Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás prioritou. Přečtěte si, jak zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje.

Co je osobní údaj a kdo je subjektem údajů?

Osobní údaj definuje zákon jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také jen „údaje“). Pokud s námi uzavřete smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací a nevyužijete naší nabídky předplacených služeb, pak jste ve smyslu platné právní úpravy subjektem údajů a údaje, které o vás zpracováváme, jsou údaje osobní.

Přečíst více

Osobním údajem nejsou anonymní a/či agregované údaje, tedy údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s určitou osobou, ale jedná se o výsledek vzniklý souhrnem množství jednotlivých informací.

Když se stanete zákazníkem používajícím naše služby, požádáme vás o sdělení vašich osobních údajů.

Údaje, které o vás zpracováváme, závisí na tom, jaké produkty a služby jste si u nás objednal/a jaké používáte, na způsobu využívání daných produktů a služeb a na vaší interakci s Vodafone, popř. v závislosti na údajích, které jsme získali od třetích osob, a to pouze na základě vašeho souhlasu třetím osobám ke sdílení.

V oblasti elektronických komunikací se rozlišují 3 základní druhy údajů, které Vodafone zpracovává: osobní, provozní a lokalizační.

Osobní údaj

Vodafone zpracovává osobní údaje obecně označované jako údaje identifikační. Výčet údajů, který zde uvádíme, neznamená, že o každém společnost Vodafone zpracovává údaje v takovém rozsahu. Jde pouze o splnění informační povinnosti, s tím, že rozsah údajů je vždy ke konkrétnímu zákazníkovi individualizován, s výjimkou údajů, které společnosti Vodafone zákon ukládá zpracovávat.

Přečíst více

Zároveň pro úplnost uvádíme i údaje vztahující se k právnickým osobám, které nejsou osobními údaji ve smyslu zákona.

Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo/popř. národní identifikátor, věk, oslovení (pohlaví), čísla předložených dokladů, obchodní firma/název, sídlo/místo podnikání, sídlo organizační složky, jméno, příjmení a bydliště osob oprávněných jednat za právnickou osobu identifikační číslo, daňové identifikační číslo, kontaktní telefonní číslo, číslo SIM karty, fakturační údaje (např. druh, způsob a objem využívaných služeb), údaje o koncovém zařízení, typová či druhová kategorie koncového zařízení, e-mailové spojení, bankovní spojení, behaviorální chování zákazníka a jiné údaje oprávněně o zákazníkovi získané.

Ochranu podle platné právní úpravy ochrany osobních údajů mají pouze osobní údaje fyzických osob.

Provozní údaj

Provozní údaj definuje zákon o elektronických komunikacích jako jakýkoli údaj zpracovávaný pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování.

Přečíst více

Co tedy provozní údaje je? Provozním údajem je vše, co je potřeba pro to, aby mohl zákazník telefonovat, posílat textové zprávy SMS či zprávy MMS, využívat datové a další služby poskytované společností Vodafone. Jedná se tedy například volající číslo (A-číslo), volané číslo (B-číslo) v případě přesměrování hovoru máme informaci i o původně volaném čísle, začátek a konec spojení, datum a frekvence uskutečněného spojení, IMEI, konfigurační údaje, druh poskytnuté služby, adresa datového spojení (např. IP adresa), adresa datového spojení, a to včetně provozně lokalizačních údajů, což je nezbytná informace o tom, z kterého místa v síti a do jakého místa v síti byl přenos zprávy uskutečněn, přičemž se jedná o údaje generované pouze pro přenos zpráv.

Lokalizační údaj

Lokalizační údaj definuje zákon jako jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací nebo službou elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

Lokalizačním údajem se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací a určující zeměpisnou plochu. Lokalizačním údajem je tedy údaj o poloze koncového zařízení zákazníka, tj. např. údaj o síti, k níž je zákazník připojen.

Další zpracovávané údaje

Současně shromažďujeme písemnou či telefonickou komunikaci mezi vámi a společností Vodafone týkající se vašich reklamací produktů či služeb, vašich dotazů na naše služby, atd. U vašeho telefonního čísla máme také vždy aktuální informaci o službách, které jste si objednal/a a které využíváte. Pokud nám při objednávání výrobků, služeb, při hovoru s operátory Vodafone prodeje nebo v souvislosti s marketingovou akcí či nabídkou společnosti Vodafone sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme v souladu se zákonem pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a společností Vodafone.

Přečíst více

V případě, že využijete některou z našich marketingových nabídek, smíme také zpracovávat údaje nezbytné pro plnění a kontrolu podmínek stanovených v pravidlech této marketingové nabídky, s nimiž budete předem seznámeni. Vy nám můžete dále poskytnout informace o vašem věku, telefonním čísle a elektronické adrese, životním stylu, bankovním spojení, případně jiné údaje poskytnuté vámi při registraci nebo prostřednictvím průzkumů. Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje sdělit, budou použity za účelem, který jsme vám oznámili v době, kdy byly tyto údaje shromažďovány, a podle uvedených podmínek.

Aniž byste nám sdělili jakékoli osobní údaje, můžete se podívat na naše internetové stránky (s výjimkou cookies, aby naše stránky řádně šlapaly, promluvit si s operátory Vodafone prodeje nebo prodejci v našich obchodech. 

Nechcete své osobní údaje poskytovat, a přesto chcete využívat služby Vodafone?

V takovém případě můžete využívat naše předplacené služby. Je však důležité vás upozornit, že i v takovém případě dochází ke zpracování tzv. provozních a lokalizačních údajů a zejména s tím spojených povinností (např. předání takových údajů orgánům státní správy).

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

Společnost Vodafone je mimo jiné poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Pokud se rozhodnete využívat naše služby či produkty a uzavřete s námi smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací či jinou obdobnou smlouvu, je společnost Vodafone povinna získat vaše osobní či identifikační údaje a tyto po zákonem definovanou dobu zpracovávat. Zároveň jsme povinni na základě platných právních předpisů, zpracovávat údaje, které vznikají v rámci poskytování služeb elektronických komunikací, a to tzv. provozní údaje a lokalizační údaje. V tomto případě hovoříme o tzv. povinném zpracování, kdy jsou údaje používány pro účely poskytování služeb elektronických komunikací, souvisejících služeb, platebních transakcí, zajištění propojení a přístupu k síti, vyúčtování a provádění úkonů s tím souvisejících, účetní a daňové účely, identifikace zneužívání sítě či služeb, vymáhání pohledávek, prodej produktů či služeb třetích stran prostřednictvím naší sítě nebo jejich vyúčtování, pro účely volání na čísla tísňového volání; dále jsme oprávněni zpracovávat vaše údaje pro účely vymáhání dluhů a pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti.

Přečíst více.

Abychom mohli lépe cílit, tedy přímo vám „ušít na míru“ nabídku nových služeb, produktů, slev či jiných zajímavostí, můžete nám poskytnout souhlas se zpracováním vašich provozních a lokalizačních údajů. Podobně, pokud nám dáte souhlas se zasíláním obchodních nabídek třetích stran, budeme Vám moci nabídnout čas od času i výhodné nabídky našich obchodních partnerů. V obou případech nám jde o tzv. dobrovolné zpracování osobních údajů, které provádíme na základě vámi daného souhlasu

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.

Přečíst více.

Vaše osobní údaje shromažďujeme v případě, že si od nás koupíte produkt nebo službu (a to včetně prodeje přes internet, telefonicky, na prodejně či prostřednictvím jakékoli jiného prodejního kanálu), že se registrujete pro určitý produkt nebo službu (například uvedením vašeho jména, příjmení a adresy při zřizování emailového účtu), že si objednáte informační materiály, brožury, časopisy a podobné služby, že se zeptáte na více informací o produktu či službě nebo nás kontaktujete s jiným dotazem a žádáte vysvětlení, že se účastníte jakékoli hry či soutěže, kterou Vodafone pořádá, že užíváte naši síť a produkty a služby společnosti Vodafone nebo navštívíte naše webové stránky.

Vaše údaje můžeme rovněž shromažďovat z jiných zdrojů (tzv. nepřímý sběr), například z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a jiného seznamu podnikatelů, z dlužnických registrů atd., to vše v souladu se zákonem.

Proces poskytnutí souhlasu

V rámci procesu uzavírání smlouvy nebo kdykoli poté máte právo neudělit nám souhlas se zpracováním osobních údajů, a to u zpracování údajů, které je dobrovolné, nebo tento souhlas kdykoli odvolat.

Přečíst více.

Souhlas se zpracováním údajů vždy udělujete pro konkrétní účel, a to

    1. Souhlas se zpracováním provozních a lokalizačních údajů pro marketingové a obchodní účely, a to včetně profilování atp.;
    2. Souhlas se zasíláním obchodních nabídek třetích stran, kterými se rozumí, že vám společnost Vodafone nabízí i produkty třetích stran, které pro vás mohou být zajímavé, takové nabídky mohou být ušity na míru právě vám; třetí strana nikdy nemá přístup k Vašim osobním údajům.

Informace o tom jaké souhlasy jste udělili, máte dostupné ve webové samoobsluze Můj Vodafone nebo také v  mobilní aplikaci Můj Vodafone. Pokud byl souhlas udělen, je zaškrtnuto příslušné políčko. Pokud udělen nebyl, je toto políčko prázdné. Prostřednictvím Můj Vodafone máte možnost i Vámi udělené souhlasy spravovat.

Pokud není výše popsaný způsob pro vás vhodný, jsou pro vás k dispozici naše prodejny či centrum péče o zákazníky na lince *77, kde vám rádi s nastavením pomůžeme a vše vysvětlíme.

Proces odvolání souhlasu

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat.

V případě tzv. dobrovolného zpracování jste oprávněni poskytnuté souhlasy kdykoli odvolat. Možnost odvolat udělený souhlas nebo naopak možnost dát souhlas se zpracováním osobních údajů máte ve webové samoobsluze Můj Vodafone nebo v naší mobilní aplikaci Můj Vodafone.

Přečíst více.

Pokud není výše popsaný způsob pro vás vhodný, jsou pro vás k dispozici naše prodejny či centrum péče o zákazníky na lince *77, kde vám rádi s nastavením pomůžeme a vše vysvětlíme.

Stejně tak máte možnost nám sdělit, že nemáte zájem o zasílání informací o našich službách, a to buď v samoobsluze, jak je uvedeno v předchozí větě, nebo na kontakt uvedený v konkrétním obchodním sdělení (např. zavoláním na *77).

Používání údajů

Abychom mohli plnit smlouvu, tedy, abyste si například mohli zavolat, posílat textové zprávy a využívat v telefonu internet, vaše údaje můžeme používat pro účely související s poskytováním služeb, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy či vyjednávání o smlouvě, segmentaci nabídek, aby pro vás byla smlouva výhodná, řízení a spravování vašeho účtu, zasílání vyúčtování, propojení a přístup k síti jiných operátorů, poskytování služeb a produktů, případně informací, které žádáte či odpovědí na vaše stížnosti nebo dotazy ohledně účtu. Kromě osobních údajů zpracováváme pro účely poskytování služeb elektronických komunikací tzv. provozní údaje a pro účely poskytování služeb s přidanou hodnotou i tzv. údaje lokalizační, stejně tak pro další účely, které nám definuje zákon o elektronických komunikacích.

Přečíst více.

Záleží nám na tom, aby Vodafone řádně fungoval, a proto zpracováváme údaje i na základě našeho oprávněného zájmu. Můžeme vypracovávat analýzy o tom, jak využíváte a jak jste spokojený s našimi službami a produkty, a také vás v této věci kontaktovat. Dále také zpracováváme údaje, abychom byli schopni vám nabídnout přímý marketing, tedy zaslat vám nabídky, co vám vyloženě sednou.  Abychom předcházeli podvodům (chránili vás i nás) a současně, jestliže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi, může také docházet ke zpracování vašich údajů.

Výčet zpracování na základě oprávněného zájmu: obecná promlčecí lhůta pro vymáhání, soudní spor; měření a analýza spokojenosti - TNPS, NPS; direct marketing; účel nevypořádaný účet; detekce fraudu. Kdykoliv při těchto zpracování, posuzujeme, zda naše oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi právy. V těchto případech máte navíc právo vznést proti tomuto zpracování námitku.

Abychom mohli lépe cílit, tedy přímo vám „ušít na míru“ nabídku nových služeb, produktů, slev či jiných zajímavostí, můžete nám poskytnout souhlas se zpracováním vašich provozních a lokalizačních údajů. Podobně, pokud nám dáte souhlas se zasíláním obchodních nabídek třetích stran, budeme Vám moci nabídnout čas od času i výhodné nabídky našich obchodních partnerů (samozřejmě aniž bychom těmto třetím stranám poskytovali vaše údaje).

Jako každý máme také zákonné povinnosti, např. účetní a daňové požadavky, abychom jim vyhověli, zpracováváme potřebné údaje. V neposlední řadě se vaše údaje také zpracovávají pro technické a bezpečnostní účely, tj. aby se správně nastavila a udržovala kapacita naší sítě, aby se identifikovala zneužití sítě či služeb.

Vaše údaje zpracováváme především po dobu poskytování vámi objednaných produktů a služeb, resp. až do jejich vypořádání. Pokud s námi ukončíte smluvní vztah, jsme oprávněni zpracovávat vaše jméno, příjmení, adresu a informace o službách/zboží pro účely nabízení obchodu a služeb společnosti Vodafone i po určitou přiměřenou dobu poté, pokud nám nedáte vědět, že o toto nemáte zájem. Vždy máte samozřejmě možnost se nám ozvat, pokud s tím nesouhlasíte.

Poskytování roamingových služeb

  • Zkvalitňování roamingových služeb, plnění závazků v oblasti řádného užití (fair use), odhalování a řešení případů podvodného využívání našich sítí (a partnerských roamingových sítí) a řešení případných technických problémů;
  • Zjišťování výsledků Vodafone při poskytování roamingových služeb, zda roamingové služby a související produkty fungují dle záměru nebo zda jsou pro zkvalitnění roamingu nutná zlepšení.

Přečíst více.

Vodafone k těmto účelům využívá osobní údaje, například vaše jméno, číslo mobilního telefonu či záznamy o provedených hovorech. Na základě těchto údajů pak Vodafone vytváří agregované a statistické zprávy pro řízení, které vás neidentifikují jako osoby. Tyto osobní údaje můžeme také anonymizovat za účelem provedení hlubší analýzy našich roamingových služeb, díky čemuž můžeme rozvíjet roamingové služby pro zákazníky bez identifikace jednotlivých uživatelů.

Vaše práva

Pro uplatnění vašich individuálních práv lze využít tři cesty:

  1. Prostřednictvím webové samoobsluhy Můj Vodafone, kdy je to pro vás s přehledem nejsnazší. Vyplníte elektronický formulář dle uplatňovaného práva a odešlete k nám ke zpracování;
  2. Využitím našich obchodních poboček. Na našich prodejnách vám pomůžeme s vyplněním elektronické žádosti a žádost ke zpracování odešleme ve vašem zastoupení;
  3. Zasláním příslušného formuláře poštou. Z našich internetových stránek si stáhnete potřebný formulář (formuláře naleznete zde: https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/formulare/), vyplníte potřebné informace, úředně ověříte váš podpis, abychom si byli jistí, že jednáme právě s vámi, a odešlete na adresu společnosti Vodafone uvedenou na příslušném formuláři.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud vaše údaje nejsou přesné, máte právo na jejich opravu. Jestliže tedy vaše údaje, které uchováváme, vyžadují aktualizaci nebo pokud jsou podle vašeho názoru nepřesné, můžete nás kontaktovat a provedeme potřebné úpravy.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na informaci, jaké údaje o vás zpracováváme, a také si požádat o kopii vašich osobních údajů, které Vodafone uchovává. Žádost lze podat pouze jako fyzická osoba, kdy jsme si zcela jistí, že právě vy jste tou správnou osobou. Za dodatečné další kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě vzniklých administrativních nákladů.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých okolností máte právo na získání poskytnutých údajů. Vodafone například umožňuje stahování měsíčních vyúčtování v Mobilní aplikaci Můj Vodafone.

Právo vznést námitku proti využívání osobních údajů

Za jistých okolností také máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů ze strany Vodafone.

Do této kategorie spadá i situace, kdy zpracováváme vaše údaje na základě našeho oprávněného zájmu. Můžete tak uplatnit i námitku proti direct marketingu či průzkumu spokojenosti.

Právo omezit využívání vašich údajů

Toto právo můžete uplatnit, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje, které uchováváme, jsou nepřesné nebo bychom je podle vašeho názoru neměli zpracovávat. Za určitých okolností máte právo požadovat omezení zpracování.

Právo na výmaz

Vodafone usiluje o to, aby byly vaše údaje zpracovávány a uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu. Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, které uchováváme. Pokud se domníváte, že vaše údaje uchováváme déle, než je nezbytně nutné, doporučujeme nejprve ověřit, zda byla smlouva se společností Vodafone ukončena, což můžete provést v rámci zákaznických služeb. I když byla smlouva se společností Vodafone ukončena, můžeme mít stále oprávněné důvody ke zpracování vašich osobních údajů.

Jak podat stížnost

Chcete-li nás kontaktovat ohledně jakýchkoli vašich práv nebo si stěžovat na to, jakým způsobem využíváme vaše údaje, kontaktujte náš tým zákaznických služeb nebo zašlete e-mail pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu ochranaosobnichudaju@vodafone.cz. Naší snahou je vám maximálně vyjít vstříc, pokud však stále nebudete spokojeni, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, více na webu: https://www.uoou.cz/.

Identifikace subjektu údajů

Abychom mohli vyhovět některým vašim žádostem o uplatnění práv, musíme si být zcela jisti, že jste to právě vy, příslušný subjekt údajů, kdo uplatňuje tato práva. Procesy poskytování práv máme nastaveny tak, aby se nestalo, že vaše právo uplatní někdo odlišný, anebo aby k vašim údajům získala přístup jiná osoba než právě vy. Identifikace subjektu údajů tedy chrání vás, ale také nás.