Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Obchodní podmínky služby SMS s doručenkou (určených zejména pro přístup k vybraným službám třetích stran)

(dále jen "Obchodní podmínky")

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Podmínky služby SMS s doručenkou (dále jen "Služba") upravují práva a povinnosti poskytovatele Služby - společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 (dále jen "Vodafone") a uživatelů Služby (dále jen "Zákazníci") a tvoří smlouvu o vydání a užívání elektronického platebního prostředku (dále jen "Smlouva").

1.2 Služba poskytovaná prostřednictvím předčíslí „876XY“.

2. Popis Služby

2.1 Služba, kterou provozuje Vodafone pro své Zákazníky na pětimístných číslech začínajících číslicemi 876 a která zákazníkům umožňuje hromadnou automatizovanou komunikaci s Příjemcem včetně garantovaného odeslání odpovědi od Příjemce ve formě SMS.

Tato služba je poskytnutá smluvními partnery Vodafonu (dále jen "Obchodníci"). Příjemcem je rozumí osoba, která pro vlastní činnost (např. pro poskytování či obsluhu svých produktů či služeb nebo pořádání akcí) přijímá a zpracovává zprávy od Zákazníků, určuje účel takové komunikace a je konečným adresátem a příjemcem informace obsažené v SMS 876XY od Zákazníka.

2.2 Okamžikem odesláním první SMS na telefonní číslo 876XY dochází k uzavření Smlouvy a Zákazník tím vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami.

2.3 Při každém užití Služby je identifikace Zákazníka zajištěna tím, že Službu lze využít jen se SIM kartou Zákazníka Služby.

2.4 Cena SMS 876XY je Zákazníkovi účtována okamžikem přijetí odpovědní zpětné SMS Zákazníkem na původně Zákazníkem odeslanou přihlašovací SMS. Na jednu Zákazníkem odeslanou přihlašovací SMS může být Zákazníkem přijato více odpovědních zpětných SMS, ale účtováno bude pouze přijetí první odpovědní zpětné SMS Zákazníkem. Vždy se jedná se o službu jednorázovou.

2.5 Odesláním SMS s doručenkou se Zákazník zavazuje uhradit cenu Služby uvedenou v ceníku, částka jim bude vyúčtována po skončení zúčtovacího období v měsíčním Vyúčtování služeb nebo pro Zákazníky s metodou dobíjení souhlasí, že jim bude snížen kredit o částku odpovídající ceně Služby.

2.6 Na základě žádosti Zákazníka učiněné v Samoobsluze nebo na lince Vodafone péče o zákazníky může být poskytování Služby danému Zákazníku ukončeno. K zastavení poskytování Služby (tj. nebude možno provádět SMS s doručenkou na číslo 876XY na daném telefonním čísle) dojde nejpozději do 24 hodin od přijetí žádosti Vodafonem. V souvislosti s podáním žádosti je Zákazník povinen prokázat svou totožnost heslem, případně uvést další potřebné údaje.

3. Práva a povinnosti Vodafonu

3.1 Vodafone po dobu nejméně 2 měsíců od provedení SMS s doručenkou na 876XY uchovává vnitřní záznamy umožňující zpětné vyhledání údajů o provedených SMS a opravu případných chyb reklamovaných Zákazníkem v souladu s těmito Podmínkami.

4. Práva a povinnosti Zákazníka

4.1 Zákazník je povinen užívat Službu v souladu s platnými právními předpisy a těmito Podmínkami, zejména dodržovat všechny zásady k zajištění bezpečnosti užívání Služby (chránit před třetími osobami svou SIM kartu a PIN). V případě, že zákazník Služby zpřístupní SIM kartu nebo PIN třetí osobě, nese odpovědnost za všechny SMS provedené těmito osobami, jako kdyby tyto SMS provedl sám.

4.2 V případě důvodného podezření ze zneužití SIM karty používané pro poskytování Služby (zejména v případě její ztráty nebo odcizení), je Zákazník povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost Vodafonu a požádat zastavení poskytování Služby, a to způsobem uvedeným v bodě 2.7 těchto Podmínek.

4.3 Zákazník je povinen informovat Vodafone o chybě nebo jiné nesrovnalosti v poskytnuté Službě, a to neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí. Zákazník bere na vědomí, že Vodafone zpracovává informace o Platebních transakcích nejdéle dva měsíce.

4.4 V případě zneužití SIM karty (zejména v důsledku její ztráty či odcizení) a neohlášení chyby, nesrovnalosti či ztráty, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití SIM karty používané pro poskytování Služby nese Zákazník finanční ztrátu až do výše uvedené v bodě 2.4.

5. Informace o vyúčtování

5.1 Vodafone podává Zákazníkovi informace týkající se provedených SMS s doručenkou prostřednictvím měsíčních Vyúčtování služeb a internetové Samoobsluhy. Informace o SMS s doručenkou Vodafone poskytne Zákazníkovi v tomto základním rozsahu: „short code“ (876xy), jednotková cena SMS a celková částka za uskutečněné SMS s doručenkou.

5.2 Vodafone poskytuje Zákazníkům s platební metodou dobíjení informace o provedených SMS s doručenkou pouze elektronickou formou prostřednictvím Samoobsluhy Můj Vodafone.

6. Reklamace

6.1 Reklamaci Služby může Zákazník uplatnit písemně nebo telefonicky ve lhůtě 2 kalendářních měsíců od okamžiku, kdy mu bylo doručeno vyúčtování dle bodu 5.4, a to na adrese: Vodafone Czech Republic a.s., Oddělení služeb zákazníkům, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

6.2 Za obsah předávaný prostřednictvím SMS 876XY (zejména za služby třetích stran, jsou-li poskytovány s využitím komunikace pomocí SMS 876XY) odpovídá v plném rozsahu výlučně Obchodníci. Obchodník je povinen vyřizovat dotazy, stížnosti a reklamace Zákazníků či veřejnosti (dále jen "Podání") týkající se SMS 876XY, konkrétně: za Vodafone řešit Podání týkající se fungování SMS 876XY jako nástroje hromadné automatizované komunikace a jejího technického zajištění, svým vlastním jménem a na svou odpovědnost řešit Podání týkající se obsahu komunikace prostřednictvím SMS 876XY a akcí pořádaných nebo produktů či služeb poskytovaných pomocí SMS 876XY.

7. Ustanovení společná a závěrečná

7.1 Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky.

7.2 Tyto Podmínky jsou k dispozici na Internetových stránkách www.vodafone.cz, a je možné si je případně vyžádat na zákaznické lince. Ustanovení Všeobecných podmínek Vodafonu nejsou těmito Podmínkami dotčena. Kde není v těchto Podmínkách uvedeno jinak, použijí se příslušná ustanovení Všeobecných podmínek, aktuálního Ceníku a podmínek služeb.

7.3 Vodafone je oprávněn kdykoliv tyto Podmínky měnit a doplňovat. Vodafone je rovněž oprávněn měnit rozsah a kvalitu Služby, případně ukončit poskytování Služby.

7.4 Veškeré změny těchto Podmínek budou zveřejněny na internetových stránkách www.vodafone.cz, a to dnem účinností změn. Zákazník souhlasí s tím, že Vodafone není povinen navrhnout Zákazníkovi změnu Smlouvy na trvalém nosiči dat způsobem uvedeným v § 80 odst. 1 zákona o platebním styku. Pokud Zákazník ve výše uvedené lhůtě nepožádá o ukončení poskytování Služby (dle bodu 2.7 těchto Podmínek) má se za to, že se změnami Podmínek souhlasí.