promo akce), objednávka může být ze strany Vodafone jednostranně bez náhrady zrušena. V případě nedostupnosti objednaného zboží se pokoušíme Zákazníka kontaktovat za účelem změny objednávky. V případě, že se Zákazníka nepodaří telefonicky (podle zákazníkem poskytnutých kontaktních telefonních údajů) nebo e-mailem kontaktovat, může být objednávka bez náhrady zrušena.
 5. Zákazník zadává objednávku na stránkách eShopu Vodafone prostřednictvím veřejné počítačové sítě internet.

II. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Dodávky zboží jsou zajišťovány externí kurýrní službou nebo Českou Poštou, a to výhradně v pracovních dnech v době od 8:00 do 18:00 hodin. Pro usnadnění doručení zásilky Vám doporučujeme uvést jako dodací adresu místo, kde se budete většinu dne zdržovat, např. zaměstnání.
 2. Zboží je zákazníkům doručováno výhradně na existující adresy v České republice, a to nejpozději pátý pracovní den následující po potvrzení objednávky, pokud zákazník neobdrží jinou informaci. O způsobu úhrady nákladů spojených s dodávkou zboží je Zákazník informován v eShopu Vodafone při vytvoření objednávky a vybrání společnosti zajišťující dodávky zboží.
 3. Zboží může být Zákazníkům dodáno později než ve stanovené lhůtě, a to v případě, že vybrané zboží není momentálně na skladě. O této skutečnosti bude Zákazník informován (zejména prostřednictvím SMS).
 4. Po neúspěšném pokusu o dodání zboží Zákazníkovi je objednávka bez náhrady zrušena, není-li se Zákazníkem dohodnuto jinak.
 5. Zákazník je povinen prokázat se při přebírání zásilky osobními a případně i jinými doklady, podle instrukcí eShopu Vodafone.

III.PLATBA

 1. Platbu za zboží uhradíte v hotovosti při převzetí zboží nebo platební kartou při vytváření objednávky na eShopu Vodafone. Daňový doklad o uhrazení ceny za objednané plnění obdržíte současně s objednávaným zbožím.

IV. REKLAMACE ZBOŽÍ

 1. Nároky z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného u společnosti Vodafone, způsob a lhůty jejich uplatnění jsou uvedeny v Reklamačním řádu společnosti Vodafone, který je k dispozici na všech značkových prodejnách Vodafone či webových stránkách společnosti Vodafone.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Smlouva uzavřená prostřednictvím eShopu Vodafone je uzavřena tzv. distančním způsobem, proto můžete (pokud jste spotřebitelem) od takové smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, SIM karty nebo instalace zařízení pro poskytování služby.
 2. Při uplatnění práva na odstoupení doporučujeme postupovat níže popsaným způsobem.
 3. Odstupujete-li od smlouvy, doručte nám zároveň i zboží (včetně veškerého jeho příslušenství) či SIM kartu, které jste spolu s takovou smlouvou obdržel, a to nejlépe v původním nepoškozeném balení. Vaše povinnost vrátit zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení vyplývá z ustanovení § 1831 Občanského zákoníku. V případě, že zboží nese známky poškození, je neúplné, nebo nese známky opotřebení, jsme oprávněni po Vás požadovat náhradu škody, případně náhradu bezdůvodného obohacení.
 4. Náklady na vrácení zboží, SIM karty či jiného zařízení v případě odstoupení (např. poštovné, dopravné), nese v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1., písm. j) Občanského zákoníku Zákazník jako kupující.
 5. Pro odstoupení od smlouvy můžete využít, a na níže uvedenou adresu zaslat, formulář „Odstoupení od smlouvy“, který naleznete na http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/osobni-a-firemni/formulare/. Nevyužijete-li tento formulář, je třeba na zasílaném dokumentu výslovně uvést, jaký úkon činíte, tedy že odstupujete od smlouvy ve 14 dnech, uvést vaše identifikační údaje a dále prosím jednoznačně identifikujte smlouvu, od které odstupujete. Jestliže z důvodu chybějících podkladů/údajů nebude možno identifikovat smlouvu, od které odstupujete, můžete být požádáni o doplnění.
 6. Za vrácené zboží vám bude, při splnění zákonných podmínek, vrácena kupní cena, kterou jste uhradil, a to poštovní poukázkou na Vaši adresu, na kterou bylo zboží zasláno (nedohodneme-li se společně na jiném způsobu úhrady). Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 1832 Občanského zákoníku nejsme povinni Vám vrátit peníze za zboží dříve, než nám zboží doručíte, případně než prokážete, že jste zboží odeslali.
 7. Před vrácením zboží také prosím zajistěte, aby veškeré vaše soukromé údaje či aplikace, jako SMS, MMS, kontakty, poznámky, e-mailové zprávy, přístupová hesla, fotografie či videa, byly z přístroje smazány. Za tato data a jejich případné zneužití nenese společnost Vodafone odpovědnost.
 8. Vracené zboží obdržené poštou či přepravní službou zašlete prosím na adresu: MUFF Logistics s. r. o. - building H1, Do Čertous 2634/7, 193 00 Praha 20.
 9. V případě, že nebudou splněny veškeré zákonné podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, nebudeme bohužel moci vaše odstoupení od smlouvy považovat za řádné a zboží, které spolu s odstoupením zašlete, vám bude vráceno zpět s vysvětlením, proč vaše odstoupení považujeme za neplatné.
 10. Upozorňujeme, že dojde-li před odstoupením od smlouvy o poskytování služeb k aktivaci a čerpání služeb, budou Vám v souladu s ustanovením § 1834 Občanského zákoníku tyto vyčerpané služby účtovány.
 11. Práva a povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady u zasílaného zboží a možnost odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele. Některá ustanovení těchto zákonů jsou konkretizována v Reklamačním řádu.

VI. ZÁRUKA SPOKOJENOSTI

 1. Podmínky Záruky 30 dní na vrácení zařízení nebo služeb naleznete ZDE.

3) Podmínky zásilkového obchodu při použití prostředků komunikace na dálku

 1. Níže naleznete obecné informace týkající se kupní či smlouvy o poskytování služeb uzavřených distančním způsobem (tj. prostředky komunikace na dálku, jako je internetová samoobsluha, telefonické uzavření smlouvy, nebo sjednání smlouvy mimo obvyklé prodejní prostory apod. – viz § 1820 a násl. Občanského zákoníku).
 2. Konkrétní informace týkající se typu zboží či služby a jejich vlastností, ceny a dalších poplatků, způsobu platby a dodání, informaci o nákladech na dodání na vámi uvedenou adresu, informací o době trvání smluvního vztahu a podmínkách ukončení smlouvy, vám budou prostřednictvím příslušné aplikace, či operátora sděleny vždy předem při sjednávání podmínek smluvního vztahu, tedy samozřejmě ještě před uzavřením příslušné smlouvy. Pokud čemukoli nerozumíte, nebo požadujete více informací, neváhejte nás ještě před uzavřením smlouvy kontaktovat na výše uvedených telefonních číslech nebo e-mailové adrese, kde vám naši operátoři rádi vše vysvětlí a poradí.
 3. Veškeré předsmluvní informace naleznete ZDE Veškeré informace jsou k dispozici ve formátu umožňujícím jejich stažení a uložení za účelem pozdějšího použití.

4) Zpracování osobních údajů a dokladů

 1. Zákazník je povinen při vyplňování objednávky uvádět pravdivé a úplné údaje, tak aby bylo zajištěno řádné plnění. V případě uvedení nepravdivých, nepřesných či neúplných údajů Vodafone neodpovídá za opožděné či vadné plnění.
 2. Odesláním objednávky Zákazník bere na vědomí, že jím poskytnuté údaje bude Vodafone zpracovávat za účelem plnění služeb poskytovaných prostřednictvím eShopu Vodafone (a to včetně např. kontaktování Zákazníka, kdy objednané zboží nebude skladem, nutnosti doplnění Zákazníkem vyplněných údajů atp.), jakož i k dalším odpovídajícím účelům uvedených  v Prohlášení o zpracování osobních údajů (více na webu https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju1/) (dále jen „Informace“).
 3. Poskytne-li Zákazník společnosti Vodafone prostřednictvím eShopu na stránce Košík nebo Dodací a platební údaje své telefonní číslo, bere na vědomí, že Vodafone může telefonní číslo zpracovávat za účelem kontaktování Zákazníka v případě nedokončení objednávky vlivem technické chyby nebo opuštění stránky Zákazníkem a chybnému formátu zadávaných osobních údajů. Takto získané údaje budou zlikvidovány bez zbytečného odkladu po kontaktování Zákazníka.
 4. Zákazník má ve vztahu ke zpracování svých osobních údajů veškerá práva dle platné právní úpravy, jak je podrobně popsáno v Informaci.

5) Závěrečná ustanovení

 1. Vodafone si vyhrazuje právo měnit dodavatele kurýrní služby a další související parametry služby eShop Vodafone.
 2. Vodafone si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně či trvale zamezit možnosti nákupu zboží či služeb prostřednictvím eShopu Vodafone. Z důvodu zajištění dostupnosti zboží si Vodafone vyhrazuje právo omezit množství zboží (určením maximálního počtu kusů na jednu osobu) či nepřijmout/zrušit další objednávky zboží od jedné osoby.
 3. Na vztahy neupravené těmito Podmínkami se použijí přiměřeně ustanovení Všeobecných podmínek poskytování služeb společnosti Vodafone Czech Republic a.s., v aktuálním znění, Informace, a obecně závazné právní předpisy České republiky.
 4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2024 a nahrazují podmínky ze dne 1. 12. 2023.

Pomůžeme vám s nákupem

Nechte nám na sebe číslo. Ještě dnes vám zavoláme a pomůžeme vám s objednávkou.

Kliknutím na „Zavolejte mi“ souhlasíte s tím, že budete kontaktováni s obchodní nabídkou. Více o ochraně soukromí