Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Česká republika Business Marketplace

Podmínky služby Vodafone Business Marketplace

Podmínky pro poskytování služby Vodafone Business Marketplace společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“)

1. Základní ustanovení

 • Služba Vodafone Business Marketplace (dále jen „Služba“) je službou určenou výhradně pro firemní zákazníky Vodafone OneNet (dále jen „Zákazník“).
 • Služba je online platforma, která poskytuje Zákazníkovi přístup k nákupu různých produktů a služeb třetích stran, využívající technologii AppDirect.
 • Aktivací této Služby se zákazník zavazuje seznámit se jak s těmito podmínkami Služby, tak s podmínkami jednotlivých zakoupených produktů a služeb v rámci platformy. Takové podmínky jsou uvedeny na webu www.vodafone.cz v sekci Podmínky doplňkových služeb.
 • Vodafone neodpovídá za újmu, která může vzniknout v souvislosti s nedodržením podmínek společností poskytujících jednotlivé produkty a služby. Za produkty a služby nabízené v rámci Služby třetími stranami nenese Vodafone ani AppDirect žádnou zodpovědnost.
 • Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese  www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

2. Popis a podmínky využití Služby

 • Služba je dostupná na webové adrese marketplace.vodafone.cz
 • Produkty a služby může Zákazník nakoupit sám prostřednictvím administrátorského účtu, získaného při aktivaci služby, a/nebo skrze konzultanta v oblasti péče o zákazníky.
 • Zákazník za nakoupené služby a produkty platí společnosti Vodafone.
 • Cena za produkty a služby je uvedena vždy bez platné DPH, jež k nim bude připočtena v rámci Vodafone OneNet faktury.
 • Služba je poskytována jménem společnosti Vodafone Česká republika, a.s., a je určena pouze pro využití v České republice.
 • Aktuální seznam třetích stran (společností) nabízejících své produkty a služby je dostupný na adrese marketplace.vodafone.cz/produkty.

3. Aktivace Služby

 • Službu lze využít od okamžiku, kdy o ni zákazník zažádá prostřednictvím svého Vodafone obchodního zástupce nebo konzultanta v oblasti péče o zákazníky, a až je taková žádost zpracována.
 • Zpracováním žádosti se považuje okamžik, kdy Zákazníkovi je zaslán na ověřený e-mail uvedený v Rámcové smlouvě aktivační odkaz k přístupu ke Službě. Zákazník musí pro používá služby na tento odkaz kliknout a dokončit tak vytvoření administrátorského účtu nutného k přihlašování ke Službě. Služba je chráněna dvoufaktorovou autentizací, takže bude při prvním přihlášení Zákazník požádán o zadání telefonního čísla, na něž bude posílán autorizační kód při každém přihlášení.
 • Zákazník může v rámci administrátorského přístupu zřídit další přístupy. Zákazník bere na vědomí, že za takové zřízení a správu dalších přístupů je plně odpovědný.
 • Pokud nesouhlasíte s podmínkami Služby anebo zpracováním údajů, které jsou nezbytné k poskytování Služby, Službu neaktivujte a nevyužívejte.  Aktivací Služby potvrzujete, že jste se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil a podmínky, za nichž je Služba poskytována akceptujete.

4. Úhrada

 • Produkty a služby nabízené v rámci Služby jsou zpoplatněny zpravidla měsíční částkou dle platného Ceníku, ale v některých případech se může jednat i o jednorázové částky, předplatné na určitou dobu dopředu anebo měsíční částku s určitou délkou závazku, při jehož dřívějším zrušením se automaticky naúčtuje součet částek za zbývající měsíce do konce závazku. Typ platby a podmínky s ní spojené vidí Zákazník vždy před samotném dokončení nákupu.
 • Vyúčtování nalezne Zákazník v sekci Ostatní služby.

5. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů

 • Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Třetí strana přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
 • Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
 • Vodafone není v rámci poskytování Služby v pozici správce ani zpracovatele osobních údajů, a to s výjimkou údajů potřebných k přihlášení do Služby, kdy je Vodafone správcem takových údajů. K veškerému zpracování osobních údajů dochází na straně společnosti AppDirect a třetích stran, nabízejících produkty a služby. Jejich aktuální seznam je uveden v kapitole 2. U třetích stran je také možné získat informace a uplatnit práva v souladu s platnou právní úpravou.

6. Reklamace Služby

 • Způsob reklamace Služby se řídí příslušnými ustanoveními uvedenými ve Všeobecných podmínkách a v podmínkách konkrétních Služeb.

7. Dostupnost Služby

 • Vodafone může omezit nebo pozastavit přístup ke Službě z těchto důvodů:

(i) za účelem údržby nebo testování;

(ii) když je nutné chránit bezpečnost a integritu Služby a produkty a služby třetích stran nebo Služby jako takové;

(iii) za účelem snížení výskytu podvodu;

(iv) za účelem zavedení nového produktu a služby

8. Ostatní ujednání

 • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2022.