Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky nabídky „Neomezený Basic“ a „Neomezený Business Basic“

1. Nabídka „Neomezený Basic“ a „Neomezený Business Basic“ je určena všem zákazníkům Vodafone (dále též jen „Nabídka“), kteří si ji pořídí přes naše online kanály (e-shop, Internetovou samoobsluhu nebo aplikaci Můj Vodafone). Nabídka platí jen pro prvních 5 000 zákazníků.

2. Tato nabídka není určena pro zákazníky s rámcovou smlouvou a zákazníky OneNet.

3. Nabídku tvoří 2 přednastavené kombinace služeb (tarifů a balíčků) pro nefiremní a firemní zákazníky, které zákazník vlastní nebo si nově pořídí. U právnických osob je podmínkou současné uzavření smlouvy se závazkem na 24 měsíců.

Jedná se o následující kombinaci pro všechny zákazníky:

A o následující kombinaci jen pro firemní zákazníky:

4. Pokud zákazník změní některou ze složek přednastavených kombinací (např. deaktivuje či změní jednu či více komponent přednastavené kombinace), dojde k automatické deaktivaci všech balíčků a nastavené služby budou účtovány dle aktuálního Ceníku (tzn. bez výše uvedených slev).

5. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, Podmínky tarifů Vodafone neomezený, Red, Business Red a tarifů Start, Podmínky služby Vodafone Business CyberWall, Podmínky poskytování mobilních datových služeb pro smlouvy, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

6. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).

7. V případě podezření na zneužití nabídky si Vodafone vyhrazuje právo neaktivovat službu na telefonním čísle, deaktivovat slevy nebo omezit využití dané nabídky.

8. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání k provozování GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání (např. způsob užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.

9. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezených datových balíčků ke generování datového toku, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.

10. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.

11. Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období.

12. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 4. 6. 2021.