Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone TV

Podmínky pro poskytování služby Vodafone TV (dále jen „Podmínky“) od společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“) upravují práva a povinnosti Uživatelů služby Vodafone TV poskytované společností Vodafone.

1. Základní ustanovení

Služba Vodafone TV (dále jen „Služba“) je službou spočívající v šíření převzatého televizního a rozhlasového vysílání a v poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím kabelových a/nebo zvláštních přenosových systémů (dálkový přístup – Internet) a dále  v poskytování Doplňkových TV funkcí.

Službu může využívat pouze zákazník Poskytovatele, který je vybaven Koncovým zařízením (dále a výše jen „Uživatel“).

Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“), s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít. Než začnete Službu užívat, seznamte se, prosím,  s těmito Podmínkami spolu s příslušnými ustanoveními Všeobecných podmínek a podmínkami Ochrany soukromí, které naleznete na stránkách vodafone.cz. V případě porušení ustanovení uvedených v Podmínkách jsme oprávněni uplatnil veškerá opatření obsažená  v Podmínkách, Všeobecných podmínkách a/nebo příslušných právních předpisech.

2. Definice

Programem se rozumí televizní programy uvedené v Ceníku Služby. Pro účely nabízení a poskytování Služby jsou jednotlivé Programy sdruženy  v Tarifech nebo Doplňkových balíčcích.

Tarifem se rozumí sdružení jednotlivých Programů, Doplňkových balíčku a Doplňkových TV funkcí do nabídky, která umožňuje využívat Službu.

Doplňkovým balíčkem se rozumí rozšíření nabídky Programů nebo další služby určené k využití Služby nad rámec Tarifu (označeny v Ceníku také jako Vodafone TV – doplňkové služby).

Doplňkovými TV funkcemi se rozumí funkce, které je možné využívat ve spojení s konzumací audiovizuálního obsahu prostřednictvím Služby. Mezi Doplňkové TV funkce patří např. možnost zpětného přehrání, nahrávání pořadů do síťového úložiště, posunu přehrávání vpřed a vzad, plánování nahrávání pořadů, funkce doporučení. Doplňkové TV funkce lze užívat v rozsahu, v jakém to umožňuje příslušný poskytovatel obsahu.

Koncovým zařízením se rozumí Set-top box nebo CA modul, určený Poskytovatelem pro Službu a nebo jiné Registrované zařízení  (mobilní telefon, tablet, počítač apod.) s instalovanou Aplikací Vodafone TV určenou pro využití Služby.

Aplikací Vodafone TV se rozumí aplikace, která je určena pro využití Služby na Koncovém zařízení určeném pro využití služby Aplikace Vodafone TV.

Internetovým připojením se rozumí přípojka s veřejně dostupnou službou přístupu k internetu splňující Minimální požadavky Služby na kvalitu připojení.

Minimálními požadavky na kvalitu připojení se rozumí připojení k internetu, jehož povolená odchylka od běžně dostupné rychlosti pro  stahování a nahrávání zaručuje poskytnutí Služby v parametrech vyšších, než jsou požadavky na kontinuální přenos dat Služby pro jednotlivé Typy využití Služby.

Typem využití Služby se rozumí možnost sledování Obsahu v různých kvalitách (SD/HD/UHD), na vícero Koncových zařízeních současně a/nebo kombinace obojího.

3. Popis a podmínky využití Služby

3.1  Veškeré převzaté televizní vysílání a audio-vizuální obsah dostupný prostřednictvím Služby (dále jen „Obsah“) je určen výhradně k osobnímu užití a pro vlastní potřebu Uživatele. Komerční užití Obsahu a užití Obsahu v jakékoliv formě pro účely veřejné produkce, zpřístupnění Obsahu na jakémkoli veřejnosti přístupném místě (restaurace, bary, hotely, kluby, obchody a nákupní střediska, haly, sportoviště, úřady, veřejnosti přístupné provozovny apod.) je výslovně zakázáno. Uživatel neumožní a zamezí používání Služby jinou osobou či k jiným účelům, než jsou uvedeny v těchto Podmínkách a rovněž jejímu užívání mimo území České republiky (s výjimkou užívání v rámci tzv. přeshraničního poskytování podle odst. 3.3 tohoto článku). Uživatel není oprávněn Obsah jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat, reprodukovat, upravovat, užívat Službu pro jakýkoliv opakovaný přenos (retransmisi) Programů či jednotlivých pořadů nebo Službu jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy.

3.2  Pro přístup ke Službě je nutné přihlášení pomocí přístupových údajů. Službu je možné využít maximálně na 4 Koncových zařízeních typu  Set-top-box nebo CA modul. Současně je možné Službu využívat prostřednictvím 2 Registrovaných zařízení v jeden okamžik.

3.3  Vodafone poskytuje Službu pouze na území České republiky. Tím není dotčeno plnění povinností dle Nařízení EP a Rady 2017/1128  o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu, dle kterého je Uživateli dočasně přítomnému v jiném členském státě EHP umožněno přistupovat ke Službě a využívat ji stejným způsobem jako na území České republiky (dále jen „přeshraniční poskytování“). Kvalita Služby při přeshraničním poskytování odpovídá kvalitě poskytované na území České republiky, užití Služby však ovlivňuje kvalita a dostupnost použitého Internetového připojení, které nemůže Vodafone ovlivnit.

3.4  Služba dle zvoleného Tarifu umožňuje využívat Doplňkové TV funkce a další služby určené k využití Služby v rozsahu definovaném v Ceníku.

3.5  Uživatel bere na vědomí, že Služba je určena výhradně pro osobní užití a vlastní osobní potřebu. Uživatel nesmí Službu zpřístupnit na jakémkoli veřejnosti přístupném místě nebo ji užít v jakékoli formě pro veřejnou produkci. V případě porušení tohoto ustanovení má Vodafone právo Službu omezit, přerušit nebo zrušit. Současně je Uživatel povinen uhradit Vodafone smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Vodafone na náhradu škody.

3.6  Uživatel bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že Služba může obsahovat Obsah, který je určen pouze pro osoby starší 18 let a může ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Uživatel je povinen zajistit, aby tento Obsah určený pro dospělé nesledovaly osoby mladší 18 let. Uživatel v této souvislosti bere na vědomí, že součástí Služby je funkcionalita „Rodičovský zámek“, která umožňuje blokovat přístup

Uživatelů k nevhodnému Obsahu. Při aktivaci Služby s Obsahem určeným pro dospělé je Uživatel povinen prokázat, že je osobou starší  18 let. V případě, že Uživatel při aktivaci Služby s Obsahem určeným pro dospělé svůj věk neprokáže, Vodafone si vyhrazuje právo zamezit  takovému Uživateli přístup ke Službě s Obsahem, který je určen pouze pro osoby starší 18 let.

4. Aktivace Služby

Službu je možné aktivovat na prodejně Vodafone, prostřednictvím operátora na zákaznické lince Vodafone, nebo přes stránky vodafone.cz.

Pokud nesouhlasíte s Podmínkami Služby anebo zpracováním Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné k poskytování Služby, 

Službu neaktivujte a nevyužívejte. Aktivací Služby potvrzujete, že jste se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil a podmínky, za nichž  je Služba poskytována akceptujete.

Službu můžete ukončit a deaktivovat za podmínek uvedených v těchto Podmínkách, a to na prodejně Vodafone, prostřednictvím zákaznické linky Vodafone, písemnou výpovědí na adresu společnosti Vodafone, nebo prostřednictvím stránek vodafone.cz.

5. Úhrada

5.1  Období použité pro výpočet výše úhrady, doba platnosti Tarifů a poplatky

Doba platnosti jednotlivých měsíčních Tarifů je shodná se zúčtovacím obdobím Uživatele, přičemž u Uživatelů s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Tarify mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti Tarifů.

Platba za Tarif je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po jeho aktivaci/změně s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena vyúčtována poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období.

5.2  Doplňkové balíčky

Uživatel Služby má možnost využívat Doplňkové balíčky, které jsou určeny pro využití s jeho aktivním Tarifem. Přehled aktuálně dostupných  Doplňkových balíčku a možnosti jejich kombinace s Tarify jsou uvedeny na stránkách vodafone.cz.

5.3  Výchozí Tarif

Při zřízení Služby se aktivuje Tarif zvolený Uživatelem. V případě ukončení Tarifu v průběhu využívání Služby dojde k deaktivaci Služby.  Upozorňujeme, že tato situace může nastat i při nedobrovolné deaktivaci původně nastaveného Tarifu, např. při blokaci uživatelského účtu,  nebo v případě nedostatku prostředků pro jeho obnovu.

Uživatelům jsou nabízeny a poskytovány pouze Tarify a to samostatně nebo v kombinaci s Doplňkovými balíčky, nikoliv jednotlivé Programy. Poskytovatel garantuje u jednotlivých Tarifů minimální počet Programů sdružených v Tarifu, nikoliv však jejich skladbu. Počet programů sdružených v jednotlivých Tarifech nebo Doplňkových balíčcích je uveden v Ceníku.

Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit programovou skladbu v jednotlivých Tarifech nebo Doplňkových balíčcích. Programová nabídka  je specifikována v Ceníku a řídí se vždy nabídkou platnou v době využívání Služby.

6. Garantovaná kvalita a dostupnost Služby

6.1  Podmínky dostupnosti Služby

Služba je poskytována prostřednictvím kabelové sítě ve standardu DVB-C (kabelová televize) a/nebo Internetu, v případě kterého její užití ovlivňuje kvalita a dostupnost použitého Internetového připojení. Garance kvality a dostupnosti Internetového připojení není součástí poskytované Služby.

Připojení do sítě Internet, které je jednou z nutných podmínek pro řádné využívání Služby, není součástí Služby a Uživatel je povinen si pro řádné využívání Služby zajistit připojení do sítě Internet v kvalitě dle těchto Podmínek sám na vlastní náklady.

V případě, že Uživatel využívá Službu kabelové televize a/nebo Uživatel pro užívání Služby používá Internetové připojení od Vodafone, pohlíží  se na Službu jako na službu elektronických komunikací a v případě sporu se použijí příslušná ustanovení Všeobecných podmínek.

V případě, že si Uživatel zajistí Internetové připojení od jiného poskytovatele, nepohlíží se na Službu jako na službu elektronických komunikací  a použijí se příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů. Případné spory budou řešeny soudy České republiky. Pro mimosoudní řešení sporů se jako spotřebitel můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (coi.cz).

Nedostupnost nebo nedostatečná kvalita připojení do sítě Internet, jež nesplňuje doporučené Minimální požadavky na kvalitu připojení  specifikované v těchto Podmínkách, není vadou Služby a nemůže být důvodem pro reklamaci nebo odstoupení od smlouvy na poskytování Služby.

Využívá-li Uživatel Službu prostřednictvím vícero Koncových zařízení nebo Aplikací Vodafone TV současně prostřednictvím jednoho připojení  k internetu, vztahují se na Službu Minimální požadavky na kvalitu připojení odpovídající součtu Minimálních požadavku pro každé Koncové zařízení nebo každou aplikaci.

Poskytovatel je oprávněn na nezbytnou dobu v potřebném rozsahu přerušit či omezit poskytnutí Služby, a to zejména z důvodu veřejného pořádku nebo jiného veřejného zájmu, rozhodnutí příslušného orgánu, závažných organizačních, technických nebo provozních důvodů, krizových situací nebo za účelem výkonu prací potřebných k provozu, údržbě a opravám technických závad hardwarového a softwarového vybavení nezbytného  pro provoz Služby či závad, které jsou mimo kontrolu Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje vyvinout přiměřené úsilí, aby tyto případné technické problémy vyřešil v co nejkratší době.

Služba je dostupná 24 hodin denně, po celý rok (s výjimkou dle odst. 3.6 Podmínek). Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost Služby v případě výpadku služby ze strany vysílatelů. Minimální zaručená úroveň dostupnosti je 90% za období jednoho kalendářního měsíce (čas sítě).

Omezení dostupnosti: V případě oprav či údržby sítě může dojít k omezení poskytování Služby. Doba omezení se nezapočítává do doby pro výpočet úrovně kvality.

6.2. Požadavky na kvalitu připojení

Minimální požadavky na kvalitu připojení Služby jsou 3 Mbps pro stahování a 1 Mbps pro odesílání pro SD kvalitu a 7 Mbps pro stahování a 1 Mbps pro odesílání pro HD kvalitu na každé Koncové zařízení aktivně využívající Službu v daný čas. Pro plynulé a nerušené využívání Služby je vyžadováno, aby pod uvedené hodnoty kvalita připojení neklesla ani kdykoliv v průběhu využívání Služby.

6.3. Požadavky na Koncové zařízení

K využívání Služby je zapotřebí Set-top box, CA modul a/nebo jiné Registrované zařízení (mobilní telefon, tablet, počítač apod.) s instalovanou  Aplikací Vodafone TV určenou pro využití Služby. Jediným výhradním dodavatelem Set-top boxu nebo CA modulu pro Službu je Poskytovatel.  Prostřednictvím Set-top boxů, nebo CA modulů zakoupených u jiných dodavatelů nelze Službu využívat. Set-top box, nebo CA modul je nutné pronajmout na základě Smlouvy o nájmu koncového zařízení. Službu je možné využívat prostřednictvím vícero koncových zařízení, maximálně  však v rozsahu dle podmínek využití Služby.

V případě, že Uživatel využívá Službu prostřednictvím Aplikace Vodafone TV, jsou požadavky na Koncové zařízení shodné s podporovaným  operačním systémem a jeho verzí dle specifikace aplikace. Poskytovatel si vyhrazuje právo rozsah podporovaných operačních systémů a jejich verzí jednostranně změnit.

7. Popis a podmínky využití audiovizuální mediální služby na vyžádání

7.1.Služba Videotéka

7.1.1.        Co je služba Videotéka

téka je audiovizuální mediální službou na vyžádání, jejímž poskytovatelem je Vodafone. Prostřednictvím Videotéky Vám nabízíme ke zhlédnutí  Vámi vybraná audiovizuální díla, k jejichž nabídce jsme oprávněni na základě licencí udělených nám vlastníky či jinými oprávněnými osobami těchto audiovizuálních děl (dále „Tituly“ nebo jednotlivě „Titul“). Orgánem dohledu nad poskytováním služby Videotéky je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

7.1.2.        Jak si můžete objednat službu Videotéka

Službu Videotéka si můžete aktivovat jako samostatný Doplňkový balíček nebo v rámci Tarifu.

7.1.3.        Rozsah využití služby Videotéka

V rámci služby Videotéka máte přístup ke všem Titulům, které jsou ve Videotéce aktuálně zpřístupněny. Počet zhlédnutí jednotlivých Titulů není omezen. Doba zpřístupnění jednotlivých Titulů je různá a závisí na době platnosti licence k danému Titulu poskytnuté nám jeho vlastníkem či jinou oprávněnou osobou.

7.1.4. Jak ukončit poskytování služby Videotéka

Smlouvu o poskytování služby Videotéka můžete ukončit takto:

a) dohodnete se s námi;

b) pošlete nám písemnou výpověď; výpovědní doba je 1 měsíc a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího poté, co nám výpověď doručíte;

c) deaktivujete Doplňkový balíček nebo Tarif se službou Videotéka prostřednictvím samoobsluhy Vodafone7.1.5. Cena služby Videotéka

Služba Videotéka je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku, který je dostupný na našich stránkách vodafone.cz.

7.1.6. Způsob platby za službu Videotéka

Cena za poskytování služby Videotéka Vám bude účtována jednou měsíčně vždy na následující měsíc a bude součástí vyúčtování za poskytované služby elektronických komunikací.

7.1.7. Kde můžete Videotéku užívat

Videotéku jste oprávněni užívat na území České republiky, tj. ve státě vašeho bydliště, a za stejných podmínek i při dočasném pobytu v jiném  členském státě EU.

7.1.8. Jak můžete Videotéku užívat

Videotéku můžete užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami, Všeobecnými podmínkami a příslušnými právními předpisy. Všechny Tituly,  které Vám nabízíme prostřednictvím Videotéky, jsou určeny výhradně k užití pro Vaši osobní potřebu, pokud jste fyzická osoba, nebo k užití  pro Vaši vlastní vnitřní potřebu, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba. Nesmíte Tituly užívat ke komerčním či jakýmkoliv veřejným účelům. Jako Uživatel služby Videotéka nesmíte jednotlivé Tituly jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat, či jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami, Všeobecnými podmínkami nebo příslušnými právními předpisy. Za případnou škodu vzniklou porušením tohoto zákazu odpovídáte nejen nám, ale i poskytovateli licence k dotčenému Titulu.

7.1.9. Prostřednictvím jakých zařízení můžete Videotéku využívat

Videotéku můžete využívat prostřednictvím Koncových zařízení určených pro Službu.

7.1.10. Dostupnost Videotéky

Vezměte, prosím, na vědomí, že Videotéka nemusí být vždy nepřetržitě dostupná, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového  a softwarového vybavení a aktualizací Videotéky. Garantujeme Vám však roční 98 % dostupnost Videotéky s výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo naši kontrolu. Za vaše hardwarové a softwarové vybavení neodpovídáme.

7.1.11. Technická ochranná opatření jednotlivých Titulů

Jednotlivé Tituly ve Videotéce Vám zpřístupňujeme formou streamingu. Všechny Tituly jsou chráněny technologií DRM.

8. Aplikace Vodafone TV

8.1.Aplikace Vodafone TV jako služba určená k využití Služby na Koncových zařízeních

8.1.1. Jak službu Aplikace Vodafone TV aktivovat

K tomu, abyste mohli začít službu Aplikace Vodafone TV užívat, musíte zadat své přihlašovací údaje, které jste obdrželi při aktivaci Tarifu.  Službu Aplikace Vodafone TV můžete využívat v tabletu nebo telefonu s operačním systémem Android nebo iOS. Stačí si v Appstoru daného  operačního systému (Apple store, Obchod Play, Google Play) stáhnout aplikaci Aplikace Vodafone TV. Po instalaci aplikace zadejte přihlašovací údaje. Vyjádřením souhlasu s Podmínkami aktivujete službu Aplikace Vodafone TV ve vašem tabletu nebo telefonu.

8.1.2. Kde můžete službu Aplikace Vodafone TV užívat

Služba Aplikace Vodafone TV je dostupná na území České republiky, tj. ve státě vašeho bydliště, a za stejných podmínek i při vašem dočasném pobytu v jiném členském státě EU.

Službu Aplikace Vodafone TV můžete užívat maximálně v rozsahu dle čl. 3 Podmínek. Pokud tento limit překročíte, můžeme Vám přístup  ke Službě odepřít.

8.1.3. Jak vám službu Aplikace Vodafone TV poskytujeme

V rámci služby Aplikace Vodafone TV Vám zpřístupňujeme živé vysílání vybraných televizních programů nebo jednotlivých pořadů. Dále Vám můžeme prostřednictvím Aplikace Vodafone TV zpřístupnit službu Videotéka, pokud zároveň užíváte některý z Tarifů nebo Doplňkových balíčků, které přístup k Videotéce umožňují.

Užívání Videotéky se řídí podmínkami využití audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných společností Vodafone  dle čl. 7 Podmínek, a může být zvlášť zpoplatněno dle Ceníku.

Vezměte, prosím, na vědomí, že rozsah nabídky televizních programů či pořadů se v rámci služby Aplikace Vodafone TV může v čase měnit  a nemusí se v celém rozsahu shodovat s nabídkou televizních programů určenou pro Službu. Aktuální seznam programů, které je možné sledovat prostřednictvím služby Aplikace Vodafone TV naleznete na vodafone.cz.

Společnost Vodafone Vám neposkytuje záruku ohledně kvality a dostupnosti služby Aplikace Vodafone TV v síti internet. Zajištění připojení k síti internet není součástí služby Aplikace Vodafone TV. Za vaše hardwarové a softwarové vybavení neodpovídáme.

8.1.4. Jak můžete službu Aplikace Vodafone TV užívat

Službu Aplikace Vodafone TV můžete užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami, Všeobecnými podmínkami a příslušnými právními předpisy. Službu Aplikace Vodafone TV jste oprávněni užívat pouze pro svou osobní nebo vnitřní potřebu. Jakékoliv užívání komerční nebo veřejné povahy  je zakázáno. Službu Aplikace Vodafone TV můžete užívat pouze prostřednictvím Koncových zařízení, která jsou z technologického hlediska vhodná a kompatibilní pro využití této Služby a která jsou připojena k síti internet pomocí trvalého drátového nebo bezdrátového širokopásmového připojení.

Pokud dojde k porušení Podmínek, můžeme Vám zamezit přístup ke Službě nebo uplatnit další opatření uvedená ve Všeobecných podmínkách nebo příslušných právních předpisech.

8.1.5. Pravidla pro užívání služby Aplikace Vodafone TV Při užívání služby Aplikace Vodafone TV nejste oprávněni:

  • a. provozovat činnost, kterou by mohlo dojít k jakémukoliv zásahu nebo narušení Služby;
  • b. kopírovat, upravovat, dekompilovat Službu nebo její obsah, vytvářet napodobeniny nebo odvozeniny;
  • c. používat Službu nebo její část k vytváření jakéhokoli nástroje nebo softwarového produktu, který je možno použít k vytváření softwarových  aplikací jakékoli povahy;
  • d. pronajímat, zapůjčovat, poskytovat nebo zpřístupňovat veřejnosti, prodávat nebo distribuovat Službu jako celek nebo její část;
  • e. manipulovat se Službou nebo obcházet jakoukoli technologii používanou námi nebo našimi Poskytovateli obsahu za účelem ochrany obsahu dostupného prostřednictvím Služby;
  • f. obcházet územní omezení vztahující se na Službu;
  • g. vytvářet uživatelské účty podvodným způsobem;
  • h. používat Službu způsobem porušujícím tyto Podmínky.

8.1.6. Cena služby Aplikace Vodafone TV

Možnost využití služby Aplikace Vodafone TV není zpoplatněna zvlášť a je poskytována jako součást Tarifu.

8.1.7. Aktualizace služby Aplikace Vodafone TV

Aktualizace služby Aplikace Vodafone TV pro Vás provádíme s cílem zlepšovat a rozšiřovat Službu. Vezměte, prosím, na vědomí, že implementace takových aktualizací může ovlivnit dostupnost Služby.

8.1.8. Služby třetích stran

Služba Aplikace Vodafone TV může umožňovat využití produktů jiných společností (dále jen „třetí strany“) a jimi nabízené služby. Třetí strany mohou mít vlastní podmínky poskytování služeb, doporučujeme vám proto seznámit se i s jejich podmínkami. Za jednání nebo obsah produktů a služeb třetích stran neodpovídáme.

8.1.9. Ochrana soukromí a osobních údajů

Přístupem ke službě Aplikace Vodafone TV vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souladu s podmínkami Ochrany soukromí, jež jsou k dispozici na stránkách vodafone.cz.

8.1.10. Uživatelský účet a zabezpečení

Za zachovávání důvěrnosti vašeho uživatelského jména a hesla odpovídáte vy. Pokud se dozvíte o neoprávněném užití vašeho účtu, neprodleně  kontaktujte centrum péče, případně využijte možnost obnovy hesla v rámci samoobsluhy Vodafone.

9. Doplňkové TV funkce

9.1 Nahrávání pořadů do síťového úložiště

Možnost nahrávání a opakovaného přehrávání vybraných pořadů do síťového úložiště. Tato služba umožňuje okamžitě nahrávat právě vysílané pořady, naplánované nahrávání a/nebo nahrávání souvisejících pořadů (seriály).

9.2 Funkce doporučení

Tato funkcionalita zjednodušuje přístup ke sledování vybraných programů a pořadů, které jsou Uživateli nabízeny přednostně na základě jeho  předchozího výběru.

9.3 Zpětné přehrání

Umožňuje Uživateli na základě jeho žádosti sledovat již odvysílané pořady zpětně, a to až 7 dnů po jejich odvysílání. Součástí této funkcionality  je i možnost zastavení právě sledovaného pořadu, spuštění běžícího pořadu od začátku a možnost přetáčet odvysílaný pořad zpět a dopředu  (Stop/Start over).

9.4 Rodičovský zámek

Možnost nastavit omezení přístupnosti jednotlivých pořadů na základě uvedeného věku a možnost nastavení času vyhrazeného pro sledování zpřístupněných pořadů.

10 Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů

10.1 Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.

10.2 Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění  pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.

10.3 Poskytovatel se při své činnosti řídí platnou právní úpravou o ochraně osobních údajů a zavazuje se veškeré osobní údaje, které mu budou Účastníkem sděleny, považovat za důvěrné, používat je výlučně k plnění smlouvy, tyto nezveřejňovat a neposkytnout je třetí osobě s výjimkou případů, kdy takové poskytnutí je nezbytné ke splnění účelu smlouvy.

10.4 Podrobné informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se Službou naleznete v menu Služby Vodafone TV.

10.5 Podmínky Ochrany soukromí společnosti Vodafone naleznete na vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-osobnich-udaju/.

11. Reklamace Služby

Způsob reklamace Služby se řídí příslušnými ustanoveními uvedenými ve Všeobecných podmínkách. Pokud se na Službu nepohlíží jako na službu elektronických komunikací dle čl. 6.1 Podmínek, řídí se způsob reklamace Služby příslušnými ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Uživatel nemá vůči Poskytovateli jakékoliv nároky z titulu odpovědnosti za vady či za škodu.

12. Ostatní ujednání

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit Podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2023 a nahrazují podmínky ze dne 15. 2. 2022.