Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Pravidla soutěže #jetovtobě - “Vyhraj účast na Master Class Campu 2017 s coachingem Šárky Pančochové”

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Vyhraj účast na Master Class Campu 2017 s coachingem Šárky Pančochové“ (dále jen „soutěž“) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064 (dále jako „pořadatel“ nebo „Vodafone“).

1.2 Společnost Vodafone pořádá soutěž ve spolupráci s marketingovou agenturou McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, se sídlem Riegrovy Sady 28, 120 00, Praha 2, IČO 17046041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 2080 (dále jen „agentura“).

1.3 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook.

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 9. 2. 2017 21:00 hod. do 9. 3. 2017 21:00 hod. (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky.

2.2 Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže ve Facebook události (https://facebook.com/events/758347500996263/) založené speciálně pro tuto soutěž spolu s odkazem na tato kompletní pravidla.

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je ve věku 15–26 let a má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce; tento souhlas je povinen společnosti Vodafone na její žádost doložit. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci Vodafonu i ti, kteří zákazníky Vodafonu nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a agentury a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/terms a mít účet na Facebooku.

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol zní: Pošli nám vlastní video s tvým nejlepším snowboard trikem v době konání soutěže (dále jen „soutěžní příspěvek“).

4.2 Soutěžní příspěvek musí být nahrán do speciálně zřízené Facebookové události popsané v bodě 2.2 těchto pravidel.

4.3 Výherce bude vybrán Šárkou Pančochovou a porotou na straně pořadatele soutěže, porota se skládá ze 3 členů. Výběr bude proveden na základě kreativity, originality, zdokumentované dovednosti a estetického zpracování soutěžního příspěvku.

4.4 Každý soutěžící může vytvořit neomezené množství soutěžních příspěvků, avšak vyhrát může v rámci soutěže pouze jednou.

4.5 Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Soutěžící musí mít svolení k uveřejnění a použití videa od všech osob, které ve videu jsou. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

4.6 Účastník je povinen při natáčení soutěžního příspěvku dodržovat pravidla bezpečné jízdy na snowboardu, dbát o bezpečnost svoji i třetích osob. Provedení snowboardového triku je Účastník povinen přizpůsobit okolním podmínkám, svým dovednostem a schopnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu tak, aby on sám ani nikdo jiný nebyl zraněn.

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1   Do soutěže byla vložena výhra:

  • 3x účast pro 1 osobu na Snowboard Master Class Campu 2017 od Martina Černíka a Matěje Nováka, s exkluzivním coachingem Šárky Pančochové, v hodnotě 9 900 Kč, který se uskuteční v termínu 2. - 8. dubna 2017 v Peci pod Sněžkou (dále jen „výhra“)

5.2 Výherce vybere Vodafone podle mechaniky popsané v bodě 4.3 těchto pravidel.

5.3 Výherce bude o výhře informován Vodafonem na Facebooku skrze soukromou zprávu k doručení svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude Vodafone potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže.

5.4 Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, kterého opět vybere porota.

5.5 Aby mohl výherce získat cenu, musí Vodafonu doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, poštovní adresa a email).

5.6 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 3 dní od výzvy, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.7 Vodafone je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek, město bydliště a fotografii výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

5.8 Převzetím výhry výherce souhlasí s uveřejněním svého jména, fotografie, případně video obsahu pořízeného s jeho osobou v rámci dokumentace Master Class Campu 2017 na české microsite (http://www.master-class.cz/)  a Facebook stránce Vodafonu (https://facebook.com/vodafoneCZ) a Master Class Camp (https://www.facebook.com/masterclass.cz/). 

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště, data narození a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 9. 2. 2017.

Vytisknout