Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Doplňující informace

Přihlašování e-mailem

Přihlašování e-mailem slouží k přihlašování a nastavení správy zákaznických účtů, a také přináší vyšší úroveň zabezpečení a pohodlí našim zákazníkům. Podrobné informace o zpracování osobních údajů a uplatnění vašich práv ve vztahu k Přihlašování e-mailem naleznete v aplikaci po přihlášení e-mailem anebo také v části Bezpečnost na těchto internetových stránkách.

Data Retention – zákonem uložená povinnost zpracovávat údaje pro účely předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů

Vedle odposlechu a záznamu zpráv přiznává zákon taxativně vymezeným orgánům oprávnění vyžadovat údaje o uskutečněných voláních. Naše společnost je povinna za tímto účelem shromažďovat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování veřejných komunikačních sítí a při poskytování veřejně dostupných služeb.

Přečíst více.

Dále máme povinnost poskytovat informace z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby, a to orgánu oprávněnému k jejich vyžádání podle zvláštního právního předpisu.

Data Retention se uplatní zejména v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem plnění našich zákonných povinností, o kterém vás informujeme v části Proč, na základě čeho, jaké údaje a jak dlouho zpracováváme v Prohlášení o zpracování osobních údajů na těchto internetových stránkách.

Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti 

Společnost Vodafone je členem sdružení SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 69346925, sp. zn. L 58779 vedená u Městského soudu v Praze. SOLUS je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a rovněž ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů.

Přečíst více.

Sdružení SOLUS vede informační databázi (dále jen „Registr“) ve smyslu ustanovení § 20z a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), a to:

(a)       Registr FO – negativní registr, v rámci něhož, jsou pro členy tohoto registru přístupné informace o spotřebitelích, kteří neplní nebo jsou/byli v prodlení s úhradou svých závazků a

(b)      Registr IČ – negativní registr, v rámci něhož, jsou pro členy tohoto registru přístupné informace o fyzických osobách podnikatelích a právnických osobách, které neplní nebo jsou/byli v prodlení s úhradou svých závazků.

Před uzavřením smlouvy / nabytím účinnosti smlouvy se zákazníkem společnost Vodafone, jako člen sdružení SOLUS, využívá informace přístupné v rámci Registru, kdy dotaz do Registru uskutečňujeme na základě oprávnění daného platnými právními předpisy (zákon o ochraně spotřebitele) a pravidly nastavenými v rámci sdružení SOLUS, zejména s ohledem na právní úpravu ochrany osobních údajů.

V rámci Registru FO a Registru IČ jsou zpracovávány, kromě identifikačních údajů (jmen, příjmení, rodného čísla, resp. IČ a adresy), údaje o rozsahu a povaze porušení smluvní povinnosti klientem, jehož následkem je existence pohledávky za klientem ve výši alespoň dvou splátek anebo existence jakékoliv pohledávky za klientem déle jak 30 dnů po splatnosti, o povaze závazku, ze kterého tato povinnost vyplývá a o následné platební morálce klienta. Údaje mohou být sdružením SOLUS zpracovávány po dobu, po kterou závazek spotřebitele trvá, a dále po dobu 3 let po jeho splacení, s tím, že závazky vzniklé ve vztahu ke společnosti Vodafone jsou zpracovávány toliko po dobu 1 roku od uhrazení poslední pohledávky. Pokud závazek spotřebitele zanikl jinak než splacením nebo pokud jde o závazek promlčený nebo závazek, od jehož placení byl dlužník osvobozen podle jiného právního předpisu, lze informaci o takovém závazku v registru zpracovávat nejdéle po dobu 3 let od zániku takového závazku, od jeho promlčení nebo od okamžiku, kdy nastalo osvobození podle jiného právního předpisu.

V rámci Registru FO ani Registru IČ tedy nejsou zpracovávány osobní údaje zákazníka, který neporušil smluvní povinnosti.

Veškeré informace o sdružení SOLUS, včetně členů najdete na webových stránkách této společnosti (www.solus.cz).

Přístup do SOLUS se uplatní zejména v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem předcházení podvodům, o kterém vás informujeme v části Proč, na základě čeho, jaké údaje a jak dlouho zpracováváme v Prohlášení o zpracování osobních údajů na těchto internetových stránkách.

Nejste zákazníkem Vodafone?

Naše společnost může po určitou dobu zpracovávat osobní údaje osob, které nejsou ve smluvním vztahu se společností Vodafone, ale udělili jste nám souhlas se zpracováním v rámci marketingové akce nebo jste projevili zájem o to, abychom vás v budoucnu s naší nabídkou kontaktovali. Dále nám vaše údaje mohl poskytnout váš kamarád či osoba blízká domnívající se, že máte zájem o služby společnosti Vodafone (v takovém případě se nejdříve vždy dotážeme, zda tomu tak skutečně je) nebo nám vaše údaje předal třetí subjekt mající souhlas s takovým předáním dalšímu správci za účelem nabídky produktů a služeb.

Nejste-li zákazníkem Vodafone a nemáte již zájem o nabídku našich služeb či produktů, obdrželi jste od naší společnosti informace o našich službách, které nechcete nadále dostávat, sdělte nám tuto informaci na adresu naši společnost, abychom vás dále s naší nabídkou nekontaktovali. Žádáme vás, abyste v takovém případě uvedli zejména emailovou adresu a/nebo telefonní číslo, na kterém vás nemáme kontaktovat a samozřejmě Vaší identifikaci, aby nedošlo k případné záměně.

Odposlech a záznam zpráv

Na základě zákona o elektronických komunikacích je osoba zajišťující veřejnou komunikační síť a/nebo poskytovatel veřejně dostupné služby elektronických komunikací povinna zřídit a zajistit v rámci své sítě rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv.

Přečíst více.

Vodafone jako mobilní operátor přebírá požadavky na odposlech od předem definovaných subjektů na základě formalizované, schválené a pravidelně revidované procedury a nepřísluší mu právo posuzovat oprávněnost odposlechů v případě, že jsou splněny veškeré formální požadavky stanovené platnou právní úpravou ze strany orgánů státní správy.

Odposlech a záznam zpráv je prováděn přímo příslušným orgánem a společnost Vodafone nemá žádný přístup k obsahu, který získává přímo příslušný státní orgán.

Odposlech a záznam zpráv se uplatní v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem plnění našich zákonných povinností, o kterém vás informujeme v části Proč, na základě čeho, jaké údaje a jak dlouho zpracováváme v Prohlášení o zpracování osobních údajů na těchto internetových stránkách.

Prioritizace vymáhání pohledávek

Může se stát, že náš zákazník není schopen hradit své závazky vůči nám. V takovém případě dochází k interní prioritizaci vymáhání pohledávek a dalším s tím souvisejícím krokům. Abychom toho byli schopni, provádíme interní výpočet koeficientu prioritizace vymáhání pohledávek. Tento interní výpočet také slouží jako dílčí TelcoScore, pokud vyslovíte souhlas se službou TelcoScore (více o službě TelcoScore naleznete také zde). Pro výpočet takového koeficientu mohou být použita následující data: (a) data související s druhem a způsobem užití poskytovaných služeb (např. druh tarifu, jak často voláte), (b) množství poskytovaných služeb (např. průměrně provolané minuty, počet SMS zpráv), (c) výše zakoupeného kreditu v případě předplacených služeb. Koeficient může rovněž zohlednit údaje o výši plateb za paušální služby, platební morálce a případně informaci o délce prodlení a neuhrazené částce.

Koeficient prioritizace vymáhání pohledávek se uplatní v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem ochrany našich právních nároků, o kterém vás informujeme v části Proč, na základě čeho, jaké údaje a jak dlouho zpracováváme v Prohlášení o zpracování osobních údajů na těchto internetových stránkách.

Produkty či služby společnosti Vodafone, kdy je společnost Vodafone v pozici zpracovatele

Společnost Vodafone nabízí některé produkty a služby, u kterých se dostane z pohledu právní úpravy do pozice zpracovatele a vy, jako náš zákazník, jste správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným u těchto produktů či služeb.

  • Výčet produktů a služeb, kdy je společnost Vodafone v pozici zpracovatele, naleznete zde.
  • Společnost Vodafone upravuje vzájemný zpracovatelský vztah v souladu s platnou právní úpravou v příslušných podmínkách daného produktu či služby, které naleznete zde
  • Jestliže si přejete požádat společnost Vodafone jako zpracovatele o součinnost při uplatnění individuálních práv u výše vyjmenovaných produktů a služeb, můžete to učinit prostřednictvím formulářů, které naleznete zde:

O zpracovatelích se můžete dozvědět více v části Možnosti zpřístupnění vašich údajů mimo společnost Vodafone v Prohlášení o zpracování osobních údajů na těchto internetových stránkách.

Skeny dokladů a jiných dokumentů

Pokud je to na základě zákona nezbytně nutné, můžeme vás požádat o sken či kopii dokumentu, ale v ostatních případech to zvládneme i bez něj. I pokud vás o sken požádáme, držíme se jednoduché zásady, jestliže to není nezbytné, dokumenty vymažeme či skartujeme.

Technická proluka

Vzhledem k tomu, že máme mnoho komplikovaných systémů, může se stát, že než se plně uplatní změna nastavení soukromí (např. odvolání souhlasu), zabere to nějaký čas, ale nebojte se, nebude to více než tři pracovní dny.

TelcoScore

Společnost Vodafone poskytuje, a to pouze na základě vašeho souhlasu, jeden ze vstupů (tzv. dílčí TelcoScore) při výpočtu hodnoty TelcoScore, které používají jako pomocný, tj. nikoliv rozhodující, parametr některé finanční instituce, o jejichž služby můžete projevit zájem. Veškeré potřebné informace o TelcoScore naleznete na webu http://www.sid.cz/telco-score. Společnost Vodafone zpracovává dílčí TelcoScore za účelem vymáhání pohledávek a ochrany před podvodným jednáním. Dílčí TelcoScore zpracováváme pouze k danému dni, nikoliv do minulosti či budoucnosti, a to ani v případě poskytnutí dílčího TelcoScore při výpočtu TelcoScore na základě Vašeho souhlasu.

Dílčí TelcoScore se uplatní při prioritizaci vymáhání pohledávek, jak o něm informujeme výše.

Volání od našich obchodních partnerů

Může se stát, že vám zavolá náš obchodní partner s nabídkou našich služeb, a to na základě kontaktu, který od vás v minulosti získal společně s potřebným souhlasem. V takovém případě je náš obchodní partner správcem vašich údajů po dobu, než se rozhodnete přijmout takovou nabídku, pak se stáváme správci my, a to v souladu se zákonem.

Výzkum a analytika

Společnost Vodafone využívá různé analytické metody, včetně tzv. analytiky rozsáhlých objemů dat (big data). Analytika rozsáhlých objemů dat je matematicky řízená analytická technika využívající rozsáhlé a rozmanité soubory dat (odtud anglické označení „big data“, doslova „velká data“) k určení skrytých vzorců a dosud neodhalených trendů. Ve Vodafone bereme analytiku rozsáhlých objemů dat velmi vážně. Naši datoví specialisté proto musejí dodržovat etický kodex. Dodržujeme přísný proces užití v jednotlivých případech, který vyžaduje, aby byly před zahájením jakéhokoli konkrétního případu užití provedeny kontroly podle právních předpisů o ochraně soukromí a osobních údajů. Uplatňujeme rovněž přísná pravidla, která zajišťují, že osobní údaje budou v příslušné fázi procesu anonymizovány.

Výzkum a analytika se uplatní například v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem Big Data analýz ve veřejném zájmu, o kterém vás informujeme v části Proč, na základě čeho, jaké údaje a jak dlouho zpracováváme v Prohlášení o zpracování osobních údajů na těchto internetových stránkách.

Záznamy vzájemné komunikace

V případě využití našich zákaznických linek můžeme takové hovory monitorovat, a to pro vaši i naši ochranu, stejně jako za účelem zlepšování zákaznické zkušenosti a poskytovaných služeb. Pokud s tímto monitorovaným hovorem nesouhlasíte, sdělte toto operátorovi či ukončete hovor. Z takto monitorovaných hovorů můžeme vytvářet jejich přepisy do psané podoby.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím zákaznického chatu, chatbota Tobi či e-mailové komunikace, bude tato komunikace také uchovávána po nezbytně nutnou dobu, a to nejméně po dobu trvání smluvního vztahu.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím hlasového bota Tobi, bude tato komunikace také monitorována. Pokud s tímto monitorovaným hovorem nesouhlasíte, prosíme, ukončete hovor. Z takto monitorovaných hovorů můžeme vytvářet jejich přepisy do psané podoby.

Záznamy vzájemné komunikace se uplatní zejména v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem Školení našich pracovníků a zajišťování kvality našich služeb, či v případě komunikace s botem Tobi, také za účelem zvyšování kvality komunikačního bota Tobi, o kterých vás informujeme v části Proč, na základě čeho, jaké údaje a jak dlouho zpracováváme v Prohlášení o zpracování osobních údajů na těchto internetových stránkách.

Zprávy o službách

Prostřednictvím zpráv o zákaznických službách vám budeme poskytovat aktuální informace o produktech a službách, které využíváte, například o změnách našich podmínek či přerušeních služeb. Tyto zprávy nejsou obchodním sdělením.

Poskytnutí vaší zpětné vazby našim externím dodavatelům

Pro situace, kdy náš externí dodavatel zajišťuje instalaci našich vybraných produktů a služeb u vás, se vždy snažíme zajistit neustálé vylepšování našich služeb, a to včetně takových instalací. Z tohoto důvodu můžeme našim externím dodavatelům poskytnout identifikační číslo provedené instalace ve spojení s vaším hodnocení průběhu instalace některých našich vybraných služeb a produktů. Samozřejmě k těmto zmíněným informacím nepřipojujeme žádné další údaje, jako jsou například vaše jméno a příjmení.

DLOC neboli tísňová lokalizace dle zákona o elektronických komunikacích

Ustanovení § 33 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, upravuje mimo jiné možnosti pro tzv. tísňovou lokalizaci, a to v případech, kdy účastník komunikuje s tzv. tísňovými linkami. Společnost Vodafone je tak zákonem vázána ke zpřístupnění lokalizačních, a případně také jiných údajů, které umožňují lokalizaci a identifikaci účastníka tísňové komunikace, a to centru tísňové komunikace. Společnost Vodafone v rozsahu předávání údajů v rámci tísňové lokalizaci pouze plní svou zákonnou povinnost, a nemůže toto tudíž nikterak ovlivnit. Z pohledu obecného nařízení o ochraně osobních údajů se tak jedná o zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, kdy zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce, tedy společnost Vodafone, vztahuje.

Kamerové záznamy

V našich provozovnách, kamenných prodejnách a na prodejních místech se mohou vyskytovat kamerová nahrávací zařízení, která zaznamenávají vizuální záznam takových prostor. Cílem těchto kamerových záznamů je zejména ochrana našich právních nároků, ale také zabezpečení vybraných míst, či plnění zákonných povinnosti, kdy nám zvýšené nároky na zabezpečení specifických míst klade přímo zákonná úprava.

O místech, kde může docházet ke kamerovým záznamům, vás samozřejmě vždy transparentně informujeme, a to přímo v místech, kde takové záznamy mohou být zachyceny. Na takových místech vždy naleznete obrázkovou informaci a doprovodné základní informace o takovém zpracování. Další informace jsou pak k nalezení právě na tomto webu.

Pokud si nepřejete být zaznamenán v souvislosti s vaší zákaznickou záležitostí v rámci našich kamerových záznamů, vždy můžete využít komunikační kanály, které takové zpracování nezahrnují, jako jsou například naše online komunikační kanály (e-mail, chat).

Pro doplnění uvádíme, že přístup ke kamerovým záznamům je interními opatřeními striktně omezen na vybrané osoby a že tyto jsou nejpozději do 21 dnů ode jejich pořízení vymazány. Naprostá většina kamerových záznamů je pak vymazána po 10 dnech od jejich pořízení. Uvedené pochopitelně neplatí pro případ, kdy kamerový záznam slouží k ochraně našich právních nároků například v rámci soudního sporu či jsou takové údaje předány dle žádosti vybraným správním orgánům (například Policie ČR).

Zařízení třetích stran, která připojíte ke své SIM kartě

Ke své SIM kartě můžete připojit zařízení třetích stran, a to buď ručně prostřednictvím SIM karty, nebo elektronicky prostřednictvím našeho produktu OneNumber. Patří mezi ně mobilní telefony nebo připojená zařízení, jako jsou chytré reproduktory nebo chytré hodinky.

Když připojíte SIM kartu k těmto zařízením, mohou tyto třetí strany zaznamenávat podrobnosti o vaší SIM kartě nebo interakci se sítí. Výrobci zařízení třetích stran budou zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů a doporučujeme, abyste si je před rozhodnutím o připojení přečetli.