Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás prioritou. Přečtěte si, jak zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje.

Co je osobní údaj a kdo je subjektem údajů?

Osobní údaj definuje zákon jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také jen „údaje“). Pokud s námi uzavřete smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací a nevyužijete naší nabídky předplacených služeb, pak jste ve smyslu platné právní úpravy subjektem údajů a údaje, které o vás zpracováváme, jsou údaje osobní.

Přečíst více

Osobním údajem nejsou anonymní a/či agregované údaje, tedy údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s určitou osobou, ale jedná se o výsledek vzniklý souhrnem množství jednotlivých informací.

Když se stanete zákazníkem používajícím naše služby, požádáme vás o sdělení vašich osobních údajů.

Údaje, které o vás zpracováváme, závisí na tom, jaké produkty a služby jste si u nás objednal/a jaké používáte, na způsobu využívání daných produktů a služeb a na vaší interakci s Vodafone, popř. v závislosti na údajích, které jsme získali od třetích osob, a to pouze na základě vašeho souhlasu třetím osobám ke sdílení.

V oblasti elektronických komunikací se rozlišují 3 základní druhy údajů, které Vodafone zpracovává: osobní, provozní a lokalizační.

Osobní údaj

Vodafone zpracovává osobní údaje obecně označované jako údaje identifikační. Výčet údajů, který zde uvádíme, neznamená, že o každém společnost Vodafone zpracovává údaje v takovém rozsahu. Jde pouze o splnění informační povinnosti, s tím, že rozsah údajů je vždy ke konkrétnímu zákazníkovi individualizován, s výjimkou údajů, které společnosti Vodafone zákon ukládá zpracovávat.

Přečíst více

Zároveň pro úplnost uvádíme i údaje vztahující se k právnickým osobám, které nejsou osobními údaji ve smyslu zákona.

Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo/popř. národní identifikátor, věk, oslovení (pohlaví), čísla předložených dokladů, obchodní firma/název, sídlo/místo podnikání, sídlo organizační složky, jméno, příjmení a bydliště osob oprávněných jednat za právnickou osobu identifikační číslo, daňové identifikační číslo, kontaktní telefonní číslo, číslo SIM karty, fakturační údaje (např. druh, způsob a objem využívaných služeb), údaje o koncovém zařízení, typová či druhová kategorie koncového zařízení, e-mailové spojení, bankovní spojení, behaviorální chování zákazníka a jiné údaje oprávněně o zákazníkovi získané.

Ochranu podle platné právní úpravy ochrany osobních údajů mají pouze osobní údaje fyzických osob.

Provozní údaj

Provozní údaj definuje zákon o elektronických komunikacích jako jakýkoli údaj zpracovávaný pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování.

Přečíst více

Co tedy provozní údaje je? Provozním údajem je vše, co je potřeba pro to, aby mohl zákazník telefonovat, posílat textové zprávy SMS či zprávy MMS, využívat datové a další služby poskytované společností Vodafone. Jedná se tedy například volající číslo (A-číslo), volané číslo (B-číslo) v případě přesměrování hovoru máme informaci i o původně volaném čísle, začátek a konec spojení, datum a frekvence uskutečněného spojení, IMEI, konfigurační údaje, druh poskytnuté služby, adresa datového spojení (např. IP adresa), adresa datového spojení, a to včetně provozně lokalizačních údajů, což je nezbytná informace o tom, z kterého místa v síti a do jakého místa v síti byl přenos zprávy uskutečněn, přičemž se jedná o údaje generované pouze pro přenos zpráv.

Lokalizační údaj

Lokalizační údaj definuje zákon jako jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací nebo službou elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

Lokalizačním údajem se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací a určující zeměpisnou plochu. Lokalizačním údajem je tedy údaj o poloze koncového zařízení zákazníka, tj. např. údaj o síti, k níž je zákazník připojen.

Další zpracovávané údaje

Současně shromažďujeme písemnou či telefonickou komunikaci mezi vámi a společností Vodafone týkající se vašich reklamací produktů či služeb, vašich dotazů na naše služby, atd. U vašeho telefonního čísla máme také vždy aktuální informaci o službách, které jste si objednal/a a které využíváte. Pokud nám při objednávání výrobků, služeb, při hovoru s operátory Vodafone prodeje nebo v souvislosti s marketingovou akcí či nabídkou společnosti Vodafone sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme v souladu se zákonem pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a společností Vodafone.

Přečíst více

V případě, že využijete některou z našich marketingových nabídek, smíme také zpracovávat údaje nezbytné pro plnění a kontrolu podmínek stanovených v pravidlech této marketingové nabídky, s nimiž budete předem seznámeni. Vy nám můžete dále poskytnout informace o vašem věku, telefonním čísle a elektronické adrese, životním stylu, bankovním spojení, případně jiné údaje poskytnuté vámi při registraci nebo prostřednictvím průzkumů. Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje sdělit, budou použity za účelem, který jsme vám oznámili v době, kdy byly tyto údaje shromažďovány, a podle uvedených podmínek.

Aniž byste nám sdělili jakékoli osobní údaje, můžete se podívat na naše internetové stránky (s výjimkou cookies, aby naše stránky řádně šlapaly, promluvit si s operátory Vodafone prodeje nebo prodejci v našich obchodech).

Nechcete své osobní údaje poskytovat, a přesto chcete využívat služby Vodafone?

V takovém případě můžete využívat naše předplacené služby. Je však důležité vás upozornit, že i v takovém případě dochází ke zpracování tzv. provozních a lokalizačních údajů a zejména s tím spojených povinností (např. předání takových údajů orgánům státní správy). Dále budeme zpracovávat informace o využívání těchto služeb, historii dobíjení, využití marketingových akcí a podobně. V případě, že si SIM kartu necháte zaslat na adresu, či využijete-li některou z našich marketingových akcí, pro jejíž čerpání je potřeba uvést kontaktní údaje, budeme tyto kontaktní údaje také zpracovávat.

Proč, na základě čeho, jak dlouho a jaké osobní údaje zpracováváme?

Plnění smlouvy

Pokud se rozhodnete využívat naše služby či produkty a uzavřete s námi smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací či jinou obdobnou smlouvu, je společnost Vodafone povinna získat vaše osobní či identifikační údaje za účelem plnění smluvních povinností.

Tyto údaje zpracováváme v plném rozsahu po dobu 6 měsíců od ukončení smlouvy a následně v omezené podobě po obecnou promlčecí dobu, tzn. 3 roky.

Plnění právní povinnosti

Na základě platných právních předpisů, jsme povinni zpracovávat některé vaše osobní údaje, jako například údaje, které vznikají v rámci poskytování služeb elektronických komunikací, a to tzv. provozní a lokalizační údaje, a dále další údaje – především osobní, kontaktní, identifikační, platební údaje, údaje o využívaných službách, vyúčtování a, které slouží pro účely poskytování služeb elektronických komunikací, souvisejících služeb, platebních transakcí, zajištění propojení a přístupu k síti, vyúčtování a provádění úkonů s tím souvisejících, účetní a daňové účely, identifikace zneužívání sítě či služeb, vymáhání pohledávek, prodej produktů či služeb třetích stran prostřednictvím naší sítě nebo jejich vyúčtování, pro účely volání na čísla tísňového volání;

Doba pro zpracování těchto osobních údaje se liší dle jednotlivých zákonů, na základě kterých ke zpracování dochází, např. pro daňové účely se jedná o dobu 11 let, u lokalizačních a provozních údajů se jedná o dobu 6 měsíců od chvíle vzniku těchto údajů. Vždy vaše osobní údaje ovšem zpracováváme pouze po nezbytnou dobu, kterou nám ukládá zákon.

Oprávněný zájem správce

Právní titul oprávněného zájmu správce se uplatňuje u takových zpracování osobních údajů, kde převažují legitimní zájmy či práva správce (Vodafone) anebo třetích stran nad zájmy či právy subjektu údajů (naši zákazníci, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu se správcem. Jedná se např. o ochranu majetku správce, života a zdraví zaměstnanců, osob vstupujících do objektů správce, vymáhání pohledávek a podobně. Dle účelu se může jednat o vaše osobní, kontaktní či identifikační údaje, údaje o uhrazených fakturách, údaje o službách a produktech, které a jak využíváte, údaje získané z veřejně dostupných zdrojů (rejstříky a databáze) a případně další údaje.

Tyto údaje zpracováváme pouze po dobu trvání účelu, např. po dobu vymáhání pohledávky, kamerové záznamy po dobu 21 dní.

Souhlas

V případě, že nám poskytnete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, včetně provozních a lokalizačních údajů pro marketingové a obchodní účely, budeme vám moci nabídnout cílenou nabídku nových služeb, produktů, slev či jiných zajímavostí připravenou přímo pro vás, „na míru“. Podobně, pokud nám dáte souhlas se zasíláním obchodních nabídek třetích stran, budeme Vám moci nabídnout čas od času i výhodné nabídky služeb nebo zboží našich obchodních partnerů.

Poskytnutí výše uvedených souhlasů je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů na základě souhlasu se můžete dozvědět v části Proces poskytnutí souhlasu.

Osobní údaje poskytnuté na základě souhlasu zpracováváme pouze do doby, než svůj souhlas odvoláte, je to nezbytně nutné pro účel zpracování anebo není-li v textu souhlasu vymezeno jinak.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

V rámci tří základních druhů osobních údajů používaných v oblasti elektronických komunikací, kterými jsou identifikační, provozní a lokalizační osobní údaje, můžeme zpracovávat v závislosti na využívání našich služeb a produktů následující kategorie vašich osobních údajů:

Zákaznická data Hlavní identifikační údaje zákazníka jako jméno, příjmení, adresa, datum narození, atd.
Autentifikační data Data potřebná pro ověření zákazníka
Biometrické údaje Identifikátory týkající se fyzických vlastností osoby (jako například nahrávky hovorů při komunikaci s našimi call centry, nahrávky hovorů v rámci interakce na vybraných prodejních místech)
Údaje o použití služeb (volání, SMS, data) Informace o využití telekomunikačních služeb. Údaj vždy obsahuje datum a čas užití služby (například volání, poslání SMS), typ služby a účastnické číslo obou stran.
Obsah Konkrétní obsah komunikace jako například obsah SMS, obsah hovoru, přistupující URL adresy zpracováváme formou přenosu dat v rámci našich systémů.
Cookies Identifikace pro sledování chování jedné osoby na online kanálech (web, aplikace).
Zákaznická péče Údaje o péči o zákazníky jako například záznamy kontaktování podpory, spokojenost s vyřešením požadavku, reklamace.
Údaje o hodnotě zákazníků Marketingové preference
Data o zařízení Data o zařízení jako například číslo a typ zařízení, výrobce, barva.
Data ze zařízení Obsah zařízení jako například instalované aplikace, poloha, případně další data, pokud nám k tomu dáte souhlas např. při využití služby Záloha zařízení
Finanční data Data o finančních tocích (faktury a platby).
Lokalizační data Data o poloze (GPS pozice zařízení, lokace ze sítě či wifi).
Identifikační údaje Číslo OP, pasu, kopie OP
Další nestrukturovaná data Osobní údaje, které nám poskytnete během interakce s námi, aniž bychom vás o ně žádali, např. v rámci telefonického hovoru s naší zákaznickou linkou zmíníte vaši zdravotní indispozici).

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.

Přečíst více.

Vaše osobní údaje shromažďujeme v případě, že si od nás koupíte produkt nebo službu (a to včetně prodeje přes internet, telefonicky, na prodejně či prostřednictvím jakékoli jiného prodejního kanálu), že se registrujete pro určitý produkt nebo službu (například uvedením vašeho jména, příjmení a adresy při zřizování emailového účtu), že si objednáte informační materiály, brožury, časopisy a podobné služby, že se zeptáte na více informací o produktu či službě nebo nás kontaktujete s jiným dotazem a žádáte vysvětlení, že se účastníte jakékoli hry či soutěže, kterou Vodafone pořádá, že užíváte naši síť a produkty a služby společnosti Vodafone nebo navštívíte naše webové stránky.

Vaše údaje můžeme rovněž shromažďovat z jiných zdrojů (tzv. nepřímý sběr), například z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a jiného seznamu podnikatelů, z dlužnických registrů atd., to vše v souladu se zákonem.

Proces poskytnutí souhlasu

V rámci procesu uzavírání smlouvy nebo kdykoli poté máte právo neudělit nám souhlas se zpracováním osobních údajů, a to u zpracování údajů, které je dobrovolné, nebo tento souhlas kdykoli odvolat.

Přečíst více.

Souhlas se zpracováním údajů vždy udělujete pro konkrétní účel, a to

  1. Souhlas se zpracováním provozních a lokalizačních údajů pro marketingové a obchodní účely, a to včetně profilování atp.;
  2. Souhlas se zasíláním obchodních nabídek třetích stran, kterými se rozumí, že vám společnost Vodafone nabízí i produkty třetích stran, které pro vás mohou být zajímavé, takové nabídky mohou být ušity na míru právě vám; třetí strana nikdy nemá přístup k Vašim osobním údajům.

Informace o tom jaké souhlasy jste udělili, máte dostupné ve webové samoobsluze Můj Vodafone nebo také v  mobilní aplikaci Můj Vodafone. Pokud byl souhlas udělen, je zaškrtnuto příslušné políčko. Pokud udělen nebyl, je toto políčko prázdné. Prostřednictvím Můj Vodafone máte možnost i Vámi udělené souhlasy spravovat.

Pokud není výše popsaný způsob pro vás vhodný, jsou pro vás k dispozici naše prodejny či centrum péče o zákazníky na lince *77, kde vám rádi s nastavením pomůžeme a vše vysvětlíme.

Proces odvolání souhlasu

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat

V případě tzv. dobrovolného zpracování jste oprávněni poskytnuté souhlasy kdykoli odvolat. Možnost odvolat udělený souhlas nebo naopak možnost dát souhlas se zpracováním osobních údajů máte ve webové samoobsluze Můj Vodafone nebo v naší mobilní aplikaci Můj Vodafone.

Přečíst více.

Pokud není výše popsaný způsob pro vás vhodný, jsou pro vás k dispozici naše prodejny či centrum péče o zákazníky na lince *77, kde vám rádi s nastavením pomůžeme a vše vysvětlíme.

Stejně tak máte možnost nám sdělit, že nemáte zájem o zasílání informací o našich službách, a to buď v samoobsluze, jak je uvedeno v předchozí větě, nebo na kontakt uvedený v konkrétním obchodním sdělení (např. zavoláním na *77).

Používání údajů

Abychom mohli plnit smlouvu, tedy, abyste si například mohli zavolat, posílat textové zprávy a využívat v telefonu internet, vaše údaje můžeme používat pro účely související s poskytováním služeb, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy či vyjednávání o smlouvě, segmentaci nabídek, aby pro vás byla smlouva výhodná, řízení a spravování vašeho účtu, zasílání vyúčtování, propojení a přístup k síti jiných operátorů, poskytování služeb a produktů, případně informací, které žádáte či odpovědí na vaše stížnosti nebo dotazy ohledně účtu. Kromě osobních údajů zpracováváme pro účely poskytování služeb elektronických komunikací tzv. provozní údaje a pro účely poskytování služeb s přidanou hodnotou i tzv. údaje lokalizační, stejně tak pro další účely, které nám definuje zákon o elektronických komunikacích.

Přečíst více.

Záleží nám na tom, aby Vodafone řádně fungoval, a proto zpracováváme údaje i na základě našeho oprávněného zájmu. Můžeme vypracovávat analýzy o tom, jak využíváte a jak jste spokojený s našimi službami a produkty, a také vás v této věci kontaktovat. Dále také zpracováváme údaje, abychom byli schopni vám nabídnout přímý marketing, tedy zaslat vám nabídky, co vám vyloženě sednou. Abychom předcházeli podvodům (chránili vás i nás) a současně, jestliže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi, může také docházet ke zpracování vašich údajů.

Výčet zpracování na základě oprávněného zájmu: obecná promlčecí lhůta pro vymáhání, soudní spor; měření a analýza spokojenosti - TNPS, NPS; direct marketing; účel nevypořádaný účet; detekce fraudu. Kdykoliv při těchto zpracování, posuzujeme, zda naše oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi právy. V těchto případech máte navíc právo vznést proti tomuto zpracování námitku.

Abychom mohli lépe cílit, tedy přímo vám „ušít na míru“ nabídku nových služeb, produktů, slev či jiných zajímavostí, můžete nám poskytnout souhlas se zpracováním vašich provozních a lokalizačních údajů. Podobně, pokud nám dáte souhlas se zasíláním obchodních nabídek třetích stran, budeme Vám moci nabídnout čas od času i výhodné nabídky našich obchodních partnerů (samozřejmě aniž bychom těmto třetím stranám poskytovali vaše údaje). 

Jako každý máme také zákonné povinnosti, např. účetní a daňové požadavky, abychom jim vyhověli, zpracováváme potřebné údaje. V neposlední řadě se vaše údaje také zpracovávají pro technické a bezpečnostní účely, tj. aby se správně nastavila a udržovala kapacita naší sítě, aby se identifikovala zneužití sítě či služeb.

Doba zpracování údajů

Vaše údaje zpracováváme především po dobu poskytování vámi objednaných produktů a služeb, resp. až do jejich vypořádání. Vaše údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména se jedná o zpracování, kdy nám dobu zpracování ukládá platná právní úprava anebo je to nezbytně nutné pro oprávněné zájmy správce. Pokud s námi ukončíte smluvní vztah, jsme oprávněni zpracovávat vaše jméno, příjmení, adresu a informace o službách/zboží pro účely nabízení obchodu a služeb společnosti Vodafone i po určitou přiměřenou dobu poté, pokud nám nedáte vědět, že o toto nemáte zájem. Vždy máte samozřejmě možnost se nám ozvat, pokud s tím nesouhlasíte.

Poskytování roamingových služeb

 • Zkvalitňování roamingových služeb, plnění závazků v oblasti řádného užití (fair use), odhalování a řešení případů podvodného využívání našich sítí (a partnerských roamingových sítí) a řešení případných technických problémů;
 • Zjišťování výsledků Vodafone při poskytování roamingových služeb, zda roamingové služby a související produkty fungují dle záměru nebo zda jsou pro zkvalitnění roamingu nutná zlepšení.

Přečíst více.

Vodafone k těmto účelům využívá osobní údaje, například vaše jméno, číslo mobilního telefonu či záznamy o provedených hovorech. Na základě těchto údajů pak Vodafone vytváří agregované a statistické zprávy pro řízení, které vás neidentifikují jako osoby. Tyto osobní údaje můžeme také anonymizovat za účelem provedení hlubší analýzy našich roamingových služeb, díky čemuž můžeme rozvíjet roamingové služby pro zákazníky bez identifikace jednotlivých uživatelů.

Marketing a přizpůsobení našich služeb vašim potřebám

Direct marketing a marketing

Jako našeho zákazníka vás budeme informovat o nových produktech a službách, zasílat vám zpravodaje nebo oficiální sdělení, zvát vás k účasti na průzkumech nebo vás informovat o nabídkách, propagačních akcích, losování nebo soutěžích. Tyto zprávy upravujeme podle typu produktů a služeb, které jste si od nás koupili (víme například, že vás nemáme kontaktovat s dalšími nabídkami, pokud je vaše smlouva k telefonu teprve v polovině doby platnosti) a také podle toho, jak naše služby čerpáte (z faktury například víme, že čerpáte hodně dat, proto, abychom vám poskytli z uzavřené smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb to nejlepší, vám nabídneme úpravu tarifu).

Přečíst více

On-line reklama

 • V rámci relevantní reklamy se setkáte také s cílenou on-line reklamou využívající soubory cookies. Tento typ se nazývá reklama podle zájmů. Může být zobrazena na webových stránkách patřících do skupiny Vodafone, na webových stránkách jiných organizací či v rámci jiných kanálů on-line médií, například na stránkách sociálních médií. Můžeme také kombinovat údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookies s jinými shromážděnými údaji. Pokud nechcete, aby byly při zpracování údajů využívány soubory cookies, přejděte do části o cookies. Zde se dozvíte o nastavení souborů cookies i o možnosti jejich zákazu. Abychom mohli lépe cílit online reklamu, můžeme využívat některé nástroje sociálních sítí, pro toto určené. Pokud s tím nesouhlasíte, vždy to můžete změnit uplatněním práva na námitku.
 • Upozorňujeme však, že odhlášení od reklamy podle zájmů neznamená, že reklamy zcela zmizí – nebudou jen uzpůsobeny vašim zájmům.

Předcházení podvodům

Pokud jste náš nefiremní zákazník, před každým prodejem probíhá proces ohodnocení rizikovosti založený na automatizovaném individuálním rozhodnutí. Toto ohodnocení rizikovosti zpracovává: identifikační údaje jako je jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, informace o již aktivních službách u společnosti Vodafone informace o případných historických pohledávkách u společnosti Vodafone, informace z registru Solus, informace z insolvenčního rejstříku, v případě právnických osob informace z registru ARES, informace o neplatných dokladech, v případě studentských nabídek informace z databáze držitelů karet ISIC, při prodeji cizím státním příslušníkům informace o čísle dokladu a zemi vydání tohoto dokladu apod., a to v souladu se zákonem. Informace takto získané jsou následně posuzovány v kontextu hodnoty a povahy učiněné objednávky. Výsledkem ohodnocení rizikovosti je stanovená dodatečná bezpečnostní jistina ve výši 0,- Kč, 2.000,- Kč, 5.000,- Kč, 10.000,- Kč, a to v závislosti na míře rizikovosti uskutečňovaného požadavku.

Přečíst více

Ve chvíli, kdy jste náš firemní zákazník, probíhá proces vyhodnocení rizikovosti a bonity firemního zákazníka založený na manuálním posouzení. Při tomto vyhodnocení se zpracovávají: identifikační údaje společnosti, údaje o případných historických pohledávkách u společnosti Vodafone, informace z registru Solus, informace z veřejně dostupných registrů /rejstříků, jako jsou insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, registr ARES, RZP, informace získávané od třetích stran obsahující informace o majetkové propojenosti statutárních orgánů společnosti a informace o finančních výsledcích společnosti. Výsledkem vyhodnocení jsou kroky zajišťující pokrytí případného rizika, a to formou úpravy smluvní nabídky, nebo stanovení dodatečné jistiny, jejíž výše je určena v závislosti na míře rizika.

Jestliže jste fyzickou osobou, samozřejmě můžete v rámci výše popsaných postupů při předcházení podvodů vyjádřit svůj názor, požádat o revizi / přezkum ze strany našeho prodejce anebo uplatněním práva na námitku.

Prioritizace vymáhání pohledávek

Může se stát, že náš zákazník není schopen hradit své závazky vůči nám. V takovém případě dochází k interní prioritizaci vymáhání pohledávek a dalším s tím souvisejícím krokům. Abychom toho byli schopni, provádíme interní výpočet koeficientu prioritizace vymáhání pohledávek. Tento interní výpočet také slouží jako dílčí TelcoScore, pokud vyslovíte souhlas se službou TelcoScore (více o službě TelcoScore). Pro výpočet takového koeficientu mohou být použita následující data: (a) data související s druhem a způsobem užití poskytovaných služeb (např. druh tarifu, jak často voláte), (b) množství poskytovaných služeb (např. průměrně provolané minuty, počet SMS zpráv), (c) výše zakoupeného kreditu v případě předplacených služeb. Koeficient může rovněž zohlednit údaje o výši plateb za paušální služby, platební morálce a případně informaci o délce prodlení a neuhrazené částce.

Údaje zpracovávané za účelem poskytnutí obchodní nabídky

Na našem webu, v našich obchodech či na zákaznické lince, při marketingových akcích, ale i jinak sbíráme vaše údaje, jestliže s tím souhlasíte, a to za účelem přichystání vhodné obchodní nabídky. Vždy vás nejpozději do šesti měsíců kontaktujeme, přesto lze takový souhlas snadno odvolat (více níže).

Přečíst více

Pokud si budete přát, můžeme vás kontaktovat i později než za 6 měsíců, a to například z důvodu delšího trvání vaší smlouvy u konkurence, s tímto však musíte souhlasit a zároveň budete o této skutečnosti informováni textovou zprávou.

Odvolání souhlasu daného za účelem poskytnutí obchodní nabídky

Tento souhlas můžete odvolat na jakékoli naší prodejně či zákaznické lince (musíte ovšem znát kontaktní číslo, které bylo zadáno, abychom vaše údaje mohli dohledat). V případě, že je kontakt potvrzen textovou zprávou, tak bude pro vás nejjednodušší odpovědět právě na tuto textovou zprávu dle instrukcí v ní obsažené. Nicméně i zde, pokud vám nebude vyhovovat tento způsob, vždy je možné využít k odvolání souhlasu prodejnu, zákaznickou linku anebo zasláním emailu na adresu ochranaosobnichudaju@vodafone.cz.

Možnost sdílení vašich údajů

Zákazník

Vám, zákazníkům, sdělujeme informace týkající se vašich osobních údajů vždy až po dostatečném ověření identity, k čemu primárně slouží zákaznické heslo. V případě neznalosti zákaznického hesla existují dokumentované alternativní postupy, jak tazatele věrohodně ověřit.

Zaměstnanci společnosti Vodafone

Vodafone má zaveden a certifikován systém řízení bezpečnosti informací v souladu s požadavky mezinárodní normy ISO/IEC 27001.

Přístup k Údajům, které Vodafone zpracovává, může mít pouze omezená skupina osob, přičemž pro všechny tyto skupiny osob existují závazná technická a organizační opatření, která jsou pravidelně revidována, jak vnitřními kontrolami Vodafone či Vodafone Group, tak orgány státní správy. Tato opatření definují základní pravidla proti získání vašich osobních údajů neoprávněnými osobami či třetí stranou, jako například klasifikace informací, řízení přístupových oprávnění, chování na pracovišti, ale také tzv. Data Loss Prevention, kodexy chování závazné pro obchodní partnery Vodafone a další.

Třetí osoby

Vaše osobní údaje a/nebo údaje o vašem účtu můžeme sdělovat třetím stranám pouze za podmínek stanovených zákonem a v souladu s Všeobecnými podmínkami, těmito pravidly a případně dalšími dokumenty, které si přímo s vámi dohodneme.

Vodafone samozřejmě nepředá vaše osobní údaje třetím stranám (jiným než uvedeným níže), pokud (a) nám k tomu nedáte svůj souhlas, (b) pokud to není nezbytné pro poskytování služeb nebo produktů, které jste si objednali nebo které používáte, (c) pokud tak nevyžaduje zákon nebo (d) pokud k tomu společnost Vodafone neopravňuje zákon.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze následujícím subjektům:

 • společnosti, které zajišťují poskytování služeb elektronických komunikací (propojení, roaming);
 • Zpracovatelé, tj. subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje (např. marketingové agentury, call centra, vymáhací agentury atd.);
 • společnosti skupiny Vodafone (poskytování služeb elektronických komunikací a souvisejících služeb);
 • subjekty, jimž takové oprávnění dává zákon (např. orgány státní správy) a které požádají formálně správným a standardizovaným způsobem.

Pokud budeme vaše osobní údaje zpracovávat mimo Českou republiku prostřednictvím našeho partnera či mateřské společnosti, budeme dodržovat veškeré právní předpisy a plnit veškeré povinnosti, které nám zákon ukládá.

Společnosti skupiny Vodafone

Vaše údaje můžeme sdílet v rámci skupiny Vodafone (podnikatelské seskupení s vlastnickými či ovládacími vazbami), a to zejména v souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací a souvisejících služeb.

Ke sdílení údajů může také dojít v situaci, kdy by měla společnost Vodafone dceřinou společnost, anebo v případě chystaného sloučení společnosti Vodafone s jinou společností.

Příjemce/Zpracovatelé

Příjemcem se rozumí každá osoba, které jsou údaje zpřístupněny, a to buď na základě (a) zákona nebo (b) smlouvy o zpracování osobních údajů (zpracovatelé).

Pokud jsou údaje předávány zpracovatelům, společnostem v rámci skupiny Vodafone, jsou tyto osoby povinny dodržovat nejen platné právní předpisy, ale také smlouvu o zpracování osobních údajů, a to včetně i tzv. minimálních bezpečnostních požadavků. Minimální bezpečnostní požadavky jsou technicko – organizační bezpečnostní opatření, která jsou dodržována v celé skupině Vodafone a která zabezpečují bezpečnost zpracování vašich osobních údajů nejen v našich systémech, ale i v případě, že jsou vaše data předávána třetím osobám - zpracovatelům.

Naši dodavatelé a partneři musí také splňovat námi stanovené kodexy, a to včetně Kodexu ochrany informací pro partnery, který zahrnuje i informace, jež mají povahu osobních údajů.

Prohlédněte si výčet zpracovatelů, kterým jsou údaje předávány. Uvedený výčet se může měnit v návaznosti na změny obchodních vztahů mezi společností Vodafone a jejími dodavateli.

Mezinárodní přenosy dat

V případě nutnosti vaše údaje předáváme jiným společnostem skupiny Vodafone (může se jednat například o servisní centra skupiny Vodafone v Indii, Rumunsku, Maďarsku, Německu a Egyptě) nebo poskytovatelům služeb v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). EHP se skládá ze států Evropské unie, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a Norska, přičemž tyto země uplatňují ekvivalentní zákony v oblasti ochrany údajů a soukromí. K tomuto přenosu dat může dojít v případě, kdy se naše servery (tzn. místa, na nichž ukládáme data) či naši dodavatelé a poskytovatelé služeb nacházejí mimo prostor EHP, nebo pokud naše služby a produkty využíváte při návštěvě států mimo tuto oblast.

Pokud Vodafone odesílá vaše údaje do státu, který není členem EHP, zajišťujeme u těchto údajů řádnou ochranu. Vždy také dbáme na to, aby byl přenos dat upraven řádnou právní dohodou. Pokud navíc určitý stát neuplatňuje právní předpisy, které by odpovídaly normám EU pro ochranu údajů, požádáme třetí osobu, aby uzavřela právní dohodu, která tyto normy zohledňuje. Při takových transferech mimo EHP využíváme standardní smluvní doložky doporučené EU (více naleznete na webu ec.europa.eu).

Vaše práva

Pro uplatnění vašich individuálních lze využít tři cesty:

 1. Prostřednictvím webové samoobsluhy Můj Vodafone, kdy je to pro vás s přehledem nejsnazší. Vyplníte elektronický formulář v sekci GDPR formuláře dle uplatňovaného práva a odešlete k nám ke zpracování;
 2. Využitím našich obchodních poboček. Na našich prodejnách vám pomůžeme s vyplněním elektronické žádosti a žádost ke zpracování odešleme ve vašem zastoupení;
 3. Zasláním příslušného formuláře poštou. Z našich internetových stránek si stáhnete potřebný formulář (seznam formulářů), vyplníte potřebné informace, úředně ověříte váš podpis, abychom si byli jistí, že jednáme právě s vámi, a odešlete na adresu společnosti Vodafone uvedenou na příslušném formuláři.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud vaše údaje nejsou přesné, máte právo na jejich opravu. Jestliže tedy vaše údaje, které uchováváme, vyžadují aktualizaci nebo pokud jsou podle vašeho názoru nepřesné, můžete nás kontaktovat a provedeme potřebné úpravy.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na informaci, jaké údaje o vás zpracováváme, a také si požádat o kopii vašich osobních údajů, které Vodafone uchovává. Žádost lze podat pouze jako fyzická osoba, kdy jsme si zcela jistí, že právě vy jste tou správnou osobou. Za dodatečné další kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě vzniklých administrativních nákladů.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých okolností máte právo na získání poskytnutých údajů. Vodafone například umožňuje stahování měsíčních vyúčtování v Mobilní aplikaci Můj Vodafone.

Právo vznést námitku proti využívání osobních údajů

Za jistých okolností také máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů ze strany Vodafone.

Do této kategorie spadá i situace, kdy zpracováváme vaše údaje na základě našeho oprávněného zájmu. Můžete tak uplatnit i námitku proti direct marketingu či průzkumu spokojenosti.

Právo omezit využívání vašich údajů

Toto právo můžete uplatnit, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje, které uchováváme, jsou nepřesné nebo bychom je podle vašeho názoru neměli zpracovávat. Za určitých okolností máte právo požadovat omezení zpracování.

Právo na výmaz

Vodafone usiluje o to, aby byly vaše údaje zpracovávány a uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu. Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, které uchováváme. Pokud se domníváte, že vaše údaje uchováváme déle, než je nezbytně nutné, doporučujeme nejprve ověřit, zda byla smlouva se společností Vodafone ukončena, což můžete provést v rámci zákaznických služeb. I když byla smlouva se společností Vodafone ukončena, můžeme mít stále oprávněné důvody ke zpracování vašich osobních údajů.

Jak podat stížnost

Chcete-li nás kontaktovat ohledně jakýchkoli vašich práv nebo si stěžovat na to, jakým způsobem využíváme vaše údaje, kontaktujte náš tým zákaznických služeb nebo zašlete e-mail pověřenci pro ochranu osobních údajů> na adresu ochranaosobnichudaju@vodafone.cz. Naší snahou je vám maximálně vyjít vstříc, pokud však stále nebudete spokojeni, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, více na webu: https://www.uoou.cz/.

Identifikace subjektu údajů

Abychom mohli vyhovět některým vašim žádostem o uplatnění práv, musíme si být zcela jisti, že jste to právě vy, příslušný subjekt údajů, kdo uplatňuje tato práva. Procesy poskytování práv máme nastaveny tak, aby se nestalo, že vaše právo uplatní někdo odlišný, anebo aby k vašim údajům získala přístup jiná osoba než právě vy. Identifikace subjektu údajů tedy chrání vás, ale také nás.