Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky klubu #jetovtobě

Podmínky Klubu #jetovtobě (dále jen „Podmínky“) upravují pravidla fungování Klubu #jetovtobě (dále jen „Klub“), jehož provozovatelem je společnost Vodafone Czech Republic, a. s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“).
S účinností od 20.4.2017 již není možné registrovat se do Klubu. Pro stávající členy Klubu nadále platí níže uvedené podmínky.

I. Členství v Klubu

 • Členem Klubu může být pouze spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let vč. (dále jen „Člen“).
 • Členství v Klubu vzniklo registrací zákazníka do Klubu, kterou provedl vyplněním a odesláním registračního formuláře dostupného na internetové stránce www.vodafone.cz/jetovtobe (dále jen Registrace).
 • Při Registraci zadal zákazník tyto údaje: jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailovou adresu, věk a informaci, zda je studentem.

II. Výhody klubu

 • Člen Klubu má možnost získat následující výhody:
 • informace a pozvánky na akce a workshopy pořádané Vodafonem v rámci projektu #jetovtobě;
 • informace o tom, co se děje v rámci projektu #jetovtobě a o lidech, kteří na projektu s Vodafonem spolupracují;
 • speciální nabídku k tarifu #jetovtobě, jejíž podmínky jsou specifikovány v Podmínkách nabídky k tarifu #jetovtobě, které jsou dostupné na internetových stránkách www.vodafone.cz;
 • další speciální nabídky služeb od Vodafonu a informace o nich.

Převod výhod na jiného Člena Klubu či mimo Klub není možný.

III. Ukončení členství

 • Členství v Klubu lze ukončit zasláním e-mailu s žádostí o ukončení členství na adresu soutez@vodafone.cz.
 • V případě ukončení členství přestane zákazník dostávat informace dle čl II. odst. 1 písm. a., b., d. těchto Podmínek. Pokud zákazník čerpá nabídku k tarifu #jetovtobě dle čl. II. odst. 1 písm. c. těchto Podmínek, nemá ukončení členství v Klubu na čerpání nabídky vliv.

IV. Zpracování osobních údajů v rámci klubu

 • Registrací do Klubu zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Vodafone zpracovává pro účely účasti v Klubu a poskytování informací uvedených v čl. II odst. 1 těchto Podmínek údaje poskytnuté zákazníkem při Registraci, tj. jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa, věk, informace o tom, zda je studentem (dále jen „Údaje“). Poskytnutí Údajů je dobrovolné.
 • Poskytnutý souhlas může Člen Klubu kdykoli odvolat, a to bezplatně zasláním e-mailu na adresu soutez@vodafone.cz. Zpracování takových údajů bude ukončeno v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Odvoláním souhlasu se zpracováním Údajů dochází automaticky k ukončení členství v Klubu.
 • Člen má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se Člen, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Vodafone o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

V. Závěrečná ustanovení

 • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, Reklamační řád, platný Ceník služeb, Podmínky nabídky k tarifu #jetovtobě a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 • Vodafone si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 • Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020.