Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Pevný Internet (platné do 31. 12. 2020)

Podmínky pro poskytování služby Vodafone Pevný Internet společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“)

1. Základní ustanovení

Služba Vodafone Pevný Internet (dále jen „Služba“) je služba pro pevné připojení k internetu pomocí technologií 4G, LTE, DOCSIS, ADSL, VDSL, FTTH, FTTC, FTTB nebo GFast.

Služba je poskytována společností Vodafone.

Tyto podmínky se vztahuji na všechny zákazníky Vodafone kromě zákazníků služeb OneNet. Podmínky jednotlivých tarifů mohou obsahovat odlišnou úpravu od podmínek Služby.

Pokud není v těchto podmínkách nebo v Dílčí smlouvě dohodnuto jinak, součástí Služby není poskytnutí technických a softwarových prostředků, které jsou potřebné pro plné využívání Služby.

Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

2. Definice

Agregací se rozumí dynamické shlukování provozu několika uživatelů v rámci uvedené maximální rychlostí Služby. Agregace se udává v poměru x:y přičemž x znamená minimální podíl a y maximální podíl na rychlosti Služby. Vyšší agregace tj. sdílení přístupu k síti internet může způsobit nárazová zátěž například „v denní špičce“.

Agregace je poměr rychlosti připojení ústředny a součtu všech maximálních rychlostí připojených uživatelů.

Tarifem se rozumí způsob a výše účtovaných poplatků spojených s poskytovanou službou.

Rychlostí služby se rozumí objem přenesených dat za jednotku času, naměřeno v koncovém bodu sítě. (Telefonní zásuvka, místo instalace venkovní antény).

Doporučeným použitím se rozumí využití služby za účelem a způsobem, pro který služba je primárně určena a rámci jejích technických parametrů.

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší garantovaná rychlost stahování (tj. downloadu) a vkládání (tj. uploadu).

Běžně dostupnou rychlostí se rozumí reálně dosahovaná rychlost Služby v dané lokalitě.

Inzerovanou rychlostí se rozumí stahování a vkládání, kterou poskytovatel služby přístupu k internetu používá ve svých obchodních sděleních.

Detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu v mobilní síti se považuje pokles alespoň jedné ze skutečně dosahovaných rychlostí stahování či vkládání pod 50 % hodnoty rychlostí uvedených jako běžně dostupná rychlost stahování a vkládání dat.

Velkou trvající odchylkou od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se rozumí odchylka, která vytváří souvislou detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu delší než 40 minut.

Velkou opakující se odchylkou od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se rozumí odchylka, při které dojde alespoň ke třem detekovatelným změnám výkonu služby přístupu k internetu delším než 1 minuta v časovém úseku 1 hodiny.

Rychlostním profilem se rozumí nastavení maximálních rychlostí Služby (nahrávání a stahování), v koncovém bodu sítě.

Vlastníkem sítě, Vlastníkem koncového bodu se rozumí subjekt, který vlastní fyzická přenosová média, kabely, optická vlákna, přípojné body, koncové zásuvky, mobilní síť a jiná zařízení nutná k provozování Služby.

 

3. Popis a podmínky využití Služby

3.1. Pevný internet pro technologii 4G/LTE

Službu není možné využívat pro hlasové služby, roaming, SMS, MMS a dále pro služby poskytované třetími stranami a platební služby.

Pro využití Služby musí být Účastník vybaven vhodným koncovým zařízením dle požadavků uvedených v kapitole Požadavky na zařízení (modem) pro připojení prostřednictvím technologie 4G/LTE

Službu lze využívat pouze v síti Vodafone na území České republiky pouze v místě připojení, které si Účastník pro využívání Služby ve Smlouvě zvolí (dále jen „instalační adresa“), a to z důvodu zajištění garantované kvality poskytované Služby, kterou Vodafone Účastníkovi poskytuje, dosažení optimální kvality signálu pro poskytování Služby a zajištění dostatečné kapacity sítě Vodafone pro řádné poskytování služeb poskytovaných  Vodafone.

Účastník není oprávněn jednostranně přemisťovat koncové zařízení, demontovat jej či jinak do něj neodborně zasahovat.  Zásahy popsané v přechozí větě, ke kterým Vodafone nedal souhlas, jsou považovány za podstatné porušení těchto podmínek a Vodafone je oprávněn ukončit poskytování této Služby.

V takovém případě zároveň Vodafone negarantuje Účastníkovi kvalitu poskytované Služby. Jednostranným přemístěním koncového zařízení, demontáží či neodborným zásahem do koncového zařízení ztrácí Účastník záruku na koncové zařízení, a to v plném rozsahu.

3.3. Pevný internet pro technologii DOCSIS

Pro využití Služby musí být Účastník vybaven vhodným koncovým zařízením dle požadavků uvedených v kapitole Požadavky na zařízení (modem) pro připojení prostřednictvím technologie DOCSIS.

Službu je možné zřídit pouze na funkční koncový bod (účastnickou přípojku). V případě, že chybí nebo je nevyhovující, dojde v průběhu první instalace k jejímu vybudování, resp. výměně. Koncový bod (účastnická přípojka) je ve vlastnictví společnosti Vodafone.

Účastník není oprávněn jednostranně přemisťovat koncový bod, demontovat jej či jinak do něj neodborně zasahovat.  Zásahy popsané v přechozí větě, ke kterým Vodafone nedal souhlas, jsou považovány za podstatné porušení těchto podmínek a Vodafone je oprávněn ukončit poskytování této Služby.

V takovém případě zároveň Vodafone negarantuje Účastníkovi kvalitu poskytované Služby.

3.3. Pevný internet pro technologii ADSL,VDSL, Optical, Hybrid

Pro využití Služby musí být Účastník vybaven vhodným koncovým zařízením dle požadavků uvedených v kapitole Požadavky na zařízení (modem) pro technologii ADSL,VDSL, Optical, Hybrid

Pokud je Služba v lokalitě Účastníka dostupná, nejvyšší nabízený rychlostní profil (varianta Služby) je určený kvalitou přístupového vedení v lokalitě Účastníka.

U souběžné služby HTS nesmí být spuštěná služba AOT (Advice On Time).

Službu je možné zřídit na neobsazeném přístupovém vedení, nebo pokud je na stejném přístupovém vedení souběžná služba HTS nebo euroISDN2 typu A.

Pokud Účastník využívá službu euroISDN2 od společnosti CETIN, tato služba musí být definována na rozhraní U.

Pokud koncový bod vlastníka sítě není tvořen telefonní zásuvkou s jedním konektorem RJ-11 pro technologii xDSL, nebo jedním konektorem RJ-45 pro technologii optické/ethernetové připojení, případně jsou-li dále paralelní zásuvky, Účastník před objednáním služby u společnosti Vodafone musí požádat vlastníka koncového bodu o výměnu nebo úpravu koncového bodu sítě, neboť tuto činnost může ze zákona vykonávat pouze fyzická nebo právnická osoba, která je k tomu oprávněná dle zvláštního předpisu a oprávněná vlastníkem koncového bodu.

Přístupové vedení nesmí být určeno pro veřejné telefonní automaty (VTA), pro veřejné telefonní hovorny (VTH), pro veřejné telefonní stanice (VTS) a telefonní stanice účelové telefonní sítě (UTS).

U služeb ADSL/VDSL/Optical je aplikována agregace 1:50 pro připojení technologií Ethernet je agregace 1:100.

3.4. Instalace a Aktivace služby

Služba bude dostupná po dokončení instalace na instalační adrese Účastníka a předání instalačního protokolu.

Vodafone je oprávněn nevyhovět žádosti Účastníka o poskytování Služby v případě, že je jeho požadavek technicky nerealizovatelný, či v případě, že předpokládaná kvalita Služby na instalační adrese neumožňuje Vodafone zajistit Účastníkovi garantovanou kvalitu služby.

Nebude-li možné provést instalaci do 60 dnů ode dne podpisu Smlouvy, má se za to, že Vodafone od Účastnické smlouvy odstoupil, nedohodne-li se Účastník s Vodafone jinak.

Není-li stanoveno Vlastníkem sítě jinak, je pro aktivaci Služby nutná odborná instalace technikem na instalační adrese, a to z důvodu zajištění garantované kvality Služby, kterou Vodafone Účastníkovi poskytuje.

Pro připojení pomocí technologie 4G/LTE je nutností odbornou instalací zajistit nejvhodnější nasměrování venkovní jednotky Modemu na vysílač pro dosažení optimální kvality signálu a zajištění dostatečné kapacity sítě Vodafone a pro řádné poskytování služeb poskytovaných Vodafone.

Účastník je povinen poskytnout Vodafone, případně jeho zástupci (dále jen „instalační technik“), součinnost potřebnou pro řádné provedení odborné instalace a případně dalších nezbytných prací a dodávek potřebných pro řádné zprovoznění, opravy a údržbu Služby a Modemu.

Účastník se zavazuje zajistit před provedením odborné instalace souhlas vlastníka nemovitosti, ve které se nachází instalační adresa, a zajistit veškerá povolení či souhlasy veřejnoprávních orgánů a případně i soukromých osob, jejichž práva budou nebo mohou být instalací Modemu dotčena, a to v rozsahu potřebném pro instalaci či opravu a údržbu Modemu. V případě nesplnění této povinnosti Účastník odpovídá za újmu, která tímto vznikne.

Účastník není oprávněn po dobu trvání Smlouvy, na základě které je Služba poskytována, jakkoliv zasahovat do provedené odborné instalace (např. přemontovat venkovní jednotku, změnit kabeláž, demontovat bez souhlasu Vodafone vnější jednotku Modemu). V případě, že Účastník jakkoliv do odborně provedené instalace zasáhne, Vodafone negarantuje kvalitu poskytované Služby v rámci sjednaného Tarifu. Dále je Vodafone oprávněn naúčtovat v takovém případě náklady za případný výjezd instalačního technika dle Ceníku.

O provedení odborné instalace je sepsán s instalačním technikem protokol.

3.5. Přenositelnost služby

Pokud Vlastník sítě podporuje změnu poskytovatele internetového připojení k Vodafone, zadá Účastník v objednávce služeb údaje potřebné pro přenos linky (Zpravidla identifikátor přípojného bodu jako DSL číslo pevné linky, případně číslo CaseID a číslo služby přidělené dosavadním poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Při přenášení připojení může dojít k dočasnému výpadku internetového připojení. Vodafone může od Účastníka požadovat podpis autorizačního formuláře, ve kterém Účastník zplnomocňuje Vodafone k úkonům nutným k převedení stávajícího internetového připojení xDSL/Optical/Hybrid k Vodafonu.

3.6. IP adresa

IP adresa - Při používání datových služeb se přiděluje dynamická neveřejná IP adresa (statická veřejná IP adresa se přiděluje na žádost zákazníka a je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku).

4. Doporučené použití

Doporučeným použitím se rozumí využití služby za účelem a způsobem, pro který služba je primárně určena a v rámci jejích technických parametrů.

1. Služba v rychlostních profilech 2-10 Mbps je vhodná zejména pro:

 • využívání připojení k internetu právě jedním uživatelem
 • k prohlížení jednoduchých stránek
 • posílání e-mailů bez velikých příloh
 • stahování menších souborů
 • přehrávání internetových rádií

 

2. Služba v rychlostních profilech 10-100 Mbps je vhodná zejména pro:

 • využívání připojení k internetu několika uživateli současně (2-5)
 • k běžnému prohlížení a využívání stránek a služeb internetu
 • posílání e-mailů s přílohami a/nebo využívání cloudových služeb
 • připojení k přehrávání internetových videí a televizí

 

3. Služba v rychlostních profilech vyšších než 100 Mbps je vhodná zejména pro:

 

 • časté a intenzivní využívání připojení k internetu více uživateli současně
 • intenzivní prohlížení a využívání stránek a služeb internetu
 • posílání větších objemů e-mailů s přílohami
 • intenzivní využívání cloudových služeb a úložišť
 • přehrávání internetových videí a televizí ve vysokém rozlišení
 • hraní online her

 

 

Služba je určena zejména pro běžné využívání samotným Účastníkem či Uživatelem. V případě důvodného podezření na zneužívání služby (například pokud je využívána k distribuci nevyžádaných nebo komerčních sdělení nebo indikuje využívání technických prostředků k obcházení podmínek Služby či v případě užívání služby způsobem, který není běžný, v rozporu s všeobecnými podmínkami nebo může ohrozit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo ohrozit provoz sítě či jakékoli její části si vyhrazujeme právo poskytování služby omezit či přerušit.

5. Úhrada

5.1. Doba platnosti tarifů a poplatky

Doba platnosti jednotlivých měsíčních datových tarifů je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka. Tarify mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období.

Paušální platba za jednotlivé tarify je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po jejich aktivaci/změně s tím, že v případě jejich aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena i objem dat vyúčtován poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období.

Při rušení měsíčních datových tarifů dochází k deaktivaci datového tarifu až ke konci zúčtovacího období. Při změně jakéhokoliv datového tarifu na jiný datový tarif dochází ke změně okamžitě. V takovém případě dojde k plné úhradě měsíčního poplatku za deaktivovaný tarif a k úhradě poměrné části měsíčního poplatku za nově aktivovaný tarif.

Platba za službu je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po jeho aktivaci/změně s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena vyúčtována poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období.

5.2. Podmíněné slevy

 1. V případě, že Účastník uzavře Smlouvu na dobu určitou, poskytne Vodafone Účastníkovi slevu na odbornou instalaci. Sleva na odbornou instalaci bude poskytnuta jako sleva podmíněná ve výši uvedené v Ceníku služeb. Poskytnutá sleva je podmíněna dodržením sjednané (prodloužené) doby trvání Smlouvy o poskytování Služby, případně Dodatku ke Smlouvě o poskytování Služby, ke které Účastník slevu získal (dále jen „Podmíněná sleva“). V případě, že nebude dodržena sjednaná doba trvání Smlouvy (z důvodu jejího předčasného ukončení ze strany Účastníka či Vodafone) nebo bude zahájeno insolvenční řízení s Účastníkem dle zák. č. 182/2006 Sb., je Účastník povinen poskytnutou Podmíněnou slevu na Odbornou instalaci v celé její výši Vodafone vrátit. V takovém případě Vodafone vystaví Účastníkovi opravný daňový doklad, ve kterém poskytnutou podmíněnou slevu na odbornou instalaci Účastníkovi vrubopisuje. Splatnost tohoto opravného daňového dokladu činí 14 dnů od jeho vystavení.
 2. V případě, že Účastník neposkytne součinnost dohodnutou v článku 3.5 těchto podmínek, je Vodafone oprávněn Účastníkovi slevy neaplikovat a náklady spojené s instalací mohou být Účastníkovi vyúčtovány dle platného Ceníku. 

6. Garantovaná kvalita a dostupnost služby

6.1. Požadavky na zařízení (modem) pro připojení prostřednictvím technologie 4G/LTE

Službu lze využívat pouze prostřednictvím Modemu skládajícího se z venkovní a vnitřní jednotky a současně splňujícího následující požadavky:

 • externí pevné umístění venkovní jednotky Modemu;
 • anténa venkovní jednotky Modemu vykazuje v pásmu >1GHz zisk alespoň 6 dB a izolaci portů >8 dB;
 • venkovní jednotka Modemu je napájena PoE UTP kabelem propojeným s vnitřní jednotkou;
 • Modem podporuje všechna pásma mobilní vysokorychlostní komunikace operátora Vodafone dle tabulky níže.

Popis režimů přenosu a podporovaných pásem

Režim

Band

Vzestupný provoz (uplink)

Sestupný provoz (downlink)

TDD

42

3400 – 3600 MHz

TDD

43

3600 – 3800  MHz

FDD

1

1920 – 1980 MHz

2110 – 2170 MHz

FDD

3

1710 – 1788 MHz

1805 – 1880 MHz

FDD

7

2500 – 2570 MHz

2620 – 2690 MHz

FDD

20

832 – 862 MHz

791 – 821 MHz

 

V případě nesplnění těchto minimálních požadavků, Služba nemusí být funkční.

6.2. Požadavky na zařízení (modem) pro technologii DOCSIS

Službu lze využívat výhradně prostřednictvím zařízení (modemu) poskytnutého společností Vodafone. Tato zařízení jsou poskytována do pronájmu po dobu využívání služby.

6.3. Požadavky na zařízení (modem) pro technologii ADSL,VDSL, Optical, Hybrid

Službu lze využívat prostřednictvím zařízení (modemu), který splňuje tyto podmínky:

Pro zařízení připojené pomocí ADSL a VDSL.

 • IPv4/IPv6 s využitím DSL technologií:
 • ADSL a ADSL2+,
 • VDSL2 s podporou vektoringu
 • ITU-T G.992.5, ITU-T G.992.3, ITU-T G.992.1, ANSI T1.413
 • ITU-T 993.2 (profily 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 35b pro Rychlost 250Mbit/s)

Pro zařízení připojené pomocí Ethernet rozhraní.

 • WAN port typu RJ45
 • IPv4 podpora
 • Režim přenosu – Routing a typ zapouzdření PPPoE

V případě nesplnění těchto minimálních požadavků, Služba nemusí být funkční. Funkčnost Služby, zejména rychlostí uvedených v tabulce rychlostních profilů, je ověřena u koncových zařízení dodávaných společností Vodafone.

6.4. Parametry Služby

Parametry Služby

Maximální/Inzerovaná rychlost

Běžně dostupná rychlost

Minimalní garantována rychost

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Služba

technologie

 Mbps

 Mbps

 Mbps

 Mbps

 Mbps

 Mbps

Pevný internet
2 Mbps

ADSL/ADSL2+

2,000

0,250

2,000

0,150

0,250

0,075

Pevný internet
6 Mbps

ADSL/ADSL2+

6,000

0,500

3,000

0,250

1,500

0,125

Pevný internet
8 Mbps

ADSL2+

8,000

0,500

7,000

0,500

3,000

0,250

Pevný internet
16 Mbps

ADSL2+

16,000

0,750

10,000

0,500

5,000

0,250

Pevný internet
2 Mbps

VDSL2

2,000

0,250

2,000

0,250

0,250

0,125

Pevný internet
8 Mbps

VDSL2

8,000

0,500

7,000

0,500

3,000

0,250

Pevný internet
20 Mbps

VDSL2, Optical, Ethernet

20,000

2,000

19,000

2,000

8,000

0,750

Pevný internet
50 Mbps

VDSL2, Optical, Ethernet

50,000

43,000

30,000

5,000

5,000

1,800

Pevný internet
100 Mbps

VDSL2, Optical, Ethernet

100,000

82,000

56,000

10,000

8,000

4,000

Pevný internet
250 Mbps

Optical, Ethernet

250,000

200,000

25,000

25,000

12,000

2,500

Pevný internet
500 Mbps

Optical, Ethernet

500,000

450,000

50,000

50,000

25,000

5,000

Pevný internet
1000 Mbps

Optical, Ethernet

1 000,000

800,000

100,000

100,000

50,000

10,000

Pevný internet
10 Mbps

4G/LTE

10,000

2,000

6,000

1,500

0,020

0,020

Pevný internet
30 Mbps

4G/LTE

30,000

5,000

18,000

4,000

0,020

0,020

Pevný internet
50 Mbps

4G/LTE

50,000

5,000

30,000

4,000

0,020

0,020

Pevný internet
50 Mbps kabel

DOCSIS

50000

3000

50000

3000

20000

1200

Pevný internet
150 Mbps kabel

DOCSIS

150000

10000

150000

10000

60000

5000

Pevný internet
300 Mbps kabel

DOCSIS

300000

20000

300000

20000

220000

14000

Pevný internet
500 Mbps kabel

DOCSIS

500000

30000

500000

30000

220000

22000

Pevný internet
1000 Mbps kabel

DOCSIS

1000000

50000

1000000

50000

220000

22000

 

Vodafone při určování rychlostních parametrů Služby vychází z údajů poskytnutých vlastníkem xDSL a optické infrastruktury. Měření uvedených rychlostí probíhá v koncovém bodě na transportní vrstvě (vrstva 4 modelu OSI)

6.5. Reklamace Služby

V případě velké trvající nebo velké opakující se odchylky má zákazník možnost uplatnit reklamaci dle Všeobecných podmínek.

V případě neoprávněné reklamace služby, kdy je k ověření funkčnosti služby nutná návštěva technika, vyhrazuje si Vodafone vyúčtovat náklady na tuto návštěvu Účastníkovi ve výši dle platného Ceníku.

6.6. Aplikované politiky řízení datového provozu

Naše síť se chová ke všem službám v souladu s příslušnými standardizacemi. Nad rámec výše uvedeného neaplikujeme žádné řízení provozu, tudíž ani soukromí a ochrana osobních údajů není dotčena.

Vodafone si vyhrazuje možnost aplikovat opodstatněné řízení datového provozu. Při poskytování služby přístupu k síti internet mohou být aplikována omezení:

 • za účelem splnění povinností přímo vyplývajících z ustanovení právního předpisu nebo na základě rozhodnutí soudu,
 • pro předcházení mimořádným situacím a za účelem zachování integrity a bezpečnosti sítí a služeb poskytovaných prostřednictvím těchto sítí,
 • za účelem minimalizace účinků mimořádného rizika přetížení sítě.

Není-li to vyloučeno z jejich povahy, aplikace těchto omezení vždy vychází z obecných principů relevance, přiměřenosti, účinnosti, nediskriminace a transparentnosti. Tato pravidla nejsou závislá na zúčtovacím období, platí pro všechny datové tarify nabízené v síti Vodafone.

6.7.  Poskytování specializované služby

Poskytování specializovaných služeb nemá vliv na parametry služby uvedené výše. Přehled specializovaných služeb ve smyslu nařízení EU 2120/2015 je dostupný na stránkách Poskytovatele.

7. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů

 1. Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
 2. Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
 3. Veškeré údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování služby a pro potřeby jejího poskytnutí, vyúčtování či uplatnění práv.
 4. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 5. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2020 a vztahují se na smlouvy uzavírané od tohoto data.
 6. Zákazník se zavazuje užívat zařízení tak, aby nedošlo k jeho ztrátě či poškození, a je povinen respektovat návody na použití a doporučení a pokyny na jeho obsluhu. V případě ztráty či poškození zařízení je zákazník povinen nahradit vzniklou škodu.

8. Ostatní ujednání

 1. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 2. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 26. 9. 2020 a vztahují se na smlouvy uzavírané od tohoto data.

Vytisknout