Jak získám slevu 200 Kč pro lidi s nízkými příjmy nebo ZTP či ZTP/P?

Nefiremní zákazníci mohou od 1. ledna 2023 do 31. 12. 2025 využít zákonné cenové zvýhodnění (dotaci) ve výši až 200 Kč za měsíc.

Můžete ho využít ve 2 případech:

 • Nízké příjmy - pokud čerpáte dávky pomoci v hmotné nouzi  (příspěvek na živobytí od úřadu práce)
 • Držitelé průkazu ZTP/P, ZTP z důvodu hluchoty a osoby závislé na pomoci jiných lidí

Žadatel o dotaci musí být starší 15 let a zákaznický účet musí být vedený na jeho jméno. Pokud je zákaznický účet na jinou osobu, je potřeba ho nejprve převést na žadatele o dotaci. I dítě může být žadatelem. Pokud je ale dítě mladší 15 let, je potřeba, aby majitel zákaznického účtu u Vodafonu byl jeho rodič/opatrovník. Pokud čerpáte zákonné cenové zvýhodnění, není možné platit Vyúčtování pomocí SIPO.

K jakým službám mohu zvýhodnění využít?

 • Pevný internet
 • Pevné telefonní číslo
 • Mobilní a datový tarif
 • Jedna ze služeb v kombinované nabídce

Vždy platí, že jedna osoba (žadatel) může získat dotaci pouze na 1 službu u 1 mobilního operátora.

K jakým službám zvýhodnění nejde čerpat?

 • Předplacené karty
 • Vodafone TV

Co pro poskytnutí dotace potřebuji?

Být nefiremním zákazníkem Vodafonu s tarifním řešením (mobilní služby, internet).

U žadatele s nízkým příjmem:

Je potřeba doložit Žádost o poskytování zákonného cenového zvýhodnění pro osoby s nízkými příjmy společně s potvrzením od úřadu práce o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi - příspěvku na živobytí. Potvrzení musí být aktuální (maximálně měsíc staré). V případě, že je žadatelem dítě do 15 let, dokládáte navíc rodný list. Pro každého žadatele je potřeba vyplnit žádost zvlášť. Platnost dotace je vždy nastavena do 31. 12. 2025 nebo do doby, kdy přestanete splňovat podmínky (o tom byste nás měli neprodleně informovat).

U žadatele ZTP (ZTP/P):

Dokládáte vyplněný formulář Žádost o poskytování Zákonného cenového zvýhodnění pro ZTP/P. Platnost dotace je vždy nastavena do konce platnosti ZTP (ZTP/P) průkazu, nejpozději však do 31. 12. 2025. V případě vypršení platnosti průkazu je nutné doložit nový formulář.

Je potřeba také doložit jeden z těchto dokladů:

 1. Průkaz ZTP/P.
 2. Průkaz ZTP vydaný z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (s piktogramem přeškrtnutého ucha).
 3. Průkaz ZTP (bez piktogramu přeškrtnutého ucha) s doložením lékařské zprávy o oboustranné praktické hluchotě, kde se rozumí celková ztráta sluchu dle Fowlera 85% a více, více než 70 dB.
 4. Oznámení o přiznání příspěvku na péči nebo platné rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (fyzická osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. nebo IV.). 

Pokud o dotaci žádá zákonný zástupce, přikládá k jednomu z dokladů výše také:

 • Doklad o tom, že je rodičem této osoby (např. rodný list, cestovní pas či občanský průkaz).
 • Nebo rozhodnutí podle § 7 odst. 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, to znamená: Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodiče, Rozhodnutí soudu o osvojení dítěte, Rozhodnutí soudu o ustanovení občana poručníkem nebo Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu.

Jak mohu o dotaci požádat?

 1. v prodejně Vodafonu
 2. posláním dokumentů poštou na adresu: Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
 3. posláním dokumentů přes Datovou schránku

Pokud žádáte o dotaci v prodejně Vodafonu, stačí k vyplněné žádosti ukázat originál potřebného dokladu či dokladů. V ostatních případech je nutné doložit úředně ověřenou kopii dokladů (úřední ověření kopie neplatí pro průkazy ZTP a ZTP/P, které se neověřují).

Další informace najdete na našich stránkách.

Uvidím poskytnutou dotaci v Aktuální útratě v průběhu měsíce?

Dotaci 200 Kč uvidíte až ve vystaveném měsíčním vyúčtování. V Aktuální útratě v průběhu měsíce uvidíte standardní částku za své služby bez této dotace.

Jak mám vyplnit formulář když mám průkaz ZTP či ZTP/P?

Níže najdete nápovědu k jednotlivým částem formuláře Vodafonu, který vyžadujeme pro poskytnutí dotace. Formulář si uložte do počítače a otevírejte v samostatném okně v Adobe Acrobatu, při jeho otevření v internetovém prohlížeči nemusí být doplňování funkční.

Identifikace fyzické osoby (Oprávněná osoba vč. nezletilé Oprávněné osoby)

 • Zde vyplňte všechna povinná pole (jméno, příjmení, datum narození, ulici a číslo popisné trvalého bydliště, město a PSČ a kontaktní telefon).
 • Žadatelem může být pouze ten, na koho je zároveň vedeno telefonní číslo nebo pevný internet u Vodafonu.
 • Pokud podáváte žádost za nezletilé dítě (mladší 15 let), vyplňujete zde údaje dítěte.

Číslo služby a číslo plátce

 • Číslo služby - telefonní číslo nebo číslo služby pevný internet, ke které chcete dotaci čerpat. Údaj najdete ve vyúčtování.
 • Číslo plátce - jde zároveň o specifický symbol, údaj najdete ve vyúčtování.

Majitel zákaznického účtu (osoba, na kterou je účet ve Vodafonu vedený)

 • Údaje vyplňujete pouze v případě, že podáváte žádost za nezletilé dítě (do 15 let).

Čestné prohlášení o rodičovství

 • Údaje vyplňujete pouze v případě, že podáváte žádost za nezletilé dítě (do 15 let).
 • Pokud budete posílat žádost poštou, nezapomeňte přiložit úředně ověřenou kopii rodného listu.

Žádost o poskytování Zákonného cenového zvýhodnění pro ZTP/P, která je doložena následujícím dokladem (zaškrtněte)

 • Zaškrtněte typ dokladu, kterým dokládáte nárok na poskytnutí dotace.
 • Pokud budete posílat žádost poštou, nezapomeňte přiložit úředně ověřenou kopii příslušných dokladů (netýká se kartičky ZTP nebo ZTP/P, kde stačí běžná kopie).

Čestné prohlášení o obsahu dokladu:

 • Vyplňte část A v případě, že k žádosti dokládáte průkaz ZTP/P nebo průkaz ZTP z důvodu hluchoty.
 • Vyplňte část B v případě, že k žádosti dokládáte oznámení či rozhodnutí o příspěvku na péči.

Oprávněná osoba/Zákonný zástupce oprávněné osoby (je totožná s majitelem účtu ve Vodafonu)

 • Doplňte místo, datum a své jméno (žadatele či zákonného zástupce v případě nezletilého dítěte).
 • Nezapomeňte na vlastnoruční podpis.

Jak mám vyplnit formulář pro osoby s nízkými příjmy?

Níže najdete nápovědu k jednotlivým částem formuláře Vodafonu, který vyžadujeme pro poskytnutí dotace. Formulář si uložte do počítače a otevírejte v samostatném okně v Adobe Acrobatu, při jeho otevření v internetovém prohlížeči nemusí být doplňování funkční.

Identifikace fyzické osoby (Oprávněná osoba vč. nezletilé Oprávněné osoby)

 • Zde vyplňte všechna povinná pole (jméno, příjmení, datum narození, ulici a číslo popisné trvalého bydliště, město a PSČ a kontaktní telefon).
 • Žadatelem může být pouze ten, na koho je zároveň vedeno telefonní číslo nebo pevný internet u Vodafonu.
 • Pokud podáváte žádost za nezletilé dítě (mladší 15 let), vyplňujete zde údaje dítěte.

Číslo služby a číslo plátce

 • Číslo služby - telefonní číslo nebo číslo služby pevný internet, ke které chcete dotaci čerpat. Údaj najdete ve vyúčtování.
 • Číslo plátce - jde zároveň o specifický symbol, údaj najdete ve vyúčtování.

Majitel zákaznického účtu (osoba, na kterou je účet ve Vodafonu vedený)

 • Údaje vyplňujete pouze v případě, že podáváte žádost za nezletilé dítě (do 15 let).

Čestné prohlášení o rodičovství

 • Údaje vyplňujete pouze v případě, že podáváte žádost za nezletilé dítě (do 15 let).
 • Pokud budete posílat žádost poštou, nezapomeňte přiložit úředně ověřenou kopii rodného listu.

Žádost o poskytování Zákonného cenového zvýhodnění pro ZTP/P, která je doložena následujícím dokladem (zaškrtněte)

 • Zaškrtněte typ dokladu, kterým dokládáte nárok na poskytnutí dotace.
 • Pokud budete posílat žádost poštou, nezapomeňte přiložit úředně ověřenou kopii příslušných dokladů (netýká se kartičky ZTP nebo ZTP/P, kde stačí běžná kopie).

Čestné prohlášení o obsahu potvrzení:

 • Doplňte požadované informace z vystaveného potvrzení od úřadu práce, které budete přikládat k žádosti.

Oprávněná osoba/Zákonný zástupce oprávněné osoby (je totožná s majitelem účtu ve Vodafonu)

 • Doplňte místo, datum a své jméno (žadatele či zákonného zástupce v případě nezletilého dítěte).
 • Nezapomeňte na vlastnoruční podpis.

Mají změny mých údajů vliv na čerpání dotace? Musím vám něco hlásit?

 • Veškeré změny údajů, jako je třeba stěhování, změna jména, změna telefonního čísla nebo změna majitele je potřeba nám standardně nahlásit.
 • Abychom vám mohli dotaci poskytovat, musíme u vás evidovat aktuální a správné údaje.
 • V případě změny trvalé adresy, změny jména nebo převodu na jiného majitele je potřeba pro další čerpání dotace znovu podat žádost o její poskytnutí s aktuálními údaji.

Jak se dozvím, že mi dotaci začínáte poskytovat?

 • Jakmile vaši žádost zkontrolujeme a zpracujeme, oznámíme vám zahájení čerpání dotace SMSkou na kontaktní telefonní číslo.
 • Pokud vám dotaci přiznáme v průběhu zúčtovacího období, získáte ji na první měsíc v poměrné výši.

Kde najdu číslo služby a číslo plátce?

Stačí mít po ruce měsíční vyúčtování a vše potřebné v něm najdete.

 • Číslo služby je vaše telefonní číslo, případně číslo pevného internetu, ke kterému chcete dotaci čerpat. Najdete ho například ve svém vyúčtování.
 • Číslo plátce je shodné se specifickým symbolem a vidíte ho v každém měsíčním vyúčtování.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone