Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Vodafone Cloud

Tyto podmínky jsou podmínkami, které platí pro vaše používání produktu Vodafone Cloud, softwaru, služeb a webových stránek (dále jen „služba“). Použitím služby souhlasíte, že budete těmito podmínkami vázáni.

Popis služby

Produkt Vodafone Cloud vám umožňuje vytvořit účet, který vám dává možnost zálohovat obsah a získávat k němu přístup z více zařízení. Vašemu účtu je přidělena stanovená bezplatná úložná kapacita, jejíž velikosti vám bude oznámena při přihlášení ke službě. Další úložiště si lze zakoupit. Tato služba vám umožňuje automaticky nebo manuálně zálohovat vaše soubory a sdílet fotografie a videonahrávky prostřednictvím Facebooku nebo e-mailu. Pokud sdílíte soubory na Facebooku, ujistěte se, že máte ochranu svého soukromí na Facebooku nastavenu tak, abyste věděli, kdo s vámi soubory sdílí.

Mohu tuto službu používat?

Používání této služby vyžaduje kompatibilní zařízení, přístup k internetu a určitý software. Aplikace Vodafone Cloud může vyžadovat občasné aktualizace a služby Vodafone Cloud se mohou časem průběžně měnit s tím, jak vyvíjíme a přidáváme další funkce. Můžeme vás požádat o akceptování těchto aktualizací, a abyste mohli pokračovat v osvojování aktuální funkčnosti, budete si muset tyto aktualizace stahovat.

Tyto služby můžeme kdykoli zastavit, pozastavit nebo pozměnit, aniž vám to předem oznámíme. Společnost Vodafone rovněž smí ze služby odstranit jakýkoli obsah podle vlastního uvážení.

Používání služby Vodafone Cloud

Udělujeme vám nevýhradní právo ke stažení a používání služby na vašem zařízení. Před stažením je nutné, abyste zkontrolovali, že je produkt Vodafone Cloud kompatibilní s vaším zařízením (vašimi zařízeními). Právo na duševní vlastnictví existující ke službám a softwaru vlastní společnost Vodafone a její držitelé licencí.

Souhlasíte s používáním služby jen pro účely povolené touto dohodou a jakýmkoli platným zákonem nebo předpisem. Vámi nahraný obsah je váš a my jej zpracujeme jen za účelem uložení a opětovného získání. Nemáte povoleno používat tuto službu pro přenášení nebo přijímání souborů, které jsou nezákonné nebo které porušují práva na duševní vlastnictví. Zaručit, že máte práva nebo povolení potřebná ke splnění těchto podmínek, je vaší povinností. Soubory nekopírujte, nenahrávejte, nestahujte a nesdílejte, pokud k tomu nejste oprávněni. Za jakýkoli obsah, který zkopírujete, nahrajete, stáhnete nebo budete sdílet pomocí této služby, budete plně odpovědní vy. Explicitní nebo nezákonný obsah může být označen jakýmkoli uživatelem služby Vodafone Cloud, který jej přijme, nebo jakýmkoli vlastníkem práv třetí strany. Takový obsah zjištěný na vašem účtu bude odstraněn a předán příslušným orgánům. Toto bude provedeno, aniž o tom budete předem informování.

Vyhrazujeme si právo kdykoli pozastavit nebo ukončit poskytování služby z provozních, regulačních, právních nebo jiných důvodů, s oznámením nebo bez oznámení, a neponesme vůči vám žádnou odpovědnost, pokud se k tomu rozhodneme. Můžeme s okamžitým účinkem ukončit vaše používání služby, pokud porušíte jakoukoli z těchto podmínek.

Naše odpovědnost

Tato služba se poskytuje „tak, jak je“ a „jak je k dispozici“. Nezaručujeme, že tato služba splní vaše očekávání nebo požadavky nebo, že bude nepřerušovaná a bezchybná. Pokud vaše zařízení nepodporuje příslušnou technologii, nemusíte být schopni používat některé služby nebo přistupovat k některým informacím na serveru Vodafone Cloud.

Společnost Vodafone využije při poskytování této služby přiměřené dovednosti a věnuje jim náležitou péči, ale nezaručuje, že jakýkoli obsah, který můžete uložit nebo získávat prostřednictvím služby nebude neúmyslně poškozen, narušen, ztracen či zničen nebo odstraněn v souladu s podmínkami této dohody. V případě výskytu takového incidentu společnost Vodafone nepřijímá žádnou odpovědnost. Za udržování vhodné alternativní zálohy a ochranu celého nahraného obsahu odpovídají výhradně uživatelé.

Společnost Vodafone si nenárokuje vlastnictví materiálů a/nebo obsahu vámi předloženého nebo zpřístupněného pomocí této služby. Použitím služby však souhlasíte s tím a svolujete, že společnost Vodafone může shromažďovat, používat, přenášet, zpracovávat a udržovat informace související s vaším účtem a jakýmikoli registrovanými zařízeními pro účely poskytování této služby a jakýchkoli s ní spojených funkcí.

Důvěrnost

Způsob shromažďování a používání vašich informací je obecně popsán v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Bezpečnost

Odpovídáte za ochranu hesla, které používáte pro přístup k této službě, a odpovídáte za jakoukoli činnost spojenou s používáním vašeho účtu, ať už tuto činnost povolíte, či nepovolíte. O jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu musíte neprodleně informovat společnost Vodafone. Potvrzujete, že když budete chtít chránit přenos dat nebo souborů do prostředí Vodafone Cloud, je vaší povinností použít pro komunikaci se službami bezpečné šifrované spojení.

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit, nastavit do omezeného režimu „pouze ke čtení“, archivovat nebo ukončit používání účtu kteréhokoli uživatele, na základě příčiny nebo bez příčiny a s oznámením nebo bez oznámení. K příčinám takového kroku patří:

(a) porušení této dohody nebo jakýchkoli jiných zásad či směrnic vypracovaných pro tuto službu;

(b) vaše žádost o zrušení nebo ukončení používání vašeho účtu;

(c) žádost a/nebo nařízení donucovacího orgánu, soudního orgánu nebo jiného státního úřadu;

(d) neočekávané technické nebo bezpečnostní potíže či problémy;

(e) vaše účast na podvodných nebo nezákonných aktivitách; nebo

(f) nezaplacení jakýchkoli vámi splatných poplatků ve vztahu k této službě.

Ukončení

Společnost Vodafone může ukončit používání vašeho účtu po předchozí výpovědi zaslané e‑mailem na adresu spojenou s vaším účtem, pokud

(a) se odpojíte nebo budete odpojeni či násilně izolováni od sítě Vodafone;

(b) požádáte společnost Vodafone o uzavření vašeho cloudového účtu; nebo

(c) jste zákazníkem s předplacenými mobilními službami, který vstoupil do režimu předplatného placeného za zvýšenou úložnou kapacitu, ale nemá na svém účtu dostatečný kredit pro pokrytí měsíčního předplatného.

Proces ukončení je následující:

  1. po 30 dnech váš účet přejde do stavu „pouze ke čtení“.
  2. Váš účet zůstává aktivní a lze k němu přistupovat jako normálně pro účely prohlížení/přemisťování/odstraňování/upravování/stahování jakéhokoli existujícího, ale nebudou existovat žádné prostředky pro nahrávání nového obsahu.
  3. Na vaši výchozí adresu bude zaslán e-mail, který vás bude informovat o tom, že váš účet přešel do stavu „pouze ke čtení“, a bude obsahovat pokyny, jak máte svůj účet znovu aktivovat.
  4. Po 30 dnech váš účet přejde do archivovaného stavu na dalších 60 dnů.
  5. Během archivace bude váš obsah uložen, ale zpřístupněn může být jen prostřednictvím kontaktování zákaznických služeb pro účely opětovné aktivace.
  6. Na vaši výchozí adresu bude zaslán e-mail, který vás bude informovat o tom, že váš účet přešel do archivovaného stavu, a bude obsahovat pokyny, jak máte svůj účet znovu aktivovat.
  7. Na konci období archivace bude celý obsah trvale odstraněn z našich serverů. S našimi zákaznickými službami se můžete spojit prostřednictvím stránky kontaktujte nás na našem portálu.

Každé takové omezení na pouhé čtení, archivaci nebo ukončení provede společnost Vodafone podle vlastního uvážení a nebude vám ani žádné třetí straně odpovídat za žádné škody, které mohou nastat nebo vzniknout.

Náklady

Za používání této služby až do přidělené stanovené bezplatné úložné kapacity, jak vám byla oznámena při přihlášení, nemusíte nic platit. Další úložný prostor si lze zakoupit. Účtují se datové poplatky za stažení této služby a nahrání obsahu na Vodafone Cloud pomocí mobilní sítě. Taková spotřeba dat se stane součástí čerpání vašeho datového balíčku, nebo pokud datový balíček nepoužíváte, budou vám účtovány standardní sazby dle vašeho tarifu. Budete-li k této službě přistupovat mimo ČR, můžete být zatíženi standardními roamingovými datovými sazbami za surfování, stahování a jiné přenosy dat.

Můžete si zvolit, zda budete zálohovat pomocí Wi-Fi nebo mobilní sítě. Doporučujeme vaše první zálohování provést pomocí Wi-Fi, protože ve svém smartphonu možná máte uloženo mnoho fotografií a videonahrávek, které byste chtěli nahrát na Vodafone Cloud.

Jakékoli poplatky vámi zaplacené před ukončením používání vašeho účtu jsou nevratné a toto ukončení vás nezbaví žádné povinnosti uhradit jakékoli splatné poplatky.

Obecné zásady

Nic v této dohodě nelze vykládat jako něco, co by vám přinášelo jakýkoli majetkový podíl, nárok, licenci nebo podobný prostředek vámi použitý ve spojení s touto službou.

Tuto službu (nebo její část) nesmíte za žádným účelem reprodukovat, zkopírovat, rozmnožit, pozměnit, prodat, opětovně prodat, pronajmout nebo s ní jakýmkoli způsobem obchodovat.

Změna podmínek této dohody

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky čas od času revidovat a na naší webové stránce bude vždy umístěna nejnovější verze. V případě věcných změn může společnost Vodafone zaslat na primární adresu spojenou s vaším účtem příslušné oznámení. Kvůli jakýmkoli takovým oznámením je vaší povinností kontrolovat tuto webovou stránku a/nebo svou primární e-mailovou adresu. Budete-li k této službě přistupovat nebo ji používat i po nabytí účinnosti revizí, pak souhlasíte s tím, že budete revidovanými podmínkami vázáni.

13.9.2014

Vytisknout