Mám nízké příjmy / jsem osoba se ZTP (ZTP/P) - mohu využít nějaké cenové zvýhodnění?

Nefiremní zákazníci mohou od 1. ledna 2023 do 31. 12. 2025 využít zákonné cenové zvýhodnění (dotaci) ve výši až 200 Kč za měsíc.

Můžete ho využít ve 2 případech:

 • Nízké příjmy - váš příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima (pozor - žádost dokládáte pro každé čtvrtletí roku)
 • Držitelé průkazu ZTP/P, ZTP z důvodu hluchoty a osoby závislé na pomoci jiných lidí

Žadatel o dotaci musí být starší 15 let a zákaznický účet musí být vedený na jeho jméno. Pokud je zákaznický účet na jinou osobu, je potřeba ho nejprve převést na žadatele o dotaci. I dítě může být žadatelem. Pokud je ale dítě mladší 15 let, je potřeba, aby majitel zákaznického účtu u Vodafonu byl jeho rodič/opatrovník.

K jakým službám mohu zvýhodnění využít?

 • Pevný internet
 • Pevné telefonní číslo
 • Mobilní a datový tarif
 • Jedna ze služeb v kombinované nabídce

Vždy platí, že jedna osoba (žadatel) může získat dotaci pouze na 1 službu u 1 mobilního operátora.

K jakým službám zvýhodnění nejde čerpat?

 • Předplacené karty
 • Vodafone TV

Jak mohu o dotaci požádat?

 1. v prodejně Vodafonu
 2. posláním dokumentů poštou na adresu: Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
 3. posláním dokumentů přes Datovou schránku

Co pro poskytnutí dotace potřebuji?

Být nefiremním zákazníkem Vodafonu s tarifním řešením (mobilní služby, internet).

U žadatele s nízkým příjmem:

Je potřeba doložit Čestné prohlášení o splnění zákonných podmínek pro získání zvláštních cen. Pozor na to, že dotace platí vždy do konce aktuálního čtvrtletí (platnost do 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.). Každé 3 měsíce je tak nutné doložit nový formulář, aby bylo zřejmé, že stále splňujete podmínky pro získání dotace. V případě, že je žadatelem dítě do 15 let, dokládáte navíc rodný list. Pokud žádáte o dotaci v prodejně Vodafonu, stačí ukázat originál rodného listu. V ostatních případech je nutné doložit úředně ověřenou kopii rodného listu dítěte.

U žadatele ZTP (ZTP/P):

Dokládáte vyplněný formulář Žádost o poskytování Zákonného cenového zvýhodnění pro ZTP/P. Platnost dotace je vždy nastavena do konce platnosti ZTP (ZTP/P) průkazu, nejpozději však do 31. 12. 2025. V případě vypršení platnosti průkazu je nutné doložit nový formulář.

Je potřeba také doložit jeden z těchto dokladů:

 1. Průkaz ZTP/P.
 2. Průkaz ZTP vydaný z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (s piktogramem přeškrtnutého ucha).
 3. Průkaz ZTP (bez piktogramu přeškrtnutého ucha) s doložením lékařské zprávy o oboustranné praktické hluchotě, kde se rozumí celková ztráta sluchu dle Fowlera 85% a více, více než 70 dB.
 4. Oznámení o přiznání příspěvku na péči nebo platné rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči (fyzická osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. nebo IV.). 

Pokud žádáte o dotaci v prodejně Vodafonu, stačí ukázat originál dokladu. V ostatních případech je nutné doložit úředně ověřenou kopii dokladů (úřední ověření kopie neplatí pro průkaz ZTP a ZTP/P). Pokud o dotaci žádá zákonný zástupce, přikládá k jednomu z dokladů výše také:

 • Doklad o tom, že je rodičem této osoby (např. rodný list, cestovní pas či občanský průkaz).
 • Nebo rozhodnutí podle § 7 odst. 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, to znamená: Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodiče, Rozhodnutí soudu o osvojení dítěte, Rozhodnutí soudu o ustanovení občana poručníkem nebo Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu.

Další informace najdete na našich stránkách.

Kdy musím doložit další žádost, pokud už čerpám dotaci pro osoby s nízkými příjmy?

Pokud čerpáte dotaci pro osoby či domácnosti s nízkými příjmy, je nutné na začátku každého nového čtvrtletí doložit novou žádost s výpočtem příjmů za uplynulé čtvrtletí, abyste mohli dotaci nadále čerpat. Kdy je potřeba navazující žádost dodat, aby nedošlo k přerušení poskytování dotace?

 • Od 1. ledna do 10. ledna - pro čerpání dotace na období leden až březen.
 • Od 1. dubna do 10. dubna - pro čerpání dotace na období duben až červen.
 • Od 1. července do 10. července - pro čerpání dotace na období červenec až září.
 • Od 1. října do 10. října - pro čerpání dotace na období říjen až prosinec.

Kdybyste nám žádost včas nedodali, cenové zvýhodnění vám budeme muset odebrat. Jakmile nám však žádost opět dodáte a splníte podmínky pro získání dotace, můžete ji začít čerpat znovu. Jen upozorňujeme, že dotaci není možné získat zpětně.

Uvidím poskytnutou dotaci v Aktuální útratě v průběhu měsíce?

Dotaci 200 Kč uvidíte až ve vystaveném měsíčním vyúčtování. V Aktuální útratě v průběhu měsíce uvidíte standardní částku za své služby bez této dotace.

Jak mám vyplnit formulář jako žadatel s nízkými příjmy?

Obecnou nápovědu k vyplnění formuláře najdete na stránkách Českého telekomunikačního úřadu. Níže najdete nápovědu k jednotlivým částem formuláře Vodafonu, který vyžadujeme pro poskytnutí dotace. Formulář obsahuje pole, která se automaticky doplňují, uložte si ho do svého počítače a pak ho otevřete v samostatném okně v Adobe Acrobatu (automatické doplnění informací není funkční při otevření PDF v internetovém prohlížeči).

Identifikace fyzické osoby (Oprávněná osoba vč. nezletilé Oprávněné osoby)

 • Zde vyplňte všechna povinná pole (jméno, příjmení, datum narození, ulici a číslo popisné trvalého bydliště, město a PSČ a kontaktní telefon).
 • Žadatelem může být pouze ten, na koho je zároveň vedeno telefonní číslo nebo pevný internet u Vodafonu.
 • Pokud podáváte žádost za nezletilé dítě (mladší 15 let), vyplňujete zde údaje dítěte.

1) V domácnosti žiji (označte)

 • Pokud jste v domácnosti sami, zaškrtnete pouze políčko před "jako osoba osamělá".
 • Pokud je vás v domácnosti více, zaškrtnete políčko před "společně s dalšími osobami:". Následně musíte správně doplnit počet členů domácnosti, a to následovně:
  • Počet osob v řádku "společně s dalšími osobami" se spočítá automaticky.
  • » první osoba v domácnosti - vždy doplňujete číslovku 1, jedná se o první dospělou osobu v domácnosti.
  • » další osoba od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem - toto jsou všichni další lidé nad 15 let, kteří nestudují (nesplňují definici zaopatřeného dítěte). Může tedy jít i o dalšího dospělého nebo seniora.
  • » nezaopatřené dítě do 6 let věku - doplňte počet dětí v domácnosti v uvedeném věku.
  • » nezaopatřené dítě od 6 do 15 let věku - doplňte počet dětí v domácnosti v uvedeném věku.
  • » nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku - doplňte počet dětí v domácnosti v uvedeném věku.

2) Výpočet nároku na získání zvláštních cen

 • Tuto část nedoplňujete, informace se vyplní samy na základě údajů z části 1).

3) Čistý příjem fyzické osoby/domácnosti za uplynulé kalendářní čtvrtletí

 • Zde uveďte čistý příjem za poslední skončené kalendářní čtvrtletí. Pokud tedy žádost podáváte například v únoru, jedná se o čtvrtletí od 1. října do 31. prosince.
 • Více informací k tomu, jaké příjmy započítat, najdete na stránkách ČTÚ.
 • Nezapomeňte také zaškrtnout správnou variantu, které čestné prohlášení se vás týká:
  • a) můj započitatelný příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima a v domácnosti nežiji s dalšími osobami - pokud jste v domácnosti sami.
  • b) žiji v téže domácnosti s dalšími osobami a součet mého započitatelného příjmu a započitatelných příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti - pokud vás žije v domácnosti víc.

Číslo služby a číslo plátce

 • Číslo služby - telefonní číslo nebo číslo služby pevný internet, ke které chcete dotaci čerpat. Údaj najdete ve vyúčtování.
 • Číslo plátce - jde zároveň o specifický symbol, údaj najdete ve vyúčtování.

Majitel zákaznického účtu (osoba, na kterou je účet ve Vodafonu vedený)

 • Údaje vyplňujete pouze v případě, že podáváte žádost za nezletilé dítě (do 15 let).

Čestné prohlášení o rodičovství

 • Údaje vyplňujete pouze v případě, že podáváte žádost za nezletilé dítě (do 15 let).
 • Pokud budete posílat žádost poštou, nezapomeňte přiložit úředně ověřenou kopii rodného listu.

Oprávněná osoba/Zákonný zástupce oprávněné osoby (je totožná s majitelem účtu ve Vodafonu)

 • Doplňte místo, datum a své jméno (žadatele či zákonného zástupce v případě nezletilého dítěte).
 • Nezapomeňte na vlastnoruční podpis.

Jak mám vyplnit formulář jako držitel průkazu ZTP?

Níže najdete nápovědu k jednotlivým částem formuláře Vodafonu, který vyžadujeme pro poskytnutí dotace. Formulář si uložte do počítače a otevírejte v samostatném okně v Adobe Acrobatu, při jeho otevření v internetovém prohlížeči nemusí být doplňování funkční.

Identifikace fyzické osoby (Oprávněná osoba vč. nezletilé Oprávněné osoby)

 • Zde vyplňte všechna povinná pole (jméno, příjmení, datum narození, ulici a číslo popisné trvalého bydliště, město a PSČ a kontaktní telefon).
 • Žadatelem může být pouze ten, na koho je zároveň vedeno telefonní číslo nebo pevný internet u Vodafonu.
 • Pokud podáváte žádost za nezletilé dítě (mladší 15 let), vyplňujete zde údaje dítěte.

Číslo služby a číslo plátce

 • Číslo služby - telefonní číslo nebo číslo služby pevný internet, ke které chcete dotaci čerpat. Údaj najdete ve vyúčtování.
 • Číslo plátce - jde zároveň o specifický symbol, údaj najdete ve vyúčtování.

Majitel zákaznického účtu (osoba, na kterou je účet ve Vodafonu vedený)

 • Údaje vyplňujete pouze v případě, že podáváte žádost za nezletilé dítě (do 15 let).

Čestné prohlášení o rodičovství

 • Údaje vyplňujete pouze v případě, že podáváte žádost za nezletilé dítě (do 15 let).
 • Pokud budete posílat žádost poštou, nezapomeňte přiložit úředně ověřenou kopii rodného listu.

Žádost o poskytování Zákonného cenového zvýhodnění pro ZTP/P, která je doložena následujícím dokladem (zaškrtněte)

 • Zaškrtněte typ dokladu, kterým dokládáte nárok na poskytnutí dotace.
 • Pokud budete posílat žádost poštou, nezapomeňte přiložit úředně ověřenou kopii příslušných dokladů (netýká se kartičky ZTP nebo ZTP/P, kde stačí běžná kopie).

Čestné prohlášení o obsahu dokladu:

 • Vyplňte část A v případě, že k žádosti dokládáte průkaz ZTP/P nebo průkaz ZTP z důvodu hluchoty.
 • Vyplňte část B v případě, že k žádosti dokládáte oznámení či rozhodnutí o příspěvku na péči.

Oprávněná osoba/Zákonný zástupce oprávněné osoby (je totožná s majitelem účtu ve Vodafonu)

 • Doplňte místo, datum a své jméno (žadatele či zákonného zástupce v případě nezletilého dítěte).
 • Nezapomeňte na vlastnoruční podpis.

Mají změny mých údajů vliv na čerpání dotace? Musím vám něco hlásit?

 • Veškeré změny údajů, jako je třeba stěhování, změna jména, změna telefonního čísla nebo změna majitele je potřeba nám standardně nahlásit.
 • Abychom vám mohli dotaci poskytovat, musíme u vás evidovat aktuální a správné údaje.
 • V případě změny trvalé adresy, změny jména nebo převodu na jiného majitele je potřeba pro další čerpání dotace znovu podat žádost o její poskytnutí s aktuálními údaji.

Jak se dozvím, že mi dotaci začínáte poskytovat?

 • Jakmile vaši žádost zkontrolujeme a zpracujeme, oznámíme vám zahájení čerpání dotace SMSkou na kontaktní telefonní číslo.
 • Pokud vám dotaci přiznáme v průběhu zúčtovacího období, získáte ji na první měsíc v poměrné výši.

Kde najdu číslo služby a číslo plátce?

Stačí mít po ruce měsíční vyúčtování a vše potřebné v něm najdete.

 • Číslo služby je vaše telefonní číslo, případně číslo pevného internetu, ke kterému chcete dotaci čerpat. Najdete ho například ve svém vyúčtování.
 • Číslo plátce je shodné se specifickým symbolem a vidíte ho v každém měsíčním vyúčtování.