Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás prioritou. Přečtěte si, jak zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje.

Co je osobní údaj a kdo je subjektem údajů?

Osobní údaj definuje zákon jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také jen „údaje“). Pokud s námi uzavřete smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací a nevyužijete naší nabídky předplacených služeb, pak jste ve smyslu platné právní úpravy subjektem údajů a údaje, které o vás zpracováváme, jsou údaje osobní.

Přečíst více

Osobním údajem nejsou anonymní a agregované údaje, tedy údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s určitou osobou, ale jedná se o výsledek vzniklý souhrnem množství jednotlivých informací bez možnosti zpětného propojení se subjektem údajů.

V oblasti elektronických komunikací se rozlišují 3 základní druhy údajů, které Vodafone zpracovává: osobní, provozní a lokalizační.

Osobní údaj

Vodafone zpracovává osobní údaje obecně označované jako údaje identifikační. Výčet údajů, který dále uvádíme, neznamená, že o každém zákazníkovi společnost Vodafone zpracovává údaje v plném rozsahu. Jde pouze o splnění informační povinnosti, s tím, že rozsah údajů je vždy ke konkrétnímu zákazníkovi individualizován, s výjimkou údajů, které společnosti Vodafone zákon ukládá zpracovávat.

Přečíst více

Zároveň pro úplnost uvádíme i údaje vztahující se pouze k právnickým osobám, které nejsou osobními údaji ve smyslu zákona.

Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo/popř. národní identifikátor, věk, oslovení (pohlaví), čísla předložených dokladů, obchodní firma/název, sídlo/místo podnikání, sídlo organizační složky, jméno, příjmení a bydliště osob oprávněných jednat za právnickou osobu identifikační číslo, daňové identifikační číslo, kontaktní telefonní číslo, číslo SIM karty, fakturační údaje (např. druh, způsob a objem využívaných služeb), údaje o koncovém zařízení, typová či druhová kategorie koncového zařízení, e-mailové spojení, bankovní spojení, behaviorální chování zákazníka a jiné údaje oprávněně o zákazníkovi získané.

Ochranu podle platné právní úpravy ochrany osobních údajů mají pouze osobní údaje fyzických osob.

Provozní údaj

Provozní údaj definuje zákon o elektronických komunikacích jako jakýkoli údaj zpracovávaný pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování.

Přečíst více

Co tedy provozní údaj je? Provozním údajem je vše, co je potřeba pro to, aby mohl zákazník telefonovat, posílat textové zprávy SMS či zprávy MMS, využívat datové a další služby poskytované společností Vodafone. Jedná se tedy například volající číslo (A-číslo), volané číslo (B-číslo), v případě přesměrování hovoru máme informaci i o původně volaném čísle, IMSI, začátek a konec spojení, datum a frekvence uskutečněného spojení, informace ze signalizační vrstvy SS7, IMEI, číslo televizní karty, číslo SIM karty, identifikační údaje o set top boxu, identifikační údaje o modemu, informace o sledovaných, stahovaných a objednaných pořadech, informace o vašem využívání televizních služeb, konfigurační údaje, druh poskytnuté služby, adresa datového spojení (např. IP adresa), a to včetně provozně lokalizačních údajů, což je nezbytná informace o tom, z kterého místa v síti a do jakého místa v síti byl přenos zprávy uskutečněn, přičemž se jedná o údaje generované pouze pro přenos zpráv.

Lokalizační údaj

Lokalizační údaj definuje zákon jako jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací nebo službou elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

Lokalizačním údajem se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací a určující zeměpisnou polohu. Lokalizačním údajem je tedy údaj o poloze koncového zařízení zákazníka, tj. např. údaj o síti, k níž je zákazník připojen.

Nechcete své osobní údaje poskytovat, a přesto chcete využívat služby Vodafone?

V takovém případě můžete využívat naše předplacené služby. Je však důležité vás upozornit, že i v takovém případě dochází ke zpracování tzv. provozních a lokalizačních údajů a zejména s tím spojených povinností (např. předání takových údajů orgánům státní správy). Dále budeme zpracovávat informace o využívání těchto služeb, historii dobíjení, využití marketingových akcí a podobně. V případě, že si SIM kartu necháte zaslat na adresu, či využijete-li některou z našich marketingových akcí, pro jejíž čerpání je potřeba uvést kontaktní údaje, budeme tyto kontaktní údaje také zpracovávat.

Proč, na základě čeho, jaké údaje a jak dlouho zpracováváme

V následujícím textu popisujeme účely zpracování vašich údajů, právní důvod takového zpracování, příkladný výčet zpracovávaných údajů a dobu zpracování.

Údaje, které o vás zpracováváme, závisí na tom, jaké naše produkty a služby používáte, na způsobu využívání daných produktů a služeb a na vaší interakci s Vodafone, popř. v závislosti na údajích, které jsme získali od třetích osob, a to pouze na základě vašeho souhlasu uděleného takovým třetím osobám ke sdílení. Pokud jste tedy naším zákazníkem, neznamená to, že zpracováváme veškeré níže uvedené údaje za všemi uvedenými účely, ale je to vždy poplatné konkrétním smluvním vztahům a interakci se zákazníkem. Toto se projeví i v případě žádosti o uplatnění práva na přístup, kdy kopie údajů odpovídá skutečně zpracovávaným údajům, a nikoliv všem dále vyjmenovaným.

Některé naše produkty či služby mohou mít samostatné dokumenty pojednávající o zpracování osobních údajů ve vztahu k těmto službám a produktům, které navazují na tento dokument a přináší detailnější či doplňující informace

Poskytování vámi objednaných služeb či produktů

Primárně budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem poskytování služeb či produktů dle uzavřené smlouvy, a to zejména poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Údaje zpracováváme, abyste si například mohli zavolat, posílat textové zprávy a využívat v telefonu internet, ale také k dalším zpracováním souvisejícím s poskytováním služeb, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy či vyjednávání o smlouvě, řízení a spravování vašeho účtu, zasílání informací o poskytovaných službách, zasílání vyúčtování a další komunikace související s úhradou za poskytované služby, propojení a přístup k síti jiných operátorů, poskytování informací, které žádáte či odpovědí na vaše stížnosti nebo dotazy ohledně účtu.

Právním důvodem zpracovávání údajů je plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů), přičemž však rozsah osobních údajů, které musíme pro účely smlouvy zpracovávat je částečně určen § 63 zákona č. 127/2005 Sb.

Zpracovávané údaje:

 • jméno a příjmení,
 • titul,
 • status studenta, seniora či jiné kvalifikace pro speciální zvýhodněnou nabídku,
 • kontaktní údaje: e-mail a telefonní číslo,
 • datum narození a/nebo rodné číslo,
 • autentifikační údaje,
 • číslo OP/ číslo pasu,
 • IČO a DIČ,
 • pohlaví,
 • jazykové preference,
 • adresa místa instalace (a to včetně čísla či označení bytové jednotky), adresa trvalého pobytu, korespondenční a fakturační adresa,
 • číslo klientského účtu,
 • číslo bankovního účtu (číslo pro SIPO platby),
 • údaje o telefonních službách (vaše telefonní číslo, telefonní čísla, na která jste volali nebo posílali zprávy, čas a doba trvání hovoru,  lokalizační údaje, údaje o zařízení (model hardwaru, verze operačního systému, IMEI), množství využitých dat),
 • údaje o využití internetových služeb (množství využitých dat, doba trvání relace, zařízení, IP/MAC adresa, vámi navštívené internetové stránky v rozsahu první domény, kdy tento údaj je nezbytný k přenosu či vyúčtování dané služby či produktu),
 • údaje o sledování televize (vámi sledované programy, využívání našich služeb technické údaje jako např. čas a doba sledování určitého obsahu, kvalita připojení, model a servisní číslo Vašeho set-top boxu, verze používaného softwaru, ID smart karty a kategorie balíčku služeb), Informace o oblíbených pořadech,
 • modelové a servisní číslo vašeho set-top-boxu, používaná verze softwaru, ID smart karty, adresa IP/MAC,
 • provozní a lokalizační údaje,
 • informace o odebíraných službách a produktech,
 • informace o provedených platbách,
 • index zákaznické spokojenosti,
 • komunikace s námi, a to včetně záznamů vybraných telefonických hovorů s klientským centrem a / či jejich přepisy (na nahrávání jste vždy upozorněn), ale také komunikace s námi prostřednictvím emailu, sociálních sítích a chatbota,
 • informace o osobě zastupující vás při podpisu smlouvy (titul, jméno a příjmení, datum narození a/nebo rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo OP nebo pasu, telefonní číslo, e-mail, právní titul zastoupení).
 • vámi poskytnutá zpětná vazba spokojenosti s našimi službami,
 • nastavení vámi udělených souhlasů,
 • kopie a skeny dokumentů, jako například smlouva, zakázkový list, předávací protokol,
 • kopie vystavených vyúčtování,
 • číslo tzv. elektronické karty SIM (e-SIM),
 • logy užívání, sítě, aplikací, služeb a produktů.

Výše uvedené údaje zpracováváme v plném rozsahu po dobu 6 měsíců od ukončení smlouvy a následně v omezené podobě po obecnou promlčecí dobu, tzn. 3 roky. Výjimkou jsou:

 • provozní a lokalizační údaje, kdy jednáme v souladu s platnou právní úpravou a takové údaje zpracováváme po šest měsíců od jejich vzniku,
 • telefonické hovory s klientským centrem či hlasovým botem TOBi a / či jejich přepisy (na nahrávání jste vždy upozorněn), kdy takové údaje zpracováváme nejdéle po šest měsíců od jejich vzniku,
 • komunikace prostřednictvím chatbota u neověřených zákazníků po šest měsíců od jejího vzniku.

Marketing a přizpůsobení našich služeb vašim potřebám

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem přímého marketingu. Jako našeho zákazníka vás budeme informovat o nových produktech a službách, zasílat vám zpravodaje nebo oficiální sdělení, nebo vás informovat o nabídkách, propagačních akcích, losování nebo soutěžích. Tyto zprávy upravujeme podle typu produktů a služeb, které jste si od nás koupili (víme například, že vás nemáme kontaktovat s dalšími nabídkami, pokud je vaše smlouva k telefonu teprve v polovině doby platnosti) a také podle toho, jak naše služby čerpáte (z faktury například víme, že čerpáte hodně dat, proto, abychom vám poskytli z uzavřené smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb to nejlepší, vám nabídneme úpravu tarifu). Pokud nám v rámci našeho webu udělíte souhlas pro personalizované cílení na základě cookies, potom pro přípravu nabídky přímo pro vás můžeme použít i tyto informace z předmětných cookies.

Poskytované služby se časem mění a doplňují, a my bychom byli rádi, abyste vždy měli možnost vybrat si ty, které nejlépe vyhovují právě vašim potřebám. Kontaktovat vás budeme např. poštou, on-line, telefonicky (na vaše a vámi poskytnutá telefonní čísla) nebo formou oznámení prostřednictvím našich aplikací.

V případě, že si přejete přizpůsobení našich služeb vašim potřebám, můžete nám poskytnout souhlas se zpracováním vašich provozních a lokalizačních údajů pro marketingové a obchodní účely, a to včetně profilování, potom vám budeme vám moci nabídnout cílenou nabídku nových služeb, produktů, slev či jiných zajímavostí připravenou přímo pro vás, „na míru“.

Právním důvodem zpracovávání údajů v rámci přímého marketingu je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřován v možnosti seznámit vás s našimi nabídkami. Pokud si však nepřejete takové zprávy dostávat, můžete nás o tom informovat. Právním důvodem zpracovávání údajů v rámci přizpůsobení našich služeb vašim potřebám, a to zpracováním vašich provozních a lokalizačních údajů, či na základě personalizovaného cílení dle cookies, je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, přičemž takový souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Pro právní přesnost uvádíme, že jestliže se rozhodnete podat námitku vůči našemu přímému marketingu, toto si následně rozmyslíte, a vyjádříte se vaší volbou opět pro náš přímý marketing, bude se z právního pohledu jednat také o zpracování na základě vámi uděleného souhlasu. Pro případ popsaný v předchozí větě se pak uplatní obdobně veškeré informace pro zpracování za účelem přímého marketingu na základě oprávněného zájmu. Zejména se pak jedná o jednoduchou možnost, kdykoliv odvolat takový souhlas s přímým marketingem, jako tomu je v případě podání námitky vůči přímému marketingu společnosti Vodafone.

Zpracovávané údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail a telefonní číslo,
 • adresy,
 • informace o věku,
 • pohlaví,
 • informace o odebíraných službách a produktech,
 • informace o čerpání služeb a produktů,
 • informace o platební historii,
 • ARPU hodnota zákazníka,
 • index zákaznické spokojenosti,
 • informace o používaném zařízení,
 • přepisy hovorů s našimi zákaznickými linkami,
 • informace získané na základě cookies, v případě vámi uděleného souhlasu. Jedná se zejména o informace, které zpracováváme na základě vámi uděleného souhlasu s personalizovaným cílením dle cookies,
 • informace získané od třetích stran, pokud jste těmto třetím stranám udělili souhlas,
 • provozní a lokalizační údaje zákazníka v případě udělení souhlasu,
 • popřípadě další informace, které jste nám o sobě sdělili,
 • informace vzniklé vyhodnocením výše uvedeného jako například segmentace zákazníků do zákaznických skupin (například zákazníci, kteří upřednostňují užívání dat nad jinými službami).

Výše uvedené údaje zpracováváme v plném rozsahu po dobu 6 měsíců od ukončení smlouvy a následně v omezené podobě po obecnou promlčecí dobu, tzn. 3 roky. Výjimkou jsou provozní a lokalizační údaje, kdy jednáme v souladu s platnou právní úpravou a takové údaje zpracováváme po dobu šest měsíců od jejich vzniku.

Marketing po ukončení smlouvy

Některé vaše údaje můžeme v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem marketingu našich služeb a produktů i po ukončení smlouvy, ovšem pouze v případě, že nám udělíte souhlas.

Právním důvodem zpracovávání Vašich osobních údajů je tedy souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracovávané údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail a telefonní číslo,
 • adresy,
 • informace o odebíraných službách a produktech.

Výše uvedené údaje zpracováváme maximálně po dva roky či do odvolání souhlasu.

Zasílání / marketing obchodních sdělení třetích stran

Některé vaše údaje můžeme v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem zasílání / marketingu obchodních sdělení třetích stran, ovšem pouze v případě, že nám udělíte souhlas. V takovém případě vám budeme moci nabídnout čas od času i výhodné nabídky našich obchodních partnerů. Samozřejmě vám nebudeme zasílat veškeré nabídky, ale pouze takové, které by pro vás mohly být zajímavé, a to na základě vyhodnocení níže uvedených údajů, které o vás zpracováváme.

V žádném případě nepředáváme vaše osobní údaje těmto třetím stranám.

Právním důvodem zpracovávání Vašich osobních údajů je tedy souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracovávané údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail a telefonní číslo,
 • adresy,
 • věk,
 • pohlaví,
 • ARPU hodnota zákazníka,
 • informace o používaném zařízení,
 • Informace o segmentaci zákazníků do zákaznických skupin (například zákazníci, kteří upřednostňují užívání dat nad jinými službami).

Výše uvedené údaje zpracováváme maximálně po dobu trvání poskytování našich služeb či do odvolání souhlasu.

Poskytnutí obchodní nabídky

Vaše údaje budeme zpracovávat, i pokud nám na vás zanecháte údaj ke kontaktování s obchodní nabídkou, a to abychom vás mohli oslovit s naší obchodní nabídkou dle vašeho přání. Obdobně, pokud při objednání našich služeb prostřednictvím internetového e-shopu nedokončíte objednávku, je možné, že vás budeme kontaktovat.

Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je dle daných okolností souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) anebo vyjednávání o uzavření smlouvy dle (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

zpracovávané údaje:

 • telefonní číslo,
 • email,
 • adresa,
 • další vámi poskytnuté údaje.

Výše uvedené údaje zpracováváme standardně po dobu šesti měsíců, pokud nás o to však požádáte, můžeme výše uvedené údaje zpracovávat i déle. Pokud svůj souhlas odvoláte, ukončíme takové zpracování.

Plnění našich zákonných povinností

Vaše údaje také zpracováváme za účelem plnění našich zákonných povinností, pokud nám to ukládá právní úprava, a to zejména v těchto případech:

 • plnění našich daňových povinností podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,
 • plnění povinností podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • za účelem jejich případného poskytnutí orgánům činným v trestním řízení a dalším subjektům, a to zejména dle § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Právním důvodem zpracovávání vašich údajů je tedy plnění našich právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracovávané údaje:

 • daňové doklady,
 • účetní doklady a záznamy,
 • jméno a příjmení,
 • provozní a lokalizační údaje (jejich rozsah je možné najít ve vyhlášce č. 357/2012 Sb.),
 • případně další související údaje dle platné právní úpravy,
 • žádosti oprávněných orgánů o součinnost,
 • kamerové záznamy,
 • kopie rozhodnutí správních orgánů, jestliže nám byly doručeny jako účastníkovi řízení.

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu stanovenou platnou právní úpravou. V případě daňových dokladů se jedná o deset let od jejich vystavení. Provozní a lokalizační údaje zpracováváme po dobu šesti měsíců od jejich vzniku.

Vedení telefonního seznamu dle platné právní úpravy

Vaše údaje můžeme v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem jejich uvedení v telefonním seznamu. Telefonní seznam lze vést pouze ve vztahu ke specifickým službám a produktům.

Právním důvodem zpracovávání údajů je tedy váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) a naše právní povinnost stanovená dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracovávané údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa,
 • telefonní číslo,
 • nesouhlas s kontaktováním za účelem marketingu.

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu trvání poskytování služeb a do odvolání souhlasu.

Ochrana našich právních nároků

Vaše údaje můžeme také zpracovávat za účelem příp. ochrany našich práv ve správním, civilním či trestním řízení (pokud byste např. neplnil své povinnosti nebo se naopak domníval, že Vodafone neplní své smluvní či zákonné povinnosti). Tento účel zpracování se uplatní například, jestliže spolu budeme v soudním sporu, reklamačním řízení anebo v rámci procesu vymáhání pohledávek.

Právním důvodem zpracovávání údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).  Oprávněný zájem je spatřován v možnosti ochrany a vymožení našich práv.

Zpracovávané údaje:

 • jméno a příjmení,
 • titul,
 • status studenta, seniora či jiné kvalifikace pro speciální zvýhodněnou nabídku,
 • kontaktní údaje: e-mail a telefonní číslo,
 • datum narození a/nebo rodné číslo,
 • autentifikační údaje,
 • číslo OP/ číslo pasu,
 • IČO a DIČ,
 • pohlaví,
 • jazykové preference,
 • adresa místa instalace (a to včetně čísla či označení bytové jednotky), adresa trvalého pobytu, korespondenční a fakturační adresa,
 • číslo klientského účtu,
 • číslo bankovního účtu (případně Bank ID a číslo pro SIPO platby),
 • údaje o telefonních službách (vaše telefonní číslo, telefonní čísla, na která jste volali nebo posílali zprávy, čas a doba trvání hovoru, lokalizační údaje, údaje o zařízení (model hardwaru, verze operačního systému, IMEI), množství využitých dat),
 • údaje o využití internetových služeb (množství využitých dat, doba trvání relace, zařízení, IP/MAC adresa, vámi navštívené internetové stránky v rozsahu první domény, kdy tento údaj je nezbytný k přenosu či vyúčtování dané služby či produktu),
 • údaje o sledování televize (vámi sledované programy, využívání našich služeb technické údaje jako např. čas a doba sledování určitého obsahu, kvalita připojení, model a servisní číslo Vašeho set-top-boxu, verze používaného softwaru, ID smart karty a kategorie balíčku služeb), informace o oblíbených pořadech,
 • informace o odebíraných službách a produktech,
 • informace o provedených platbách,
 • komunikace s námi, a to včetně záznamů vybraných telefonických hovorů s klientským centrem a / či jejich přepisů (na nahrávání jste vždy upozorněn), ale také komunikace s námi prostřednictvím e-mailu, sociálních sítích a chatbota,
 • informace o osobě zastupující vás při podpisu smlouvy (titul, jméno a příjmení, datum narození a/nebo rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo OP nebo pasu, telefonní číslo, e-mail, právní titul zastoupení),
 • vámi poskytnutá zpětná vazba spokojenosti s našimi službami,
 • nastavení Vámi udělených souhlasů,
 • kopie a skeny dokumentů, jako například smlouva, zakázkový list, předávací protokol,
 • kopie vystavených vyúčtování,
 • kopie dokumentů které jste nám poskytli,
 • kopie rozhodnutí správních orgánů,
 • koeficient prioritizace vymáhání pohledávek,
 • logy užívání, sítě, aplikací, služeb a produktů,
 • kamerové záznamy,
 • případně další nezbytné údaje.

Výše uvedené údaje zpracováváme v případě potřeby v omezené podobě po obecnou promlčecí dobu, tzn. 3 roky či po dobu trvání příslušného řízení.

Big Data analýzy za účelem tvorby anonymizovaných agregovaných výstupů

Určité údaje můžeme anonymizovat za využití nejmodernějších technických metod anonymizace a následně agregovat do podoby, která je zcela oddělena od vaší osoby. Tento proces nelze zvrátit, tudíž výsledné údaje již nemají charakter osobních údajů dle platné právní úpravy. Proces anonymizace a agregace nastává v naprosté většině přímo při vzniku údajů, dané informace tedy od počátku nejsou spojeny s žádným subjektem údajů. Při zvážení toho, zda je možné připravit předmětný statisticko-analytický výstup, se řídíme základními podmínkou, a tou je ochrana soukromí. Jako příklad lze uvést přípravu statisticko-analytické mapy vytížení úseku pozemní komunikace v určité oblasti pro potřeby územně samosprávního celku.

Právním důvodem zpracovávání údajů je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem správce, ale i třetích osob, je spatřován v možnosti nabídnout statisticko-analytické výstupy anonymizovaných agregovaných dat.

Zpracovávané údaje:

 • Provozní a/či lokalizační údaje,
 • Údaje o věku a pohlaví,
 • Údaje o poskytovateli služeb elektronických komunikací.

Výše uvedené údaje zpracováváme v omezené podobě a omezeným způsobem ve chvíli jejich vzniku.

Vrácení bezdůvodného obohacení

Vaše údaje můžeme zpracovávat za účelem vrácení případného bezdůvodného obohacení, které vznikne na naší straně (takovým bezdůvodným obohacením mohou být přeplatky na základě vašich úhrad za naše služby anebo zařízení, které jste nám po ukončení smlouvy zaslal navzdory tomu, že jste byl jeho vlastníkem).

Právním důvodem zpracovávání údajů je splnění naší právní povinnosti stanovené § 2991 zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů), a zároveň náš oprávněný zájem zajistit navrácení případného bezdůvodného obohacení našim bývalým zákazníkům, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Zpracovávané údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail a telefonní číslo,
 • adresa trvalého pobytu,
 • IČO a DIČ,
 • informace o zařízení,
 • informace o objednaných službách,
 • informace o provedených platbách,
 • informace o vybraných interakcích se společností Vodafone,
 • číslo klientského účtu.

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu, kdy trvá bezdůvodné obohacení na naší straně anebo do doby účetního vypořádání takového bezdůvodného obohacení.

Předcházení podvodům

Před uzavřením smlouvy / uskutečněním prodeje budeme za účelem předcházení podvodů provádět tzv. ohodnocení rizikovosti.

Pokud jste náš nefiremní zákazník, před každým prodejem probíhá proces ohodnocení rizikovosti založený na automatizovaném individuálním rozhodnutí, v některých případech za využití prostředků pokročilých technologických metod (např. umělé inteligence). Informace takto získané jsou následně posuzovány v kontextu hodnoty a povahy učiněné objednávky. Výsledkem ohodnocení rizikovosti je stanovená dodatečná bezpečnostní jistina, a to v závislosti na míře rizikovosti uskutečňovaného požadavku.

Pro doplnění uvádíme, že ve chvíli, kdy jste náš firemní zákazník, probíhá proces vyhodnocení rizikovosti a bonity firemního zákazníka, založený na manuálním posouzení. Při tomto vyhodnocení se zpracovávají: identifikační údaje společnosti, údaje o případných historických pohledávkách u společnosti Vodafone, informace z registru SOLUS, informace z veřejně dostupných registrů /rejstříků, jako jsou insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, registr ARES, RZP, informace získávané od třetích stran obsahující informace o majetkové propojenosti statutárních orgánů společnosti a informace o finančních výsledcích společnosti. Výsledkem vyhodnocení jsou kroky zajišťující pokrytí případného rizika, a to formou úpravy smluvní nabídky, nebo stanovení dodatečné jistiny, jejíž výše je určena v závislosti na míře rizika.

Jestliže jste fyzickou osobou, samozřejmě můžete v rámci výše popsaných postupů při předcházení podvodů vyjádřit svůj názor, požádat o revizi / přezkum ze strany našeho prodejce anebo uplatněním práva na námitku.

Právním důvodem zpracovávání údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).  Oprávněný zájem je spatřován v ochraně našeho majetku.

Zpracovávané údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa (a to včetně čísla či označení bytové jednotky),
 • rodné číslo,
 • informace o již aktivních službách u společnosti Vodafone,
 • informace o případných historických pohledávkách u společnosti Vodafone,
 • informace o případných historických objednávkách a jejich vyhodnocení
 • informace z registru SOLUS,
 • informace z insolvenčního rejstříku,
 • informace o neplatných dokladech,
 • v případě studentských nabídek informace z databáze držitelů karet ISIC,
 • při prodeji cizím státním příslušníkům informace o čísle dokladu a zemi vydání tohoto dokladu,
 • informace o propojenosti s ostatními osobami,
 • další související informace.

Výše uvedené údaje zpracováváme před uzavřením smlouvy. Výsledky tohoto posouzení zpracováváme po dobu 6 měsíců od provedení vyhodnocení.

Osobní doporučení u služby televize

Vaše údaje můžeme zpracovávat za účelem doporučení a nahrávání televizního obsahu, který by se vám mohl líbit, a to pokud se rozhodnete u služby televize aktivovat osobní doporučení. Osobní doporučení se mohou týkat TV programů, VOD a aplikací. Neposkytujeme však osobní doporučení vztahující se k obsahu pro dospělé.

Prosím, berte v potaz, že Vodafone TV i služba Horizon mají specifické podmínky zpracování osobních údajů dostupné v aplikacích, a také na našich internetových stránkách.

Právním důvodem zpracovávání údajů je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracovávané údaje:

 • informace o upřednostňovaném sledování, tj. informace o sledování televizních kanálů a záznamů v digitálním záznamovém zařízení (Nepoužíváme však osobní údaje týkající se užití obsahu pro dospělé pro jiné účely, než je vyúčtování VOD.).

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu poskytování služeb. Doba zpracování se může lišit podle konkrétní vámi čerpané služby či produktu.

Školení našich pracovníků a zajišťování kvality našich služeb

Zpracovávání osobních údajů za účelem školení a zajišťování kvality. Abychom byli schopni zajistit vaši spokojenost, neustále pracujeme na zlepšování našich služeb, a to i v oblasti proškolení a kontroly našich pracovníků.

Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).  Oprávněný zájem je spatřován v nutnosti školení našich pracovníků, aby vám byli schopni poskytovat prvotřídní služby.

Zpracovávané údaje:

 • naše komunikace s vámi, a to zejména včetně e-mailů, nahrávek hovorů se zákaznickou linkou a / či jejich přepisy, zpráv na sociálních sítích, komunikačních aplikacích a chatbotu.

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu poskytování služeb. Pouze nahrávky komunikace pořízené na zákaznické lince či prodejně zpracováváme za tímto účelem nejdéle po dobu šesti měsíců od jejich vzniku. Komunikaci prostřednictvím chatbota, komunikačních aplikací a na sociálních sítích, pokud nejste naším zákazníkem, a e-mailovou komunikaci uchováváme po dobu 6 měsíců od jejich vzniku.

Zvyšování kvality komunikačního bota Tobi

Abychom byli schopni zajistit vaši spokojenost při komunikaci s naším hlasovým a textovým asistentem Tobi, neustále pracujeme na tom, aby vám při společné komunikaci Tobi lépe rozuměl a poskytoval vám relevantní odpovědi.

Právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřován v nutnosti průběžně trénovat a vylepšovat asistenta Tobi.

Zpracovávané údaje:

 • vaše komunikace s Tobim, a to včetně nahrávek hovorů v rámci komunikace s Tobi chatbotem a / či jejich přepisy a textovou komunikaci s chatbotem Tobi.

Výše uvedené údaje zpracováváme za tímto účelem nejdéle po dobu šesti měsíců od jejich vzniku.

Průzkum spokojenosti

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem průzkumu spokojenosti ve vztahu k našim službám a produktům, ale také poskytované péči. Občas se vás můžeme zeptat i na další otázky související s námi nabízenými službami. Údaje můžeme používat i v případech, kdy vás žádáme o zpětnou vazbu ve vztahu k fungování našich produktů a služeb, našich služeb péče o zákazníky a naší údržby a provozu.

V návaznosti na vaše hodnocení v průzkumu spokojenosti vás pak můžeme následně kontaktovat, abychom probrali vaši zákaznickou zkušenost, problém či požadavek.

Právním důvodem zpracovávání údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) anebo dle daných okolností souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracovávané údaje:

 • jméno a příjmení,
 • telefonní číslo a email,
 • vaše zpětná vazba ve vztahu k fungování našich produktů a služeb, našich služeb péče o zákazníky a naší údržby a provozu,
 • informace týkající se vašeho používání našich produktů a služeb a přístupu k nim,
 • logy užívání, sítě, aplikací, služeb a produktů,
 • informace získané z funkčních a analytických cookies, a to pouze za předpokladu, že nám dáte souhlas s použitím těchto cookies,
 • identifikační číslo provedené instalace ve spojení s vaším hodnocením průběhu instalace některých našich vybraných služeb a produktů v případě, kdy pro takovou instalaci využijeme externího dodavatele poskytovaných služeb,
 • záznamy hovorů s námi nebo s našimi zpracovateli ve vztahu k průzkumu spokojenosti,
 • věk a pohlaví,
 • další údaje, které nám budete chtít poskytnout.

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu poskytování služeb.

Bezpečnost informačních systémů

Vaše údaje budeme zpracovávat i za účelem zajištění bezpečnosti námi spravovaných informačních systémů, jako například naše internetové stránky, internetové samoobsluhy a další informační systémy, které jsou dostupné mimo interní prostředí společnosti.

Právním důvodem zpracovávání údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřován v zajištění bezpečnosti našich informačních systémů a také splnění naší právní povinnosti stanovené zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění.

Zpracovávané údaje:

 • logy užívání, sítě, aplikací, služeb a produktů,
 • provozní a lokalizační údaje.

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců od jejich vzniku či po dobu probíhajícího vyšetřování, v případě předání podnětu oprávněnému orgánu do uzavření tohoto podnětu.

Bezpečnost a integrita sítě

Vaše údaje budeme zpracovávat i za účelem ochrany před narušením bezpečnosti a integrity naší sítě, bezpečnosti služby, a případného následného omezení nebo přerušení poskytování služeb na nezbytně nutnou dobu z provozních, technických a bezpečnostních důvodů. Pro doplnění uvádíme, že v souvislosti s možností kybernetických útoků na naši síť, při kterých mohou být použity IP adresy našich účastníků, vám můžeme odeslat e-mailovou zprávu, ve které vás budeme o tomto útoku informovat, a případně též připojíme informace o nezbytných krocích, které je potřeba učinit z vaší strany. Taková zpráva není v žádném případě obchodním sdělením, ale komunikací za účelem ochrany bezpečnosti a integrity naší sítě.

Právním důvodem zpracovávání údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřován v zajištění bezpečnosti sítě a také splnění naší právní povinnosti stanovené zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění.

Zpracovávané údaje:

 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • provozní a lokalizační údaje,
 • údaje o narušení bezpečnosti a integrity sítě,
 • logy užívání, sítě, aplikací, služeb a produktů,
 • údaje o využití internetových služeb (množství využitých dat, doba trvání relace, zařízení, IP/MAC adresa, vámi navštívené internetové stránky v rozsahu první domény, kdy tento údaj je nezbytný k přenosu či vyúčtování dané služby či produktu),
 • údaje o zaslaných upozorněních.

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců od jejich vzniku či po dobu probíhajícího vyšetřování narušení bezpečnosti a integrity sítě, v případě předání podnětu oprávněnému orgánu do uzavření tohoto podnětu.

Kapacitní plánování sítě

Vaše údaje budeme zpracovávat i za účelem kapacitního plánování sítě, abychom byli schopni zajistit sílu a pokrytí signálu, dostatečně rychlé pevné připojení a abychom mohli lépe rozhodovat o případném posílení prvků sítě pro zajištění uvedeného.

Právním důvodem zpracovávání údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřován v zajištění kvalitní sítě pro naši podnikatelskou činnost.

Zpracovávané údaje:

 • telefonní číslo,
 • jméno a příjmení,
 • adresa,
 • provozní a lokalizační údaje,
 • logy užívání, sítě, aplikací, služeb a produktů,
 • údaje o využití internetových služeb (množství využitých dat, doba trvání relace, zařízení, IP/MAC adresa, vámi navštívené internetové stránky v rozsahu první domény, kdy tento údaj je nezbytný k přenosu či vyúčtování dané služby či produktu),
 • údaje o případných výpadcích a reklamacích.

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců od jejich vzniku.

Vyšetřování podvodného jednání

Vaše údaje můžeme zpracovávat i za účelem vyšetřování podvodného jednání. Naprostá většina našich zákazníků je poctivá, ovšem najdou se i tací, kdy je nezbytně nutné zamezit dalšímu jednání poškozující naši společnost. V takovém případě pak dochází ke zpracování osobních údajů souvisejících s takovou podvodnou činností.

Právním důvodem zpracovávání údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřován v ochraně majetku správce.

Zpracovávané údaje:

 • jméno a příjmení,
 • titul,
 • status studenta, seniora či jiné kvalifikace pro speciální zvýhodněnou nabídku,
 • kontaktní údaje: e-mail a telefonní číslo,
 • datum narození a/nebo rodné číslo,
 • autentifikační údaje,
 • číslo OP/ číslo pasu,
 • IČO a DIČ,
 • adresa místa instalace (a to včetně čísla či označení bytové jednotky), adresa trvalého pobytu, korespondenční a fakturační adresa,
 • číslo klientského účtu,
 • číslo bankovního účtu (číslo pro SIPO platby),
 • údaje o telefonních službách (vaše telefonní číslo, telefonní čísla, na která jste volali nebo posílali zprávy, čas a doba trvání hovoru, lokalizační údaje, údaje o zařízení (model hardwaru, verze operačního systému, IMEI), množství využitých dat),
 • údaje o využití internetových služeb (množství využitých dat, doba trvání relace, zařízení, IP/MAC adresa, vámi navštívené internetové stránky v rozsahu první domény, kdy tento údaj je nezbytný k přenosu či vyúčtování dané služby či produktu),
 • údaje o sledování televize (vámi sledované programy, využívání našich služeb technické údaje jako např. čas a doba sledování určitého obsahu, kvalita připojení, model a servisní číslo Vašeho set-top-boxu, verze používaného softwaru, ID smart karty a kategorie balíčku služeb),
 •  Informace o oblíbených pořadech,
 • informace o odebíraných službách a produktech,
 • informace o provedených platbách,
 • komunikace s námi, a to včetně záznamů vybraných telefonických hovorů s klientským centrem a / či jejich přepisů (na nahrávání jste vždy upozorněn), ale také komunikace s námi prostřednictvím emailu, sociálních sítích a chatbota,
 • informace o osobě zastupující vás při podpisu smlouvy (titul, jméno a příjmení, datum narození a/nebo rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo OP nebo pasu, telefonní číslo, e-mail, právní titul zastoupení),
 • kopie a skeny dokumentů jako například smlouva, zakázkový list, předávací protokol,
 • kopie vystavených vyúčtování,
 • logy užívání, sítě, aplikací, služeb a produktů,
 • kamerové záznamy,
 • v případě podání podnětu oprávněným orgánům, kopie komunikace s těmito orgány a kopie rozhodnutí těchto orgánů.

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců od jejich vzniku či po dobu probíhajícího vyšetřování, v případě předání podnětu Policii České republiky poté do uzavření tohoto podnětu.

Evidence žádostí dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Vaše údaje budeme zpracovávat i za účelem vedení evidence žádostí subjektů údajů a jejich vyřizování.

Právním důvodem zpracovávání údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřován v možnosti prokázat soulad s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Zpracovávané údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail a telefonní číslo,
 • adresy,
 • datum narození a/nebo rodné číslo,
 • číslo dokladu totožnosti,
 • zákaznické číslo, číslo zákaznické smlouvy,
 • žádost o vykonání některého z práv zaručeného obecným nařízením o ochraně osobních údajů,
 • informace o vyřízení žádosti a příslušná komunikace s vámi.

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu tří let od vyhovění či odmítnutí uplatnění práva dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Účast v soutěžních akcích

Čas od času pořádáme soutěžní akce, a to v online prostředí, ale také během různých kulturních akcí. Jestliže s námi budete chtít soutěžit, budeme zpracovávat určité vaše údaje.

Právním důvodem zpracovávání Vašich osobních údajů je souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) anebo plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) (vždy záleží na nastavení a formě dané soutěžní akce).

Zpracovávané údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail a telefonní číslo,
 • adresa,
 • další vámi poskytnuté údaje.

Výše uvedené údaje zpracováváme maximálně po dobu trvání soutěžních akcí či do odvolání souhlasu.

Kamerové záznamy v našich provozovnách, kamenných prodejnách a na prodejních místech

Abychom chránili majetek a právní nároky společnosti Vodafone, mohou být v našich provozovnách, kamenných prodejnách a na prodejních místech instalována kamerová nahrávací zařízení.

Právním důvodem zpracovávání údajů je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřován v potřebě zajistit nezbytnou ochranu majetku a právních nároků společnosti Vodafone.

Zpracovávané údaje:

 • Kamerové záznamy.

Výše uvedené údaje zpracováváme dle typu umístění nejdéle 21 dní, a nejméně 10 dní, od pořízení takového kamerového záznamu.

Index zákaznické spokojenosti

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem vypočtení indexu zákaznické spokojenosti. Tento ukazatel je vyhodnocením dle zadaných parametrů, které nám umožňuje lépe, a to k vaší spokojenosti, spravovat zákaznické portfolio naší společnosti.

Právním důvodem zpracovávání údajů v souvislosti s výpočtem indexu zákaznické spokojenosti je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Oprávněný zájem je spatřován v možnosti vyhodnotit předmětné údaje, které o vás víme a souvisí s naší vzájemnou komunikací a poskytováním našich služeb, tak abychom byli schopni identifikovat možnost či pravděpodobnost toho, že již déle nebudete mít zájem o poskytování služeb z naší strany, a díky tomu i podniknout kroky k vylepšení vaší zákaznické zkušenosti s námi.

Zpracovávané údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail a telefonní číslo,
 • adresy,
 • informace o věku,
 • pohlaví,
 • informace o odebíraných službách a produktech,
 • informace o čerpání služeb a produktů,
 • informace o naší vzájemné komunikaci,
 • informace o platební historii,
 • ARPU hodnota zákazníka,
 • informace o používaném zařízení,
 • informace získané na základě cookies, v případě vámi uděleného souhlasu. Jedná se zejména o informace, které zpracováváme na základě vámi uděleného souhlasu s personalizovaným cílením dle cookies,
 • popřípadě další informace, které jste nám o sobě sdělili,
 • informace vzniklé vyhodnocením výše uvedeného jako například segmentace zákazníků do zákaznických skupin (například zákazníci, kteří upřednostňují užívání dat nad jinými službami).

Index zákaznické spokojenosti zpracováváme nejdéle po dobu 6 měsíců od ukončení smlouvy.

Obecně o souhlasu a jeho odvolání

Souhlas je jedním z právních důvodů pro zpracování osobních údajů. Souhlas je vždy odvolatelný, a to bez udání důvodu. Společnost Vodafone může ve vybraných případech zpracovávat vaše osobní údaje i na základě souhlasu, pokud nám ho udělíte. Pro odstranění pochybností uvádíme, že přímý marketing, a to včetně zasílání obchodních nabídek s našimi službami a produkty, není na základě souhlasu, ale oprávněného zájmu správce v souladu s platnou právní úpravou. Jestliže si nepřejete dostávat obchodní sdělení s nabídkami našich služeb a produktů, využijte, prosím, cestu podání námitky dle informací níže v části Vaše práva dle platné právní úpravy.

Přečíst více.

Informace o tom, jaké souhlasy jste udělili, najdete ve webové samoobsluze Můj Vodafone nebo také v mobilní aplikaci Můj Vodafone. Pokud byl souhlas udělen, je zaškrtnuto příslušné políčko. Pokud udělen nebyl, je toto políčko prázdné. Prostřednictvím Můj Vodafone máte možnost vámi udělené souhlasy spravovat, a tedy i samozřejmě odvolat. Stejně tak máte možnost nám sdělit, že nemáte zájem o zasílání informací o našich službách, a to buď v samoobsluze, jak je uvedeno v předchozí větě, nebo na kontakt uvedený v konkrétním obchodním sdělení (např. zavoláním na *77).

Informace o tom, jak a kde zkontrolovat či změnit nastavení vašich souhlasů, naleznete zde.

Pokud není výše popsaný způsob pro vás vhodný či možný (například v situaci, kdy nemáte přístupové údaje do webové samoobsluhy či aplikace Můj Vodafone), jsou pro vás k dispozici naše prodejny či centrum péče o zákazníky na lince *77, kde vám rádi s nastavením pomůžeme a vše vysvětlíme.

Jestliže jste nám poskytli souhlas jiný než takový, jejichž přehled naleznete ve webové samoobsluze Můj Vodafone nebo v mobilní aplikaci Můj Vodafone (například souhlas používaný pro službu Vodafone TV), potom prosím, postupujte v souladu s informací, která je v dané textaci příslušného dokumentu souhlasu (například odvolání souhlasu formou zaslání emailu na specifickou emailovou adresu). V případech dle tohoto odstavce váš souhlas není v našich základních systémech a s nejvyšší pravděpodobností pro nás ani nejste identifikovanou osobou.

V případě udělení souhlasu daného za účelem poskytnutí obchodní nabídky takový souhlas můžete odvolat na jakékoli naší prodejně či zákaznické lince (musíte ovšem znát kontaktní číslo, které bylo zadáno, abychom vaše údaje mohli dohledat). V případě, že je kontakt potvrzen textovou zprávou,tak bude pro vás nejjednodušší odpovědět právě na tuto textovou zprávu dle instrukcí v ní obsažené. Nicméně i zde, pokud vám nebude vyhovovat tento způsob, vždy je možné využít k odvolání souhlasu prodejnu či zákaznickou linku.

Určité osobní údaje mohou být zpracovávány na základě souhlasu i v souvislosti s cookies. Více informací naleznete zde.

Pro přesnost také uvádíme, že jestliže se vyjádříte námitkou vůči přímému marketingu společnosti Vodafone, a následně si toto rozmyslíte, protože budete mít zájem o možnost, abychom pro vás připravili a na vás komunikovali naše obchodní nabídky, nejedná se již o zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti Vodafone, ale o zpracování dle vámi vysloveného souhlasu. Pochopitelně v takovém případě máte možnost kdykoliv nově udělený souhlas odvolat, a my to bude zcela respektovat, jako tomu je v případě podání námitky vůči přímému marketingu.

Možnosti zpřístupnění vašich údajů mimo společnost Vodafone

Zákazník

Vám, zákazníkům, sdělujeme informace týkající se vašich osobních údajů vždy až po dostatečném ověření identity, k čemuž primárně slouží zákaznické heslo. Více podrobností najdete v kapitole Bezpečnost – Hesla.

Příjemci

Vaše osobní údaje a/nebo údaje o vašem účtu můžeme sdělovat příjemcům pouze za podmínek stanovených zákonem a případně dalšími dokumenty, které si přímo s vámi dohodneme. 

Vodafone samozřejmě nepředá vaše osobní údaje třetím stranám (jiným než uvedeným níže), pokud (a) nám k tomu neudělíte svůj souhlas, (b) pokud to není nezbytné pro poskytování služeb nebo produktů, které jste si objednali nebo které používáte, (c) pokud tak nevyžaduje zákon nebo (d) pokud k tomu společnost Vodafone neopravňuje zákon.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze následujícím subjektům:

 • společnosti, které zajišťují poskytování služeb elektronických komunikací (propojení, roaming);
 • Zpracovatelé, tj. subjekt, který na základě pověření správcem zpracovává osobní údaje (např. marketingové agentury, call centra, vymáhací agentury atd.);

  Pokud jsou údaje předávány zpracovatelům, jsou tyto osoby povinny dodržovat nejen platné právní předpisy, ale také smlouvu o zpracování osobních údajů, a to včetně i tzv. minimálních bezpečnostních požadavků. Minimální bezpečnostní požadavky jsou technicko – organizační bezpečnostní opatření, která jsou dodržována v celé skupině Vodafone a která zabezpečují bezpečnost zpracování vašich osobních údajů nejen v našich systémech, ale i v případě, že jsou vaše data předávána třetím osobám - zpracovatelům.

  Naši dodavatelé a partneři musí také splňovat námi stanovené kodexy, a to včetně Kodexu ochrany informací pro partnery, který zahrnuje i informace, jež mají povahu osobních údajů.

  Zde najdete výčet zpracovatelů, kterým jsou údaje předávány. Uvedený výčet se může měnit v návaznosti na změny obchodních vztahů mezi společností Vodafone a jejími dodavateli.
 • společnosti skupiny Vodafone (poskytování služeb elektronických komunikací a souvisejících služeb);

  Vaše údaje můžeme sdílet v rámci skupiny Vodafone (podnikatelské seskupení s vlastnickými či ovládacími vazbami), a to zejména v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací a souvisejících služeb.

  Společnosti skupiny Vodafone spolu mají uzavřenou globální smlouvu o zpracování a ochraně osobních údajů, tzv. Global Data Sharing Agreement, která komplexně a detailně upravuje zpracování osobních údajů napříč všemi společnostmi skupiny Vodafone.
 • subjekty, jimž takové oprávnění dává zákon (např. orgány státní správy) a které požádají formálně správným a standardizovaným způsobem.

Mezinárodní přenosy dat

V případě nutnosti vaše údaje předáváme jiným společnostem skupiny Vodafone (může se jednat například o servisní centra skupiny Vodafone v Indii, Rumunsku, Maďarsku, Německu a Egyptě) nebo poskytovatelům služeb v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). EHP se skládá ze států Evropské unie, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a Norska, přičemž tyto země uplatňují ekvivalentní zákony v oblasti ochrany údajů a soukromí. K tomuto přenosu dat může dojít v případě, kdy se naše servery (tzn. místa, na nichž ukládáme data) či naši dodavatelé a poskytovatelé služeb nacházejí mimo prostor EHP, nebo pokud naše služby a produkty využíváte při návštěvě států mimo tuto oblast.

Přečíst více.

Pokud Vodafone odesílá vaše údaje do státu, který není členem EHP, zajišťujeme u těchto údajů řádnou ochranu. Vždy také dbáme na to, aby byl přenos dat upraven řádnou právní dohodou. Pokud navíc určitý stát neuplatňuje právní předpisy, které by odpovídaly normám EU pro ochranu údajů, požádáme třetí osobu, aby uzavřela právní dohodu, která tyto normy zohledňuje. Při takových transferech mimo EHP využíváme standardní smluvní doložky doporučené EU (více naleznete na webu Evropské komise).

Vaše práva dle platné právní úpravy

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů přiznává subjektu údajů, tedy fyzické osobě, práva subjektu údajů, která lze uplatnit vůči správci osobních údajů. Tato práva umožňují subjektu údajů získat informace o zpracování osobních údajů, ale také mít, v dále vymezených případech a při splnění zákonných podmínek, přímý vliv na toto zpracování.

Pro uplatnění práv subjektu údajů lze využít tři cesty:

 1. Prostřednictvím webové samoobsluhy Můj Vodafone, kdy je to pro vás s přehledem nejsnazší. Vyplníte elektronický formulář v sekci GDPR formuláře dle uplatňovaného práva a odešlete k nám ke zpracování;
 2. Využitím našich obchodních poboček. Na našich prodejnách vám pomůžeme s vyplněním elektronické žádosti a žádost ke zpracování odešleme ve vašem zastoupení;

  Jestliže nemáte přístup do samoobsluhy či aplikace Můj Vodafone, využijte prosím následující cestu.

 3. Zasláním příslušného formuláře poštou. Z našich internetových stránek si stáhnete potřebný formulář:
  • formuláře naleznete zde: https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/formulare/),

   vyplníte potřebné informace, úředně ověříte váš podpis, abychom si byli jistí, že jednáme právě s vámi, a odešlete na adresu společnosti Vodafone uvedenou na příslušném formuláři.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud vaše údaje nejsou přesné, máte právo na jejich opravu. Jestliže tedy vaše údaje, které uchováváme, vyžadují aktualizaci nebo pokud jsou podle vašeho názoru nepřesné, můžete nás kontaktovat a provedeme potřebné úpravy.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na informaci, jaké údaje o vás zpracováváme, a také si požádat o kopii vašich osobních údajů, které Vodafone uchovává. Žádost lze podat pouze jako fyzická osoba, kdy jsme si zcela jistí, že právě vy jste tou správnou osobou. Za dodatečné další kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě vzniklých administrativních nákladů.

V rámci práva na přístup si lze vyžádat následující údaje:

 • Údaje zákaznického účtu,
 • Provozní a lokalizační údaje,
 • Údaje s dodatečnou identifikací.

V případě údajů zákaznického účtu má kopie vašich údajů individuální charakter a odvíjí se od vámi čerpaných služeb a produktů, komunikace s námi a dalších relevantních okolností. Tato kopie ovšem vždy odpovídá všem údajům, které o vás zpracováváme v našich zákaznických systémech. Jedná se o následující údaje:

 • jméno a příjmení,
 • Adresy,
 • Rodné číslo či datum narození,
 • identifikační údaje,
 • kontaktní údaje,
 • marketingové preference,
 • kopie vystavených vyúčtování,
 • historie vyúčtování,
 • historie provedených plateb,
 • historie vymáhání,
 • informace o inkasu,
 • kopie smluv, formulářů a skeny poskytnutých dokumentů,
 • typy služeb,
 • telefonní čísla,
 • čísla SIM,
 • komunikační profil,
 • informace o odeslaných marketingových nabídkách.

Provozní a lokalizační údaje zpracovávané v souladu s § 97 zákona o elektronických komunikacích. Přístup k těmto údajům vyžaduje nejpřísnější ochranu. Společnost Vodafone má zákonnou povinnost zajistit, aby byl přístup k těmto údajům omezen pouze na fyzickou osobu, se kterou jsou tyto údaje spjaty, tzv. koncový uživatel. Z tohoto důvodu je přístup umožněn pouze zákaznickým účtům s jednou GSM SIM či jednou GSM SIM a datovou SIM, a to v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud žádáte o přístup k údajům zákaznického účtu či provozním a lokalizačním údajům, jedná se o tzv. údaje s dodatečnou identifikací. Abychom vám vyhověli, potřebujeme dodatečnou identifikaci zpracování (například odkázání na konkrétní zpracování), a to proto, abychom v souladu s platnou právní úpravou mohli identifikovat dostatečně subjekt údajů v souladu s článkem 11 nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Jako příklad lze uvést zpracování osobních údajů účastníka jednorázové soutěže pořádané v rámci letního festivalu či zpracování v rámci Přihlašování e-mailem.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých okolností máte právo na získání poskytnutých údajů. Vodafone například umožňuje stahování měsíčních vyúčtování v Mobilní aplikaci Můj Vodafone.

Právo vznést námitku proti využívání osobních údajů

Za jistých okolností také máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů ze strany Vodafone.

Do této kategorie spadá i situace, kdy zpracováváme vaše údaje na základě našeho oprávněného zájmu. Můžete tak uplatnit i námitku proti direct marketingu či průzkumu spokojenosti.

Právo omezit využívání vašich údajů

Toto právo můžete uplatnit, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje, které uchováváme, jsou nepřesné nebo bychom je podle vašeho názoru neměli zpracovávat. Za určitých okolností máte právo požadovat omezení zpracování.

Právo na výmaz

Vodafone usiluje o to, aby byly vaše údaje zpracovávány a uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu. Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, které uchováváme. Pokud se domníváte, že vaše údaje uchováváme déle, než je nezbytně nutné, doporučujeme nejprve ověřit, zda byla smlouva se společností Vodafone ukončena, což můžete provést v rámci zákaznických služeb. I když byla smlouva se společností Vodafone ukončena, můžeme mít stále oprávněné důvody ke zpracování vašich osobních údajů.

Jak podat stížnost

Chcete-li  si stěžovat na to, jakým způsobem zpracováváme vaše údaje, kontaktujte prosím nejdříve náš tým zákaznických služeb nebo zašlete e-mail pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu ochranaosobnichudaju@vodafone.cz. Naší snahou je vám maximálně vyjít vstříc, pokud však stále nebudete spokojeni, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, více na webu: https://www.uoou.cz/.

Identifikace subjektu údajů

Abychom mohli vyhovět některým vašim žádostem o uplatnění práv, musíme si být zcela jisti, že jste to právě vy, příslušný subjekt údajů, kdo uplatňuje tato práva. Procesy poskytování práv máme nastaveny tak, aby se nestalo, že vaše právo uplatní někdo odlišný, anebo aby k vašim údajům získala přístup jiná osoba než právě vy. Identifikace subjektu údajů tedy chrání vás, ale také nás.