Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Business Pevné připojení+

Podmínky pro poskytování služby Vodafone Business Pevné připojení+ společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“)

1. Základní ustanovení

 • Služba Vodafone Business Pevné připojení+ (dále jen „Služba“) je službou, která firemním zákazníkům Vodafone poskytuje nadstavbové řešení k připojení k internetu, obsahuje kombinaci stávajících produktů zabalených do jednoho výhodného balíčku.
 • Služba je poskytována společností Vodafone.
 • Službu mohou využívat zákazníci Vodafone, kteří nejsou spotřebitelé a uzavřou smluvní závazek na 24 měsíců se zavázáním se k Minimálnímu měsíčnímu plnění.
 • Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, Podmínky datových služeb, Podmínky služby Pevný internet, Podmínky provozu služby Pevný internet a Vodafone Internet ADSL/VDSL/Optical, platný Ceník služeb a podmínky v tištěných materiálech společnosti Vodafone s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

2. Popis a podmínky využití Služby

 • Pro využití Služby Vodafone Business Pevné připojení+ musí být Účastník vybaven vhodným koncovým zařízením – v detailu popsané v Podmínkách služby Vodafone Pevný Internet. Tomuto Účastníkovi je možné poskytnout Službu buď jako samostatnou nabídku pro Službu Vodafone Pevný Internet nebo v rámci Kombinované nabídky Red Office/Red+ Office.
 • Služba tvoří ucelený balíček služeb pro firemní zákazníky a nabídka obsahuje:
  A – Poskytneme navýšení aktuální rychlosti pevného internetu od Vodafonu až do rychlosti 100 Mbit/s, pokud je tato rychlost v dané lokalitě k dispozici.
  Vztahuje se následující rychlostní profily:

  Vybraný produkt Technologie
  Pevný internet 2 Mbps ADSL/ADSL2+
  Pevný internet 6 Mbps ADSL/ADSL2+
  Pevný internet 8 Mbps ADSL2+
  Pevný internet 16 Mbps ADSL2+
  Pevný internet 2 Mbps VDSL2
  Pevný internet 8 Mbps VDSL2
  Pevný internet 20 Mbps VDSL2
  Pevný internet 50 Mbps VDSL2
  Pevný internet 100 Mbps VDSL2

  B – Poskytneme LTE zálohu – náhradní USB modem s datovou SIM kartou o kapacitě 10 GB pro případ nečekaného výpadku. USB s vloženou datovou SIM kartou slouží jako náhradní zdroj signálu pro pevný internet v případě nečekaného výpadku.

  C – Přiřadíme vlastní veřejnou pevnou IP adresu – při používání datových služeb se přiděluje dynamická neveřejná IP adresa, statická veřejná IP adresa se přiděluje na žádost zákazníka a je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku.
 • Doporučeným použitím se rozumí využití služby za účelem a způsobem, pro který je služba primárně určena, tedy jako nádstavba k připojení k internetu, a v rámci jejích technických paramaterů.
 • Zákazník o Službu přichází v případě, že přestane splňovat podmínky pro její získání, tedy zejména pokud bude ukončen nebo změněn závazek k čerpání Služeb Pevného internetu nebo Kombinované nabídky.
 • Při zrušení služeb před uplynutím doby 24 měsíců bude účtováno za standardní cenu viz Ceník a naúčtována standardní cena modemu dle aktuálního ceníku platného v době pořízení.
 • Na Službu se nevztahuje 30denní Záruka spokojenosti.

3. Aktivace Služby

 • Pokud nesouhlasíte s podmínkami Služby anebo zpracováním údajů, které jsou nezbytné k poskytování Služby, Službu neaktivujte a nevyužívejte. Aktivací Služby potvrzujete, že jste se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil a podmínky, za nichž je Služba poskytována akceptujete.
 • Služba bude dostupná po dokončení instalace na instalační adrese Účastníka a předání instalačního protokolu.
 • Účastník je povinen poskytnout Vodafone, případně jeho zástupci (dále jen „instalační technik“), součinnost potřebnou pro řádné provedení odborné instalace a případně dalších nezbytných prací a dodávek potřebných pro řádné zprovoznění, opravy a údržbu Služby a Modemu.
 • Účastník není oprávněn po dobu trvání Smlouvy, na základě které je Služba poskytována, jakkoliv zasahovat do provedené odborné instalace (např. přemontovat venkovní jednotku, změnit kabeláž, demontovat bez souhlasu Vodafone vnější jednotku Modemu). V případě, že Účastník jakkoliv do odborně provedené instalace zasáhne, Vodafone negarantuje kvalitu poskytované Služby v rámci sjednaného Tarifu. Dále je Vodafone oprávněn naúčtovat v takovém případě náklady za případný výjezd instalačního technika dle Ceníku.
 • O provedení odborné instalace je sepsán s instalačním technikem protokol.
 • V případě neoprávněné reklamace služby, kdy je k ověření funkčnosti služby nutná návštěva technika, vyhrazuje si Vodafone vyúčtovat náklady na tuto návštěvu Účastníkovi ve výši dle platného Ceníku.

4. Odpovědnost Poskytovatele

 • Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu, která může vzniknout v souvislosti s používáním této Služby.

5. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů

 • Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
 • Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
 • Podmínky Ochrany soukromí společnosti Vodafone naleznete na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-osobnich-udaju/.

6. Reklamace Služby

 • Způsob reklamace Služby se řídí příslušnými ustanoveními uvedenými ve Všeobecných podmínkách.

7. Ostatní ujednání

 • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2020. Platnost nabídky je do odvolání.