Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Bezpečnost

Ve společnosti Vodafone máme specializované týmy, které průběžně monitorují zpracovávání vašich osobních údajů, odstraňují nesrovnalosti a navrhují zlepšení s cílem maximálně chránit vaše osobní údaje. Vodafone vyvíjí maximální úsilí k tomu, aby byly vaše osobní údaje náležitě a v souladu se zákonem chráněny. Stejné úsilí věnujeme bezpečnosti provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti vaší komunikace v rámci služeb, které vám Vodafone poskytuje.

Podobně také v případech, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány některým z našich zpracovatelů (PDF), dbáme na to, aby jejich bezpečnostní pravidla při zpracování osobních údajů byla náležitá, zejm. aby obsahovala tzv. Minimální bezpečnostní požadavky. Tyto společnosti nikdy nemohou zpracovávat vaše osobní údaje pro jiné než smluvně definované účely. Po skončení naší spolupráce jsou data vždy zpracovatelem vrácena společnosti Vodafone nebo jsou zlikvidována.

Vodafone poskytuje mobilní služby v souladu s mezinárodními standardy pro GSM služby, a tedy opatření související s možnými odposlechy v GSM síti jsou ekvivalentní s tím, co poskytují jiné mobilní sítě v České republice či ve světě. GSM síť není podle mezinárodních standardů určena pro přenos utajených informací - dle bezpečnostních specifikací EU je určena pro přenos neutajených zpráv s krátkodobou platností, tj. toto lze interpretovat tak, že v rámci sítě GSM by neměly být vyřizovány žádné tajné hovory. Toto neznamená, že síť Vodafone přenáší absolutně nezabezpečenou nezašifrovanou komunikaci - pro přenos komunikace mezi mobilním přístrojem a sítí se používá standardní šifrovací algoritmus A5/1.

Pokud by ve výjimečném případě došlo ke specifickému riziku porušení bezpečnosti sítě ve vztahu k ochraně Vašeho soukromí a bude-li takové riziko přesahovat přijímaná opatření, budeme vás informovat o veškerých možnostech docílení nápravy.

Zabezpečení vašich osobních údajů

S ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování vašich osobních údajů, stejně jako různě pravděpodobná a různě závažná rizika pro vaše práva a svobody aplikujeme kontinuálně vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení vašich osobních údajů odpovídající danému riziku. Tato opatření nám pomáhají zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb při zpracování vašich osobních údajů. Vodafone má nastaveny procesy pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

Přečíst více

Pro zajištění co největší bezpečnosti vašich osobních údajů používáme následující metody zabezpečení:

  • Agregace - detailní citlivé informace jsou nahrazeny méně detailními informacemi.
  • Anonymizace - odstranění nebo skrytí polí v sadě dat, kde tato pole buď přímo identifikují jednotlivce, k němuž se data vztahují, nebo by mohla být snadno použita k identifikaci daného jednotlivce.
  • Maskování dat (částečné nebo úplné) - nahrazení citlivých hodnot dat určenými nebo náhodnými daty, která zcela nesouvisí se vstupem.
  • Maskování dat (redigování) - úplné odebrání (odstranění nebo vymazání) citlivých dat.
  • De-identifikace - Obecný termín pro jakoukoliv metodu použitou k odstranění, omezení nebo zprůhlednění citlivých dat-buď anonymizace nebo pseudonymizace.
  • Šifrování (deterministické, zachovávající formát, hash s klíčem, náhodné)-citlivá vstupní hodnota je zašifrována různými způsoby.
  • Pseudonymizace – nahrazení konkrétních identifikačních polí nějakým bezvýznamovým identifikátorem (pseudonymem), typicky vytvořeným speciálně pro tento účel. Hlavní výhodou pseudonymizace oproti anonymizaci je, že umožňuje, aby záznamy vytvořené pro tutéž osobu byly propojeny prostřednictvím stejného „pseudonymu“, což následně umožňuje analyzovat data, sledovat trendy v čase atd.
  • Tokenizace - každý výstup, při kterém je deindetifikovaná informace uložena v úložišti společně se vstupní hodnotou, která ji vygenerovala.

Zabezpečení vašich údajů mimo naši kontrolu

Nemůžeme převzít odpovědnost za jakýkoli neoprávněný přístup nebo za ztrátu osobních údajů, které se nacházejí mimo naši kontrolu.

Přečíst více

Nikdy nežádáme o vaše zabezpečené osobní nebo účetní údaje nevyžádanými komunikačními prostředky. Vaší odpovědností pak je uchovávat své osobní a účetní údaje v bezpečí a nesdílet je s ostatními.

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích osob. Za bezpečnost a obsah těchto webových stránek třetích osob ovšem neneseme odpovědnost. Před použitím těchto stránek nebo uvedením svých osobních údajů na těchto stránkách se proto seznamte se zásadami pro ochranu osobních údajů a s pravidly pro soubory cookies dané společnosti.

Totéž platí pro veškeré webové stránky třetích osob nebo pro obsah, ke kterému se připojujete pomocí našich produktů a služeb.

Své údaje můžete zveřejňovat určitými způsoby, například prostřednictvím pluginů sociálních sítí (mimo jiné těch, které nabízí Google, Facebook, Twitter a Pinterest), nebo prostřednictvím služeb třetích osob, které umožňují zveřejňovat hodnocení nebo jiné informace veřejně, přičemž jiné třetí osoby mohou tyto informace využívat.

Pluginy sociálních sítí a sociální aplikace jsou provozovány samotnými sociálními sítěmi a podléhají jejich vlastním podmínkám využívání a ochrany osobních údajů a pravidlům pro soubory cookies. Proto vám doporučujeme se s těmito podmínkami a pravidly seznámit.

Odposlech a záznam zpráv

Na základě zákona o elektronických komunikacích je osoba zajišťující veřejnou komunikační síť a/nebo poskytovatel veřejně dostupné služby elektronických komunikací povinna zřídit a zajistit v rámci své sítě rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv.

Přečíst více

Vodafone jako mobilní operátor přebírá požadavky na odposlech od předem definovaných subjektů na základě formalizované, schválené a pravidelně revidované procedury a nepřísluší mu právo posuzovat oprávněnost odposlechů v případě, že jsou splněny veškeré formální požadavky stanovené platnou právní úpravou ze strany orgánů státní správy.

Odposlech a záznam zpráv je provádět přímo příslušným orgánem a operátor nemá žádný přístup k obsahu, který získává přímo příslušný státní orgán.

Data Retention – zákonem uložená povinnost zpracovávat údaje pro účely předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů

Vedle odposlechu a záznamu zpráv přiznává zákon taxativně vymezeným orgánům oprávnění vyžadovat údaje o uskutečněných voláních. Naše společnost je povinna za tímto účelem shromažďovat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování veřejných komunikačních sítí a při poskytování veřejně dostupných služeb.

Dále máme povinnost poskytovat informace z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby, a to orgánu oprávněnému k jejich vyžádání podle zvláštního právního předpisu.

Heslo

Pro přístup k zákaznickému účtu si zákazník zadává své heslo. Pro maximální bezpečnost zákaznického účtu je třeba zvolit heslo, které neobsahuje několik stejných čísel nebo číselné řady.

Přečíst více

Operátoři ani prodejci Vodafone nemají přístup k vašemu celému heslu. Pro vaše ověření se mohou zeptat pouze na dvě systémem určené číslice a nemohou výběr těchto číslic ovlivnit. Pro ochranu vašeho hesla doporučujeme sdělovat vždy jen tyto požadované číslice.

Zákaznické heslo je třeba chránit a nesdělovat třetím osobám. Zajistíte tak, že se nikdo nedostane k vašemu účtu. Své heslo chraňte, neboť každý, kdo se prokáže Vaším heslem, může být považován za osobu oprávněnou za zákazníka jednat.

Rozlišení úrovně hesel

Administrátorské heslo

Administrátorské heslo je společné pro celý zákaznický účet – lze se s ním přihlásit pod jakýmkoliv telefonním číslem na daném účtu. Poskytuje plnou kontrolu nad celým účtem a všemi jeho telefonními čísly.

Uživatelské heslo

Uživatelské heslo je povinné pro každé telefonní číslo a umožňuje provádění pouze základních změn na vašem zákaznickém účtu. Slouží zejména pro přístup k informacím o daném telefonním čísle a zobrazení Chytrého přehledu, tedy vaší aktuální útraty.

Heslo plátce

Heslo plátce je nepovinné a poskytuje plnou kontrolu nad skupinou telefonních čísel, sdružených pod jedním fakturačním číslem.