Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Obchodní podmínky služby Audiotex

(dále jen "Obchodní podmínky")

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Podmínky služby Audiotex (dále jen "Služba") upravují práva a povinnosti poskytovatele Služby - společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 (dále jen "Vodafone") a uživatelů Služby (dále jen "Uživatelé") a tvoří smlouvu o vydání a užívání elektronického platebního prostředku (dále jen "Smlouva").

1.2 Služba poskytovaná prostřednictvím předčíslí „90X AB CD ZZ“ je ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, platební prostředkem dle § 2 odst. 1 písm. d) tohoto zákona.

2. Popis Služby

2.1 Audiotex jsou linky s prémiovou cenou určené pro provozování hlasových služeb obsahového charakteru, které jsou poskytovány na číslech a číselných rozsazích vymezených pro tyto služby platným Číslovacím plánem. Číselný plán se řídí Kodexem ATX, publikovaném na webu „Platmobilem.cz“.

2.2 Audiotexové služby zahrnují volání na čísla s předčíslím 900, 906 a 909, které je zpoplatněno speciální minutovou sazbou.

Provozovatelem Audiotexu není Vodafone, ale smluvní partneři, kteří zajišťují veškerý provoz služeb, jejich inzerci a ručí i za kvalitu obsahu. Vodafone pro své zákazníky umožňuje přístup k Audiotexu a zajišťuje výběr plateb za volání na zpoplatněné linky.

2.3 Audiotexové linky jsou obecně poskytovány na devítimístných číslech ve tvaru: 90X AB CD ZZ, - kde:

X určuje charakter poskytované Služby a může nabývat hodnot 0-9 v souladu s Číslovacím plánem

AB určuje v souladu s Číslovacím plánem cenu Služby pro Zákazníka (včetně DPH, pokud daná služba DPH podléhá) za minutu, případně za jedno spojení 

CD ZZ je stanoveno při přidělení čísla Českým telekomunikačním úřadem

2.4 Při každém užití Služby je identifikace Uživatele zajištěna tím, že Službu lze využít jen se SIM kartou Uživatele Služby. Vodafone upozorňuje Uživatele, aby důsledně plnil svou povinnost a využíval zabezpečení SIM karty PINem, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití.

2.5 Veškeré úhrady prostřednictvím Služby probíhají v české měně. Pro Službu jsou stanoveny níže uvedené finanční limity. V případě překročení finančních limitů, bude služba zablokována.

Finanční limity spojené s využíváním Služby:

2.5.1 Transakční limit činí 1200,- Kč. To znamená, že maximální délka hovoru odpovídá maximální možné ceně hovoru ve výši 1.200 Kč.

2.5.2 Limity pro zúčtovací období

  • činí 5.000,- Kč pro všechny Prémiové služby Vodafone (tj. Premium SMS, M-peněženka a Audiotex) během zúčtovacího období;
  • u Zákazníků, kteří byli kdykoliv za uplynulé 3 zúčtovacích období v prodlení s úhradou Vyúčtování, nebo u nových Zákazníků, kteří zatím neuhradili alespoň tři po sobě jdoucí Vyúčtování bez prodlení, může být limit pro zúčtovací období snížen na 500,- Kč.
  • Premiové služby mohou být také omezeny v důsledku vyčerpání Volací jistiny (Zákazníci s platební metodou Vyúčtování), popř. kreditu (Zákazníci s platební metodou dobíjení).
  • Limit pro zúčtovací období neplatí pro Zákazníky, kteří mají uzavřenou „Rámcovou smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet“.

2.6 Na základě žádosti Uživatele učiněné v Samoobsluze nebo na lince Vodafone péče o zákazníky může být poskytování Služby danému Uživateli ukončeno. K zastavení poskytování Služby dojde nejpozději do 24 hodin od přijetí žádosti Vodafonem. V souvislosti s podáním žádosti je Uživatel povinen prokázat svou totožnost heslem, případně uvést další potřebné údaje.

2.7 Vodafone je oprávněn neposkytnout Službu Uživateli pokud:

  • (i) existuje důvodné podezření o porušení bezpečnosti platebního prostředku, zejména při podezření na neautorizované nebo podvodné použití platebního prostředku, a/nebo
  • (ii) dojde k významnému zvýšení rizika, že plátce nebude schopen zaplatit částky z Platebních transakcí zaslaných mu Vodafonem ve vyúčtování.

O takovém přerušení či zastavení Služby Vodafone Uživatele informuje předem zasláním SMS; není-li možné informování předem, pak bez odkladu poté.

3. Práva a povinnosti Vodafonu

3.1 Vodafone po dobu nejméně 2 měsíců od uskutečnění hovoru uchovává vnitřní záznamy umožňující zpětné vyhledání údajů o těchto uskutečněných hovorech a opravu případných chyb reklamovaných Uživatelem v souladu s těmito Podmínkami.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1 Uživatel je povinen užívat Službu v souladu s platnými právními předpisy a těmito Podmínkami, zejména dodržovat všechny zásady k zajištění bezpečnosti užívání Služby (chránit před třetími osobami svou SIM kartu a PIN). V případě, že uživatel Služby zpřístupní SIM kartu nebo PIN třetí osobě, nese odpovědnost za všechny uskutečněné hovory na prémiových linkách provedené těmito osobami, jako kdyby tyto hovory provedl sám.

4.2 V případě důvodného podezření ze zneužití SIM karty používané pro poskytování Služby (zejména v případě její ztráty nebo odcizení), je Uživatel povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost Vodafonu a požádat zastavení poskytování Služby, a to způsobem uvedeným v bodě 2.7 těchto Podmínek.

4.3 Uživatel je povinen informovat Vodafone o chybě nebo jiné nesrovnalosti v poskytnuté Službě, a to neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí. Uživatel bere na vědomí, že Vodafone zpracovává informace o Platebních transakcích nejdéle dva měsíce.

4.4 V případě zneužití SIM karty (zejména v důsledku její ztráty či odcizení) a neohlášení chyby, nesrovnalosti či ztráty, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití SIM karty používané pro poskytování Služby nese Uživatel finanční ztrátu až do výše uvedené v bodě 2.4.

4.5 Daňový doklad ke Službě je povinen poskytnout Uživateli příslušný Obchodník.

5. Informace o uskutečněných hovorech na Audiotexových linkách a vyúčtování

5.1 Vodafone podává Uživateli informace týkající se uskutečněných hovorů na Audiotexových linkách prostřednictvím měsíčních Vyúčtování služeb a internetové Samoobsluhy. Na www.platmobilem.cz je možné dohledat aktuálního Obchodníka dle prémiového čísla. Pro Platební službu se nepoužijí ustanovení § 90 a 91 zákona o platebním styku.

5.2 Vodafone poskytuje Zákazníkům s platební metodou dobíjení informace o provedených Platebních transakcích pouze elektronickou formou prostřednictvím Samoobsluhy Můj Vodafone.

5.3 Zřízení a užití Služby je zdarma. Uživatel Služby nehradí žádné finanční částky např. za uskutečnění hovoru na Audiotexové linky, hradí pouze cenu prémiové linky. Tímto však není dotčena povinnost k úhradám za užití služeb elektronických komunikací (datové přenosy) v souladu s platným ceníkem Vodafone uveřejněným na www.vodafone.cz.

5.4 Zákazníci s platební metodou Vyúčtování souhlasí, že jim bude částka vyúčtována po skončení zúčtovacího období v měsíčním Vyúčtování. Zákazníci s platební metodou dobíjení souhlasí, že jim bude snížen kredit o částku odpovídající ceně Služby.

5.5 Uživatel bere na vědomí, že pohledávky za Uživatelem z titulu zaplacení ceny za použití Služby budou postupovány na Vodafone. Vodafone proto bude oprávněn takto postoupené pohledávky vyúčtovávat Uživateli v souladu s bodem 5.4 těchto Podmínek.

6. Reklamace

6.1 Reklamaci Služby může Uživatel uplatnit písemně nebo telefonicky ve lhůtě 2 kalendářních měsíců od okamžiku, kdy mu bylo doručeno vyúčtování dle bodu 5.4, a to na adrese: Vodafone Czech Republic a.s., Oddělení služeb zákazníkům, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 60 dnů ode dne jejího uplatnění, nestanoví-li právní předpisy lhůtu kratší.

6.2 Reklamaci Služby je Uživatel povinen uplatnit přímo u příslušného Obchodníka.

7. Ustanovení společná a závěrečná

7.1 Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky.

7.2 Tyto Podmínky jsou k dispozici na Internetových stránkách www.vodafone.cz, a je možné si je případně vyžádat na zákaznické lince. Ustanovení Všeobecných podmínek Vodafonu nejsou těmito Podmínkami dotčena. Kde není v těchto Podmínkách uvedeno jinak, použijí se příslušná ustanovení Všeobecných podmínek, aktuálního Ceníku a podmínek služeb.

7.3 Vodafone je oprávněn tyto Podmínky měnit a doplňovat. Vodafone je rovněž oprávněn měnit rozsah a kvalitu Služby, případně ukončit poskytování Služby.

7.4 Veškeré změny těchto Podmínek budou zveřejněny na internetových stránkách www.vodafone.cz, a to nejméně dva kalendářní měsíce před účinností změn. Uživatel souhlasí s tím, že Vodafone není povinen navrhnout Uživateli změnu Smlouvy na trvalém nosiči dat způsobem uvedeným v § 80 odst. 1 zákona o platebním styku. Pokud Uživatel ve výše uvedené lhůtě nepožádá o ukončení poskytování Služby (dle bodu 2.7 těchto Podmínek) má se zato, že se změnami Podmínek souhlasí.

7.5 Vodafone je zapsán do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu podle zákona o platebním styku. Na činnost Vodafone v oblasti poskytování Služby dohlíží Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, kde je možné podat případnou stížnost.

7.6 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

7.7 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018.