Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence

Ochrana osobních údajů

Víme o vás leccos, ale nic z toho nezneužijeme. Prohlédněte si, jak osobní údaje chráníme.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsme vytvořili proto, abychom vás seznámili s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme vaše osobní údaje, a jak chráníme vaše soukromí a dále abychom vám odpověděli na otázky, které vás zajímají.

Ochrana soukromí a osobních, provozních a lokalizačních údajů je pro společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, DIČ CZ25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“) velmi důležitá. Vodafone nejenže aktivně sleduje vývoj české legislativy a legislativy EU, aby implementoval veškeré požadavky uložené zákonem, ale také se aktivně věnuje oblasti ochrany dat a bezpečnosti – například tím, že má osobu zastávající funkci “Data Privacy Officer” (tedy pověřence pro ochranu osobních údajů) – tj. zaměstnance vybaveného dostačujícími kompetencemi k tomu, aby mohl ovlivňovat fungování nových i existujících služeb a nabídek tak, aby byla zajištěna maximální možná míra ochrany soukromí našich zákazníků.

Vodafone se zavázal chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ode dne účinnosti nařízení, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Vodafone je držitelem certifikátu na systém řízení bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001.

Přečtěte si prosím naše prohlášení společně s Informací pro účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů a se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“) a také s jednotlivými podmínkami vydanými pro konkrétní produkty nebo služby.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Co je osobní údaj a kdo je subjektem údajů?

Osobní údaj definuje zákon o ochraně osobních údajů jako jakoukoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Jde o údaj, který je spojený s určitou osobou, který sám o sobě (např. rodné číslo, ale pouze pokud máte např. přístup do registru obyvatel) nebo v kombinaci s jinými údaji může vést k identifikaci určité osoby. Subjektem údajů je vždy pouze fyzická osoba. Pokud s námi uzavřete smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací a nevyužijete naší nabídky předplacených služeb, pak jste ve smyslu zákona subjektem údajů a údaje, které o Vás zpracováváme, jsou údaje osobní.

Osobním údajem nejsou anonymní či agregované údaje, tedy údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s určitou osobou, ale jedná se o výsledek vzniklý souhrnem množství jednotlivých informací.

Když se stanete zákazníkem používajícím naše služby, požádáme vás o sdělení vašich osobních údajů. Jaké údaje o vás budeme zpracovávat, závisí na tom, jaké produkty a služby jste si u nás objednal/a a jaké používáte.

V oblasti elektronických komunikací se rozlišují 3 základní druhy údajů, které Vodafone zpracovává: osobní, provozní a lokalizační.

Osobní údaj

Vodafone zpracovává osobní údaje obecně označované jako údaje identifikační. Výčet údajů, který zde uvádíme, neznamená, že o každém společnost Vodafone zpracovává údaje v takovém rozsahu. Jde pouze o splnění informační povinnosti, s tím, že rozsah údajů je vždy ke konkrétnímu zákazníkovi individualizován, s výjimkou údajů, které společnosti Vodafone zákon ukládá zpracovávat.

Zároveň pro úplnost uvádíme i údaje vztahující se k právnickým osobám, které nejsou osobními údaji ve smyslu zákona.

Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo/popř. národní identifikátor, věk, oslovení (pohlaví), čísla předložených dokladů, obchodní firma/název, sídlo/místo podnikání, sídlo organizační složky, jméno, příjmení a bydliště osob oprávněných jednat za právnickou osobu identifikační číslo, daňové identifikační číslo, kontaktní telefonní číslo, číslo SIM karty, fakturační údaje (např. druh, způsob a objem využívaných služeb), údaje o koncovém zařízení, e-mailové spojení, bankovní spojení, behaviorální chování Zákazníka a jiné údaje oprávněně o Zákazníkovi získané.

Ochranu podle zákona o zpracování osobních údajů požívají pouze osobní údaje fyzických osob.

Provozní údaj

Provozní údaj definuje zákon o elektronických komunikacích jako jakýkoli údaj zpracovávaný pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování.

Co je tedy provozním údajem? Provozním údajem je vše, co je potřeba pro to, aby mohl zákazník telefonovat, posílat textové zprávy SMS či zprávy MMS, využívat datové a další služby poskytované společností Vodafone. Jedná se tedy například o volající číslo (A-číslo), volané číslo (B-číslo), začátek a konec spojení, datum a délka trvání uskutečněného spojení, IMEI, konfigurační údaje, druh poskytnuté služby, adresa datového spojení (např. URL), IP adresa, a to včetně provozně lokalizačních údajů, což je nezbytná informace o tom, z kterého místa v síti a do jakého místa v síti byl přenos zprávy uskutečněn, přičemž se jedná o údaje generované pouze pro přenos zpráv.

Lokalizační údaj

Lokalizační údaj definuje zákon jako jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací nebo službou elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

Lokalizačním údajem je tedy údaj o poloze koncového zařízení Zákazníka, tj. např. údaj o síti či vysílači, k němuž je Zákazník připojen.

Další zpracovávané údaje

Současně shromažďujeme písemnou či telefonickou komunikaci mezi vámi a společností Vodafone týkající se vašich reklamací produktů či služeb, vašich dotazů na naše služby, atd.  U vašeho telefonního čísla máme také vždy aktuální i historickou informaci o službách, které jste si objednal/a a které využíváte. Pokud nám při objednávání výrobků, služeb, při hovoru s operátory Vodafone prodeje nebo v souvislosti s marketingovou akcí či nabídkou společnosti Vodafone sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a společností Vodafone.

V případě, že využijete některou z našich marketingových nabídek, smíme také zpracovávat údaje nezbytné pro plnění a kontrolu podmínek stanovených v pravidlech této marketingové nabídky, s nimiž budete předem seznámeni. Vy nám můžete dále poskytnout informace o vašem věku, telefonním čísle a elektronické adrese, životním stylu, bankovním spojení, případně jiné údaje poskytnuté vámi při registraci nebo prostřednictvím průzkumů. Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje sdělit, budou použity za účelem, který jsme vám oznámili v době, kdy byly tyto údaje shromažďovány, a podle uvedených podmínek.

Aniž byste nám sdělili jakékoli osobní údaje, můžete se podívat na naše internetové stránky, promluvit si s operátory Vodafone prodeje nebo prodejci v našich obchodech.

Nechcete své osobní údaje poskytovat, a přesto chcete využívat služby Vodafone?

V takovém případě můžete využívat naše předplacené služby. Je však důležité Vás upozornit, že i v takovém případě dochází ke zpracování tzv. provozních a lokalizačních údajů a zejména s tím spojených povinností (např. předání takových údajů orgánům státní správy).

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

Společnost Vodafone je mimo jiné poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Pokud se rozhodnete využívat naše služby či produkty a uzavřete s námi smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací či jinou obdobnou smlouvu, je společnost Vodafone povinna získat vaše osobní či identifikační údaje a tyto po zákonem definovanou dobu zpracovávat. Zároveň jsme povinni na základě platných právních předpisů, zpracovávat údaje, které vznikají v rámci poskytování služeb elektronických komunikací, a to tzv. provozní údaje a lokalizační údaje. V tomto případě hovoříme o tzv. povinném zpracování, kdy jsou údaje používány pro účely poskytování služeb elektronických komunikací, souvisejících služeb, platebních transakcí, zajištění propojení a přístupu k síti, vyúčtování a provádění úkonů s tím souvisejících, účetní a daňové účely, identifikace zneužívání sítě či služeb, vymáhání pohledávek, prodej produktů či služeb třetích stran prostřednictvím naší sítě nebo jejich Vyúčtování, pro účely volání na čísla tísňového volání; dále jsme oprávněni zpracovávat vaše údaje pro účely vymáhání dluhů a pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti.

Abychom vám mohli nabídnout nové služby, produkty, slevy či jiné zajímavosti, poskytujete nám souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. V tomto případě jde o tzv. dobrovolné zpracování osobních údajů, které provádíme na základě Vámi daného souhlasu. 

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.

Vaše osobní údaje shromažďujeme v případě, že si od nás koupíte produkt nebo službu (a to včetně prodeje přes internet, telefonicky, na prodejně či prostřednictvím jakékoli jiného prodejního kanálu), že se registrujete pro určitý produkt nebo službu (například uvedením vašeho jména, příjmení a adresy při zřizování emailového účtu), že si objednáte informační materiály, brožury, časopisy a podobné služby, že se zeptáte na více informací o produktu či službě nebo nás kontaktujete s jiným dotazem a žádáte vysvětlení, že se účastníte jakékoli hry či soutěže, kterou Vodafone pořádá, že užíváte naši síť a produkty a služby společnosti Vodafone nebo navštívíte naše webové stránky.

Vaše Údaje můžeme rovněž shromažďovat z jiných zdrojů (tzv. nepřímý sběr), například z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a jiného seznamu podnikatelů, z dlužnických registrů atd., to vše v souladu s platnými právními předpisy.

Proces poskytnutí souhlasu

Máte-li zájem o naše služby, můžete si tyto pořídit prostřednictvím různých prodejních kanálů. Na našich webových stránkách je pro každého zveřejněn návrh smlouvy, který upravuje, za jakých podmínek jsou naše služby poskytovány. Vedle smlouvy je pro vás dostupná mimo jiné i Informace pro účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů (dále jen Informace). Tuto informaci si prosím pozorně přečtěte.

Nedochází-li mezi společností Vodafone a zákazníkem k uzavření písemné smlouvy, je plně na vašem rozhodnutí, abyste v případě uzavření smlouvy sdělili, zda souhlasíte se zpracováním osobních a dalších údajů, tak jak je stanoveno v Informaci.

V rámci procesu uzavírání smlouvy nebo kdykoli poté máte právo neudělit souhlas se zpracováním osobních údajů, a to u zpracování údajů, které je dobrovolné, nebo tento souhlas kdykoli odvolat.

Souhlas se zpracováním Údajů vždy udělujete pro konkrétní účel, a to

(a)      Marketing služeb elektronických komunikací, kterým se rozumí zejména nabídka služeb a produktů společnosti Vodafone, průzkumy atp.;

(b)      Marketing třetích stran, kterým se rozumí, že vám společnost Vodafone nabízí i produkty třetích stran, které pro vás mohou být zajímavé; třetí strana nikdy nemá přístup k Vašim osobním údajům.

Informace o tom jaké souhlasy jste udělili, máte dostupné v samoobsluze Můj Vodafone. Pokud byl souhlas udělen, je zaškrtnuto příslušné políčko. Pokud udělen nebyl, je toto políčko prázdné. Prostřednictvím Můj Vodafone máte možnost i Vámi udělené souhlasy spravovat.

Při uzavírání smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací máte na našich webových stránkách či v obchodech provozovaných pod obchodní značkou Vodafone k dispozici Všeobecné podmínky, jejich přílohou je Informace.

Používání údajů

Vaše osobní data můžeme používat pro účely související s poskytováním služeb, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy, řízení a spravování vašeho účtu, zasílání vyúčtování, propojení a přístup k síti jiných operátorů, poskytování služeb a produktů, případně informací, které žádáte či odpovědí na vaše stížnosti nebo dotazy ohledně účtu. Kromě osobních údajů zpracováváme pro účely poskytování služeb elektronických komunikací tzv. provozní údaje a pro účely poskytování služeb s přidanou hodnotou i tzv. údaje lokalizační, stejně tak pro další účely, které nám definuje zákon o elektronických komunikacích.

Můžeme také vypracovávat analýzy o tom, jak využíváte služby a produkty, a kontaktovat vás s dotazy ohledně rozvoje produktů a služeb a zvláštních propagačních akcí, a to buď poštou, telefonem, prostřednictvím SMS, e-mailu a internetu (podle toho, jakou formu upřednostňujete a ke které nám dáte souhlas).

Můžeme vám také poskytovat informace o produktech a službách třetích stran, které jsme ke spolupráci pečlivě vybrali, a nechat vám zaslat propagační a marketingové informace o těchto vybraných třetích stranách, aniž bychom těmto třetím stranám poskytovali vaše osobní údaje. Můžeme vám například zaslat informace společně s vaším vyúčtováním nebo můžete obdržet nabídku na svou osobní e-mailovou adresu, a to podle preferencí nebo zájmů, které jste o sobě uvedli a v souladu s vámi daným souhlasem. Tak vás můžeme informovat o produktech a službách, které jsme s třetími stranami dohodli pro naše zákazníky a které by vás mohly zajímat.

V neposlední řadě se vaše osobní údaje také zpracovávají pro technické a bezpečnostní účely, tj. aby se správně nastavila a udržovala kapacita naší sítě, či aby se identifikovala zneužití sítě či služeb.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu poskytování vámi objednaných produktů a služeb, resp. až do jejich vypořádání. Pokud s námi ukončíte smluvní vztah, jsme oprávněni zpracovávat vaše jméno, příjmení, adresu a informace o službách/zboží pro účely nabízení obchodu a služeb společnosti Vodafone po dobu stanovenou v Informaci nebo doby, než tento souhlas odvoláte.

Možnost Sdílení Vašich osobních údajů

Zákazník

Vám, zákazníkům, sdělujeme informace týkající se vašich osobních údajů vždy až po dostatečném ověření identity, k čemu primárně slouží zákaznické heslo. V případě neznalosti zákaznického hesla existují dokumentované alternativní postupy, jak tazatele věrohodně ověřit.

Zaměstnanci společnosti Vodafone

Přístup k Údajům, které Vodafone zpracovává, může mít pouze omezená skupina osob, přičemž pro všechny tyto skupiny osob existují závazné interní písemné postupy, které jsou pravidelně revidovány jak vnitřními kontrolami Vodafone či Vodafone Group tak orgány státní správy. Tyto postupy upravují pravidla výběru zpracovatelů, délku zpracování jednotlivých osobních údajů, povinnost mlčenlivosti, bezpečnostní pravidla, atd. Opatření proti možnému získání vašich osobních údajů třetí osobou jsou jak na úrovni technické (management přístupových práv k systémům, logování přístupů ke klíčovým informacím, zabezpečení zvlášť citlivých informací na úrovni databází apod.), tak i procedurální.

Třetí osoby

Vaše osobní údaje a/nebo údaje o vašem účtu můžeme sdělovat třetím stranám pouze za podmínek stanovených právními předpisy České republiky a v souladu s Všeobecnými podmínkami, Informací, těmito Pravidly a případně dalšími dokumenty, které si přímo s Vámi dohodneme. 

Vodafone samozřejmě nepředá Vaše osobní údaje třetím stranám (jiným než uvedeným níže), pokud (a) nám k tomu nedáte svůj souhlas, (b) pokud to není nezbytné pro poskytování služeb nebo produktů, které jste si objednali nebo které používáte, (c) pokud tak nevyžaduje právní předpis nebo (d) pokud k tomu společnost Vodafone neopravňuje právní předpis.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze následujícím subjektům:

 • společnosti, které zajišťují poskytování služeb elektronických komunikací (propojení, roaming);
 • Zpracovatelé, tj. subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje (např. marketingové agentury, call centra zajišťující, vymáhací agentury;
 • společnosti skupiny Vodafone (poskytování služeb elektronických komunikací a souvisejících služeb)
 • subjekty, jimž takové oprávnění dává zákon (např. orgány státní správy) a které požádají formálně správným a standardizovaným způsobem.

Pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat mimo Českou republiku prostřednictvím našeho partnera či mateřské společnosti, budeme dodržovat veškeré právní předpisy a plnit veškeré povinnosti, které nám zákon ukládá.

Příjemce/Zpracovatelé

Příjemcem se rozumí každá osoba, které jsou údaje zpřístupněny, a to buď na základě (a) zákona nebo (b) smlouvy o zpracování osobních údajů (zpracovatelé).  

Pokud jsou údaje předávány zpracovatelům, společnostem v rámci skupiny Vodafone, jsou tyto osoby povinny dodržovat nejen platné právní předpisy, ale i tzv. Minimální bezpečnostní požadavky. Minimální bezpečnostní požadavky jsou technicko – organizační bezpečnostní opatření, která jsou dodržována v celé skupině Vodafone a která zabezpečují bezpečnost zpracování vašich osobních údajů nejen v našich systémech, ale i v případě, že jsou vaše data předávána třetím osobám - zpracovatelům.

 

Bezpečnost

Ve společnosti Vodafone máme specializované týmy, které průběžně monitorují zpracovávání vašich osobních údajů, odstraňují nesrovnalosti a navrhují zlepšení s cílem maximálně chránit vaše osobní údaje. Vodafone vyvíjí maximální úsilí k tomu, aby vaše osobní údaje byly náležitě a v souladu se zákonem chráněny. Stejné úsilí věnujeme bezpečnosti provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti vaší komunikace v rámci služeb, které vám Vodafone poskytuje.

Podobně také v případech, kdy jsou vaše osobní data zpracovávána některým z našich zpracovatelů, dbáme na to, aby jejich bezpečnostní pravidla při zpracování osobních údajů byla náležitá, zejm. aby obsahovala tzv. Minimální bezpečnostní požadavky. Tyto společnosti nikdy nemohou zpracovávat vaše osobní údaje pro jiné než smluvně definované účely. Po skončení naší spolupráce jsou data vždy zpracovatelem vrácena společnosti Vodafone nebo jsou zlikvidována.

Vodafone poskytuje mobilní služby v souladu s mezinárodními standardy pro GSM služby, a tedy opatření související s možnými odposlechy v GSM síti jsou ekvivalentní s tím, co poskytují jiné mobilní sítě v České republice či ve světě. GSM síť není podle mezinárodních standardů určena pro přenos utajených informací - dle bezpečnostních specifikací EU je určena pro přenos neutajených zpráv s krátkodobou platností, tj. toto lze interpretovat tak, že v rámci sítě GSM by neměly být vyřizovány žádné tajné hovory. Toto neznamená, že síť Vodafone přenáší absolutně nezabezpečenou nezašifrovanou komunikaci - pro přenos komunikace mezi mobilním přístrojem a sítí se používá standardní šifrovací algoritmus A5/1.

Pokud by ve výjimečném případě došlo ke specifickému riziku porušení bezpečnosti sítě ve vztahu k ochraně Vašeho soukromí a bude-li takové riziko přesahovat přijímaná opatření, budeme vás informovat o veškerých možnostech docílení nápravy.

Odposlech a záznam zpráv

Na základě zákona o elektronických komunikacích je osoba zajišťující veřejnou komunikační síť a/nebo poskytovatel veřejně dostupné služby elektronických komunikací povinna zřídit a zajistit v rámci své sítě rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv.

Vodafone jako mobilní operátor přebírá požadavky na odposlech od předem definovaných subjektů na základě formalizované, schválené a pravidelně revidované procedury a nepřísluší mu právo posuzovat oprávněnost odposlechů v případě, že jsou splněny veškeré formální požadavky stanovené platnou právní úpravou ze strany orgánů státní správy.

Odposlech a záznam zpráv je prováděn přímo příslušným orgánem a operátor nemá žádný přístup k obsahu, který získává přímo příslušný státní orgán.

Data Retention – zákonem uložená povinnost zpracovávat údaje pro účely předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů

Vedle odposlechu a záznamu zpráv přiznává zákon taxativně vymezeným orgánům oprávnění vyžadovat údaje o uskutečněných voláních. Naše společnost je povinna za tímto účelem shromažďovat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování veřejných komunikačních sítí a při poskytování veřejně dostupných služeb.

Dále máme povinnost poskytovat informace z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby, a to orgánu oprávněnému k jejich vyžádání podle zvláštního právního předpisu.

Heslo

Pro přístup k zákaznickému účtu si zákazník zadává své heslo. Pro maximální bezpečnost zákaznického účtu je třeba zvolit heslo, které neobsahuje několik stejných čísel nebo číselné řady.

Operátoři ani prodejci Vodafone nemají přístup k vašemu celému heslu. Pro vaše ověření se mohou zeptat pouze na dvě systémem určené číslice a nemohou výběr těchto číslic ovlivnit. Pro ochranu vašeho hesla doporučujeme sdělovat vždy jen tyto požadované číslice.

Zákaznické heslo je třeba chránit a nesdělovat jej třetím osobám. Zajistíte tak, že se nikdo nedostane k vašemu účtu. Své heslo chraňte, neboť každý, kdo se prokáže Vaším heslem, může být považován za osobu oprávněnou za zákazníka jednat.

Rozlišení úrovně hesel

Administrátorské heslo je společné pro celý zákaznický účet – lze se s ním přihlásit pod jakýmkoliv telefonním číslem na daném účtu. Poskytuje plnou kontrolu nad celým účtem a všemi jeho telefonními čísly.

Uživatelské heslo je povinné pro každé telefonní číslo a neumožňuje provádění změn na vašem zákaznickém účtu. Slouží pouze pro přístup k informacím o daném telefonním čísle a zobrazení Chytrého přehledu, tedy vaší aktuální útraty.

Heslo plátce je nepovinné a poskytuje plnou kontrolu nad skupinou telefonních čísel, která mu přidělil administrátor. Plátce může zobrazit Vyúčtování a historii plateb, změnit tarif či balíčky a kontrolovat výdaje všech přidělených čísel. Plátce je ten, kdo je uvedený na Vyúčtování jako  příjemce.

Vaše práva

Povinnosti Vodafone jako správce Vašich osobních údajů.

Jako správce vašich osobních údajů je naší povinností:

 • stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány,
 • stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů,
 • zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Je-li to nezbytné, osobní údaje budeme aktualizovat. Zjistí-li správce, že jím zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, zejména zpracování blokuje a osobní údaje opraví nebo doplní, jinak osobní údaje zlikviduje. Nepřesné osobní údaje lze zpracovat pouze v mezích uvedených zákonem.  Nepřesné osobní údaje se musí označit. Informaci o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů je správce povinen bez zbytečného odkladu předat všem příjemcům,
 • shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu,
 • uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví. Při použití pro tyto účely je třeba dbát práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů a osobní údaje anonymizovat, jakmile je to možné,
 • zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zpracovávat k jinému účelu lze osobní údaje jen v mezích ustanovení § 3 odst. 6, nebo pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas,
 • shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně; je vyloučeno shromažďovat údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti,
 • nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.

Poučení podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Každý účastník či uživatel (subjekt údajů), který zjistí nebo se domnívá, že společnost Vodafone nebo třetí subjekt, s kterým společnost Vodafone uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů (zpracovatel) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

a) požádat Vodafone nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby Vodafone nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Ve své korespondenci uvádějte prosím své jméno a adresu společně s číslem vašeho telefonního čísla a/nebo zákaznického účtu.

Přístup subjektu údajů k informacím

Přístup k osobním údajům, které Vodafone zpracovává, může mít pouze omezená skupina osob, přičemž pro všechny tyto skupiny osob existují interní písemné postupy, které jsou pravidelně revidovány.

Opatření proti možnému získání osobních dat zákazníků třetí osobou jsou jak na úrovni technické (management přístupových práv k systémům, logování přístupů ke klíčovým informacím, zabezpečení zvlášť citlivých informací na úrovni databází apod.), tak i procedurální, kdy data mohou být poskytnuta pouze následujícím subjektům:

(a)      Subjekty, jimž takové oprávnění dává zákon (např. orgány státní správy) a které požádají formálně správným a standardizovaným způsobem;

(b)      zákazníci, za podmínky, že taková osoba byla řádně ověřena;

(c)      zpracovatelé (bližší informace níže).

Pokud chcete získat informace o osobních údajích, které o vás můžeme shromažďovat či které o vás zpracováváme ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, potom prosím postupujte následovně:

Vodafone jako poskytovatel služeb elektronických komunikací

Informaci o zpracování osobních údajů subjektu údajů, tj. zákazníků, kteří jsou fyzickými osobami a jejichž údaje zpracovává společnost Vodafone pro účely poskytování služeb elektronických komunikací a pro další účely taxativně uvedené v Informace pro účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů, zasílá naše společnost pouze písemně, formou doporučeného dopisu na adresu zákazníka, která je společností Vodafone u zákazníka vedena. Informaci o zpracování osobních údajů zákazníka podle tohoto odstavce je naší společností poskytováno zdarma.

Provozní údaje, které společnost Vodafone zpracovává pro účely poskytování služeb elektronických komunikací, najdete v internetové samoobsluze Můj Vodafone.

Informace Vám poskytneme na základě Vaší písemné žádosti, kterou zašlete naší společnosti na adresu Vodafone Czech Republic a.s., oddělení Reklamací náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5.

Vodafone jako zpracovatel údajů, kdy takové zpracování ukládá zákon ve prospěch třetí osoby

Žádá-li zákazník, fyzická osoba, která má se společností Vodafone uzavřenu jednu smlouvou o poskytování služeb elektronických komunikací, tedy má jedno telefonní číslo, o informaci o provozních a lokalizačních údajích zpracovávaných na základě státem uložené povinnosti podle ustanovení § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které jsou poskytovány na základě stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů je stanoven pro vydání takových údajů zvláštní proces.

Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že tzv. provozní a lokalizační údaje zpracovávané za účelem přecházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů podléhá vyšší úrovni ochrany a odpovídajícím sankcím v případě jejich neoprávněného zpřístupnění. Poskytnutí této informace podléhá úhradě nákladů nezbytných na poskytnutí informace (informaci naleznete v Ceníku). O způsobu a dalších podmínkách pro poskytnutí informace o zpracování podle tohoto odstavce, nás písemně kontaktujte na adrese Vodafone Czech Republic a.s., oddělení Reklamací, náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5.

Máte-li u společnosti Vodafone vedeno na Vaše jméno více telefonních čísel, nebude Vaší žádosti o zpřístupnění údajů zpracovávaných podle ustanovení § 97 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích vyhověno. Důvodem tohoto postupuje je skutečnost, že provozní a lokalizační údaje zpracovávané v rámci sítí elektronických komunikací podléhají důvěrnosti komunikací a jakékoliv jejich neoprávněné poskytnutí je správním deliktem postihovaným pokutou. Jelikož společnost Vodafone nemá prostředky k ověření, kdo skutečně mohl po dobu 6 měsíců před podáním žádosti využívat služby na daném telefonním čísle, nelze tedy údaje poskytnout, neboť by mohlo jednak dojít k naplnění skutkové podstaty správního deliktu, ale i zásahu do soukromí subjektu údajů – právo na soukromí, které je základním právem chráněným Listinou základních práv a svobod je právem nadřazeným nad případnými zájmy konkrétní osoby.

Odvolání souhlasu

V případě tzv. dobrovolného zpracování jste oprávněni poskytnuté souhlasy kdykoli odvolat. Možnost odvolat udělený souhlas nebo naopak možnost dát souhlas se zpracováním osobních údajů máte v samoobsluze Můj Vodafone. Dále máte možnost využít i naší zákaznickou linku či naše prodejny.

Stejně tak máte možnost nám sdělit, že nemáte zájem o zasílání informací o našich službách, a to buď v Samoobsluze, jak je uvedeno v předchozí větě, nebo na kontakt uvedený v konkrétním obchodním sdělení (např. zavoláním na*77). 

Aktualizace osobních údajů

Jelikož zpracováváme vaše osobní údaje, může nastat situace, kdy dojde k jejich změně.  V takovém případě nám prosím změnu bez zbytečného odkladu oznamte.

Způsob provedení změny je závislý na tom, jakého údaje se změna týká. Další informace, zejména jak postupovat, naleznete na našich webových stránkách.

Abychom Vás mohli dostatečně identifikovat, je nutné v případě využití „žádosti o výpis a změnu údajů ze základních registrů“ zpřístupnit společnosti Vodafone minimálně jméno a příjmení (před změnou), adresu (před změnou) a rodné číslo, popř. datum narození.

Chceme vás upozornit, že neoznámíte-li nám změnu, např. v doručovací adrese, může dojít k situaci, že pro vás neoznámení změny může mít i právní následky (např. nedoručení upomínky atp.).

Cookies

Můžeme používat tzv. cookies (malé textové soubory ve vašem prohlížeči) a podobné techniky, které nám umožní zjistit, jak jsou naše webové stránky navštěvovány a jak jsou užívány naše webové služby a produkty. To nám následně umožní nabídnout vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají vašim potřebám a zájmům.  Můžeme použít takové cookie, které nám umožní zjistit, že vy konkrétně jste navštívil danou stránku. Máte možnost odmítnout, aby Vodafone používat vaše cookies.

Můžeme také shromažďovat údaje o vaší návštěvě na našich internetových stránkách, WAPu a jiných podobných stránkách podle vašich aktivit v našem on-line systému. Tato data však nejsou osobní a neidentifikují vaši osobu. Mohou zahrnovat naše stránky, které navštěvujete, produkty a služby, které jste si prohlíželi nebo objednali. To nám pomáhá do budoucna rozvíjet a modifikovat naše služby podle vašich individuálních potřeb a preferencí. Tyto údaje jsou už klasifikovány jako důvěrné a je s nimi zacházeno příslušným způsobem. Zejména pokud jsou používány ve spojení se jménem a adresou za účelem poskytování.

Na novou stránku se automaticky přenese například URL stránky, ze které jste přišli, vaše IP adresa a aktuální verze prohlížeče.

Pokud chcete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby vás upozornil, pokud cookie odesílá, nebo cookies jednoduše zakázat. Cookies si můžete vypnout ve vašem prohlížeči. Způsob vypnutí cookies závisí na typu vašeho prohlížeče, V tom případě se ale musíte smířit s tím, že některé funkce prostě nebudou fungovat. A co že to vlastně taková cookie je?

Jde o část informace, kterou webová stránka pošle do vašeho prohlížeče. Díky ní si pak stránka pamatuje informace o vás a vašich volbách.

Takzvané

(a)      „Session Cookies“ jsou dočasné informace, které zlepšují navigaci na webových stránkách. Jsou vymazány, jakmile vypnete prohlížeč nebo počítač.

(b)      „Persistent Cookies“ jsou trvalejší informace umístěné na vašem pevném disku. Tam zůstanou, dokud je nevymažete. Mohou uchovávat osobní informace, ale pouze pokud s tím souhlasíte.

Adresu internetového protokolu, takzvanou IP adresu, přidělil vašemu počítači poskytovatel internetového připojení. Většinou je dynamická. To znamená, že se mění při každém připojení na internet. Používá se například k diagnostice problémů na serveru a ke správě stránek.

Internetové tagy jsou menší než cookies a sdělují webovému serveru například IP adresu a typ prohlížeče. Mohou být umístěny v online inzerátech, které odkazují uživatele na webové stránky. Ukazují, kolikrát byla daná stránka otevřena a o jaké informace jste měli zájem.

Aplikace

Zákazníci Vodafone mají možnost využívat i různé aplikace Vodafone, které si instalují na své zařízení. V rámci zvyšování kvality naší sítě mohou jednotlivé aplikace zpracovávat v anonymizované i neanonymizované podobě informace o tom, jakým způsobem je zařízení propojeno s naší sítí a službami, což nám umožňuje zjišťovat problémy s konektivitou či kvalitou spojení a zajišťovat ve Vaší oblasti zlepšování kvality sítě. Informace o tom, jaké údaje a jakým způsobem jsou zpracovávány, naleznete vždy v rámci konkrétní aplikace.

Jsou-li v rámci aplikace zpracovávány údaje, jsou zpracováván buď z důvodu, že jsou třeba k naplnění účelu, k němuž je aplikace určena (povinné zpracování) nebo pro další účely, které jsou založeny na vašem souhlasu. Pokud nesouhlasíte s tím, aby aplikace vaše údaje zpracovávala, nebo nesouhlasíte s podmínkami aplikace, pak si prosím aplikaci neinstalujte. Pokud se následně rozhodnete, že si nepřejete, aby aplikace vaše osobní údaje zpracovávala, máte možnost buď v nastavení odvolat udělený souhlas pro jednotlivé druhy zpracování (tím není dotčeno zpracování údajů, které jsou potřebné pro řádné fungování aplikace, a bez jejich zpracování by nebylo možné zajistit funkčnost aplikace) nebo aplikaci deinstalovat.

Informace, které zpracováváme, jsou informace, které jsou generovány v rámci poskytování služeb elektronických komunikací či vznikají při využívání sítí elektronických komunikací. Níže uvádíme obecný přehled možností, jaké informace mohou být zpracovávány a za jakým účelem.

Síťové pokrytí - aplikace může ukládat statistické údaje o konektivitě zařízení pro účely volání. To umožňuje zjišťovat problémy s konektivitou či kvalitou spojení a zajišťovat v dané oblasti zlepšování kvality sítě. V této oblasti mohou být zaznamenávány údaje: procento času, po které je Váš telefon registrován v síti, číslo Cell ID a umístění použitých telefonních stožárů, včetně Vašeho pohybu mezi nimi po dobu, kdy je Váš telefon zapnutý, sílu signálu, oblasti omezených služeb nebo jejich úplného výpadku, kvalitu pokrytí (2G, 3G, 4G).

Konektivita internetu - aplikace může ukládat statistiku o internetové konektivitě či pokrytí zařízení datovou sítí. To umožňuje diagnostikovat problémy s konektivitou nebo kvalitou spojení. V této oblasti mohou být zaznamenávány údaje:

test prováděný každou hodinu, zda máte k dispozici připojení na internet, rychlost nahrávání a stahování dat, číslo Cell ID a umístění použitých telefonních stožárů, včetně Vašeho pohybu mezi nimi po dobu, kdy je Váš telefon zapnutý, oblasti omezených služeb nebo jejich úplného výpadku, kvalitu pokrytí, jak dlouho trvá nastavit připojení k internetu, kvalitu sítě Wi-Fi, MAC adresy jednotlivých hot spotů Wi-Fi, které vidí Vaše zařízení.

Kvalita a využívání služeb volání - důvody úspěšného či neúspěšného telefonování lze diagnostikovat za pomoci technických údajů o síti, o Vašem pokrytí nebo kvalitě Vašeho telefonního signálu po dobu hovoru. Dané napomáhá zlepšovat veškeré aspekty, které s Vaším telefonováním souvisí. V této oblasti mohou být zaznamenávány údaje: číslo Cell ID a umístění telefonních stožárů, které využíváte pro příchozí a odchozí hovory, a další použité stožáry, pokud během hovoru měníte pozici, sílu signálu, trvání hovoru, způsob ukončení hovoru, kvalitu pokrytí.

Využití dat – aby bylo možné diagnostikovat celkové využívání internetových dat na různých modelech zařízení, zaznamenáváme údaje o tom, kolik internetových služeb a dat Vaše zařízení využívá. To nám napomáhá zlepšovat efektivitu, s jakou své zařízení a síťová data využíváte Vy, jakož i jiní zákazníci, a to na základě informací o využívání dat v reálném provozu. V této oblasti mohou být zaznamenávány údaje: hodinovou spotřebu dat, kolik dat zařízení využívá, pokud je ve stavu standby, kolik dat prochází přes připojení WiFi vs. mobilní síť

Aplikace - aby bylo možné identifikovat trendy ve využívání dat, která nám pomáhají alokovat do Vaší oblasti kapacitu pro aplikace s velkou spotřebou dat, hodnotíme, jaké množství dat využívají aplikace v zařízení. V této oblasti mohou být zaznamenávány údaje: které aplikace jsou na Vašem telefonu instalovány, dobu, po jakou jsou v provozu, kolik dat a jakou rychlostí každá aplikace tato data přijímá a odesílá

Informace o zařízení – aby bylo možné posoudit výkon jednotlivých zařízení v naší síti a diagnostikovat problémy jednotlivých zařízení i celkový stav konkrétního zařízení, mohou být zaznamenávány údaje:

značku a model zařízení, číslo IMEI, kódované a skryté tak, aby nebylo možné ho identifikovat a zůstalo anonymní, operační systém, verzi firmware, hardwarové možnosti, jazyk a lokalizaci, stav baterie, stav využití paměti, čas od posledního rebootu

Zjišťování pozice - při měření výše uvedených položek týkajících se pokrytí a užívání dat známe Vaši přibližnou pozici podle telefonního stožáru pro hot spot WiFi, který Váš telefon právě využívá. Pokud Váš telefon nebo některá z jeho aplikací používá navigační data GPS, využíváme je pro přesnější zjištění pozice, a vše se snažíme urychlit, pokud jsou údaje GPS k dispozici. To umožňuje identifikovat oblasti slabého pokrytí a informace mohou být využity pro zlepšení neuspokojivých služeb ve prospěch Váš i dalších zákazníků.

Obohacování hlavičky (Header Enrichment)

Pro zjednodušení přístupu uživatelů k vybraným službám Vodafone,  používáme funckionalitu síťové identifikace a předání telefonního čísla. Telefonní číslo předané tímto způsobem je určeno pro registraci a opakované přihlášeni uživatele k specifické službě. Pokud je tento způsob využíván, je využíván výhradně v rámci sítě Vodafone a k uvedenému účelu (nedochází tedy např. k využívání k marketingovým účelům).  

Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti

Společnost Vodafone je členem sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČO 69346925

Sdružení SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 69346925, sp.zn. L 58779 vedená u Městského soudu v Praze je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a rovněž ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů.

Sdružení Solus vede informační databázi (dále jen "Registr") ve smyslu ustanovení § 20z a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele"), a to:

(a)      Registr FO – negativní registr, v rámci něhož jsou pro členy tohoto registru přístupné informace o spotřebitelích, kteří neplní nebo jsou/byli v prodlení s úhradou svých závazků a

(b)      Registr IČ – negativní registr, v rámci něhož jsou pro členy tohoto registru přístupné informace o fyzických osobách podnikatelích a právnických osobách, které neplní nebo jsou/byli v prodlení s úhradou svých závazků.

Společnost Vodafone, jako poskytovatel služeb elektronických komunikací, je oprávněna před uzavřením smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací či jiné smlouvy, na základě které vzniká závazek na dlouhodobá nebo opětovná plnění,

(a)      ověřit, že není důvod se domnívat, že zákazník nebude plnit své závazky vyplývající ze smluvního vztahu.

(b)      vyhodnocovat potencionální riziko podvodného jednání, které by mohlo mít vliv na oprávněné zájmy společnosti Vodafone.

Před uzavřením smlouvy/nabytím účinnosti smlouvy společnost Vodafone jako člen sdružení Solus využívá informace přístupné v rámci Registru, kdy dotaz do Registru uskutečňujeme na základě oprávnění daného platnými právními předpisy (Zákon o ochraně spotřebitele) a pravidly nastavenými v rámci sdružení Solus, zejména s ohledem na právní úpravu ochrany osobních údajů.

V rámci Registru FO a Registru IČ jsou zpracovávány, kromě identifikačních údajů (jmen, příjmení, rodného čísla resp. IČ a adresy), údaje o rozsahu a povaze porušení smluvní povinnosti klientem, jehož následkem je existence pohledávky za klientem ve výši alespoň dvou splátek anebo existence jakékoliv pohledávky za klientem déle jak 30 dnů po splatnosti, o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá a o následné platební morálce klienta. Údaje mohou být sdružením Solus zpracovávány po dobu, po kterou závazek spotřebitele trvá, a dále po dobu 3 let po jeho splacení, s tím, že závazky vzniklé ve vztahu ke společnosti Vodafone jsou zpracovávány toliko po dobu 1 roku od uhrazení poslední pohledávky. Pokud závazek spotřebitele zanikl jinak než splacením nebo pokud jde o závazek promlčený nebo závazek, od jehož placení byl dlužník osvobozen podle jiného právního předpisu, lze informaci o takovém závazku v registru zpracovávat nejdéle po dobu 3 let od zániku takového závazku, od jeho promlčení nebo od okamžiku, kdy nastalo osvobození podle jiného právního předpisu.

V rámci Registru FO ani Registru IČ tedy nejsou zpracovávány osobní údaje klienta, který neporušil smluvní povinnosti.

Veškeré informace o společnosti Solus, včetně členů najdete na webových stránkách této společnosti (www.solus.cz). 

Nejste zákazníkem Vodafone?

Naše společnost může po určitou dobu zpracovávat osobní údaje osob, které nejsou ve smluvním vztahu se společností Vodafone, ale udělili jste nám souhlas se zpracováním v rámci marketingové akce nebo jste projeli zájem o to, abychom Vás v budoucnu s naší nabídkou kontaktovali. Dále nám Vaše údaje poskytl Váš kamarád domnívající se, že máte zájem o služby společnosti Vodafone nebo nám Vaše údaje předal třetí subjekt mající souhlas s takovým předáním dalšímu správci za účelem nabídky produktů a služeb.

Nejste-li zákazníkem Vodafone a nemáte již zájem o nabídku našich služeb či produktů, obdrželi jste od naší společnosti informace o našich službách, které nechcete nadále dostávat, sdělte nám tuto informaci na adresu naší společnost, abychom Vás dále s naší nabídkou nekontaktovali. Žádáme Vás, abyste v takovém případě uvedli zejména emailovou adresu a/nebo telefonní číslo, na kterém Vás nemáme kontaktovat a samozřejmě Vaší identifikaci, aby nedošlo k případné záměně.

Sběr informací

Zatímco brouzdáte po internetu, můžete sbírat i sdílet spoustu informací, aniž byste o tom věděli. Tedy sbírají a sdílejí je za vás cookies, internetové tagy nebo web beacon.

Přečíst více o sběru informací

Na novou stránku se automaticky přenese například URL stránky, ze které jste přišli, vaše IP adresa a aktuální verze prohlížeče.

Pokud chcete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby vás upozornil, pokud cookie odesílá, nebo cookies jednoduše zakázat. V tom případě se ale musíte smířit s tím, že některé funkce prostě nebudou fungovat. A co že to vlastně taková cookie je?

Jde o část informace, kterou webová stránka pošle do vašeho prohlížeče. Díky ní si pak stránka pamatuje informace o vás a vašich volbách.

Takzvané „Session Cookies“ jsou dočasné informace, které zlepšují navigaci na webových stránkách. Jsou vymazány, jakmile vypnete prohlížeč nebo počítač.

„Persistent Cookies“ jsou trvalejší informace umístěné na vašem pevném disku. Tam zůstanou, dokud je nevymažete. Mohou uchovávat osobní informace, ale pouze pokud s tím souhlasíte.

Adresu internetového protokolu, takzvanou IP adresu, přidělil vašemu počítači poskytovatel internetového připojení. Většinou je dynamická. To znamená, že se mění při každém připojení na internet. Používá se například k diagnostice problémů na serveru a ke správě stránek.

Internetové tagy jsou menší než cookies a sdělují webovému serveru například IP adresu a typ prohlížeče. Mohou být umístěny v online inzerátech, které odkazují uživatele na webové stránky. Ukazují, kolikrát byla daná stránka otevřena a o jaké informace jste měli zájem.

Souhlas s uvedením rodného čísla při objednání nové služby, výměny SIM a přechodu z předplacené služby na tarifní

Abychom měli jistotu, že zásilku převzal zákazník, který si skutečně zboží a služby objednal (sám nebo jím oprávněná osoba), rozhodli jsme se změnit způsob ověřování osobních údajů. Ověření vaší identity provedeme prostřednictvím doručovatele zásilky (České pošty).

U nefiremních zákazníků obsahuje zásilka rodné číslo, které je uvedeno na adresním štítku zásilky a na dodejce. Souhlas s uvedením rodného čísla na dodejce a adresním štítku, o který žádáme, je udělován z důvodu možnosti ověření správnosti poskytnutých údajů.

Z důvodu bezpečnosti, je ověření přes RČ jediný způsob, jak předat zásilku do správných rukou. Pokud vám takový postup nevyhovuje, vždy můžete zajít na naši prodejnu a náš zaměstnanec vás ověří přímo na místě.

Chcete o Vodafonu vědět víc?

O ochraně osobních údajů už máte informací dost, co takhle dozvědět se, jak postupovat při reklamaci?

Více informací