Co je databáze SOLUS a jak probíhá předávání informací?

Sdružení SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 69346925, sp.zn. L 58779 vedená u Městského soudu v Praze je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a rovněž ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů.

Sdružení Solus vede informační databázi (dále jen "Registr") ve smyslu ustanovení § 20z a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele"), a to:

  1. Registr FO - negativní registr, v rámci něhož jsou pro členy tohoto registru přístupné informace o spotřebitelích, kteří neplní nebo jsou/byli v prodlení s úhradou svých závazků a
  2. Registr IČ - negativní registr, v rámci něhož jsou pro členy tohoto registru přístupné informace o fyzických osobách podnikatelích a právnických osobách, které neplní nebo jsou/byli v prodlení s úhradou svých závazků.

Společnost Vodafone nezpracovává údaje a ani nepřistupuje k údajům vedeným v Pozitivním registru Sdružení SOLUS (též jen "Pozitivní registr"). Více informací o Pozitivním registru najdete na webových stránkách sdružení Solus.

Informace o Sdružení SOLUS a poučení o registrech najdete na: www.solus.cz nebo tel. lince 222 368 707, která je zpoplatněna jako volání na pevnou linku v rámci vašeho tarifu. Provoz této linky je v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:30 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 17:00 hod. a v pátek od 8:00 do 16:30 hod. Linku provozuje Společnost pro informační databáze, a.s.

Před uzavřením smlouvy se společností Vodafone

Společnost Vodafone, jako poskytovatel služeb elektronických komunikací, je oprávněna před uzavřením smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací či jiné smlouvy, na základě které vzniká závazek na dlouhodobá nebo opětovná plnění,

  • Ověřit, že není důvod se domnívat, že zákazník nebude plnit své závazky vyplývající ze smluvního vztahu.
  • Vyhodnocovat potencionální riziko podvodného jednání, které by mohlo mít vliv na oprávněné zájmy společnosti Vodafone.

Před uzavřením smlouvy/nabytím účinnosti smlouvy společnost Vodafone jako člen sdružení Solus využívá informace přístupné v rámci Registru, kdy dotaz do Registru uskutečňujeme na základě oprávnění daného platnými právními předpisy (Zákon o ochraně spotřebitele) a pravidly nastavenými v rámci sdružení Solus, zejména s ohledem na právní úpravu ochrany osobních údajů.

Co nás opravňuje informovat se a sdílet informace prostřednictvím Registru SOLUS?

Zákon na ochranu spotřebitele dává jednotlivým společnostem, které jsou v pozici prodávajícího a kterým vznikají dlouhodobé nebo opakované pohledávky za svými zákazníky, právo, aby se prostřednictvím Registru (informační databázi) vzájemně informovaly o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů.

Vodafone je členem sdružení Solus prostřednictvím něhož jsou sdíleny výše uvedené informace.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ V REGISTRU FO A REGISTRU PO

V rámci Registru FO a Registru IČ jsou zpracovávány, kromě identifikačních údajů (jmen, příjmení, rodného čísla resp. IČ a adresy), údaje o rozsahu a povaze porušení smluvní povinnosti klientem, jehož následkem je existence pohledávky za klientem ve výši alespoň dvou splátek anebo existence jakékoliv pohledávky za klientem déle jak 30 dnů po splatnosti, o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá a o následné platební morálce klienta. Údaje mohou být sdružením Solus zpracovávány po dobu, po kterou závazek spotřebitele trvá, a dále po dobu 3 let po jeho splacení, s tím, že závazky vzniklé ve vztahu ke společnosti Vodafone jsou zpracovávány toliko po dobu 1 roku od uhrazení poslední pohledávky. Pokud závazek spotřebitele zanikl jinak než splacením nebo pokud jde o závazek promlčený nebo závazek, od jehož placení byl dlužník osvobozen podle jiného právního předpisu, lze informaci o takovém závazku v registru zpracovávat nejdéle po dobu 3 let od zániku takového závazku, od jeho promlčení nebo od okamžiku, kdy nastalo osvobození podle jiného právního předpisu.

V rámci Registru FO ani Registru IČ tedy nejsou zpracovávány osobní údaje klienta, který neporušil smluvní povinnosti.

OSOBY, KTERÉ MOHOU MÍT PŘÍSTUP K ÚDAJŮM ZPRACOVÁVANÝM V RÁMCI REGISTRŮ

Správcem Registru FO a Registru IČ je sdružení SOLUS.

Zpracovatel Registru FO, Registru IČ a Pozitivního registru: Společnost pro informační databáze, a.s., IČ 26118313, se sídlem Praha 4 - Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00 (též "SID"). Na základě písemné smlouvy mezi správcem a uživateli registrů SOLUS bude SID poskytovat služby související se vzájemným informováním věřitelských subjektů o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů a/nebo žadatelů o jejich služby. Společnost SID má resp. bude mít ve vztahu ke klientům jednotlivých členů Sdružení SOLUS - fyzickým osobám postavení zpracovatele osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů. Další osoba účastnící se na zpracování dat: zpracovatel (společnost SID), v zájmu zajištění maximální bezpečnosti zpracovávaných dat, může při zpracování využít služeb další osoby ve zpracování (tzv. technický zpracovatel), a to na základě písemné smlouvy mezi zpracovatelem a technickým zpracovatelem. Technický zpracovatel zpracovává, resp. bude zpracovávat data obsažená v příslušném registru s tím, že osobní údaje klientů jsou, resp. budou v zašifrovaném stavu. Technický zpracovatel nezná, resp. nebude znát klíč k dešifrování zašifrovaných údajů a z toho důvodu nebude mít přístup k jménům, příjmením a rodným číslům klientů a/nebo žadatelů. Technickým zpracovatelem Registru FO, Registru IČ je společnost Global Payments Europe, s.r.o., IČ 27088936, se sídlem Praha 10, Strašnice, V Olšinách 80/626, PSČ 100 00.

Uživatel Registru FO: jednotliví členové Sdružení SOLUS, kteří mají nebo budou mít se sdružením SOLUS a společností SID uzavřenou smlouvu o zpracování údajů v rámci Registru FO. Jednotlivé členské společnosti Sdružení SOLUS, využívající služeb Registru FO, mají ve vztahu ke svým klientům - fyzickým osobám postavení správce osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů.

Uživatel Registru IČ: jednotliví členové Sdružení SOLUS, kteří mají nebo budou mít se sdružením SOLUS a společností SID uzavřenou smlouvu o zpracování údajů v rámci Registru IČ. Jednotlivé členské společnosti Sdružení SOLUS, využívající služeb Registru IČ, mají ve vztahu ke svým klientům - fyzickým osobám postavení správce osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů.

Aktuální seznam Členů Sdružení SOLUS je uveden na internetových stránkách Sdružení SOLUS: www.solus.cz.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone