Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Server Housing

Podmínky pro poskytování služby Vodafone Server Housing společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“)

Základní ustanovení

  • Služba Vodafone Server Housing (dále jen „Služba“) je služba Poskytovatele spočívající v pronájmu místa za účelem umístění Zařízení Účastníka v datovém centru Poskytovatele, popř. v technologické místnosti datového centra, kde je zajištěno stálé prostředí (garantované prostředí) s vysokou mírou bezpečnosti a dostupnosti elektrické energie a připojení (i) do sítě elektronických komunikací Poskytovatele, napojení přímo na páteřní segment sítě Poskytovatele, a (ii) k internetu.
  • Pokud není v těchto podmínkách nebo v Dílčí smlouvě dohodnuto jinak, součástí služby není poskytnutí nezbytných technických a softwarových prostředků, které jsou potřebné pro plné využívání Služby.
  • Poskytovatel v rámci Služby zajišťuje pro Účastníka možnost umístění zařízení Účastníka v prostorách Poskytovatele, připojení zařízení Účastníka k síti elektronických komunikací Poskytovatele, připojení zařízení Účastníka ke zdroji nepřetržitého napájení, který poskytne Poskytovatel, zajištění klimatizace v prostorách určených pro umístění zařízení Účastníka, základní zabezpečení zařízení Účastníka proti neoprávněné manipulaci.
  • Služba může být využita v několika variantách, které se mohou lišit pro jednotlivé lokality. Konkrétní nabídka pro danou lokalitu je k dispozici na vyžádání u Poskytovatele. V příslušných lokalitách mohou být v souvislosti se Službou nabízeny další služby z níže uvedeného výčtu. Aktuální nabídka pro danou lokalitu je k dispozici na vyžádání u Poskytovatele:

Parkování zdarma

Rezervace pozic v technologických místnostech

Poskytnutí propojovacích kabelů

Pronájem prostoru na střeše či stožárech pro umístění antén radioreleových spojů

 • Ujednání o dostupnosti služeb „Service Level Agreement“ ("SLA") je upraveno v samostatném smluvním dokumentu mezi Poskytovatelem a Účastníkem (např. jako příloha Dílčí smlouvy).

Definice

Pro účely těchto podmínek mají uvedené pojmy následující význam:

Rack

standardizovaná technologická skříň pro montáž a propojování zařízení v kovovém provedení

Klec

Dodatečné fyzické zajištění technické místnosti s předmětnými racky ocelovou klecí

NOC

Network Operation Centre, oddělení pro nepřetržitý technický a provozní dohled infrastruktury Poskytovatele

Zařízení

zařízení pro zpracování, ukládání a přenos dat, zpravidla servery, routery, datové switche, disková pole, Maximální šířka zařízení včetně prostupů pro svorníky je 19" (483 mm). Dělení na jednotky (U) o velikosti 1,75 palce (44,45 mm). Hloubka standardně 100 cm. Standardizace dle EIA 310-D, IEC 60297, DIN 41494, SC48D

Technologická místnost

speciálně upravené prostory datacentra

Datové centrum

budova a s ní bezprostředně související pozemky, které tvoří součást uzavřeného areálu datového centra

Provozní řád

Provozní řád upravující práva a povinnosti osob zejména pro pro vstup, pohyb a provádění prací a činností v datovém centru

Zařízení účastníka

 • Zařízení Účastníka musí být uzpůsobeno pro přímou montáž do 19“ Racku a zůstává ve vlastnictví Účastníka.
 • Účastník je povinen Zařízení viditelně označit etiketou a zajišťovat pravidelné revize a kontroly v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami (bez ohledu na to, zda jsou právně závazné) a návody výrobce.
 • Účastník je povinen udržovat zařízení v takovém technickém stavu, který bude zaručovat bezpečný provoz zařízení. Zařízení musí být způsobilé pro provoz v ČR a musí splňovat veškeré požadavky dle platných právních předpisů. Účastník je povinen zajistit, že instalace, správa a údržba zařízení budou prováděny pouze kvalifikovanými osobami. Porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto článku se považuje za podstatné porušení smluvní povinnosti
 • Účastník je povinen zajistit instalaci zařízení v racku tak, aby byly splněny podmínky pro provoz v datovém centru, především s ohledem na optimální chlazení (s podporou chlazení zepředu dozadu), správu (značení, vyvázání kabelů) a možnost servisu. Zařízení je nutné umístit ve schématu „teplá studená ulička“. Switche mohou být instalovány z druhé strany v případě, že umožňují chlazení zezadu dopředu.

Datové centrum

 • Datová centra Poskytovatele jsou provozována v souladu s mezinárodními standardy Tier III. Provozní systémy jsou provozovány v konfiguraci s minimální redundancí N+1.
 • Datová centra jsou standardně vybavena rackovými skříněmi o rozměrech 600 x 1000 mm s počtem 42 U jednotek. Ve vybraných lokalitách jsou k dispozici také rackové skříně dělené na třetiny. Skříně jsou vybaveny zámky. K dispozici jsou také ohraničené prostory klecí v rozsahu od 2m/2.
 • Pro umístění jednotlivých zařízení lze ve vybraných lokalitách využít sdílený prostor, kdy jsou zařízení umístěna ve sdíleném Racku Poskytovatele. V tomto případě je přístup Účastníků asistovaný v doprovodu osoby určené Poskytovatelem.
 • Datová centra jsou chráněna proti výpadku elektrické sítě pomocí výkonných UPS a 2 diesel generátorů. Záložní silové zdroje jsou navrženy pro výpadky elektrické energie z rozvodné sítě v rozsahu týdnů. Dostupnost elektrické energie je až 99,99 %. Systém UPS (dva nezávislé napájecí systémy pro nepřetržitou dodávku elektrické energie) zajišťuje dodávku v případě výpadku elektrické energie minimálně na dobu 30 minut. Diesel generátory v konfiguraci N+1 se uvádějí do provozu bezprostředně při výpadku elektrické energie delší než 30 sekund.
 • Technologické stojany jsou provozovány v klimatizovaných prostorách s teplotou 24 ° C ± 3 ° C se zajištěním potřebné vlhkosti vzduchu 50 % ± 15 %. Pro chlazení energeticky náročného vybavení je používána tzv. teplá a studená ulička, která umožňuje účinné chlazení i v případě vyšších elektrických příkonů.
 • Pro zajištění bezpečnosti zařízení a dat jsou datová centra a jejich okolí nepřetržitě fyzicky střežena a zároveň nepřetržitě dohlížena kamerovým systémem s ukládáním pořízených záznamů.
 • Pro okamžitou eliminaci případného požáru jsou datová centra vybavena automatickou detekcí požáru s čidly nad i pod zdvojenou podlahou. V datovém centru je použito hašení FM-200 nebo Inergen. Tyto systémy na bázi plynu jsou plně automatizované a neustále monitorované (24x7x365).
 • Prostory datového centra a pohyb osob v nich jsou z důvodů bezpečnosti a ochrany oprávněných zájmů a práv Poskytovatele nepřetržitě monitorovány kamerovým a bezpečnostním systémem. Záznamy jsou archivovány.

Účastník

 • Účastník má zajištěn nepřetržitý přístup ke svým zařízením. Technologická místnost je přístupná kdykoliv v režimu 24x7x365, nebude-li dohodnuto jinak. Při vstupu do datového centra se z důvodu ochrany bezpečnosti, majetku a zdraví osob ověřuje totožnost osob. Další pohyb osob je předem vymezen pomocí ID karet, čímž se dále zvyšuje stupeň ochrany. V případě některých datových center je používán ještě další zvýšený stupeň ochrany vstupu do technologické místnosti. Za tím účelem je Účastník vybaven potřebnými přístupovými prostředky umožňující vstup do data centra/technologické místnosti.
 • Účastník je oprávněn vstupovat do technologické místnosti z důvodu opravy nebo údržby svého zařízení nebo z důvodu zálohování dat. Účastník a jím k tomu oprávněné osoby jsou povinni v zájmu zachování stabilního prostředí technologické místnosti omezit svůj pobyt v ní na co nejkratší dobu. Účastník je povinen předat Poskytovateli jména osob, které za něj budou oprávněny vstupovat do datového centra/technologické místnosti. Jiným osobám nebude do datového centra/technologické místnosti umožněn přístup. Pokud má dojít ke změně osob oprávněných vstupovat za Účastníka do datového centra/technologické místnosti, musí být tato změna oznámena Poskytovateli v souladu s pravidly stanovenými Poskytovatelem. Pro úplnost se uvádí, že přístupová oprávnění mohou být pro každou lokalitu nastavena odchylně. Nastavení přístupu osob je upraveno v Provozním řádu.
 • Účastník je povinen seznámit všechny osoby, které oprávní ke vstupu do datového centra/ technologické místnosti, s bezpečnostními a protipožárními předpisy vztahujícími se k datovému centru/technologické místnosti, se zásadami chování v datovém centru/technologické místnosti a Provozním řádem. V technologické místnosti je zejména zakázáno kouřit, požívat potraviny a nápoje. V technologické místnosti je zakázáno manipulovat s vybavením technologické místnosti, kromě vybavení k tomu výslovně určeného (monitor a klávesnice, telefon), není-li pro danou lokalitu uvedeno v Provozním řádu jinak. Účastník je dále povinen zdržet se používání bezdrátových telekomunikačních zařízení na svém zařízení umístěném v technologické místnosti, s výjimkou GSM modemů. Účastník není oprávněn připojit žádné prodlužovací nebo jiné kabely na stávající zásuvkové lišty 230 V. Účastník odpovídá za škodu způsobenou Poskytovateli osobou, které Účastník nebo jím oprávněná osoba umožnila vstup do datového centra/technologické místnosti. Porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto článku se považuje za podstatné porušení smluvní povinnosti.
 • Po skončení prací je Účastník povinen uklidit odpad způsobený svou činností včetně obalů. Je přísně zakázáno vstupovat do data centra s nebezpečným odpadem. Za nebezpečný odpad se považuje odpad dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Je přísně zakázáno skladovat jakékoliv obaly v data centru, Technologické místnosti. Účastník je povinen udržovat svěřený prostor v řádném technickém stavu. Porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto článku se považuje za podstatné porušení smluvní povinnosti.
 • Účastník není oprávněn využívat služeb Poskytovatele k tomu, aby zasílal třetím stranám nevyžádané informace (SPAM), provozovat Zařízení způsobem ohrožujícím, omezujícím či napadajícím služby, servery nebo infrastrukturu Poskytovatele či třetích osob. Dále není oprávněn provádět činnosti, kterými by třetí strany jinak obtěžoval, poškozoval, nebo narušoval či mohl narušit jejich práva, např. útočil na servery (DoS), šířil viry, wormy, trojany, prováděl spoofing IP či ARP adres. Účastník také nesmí provozovat na zařízení veřejně software pro sdílení dat typu P2P ani sdílet data v rámci P2P sítí. Má-li Účastník v úmyslu provozovat na svém zařízení stránky s erotickým obsahem, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Poskytovateli. Porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto článku se považuje za podstatné porušení smluvní povinnosti.
 • Účastník odpovídá za obsah aplikací běžících na jeho zařízeních. Účastník nesmí na svých zařízeních přenášet informace, které by ohrožovaly bezpečnost státu či jiný veřejný zájem, byly v rozporu s dobrými mravy, zvyklostmi, zásadami poctivého obchodního styku nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo Evropské unie, či s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Účastník nesmí prostřednictvím zařízení šířit nelegální obsah, zejména informace obsahující násilí v jakékoli podobě a jiné informace v rozporu s dobrými mravy. Porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto článku se považuje za podstatné porušení smluvní povinnosti.
 • Účastník je povinen užívat Službu takovým způsobem, aby negativně neovlivnil kvalitu služeb poskytovaných jiným účastníkům nebo provoz sítě či její části. Porušení této povinnosti uvedené v tomto článku se považuje za podstatné porušení smluvní povinnosti.
 • Účastník odpovídá Poskytovateli, jakož i třetím osobám, za porušení povinností uvedených v těchto podmínkách, ve smlouvě uzavřené mezi Účastníkem a Poskytovatelem nebo stanovených zákonem.

Poskytovatel

 • Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy zařízení nebo správce počítačového systému Účastníka.
 • Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení, datové služby atd.) či ostatních sítí a v případě neoprávněného zásahu třetích osob. Účastník je povinen při své činnosti nezasahovat do práv třetích osob, tj. zejména chránit práva k nehmotným statkům, nezasahovat nebo jinak nemanipulovat se zařízením třetích osob, popř. Poskytovatele, umístěném v technologické místnosti/datovém centru.
 • Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Účastník.
 • V případě porušení jakékoli povinnosti při užívání Služby je Poskytovatel oprávněn omezit, přerušit nebo v případě opakovaného nebo podstatného porušení povinnosti, jednostranně ukončit poskytování Služby. O tom je Poskytovatel povinen Účastníka bezodkladně informovat.
 • Pokud dojde k podstatnému porušení povinností uvedených v těchto podmínkách, považuje se takové porušení také za podstatné porušení příslušné Dílčí smlouvy.
 • Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz technologické místnosti, zejména z důvodu havárie a nutné údržby a oprav těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování Služby. Poskytovatel informuje Účastníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení provozu zařízení s dostatečným předstihem s výjimkou havárií.
 • Poskytovatel je oprávněn vstupovat do racků Účastníka za účelem kontroly dodržování podmínek Služby a revize a kontroly elektrických a jiných technologických zařízení datového centra/technologické místnosti, které jsou ve vlastnictví Poskytovatele.

Aktivace Služby

 • Pokud nesouhlasíte s podmínkami Služby anebo zpracováním údajů, které jsou nezbytné k poskytování Služby, Službu neaktivujte a nevyužívejte. Aktivací Služby potvrzujete, že jste se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil a podmínky, za nichž je Služba poskytována akceptujete.
 • Službu můžete kdykoliv deaktivovat.

Úhrada
Služba je zpoplatněna měsíčním poplatkem za Službu uvedeným v Technické specifikaci.

Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů

 • Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
 • Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
 • Služba pro účely poskytování Služby zpracovává údaje uvedené na smlouvě. Údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování Služby a pro potřeby jejího poskytnutí, Vyúčtování či uplatnění práv.
 • Poskytovatel se při své činnosti řídí platnou právní úpravou o ochraně osobních údajů a zavazuje se veškeré osobní údaje, které mu budou Účastníkem sděleny, považovat za důvěrné, používat je výlučně k plnění smlouvy, tyto nezveřejňovat a neposkytnout je třetí osobě s výjimkou případů, kdy takové poskytnutí je nezbytné ke splnění účelu smlouvy.
 • V případě fyzické návštěvy výše uvedených lokalit mohou být zpracovávány následující údaje: telefonní čísla, emailové adresy, čísla OP, biometrické údaje. Uvedené údaje zpracovává Poskytovatel za účelem zajištění fyzické bezpečnosti předmětných lokalit, a to jako správce osobních údajů.
 • Podmínky Ochrany soukromí společnosti Vodafone naleznete na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-osobnich-udaju/.

Reklamace Služby

 • Způsob reklamace Služby se řídí příslušnými ustanoveními uvedenými ve Všeobecných podmínkách.

Ustanovení k nařízení EU o digitálních službách

 • Podrobné informace o tom, jak společnost Vodafone plní své povinnosti dle právní úpravy digitálních služeb podle nařízení EU 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách) (dále jen „nařízení DSA“), naleznete na webu www.vodafone.cz/digitalniodpovednost.
 • Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za újmu ze strany Poskytovatele, který jedná v souladu s nařízením DSA, je vyloučena.
 • Poskytovatel je oprávněn především smazat či znepřístupnit jakýkoliv nezákonný obsah, a to zejména ve smyslu nařízení DSA, porušující právo.
 • Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn provést opatření dle čl. 17 odst. 1 nařízení DSA. V případě, že Poskytovatel bude nucen přijmout opatření z důvodu nařízení DSA, bere Účastník na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za náhradu vzniklé újmy.

Ostatní ujednání

 • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 17. 2. 2024 a nahrazují podmínky ze dne 30. 1. 2019.