Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky k tarifu #jetovtobě

1.Nabídka k tarifu #jetovtobě (dále jen „Nabídka“) je určena všem novým i stávajícím zákazníkům společnosti Vodafone, kteří:

a.jsou spotřebiteli (tzn. fyzickými osobami, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání);

b.jsou držiteli platného průkazu ISIC;

c.splňují podmínku věku od 6 do 26 let včetně

Nabídka není určena pro firemní zákazníky a zákazníky OneNet.

2.Vodafone má právo provést vizuální kontrolu fotografie umístěné na průkazu ISIC v porovnání s osobou požadující aktivaci Tarifu. Dále má Vodafone právo provést kontrolu průkazu ISIC za účelem ověření jeho platnosti, a to jak vizuální, tak systémovou kontrolu realizovanou prostřednictvím ověření čísla průkazu ISIC ve verifikačním a evidenčním systému společnosti GTS ALIVE, která je oficiálním vydavatelem mezinárodního identifikačního průkazu ISIC (dále jen „Průkaz ISIC“) v České republice.

3.V rámci Nabídky zákazník získá:

.slevu ve výši 67 % ze základní ceny tarifu #jetovtobě 12 měsíců od aktivace Tarifu na 12 měsíců při uzavření smlouvy bez závazku;

a.a současně možnost přizvat k aktivaci této Nabídky další 3 osoby, které určí (dále jen „Přítel“).

4.Nabídku lze v případě nových i stávajících zákazníků aktivovat na kterékoli prodejně Vodafone, po telefonu, v internetové samoobsluze Můj Vodafone na muj.vodofone.cz a v eShopu Vodafonu na internetových stránkách www.vodafone.cz.

5.Sleva ze základní ceny Tarifu poskytovaná v rámci Nabídky se nevztahuje na cenu volání, SMS, ani dalších doplňkových služeb či poplatků. Účtování služeb poskytovaných v rámci Tarifu se řídí Podmínkami tarifu #jetovtobě a platným Ceníkem služeb.

6.Tarif v rámci Nabídky nelze využívat s předplacenou platební metodou.

7.Pokud je zákazník starší 18 let, aktivuje se nabídka přímo uživateli telefonního čísla.

8.Pokud o aktivaci Nabídky žádá nový nebo stávající zákazník mladší 18 let, může tak učinit prostřednictvím svého zákonného zástupce. Pokud je zákazník ve věku od 15 do 18 let může požádat o aktivaci Nabídky bez závazku. Tato Nabídka pak bude aktivována přímo uživateli telefonního čísla.

9.Po nabytí zletilosti dítěte je zákazník povinen tuto skutečnost oznámit Vodafonu a požádat o převod smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací na telefonním čísle využívajícím Nabídku na zletilé dítě.

10. Zákazník nemůže využívat současně více těchto Nabídek (tzn. zákazník se stejným RČ nemůže využít tuto Nabídku na více telefonních číslech). Zákazník nemůže využívat současně s touto Nabídkou nabídku:

.„Tarif pro dítě zdarma“;

a.„Tarif 26“;

b.„Karta 26“;

c.nebo jiné Zvýhodnění na služby.

11. Nabídku není možné využívat současně s těmito službami:

.

a.Kamarádi

b.Kamarádi ze všech sítí

c.Sólo

d.Program kamarádi na 2 roky zdarma

e.Program kamarádi zdarma navždy

f.Program rodina

g.Po svém

h.Bez obav

12. Nárok na tuto Nabídku nevzniká, pokud zákazník nesplní podmínky pro získání Nabídky a zaniká, pokud poruší v průběhu trvání Nabídky některou z podmínek pro získání Nabídky nebo dojde k deaktivaci Tarifu. Podmínky Nabídky se přitom posuzují v okamžiku aktivace Nabídky a dále v okamžiku ukončení platnosti slevy ze základní ceny Tarifu poskytované v rámci Nabídky. Pokud zákazník v tomto okamžiku nadále plní podmínky pro získání Nabídky, bude mu Nabídka (tj. sleva ze základní ceny Tarifu dle bodu 3.a těchto Podmínek) automaticky poskytnuta na období dalších 12 měsíců. Pokud zákazník podmínky Nabídky v tomto okamžiku nesplňuje, bude mu Nabídka deaktivována a Vodafone bude zákazníkovi účtovat základní cenu Tarifu dle Podmínek tarifu #jetovtobě a platného Ceníku služeb. Po deaktivaci Nabídky může zákazník znovu požádat o její aktivaci, pokud splní opět všechny její podmínky. 12. Zákazník, který využil Nabídku (dále jen „Uživatel“), bude mít možnost určit Přátele, které chce přizvat k aktivaci této Nabídky. Uživatel předá společnosti Vodafone e-mailové adresy Přátel, a to prostřednictvím formuláře dostupného v mobilní aplikaci Můj Vodafone. Vodafone pak formou e-mailu zašle Příteli odkaz do eShopu Vodafonu, kde si Nabídku může objednat, pokud Přítel splňuje podmínky pro získání Nabídky stanované těmito Podmínkami. Platnost odkazu není omezena. Pokud je Přítel stávajícím zákazníkem Vodafone a bude si chtít aktivovat Nabídku na svém stávajícím telefonním čísle s paušální platební metodou, bude po zadání tohoto čísla a přístupového hesla přesměrován z eShopu do internetové samoobsluhy Můj Vodafone, kde si bude moci Nabídku aktivovat. Stávající zákazníci Vodafone s předplacenou platební metodou musí před aktivací Nabídky nejprve změnit platební metodu na paušální. Změnu lze provést na kterékoli prodejně Vodafone. Přítel není oprávněn určit další Přátele.

13. Uživatel, který určil Přátele, bere na vědomí, že Vodafone je oprávněn, v případě dotazu Přítele, jej informovat o tom, kdo údaje Přítele společnosti Vodafone poskytl.

14. Uživatel/ Přítel má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se Uživatel/ Přítel, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Vodafone o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

15. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Podmínky tarifu #jetovtobě a platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

16. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).

17. Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost GTS ALIVE, rozumí se tím GTS ALIVE s.r.o. se sídlem Letenská 118/1, 118 00 Praha 1, IČO: 26193272, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560.

18. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky poskytování této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.

19. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 8.6.2022.