Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone eDohled platné do 30. 9. 2020

Podmínky pro poskytování služby eDohled společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“)

1. Základní ustanovení

 1. Služba eDohled (dále jen „Služba“) je elektronické monitorování a střežení určené například pro osobní automobily, motorky, lodě, kontejnery, návěsy, tahače, vagóny a další. Služba je poskytována společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“).
 2. Službu mohou využívat všichni zákazníci Vodafonu, kteří požádají o aktivaci služby eDohled.
 3. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“. 

2. Popis služby

 1. Služba eDohled je realizována pomocí systému POSITREX. POSITREX je mezinárodní elektronický systém pro sledování, kontrolu a zabezpečení vozidel nebo jiných pohyblivých a statických objektů. Systém POSITREX pro svou funkci využívá kombinaci technologií GPS a GSM. Systémem POSITREX se rozumí soubor technického a programového vybavení, který zajišťuje průběžný sběr informací o poloze objektu případně dalších parametrů z objektu a přenos těchto informací na centrální server, kde jsou data k dispozici promítnutá do mapových podkladů pro Účastníka
 2. Pro sběr nezbytných informací je nutné zakoupit modul eDohled a umístit jej na daný objekt. Místo umístění volí Účastník. Jednotka může být kdykoliv přemístěna na jiný objekt. O umístění rozhoduje Účastník a nepotřebuje souhlas Poskytovatele:
  1. Doporučujeme umístění na místo, které není ze všech stran uzavřeno kovovými předměty.
  2. Za umístění jednotky nese odpovědnost Účastník.
 3.  Předmětem monitorovací služby POSITREX je přístup k online lokalizaci objektu v ČR a/nebo EU a/nebo ve světě (dle zvolené služby), a to prostřednictvím sítě internet.
 4. Vymezení pojmů:
  1.  Objektem monitoringu se rozumí vozidlo nebo jiný pohyblivý či statický objekt, který je zařazen do elektronického systému monitorování POSITREX.
  2. Místo umístění si volí Účastník sám dle svých potřeb a možností.
 5. Službu eDohled je možné využívat dle tarifů, které se liší poskytovanými službami a měsíční částkou za ně účtovanou.
 6. Tarify obsahují různé funkce, kompletní přehled naleznete níže:
FunkceMiniEvropaSvět

Mobilní aplikace

ANO

ANO

ANO

Online Portál pro administraci

NE

ANO

ANO

Mapy OpenStreetMap (OSM)

ANO

NE

NE

Mapy Google

NE

ANO

ANO

Nastavení alarmů

ANO

ANO

ANO

Nastavení Geozón / počet

ANO / 1

ANO / Neom

ANO / Neom

Notifikace pro zákazníky

NE

ANO

ANO

Import z CSV, TXT

NE

ANO

ANO

Export dat do PDF

ANO

ANO

ANO

Export dat do XLS, XML, PNG dle typu reportu

NE

ANO

ANO

Historie 31 dnů

ANO

NE

NE

Historie Neomezeně

NE

ANO

ANO

Kniha jízd

ANO

ANO

ANO

Zadání jména řidiče

ANO

ANO

ANO

Rozlišení soukromé / služební jízdy

ANO

ANO

ANO

Zadání účelu jízdy

ANO

ANO

ANO

Zadání tankování

NE

ANO

ANO

Servis / Údržba

NE

ANO

ANO

Detailní statistiky (rychlost, teplota, porovnání řidičů atd.)

NE

ANO

ANO

Tarif EU v ceně

ANO

ANO

NE

Tarif Svět v ceně

NE

NE

ANO

Přenositelnost HW mezi sledovanými objekty

ANO

ANO

ANO

Kontrola pozice

NE

ANO

ANO

Základní interval tracku v min.

5

5

5

Zákazník si sám nastavuje jednotku (track v pohybu, klidu)

ANO

ANO

ANO

3. Podmínky využití Služby

 1. Komunikace Účastníka:
  1. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen komunikovat s Poskytovatelem prostřednictvím kontaktů, které si strany určily ve smlouvě. V případě, že bude Poskytovatel požádán o poskytnutí Služby prostřednictvím jiného než sjednaného telefonního čísla, je Poskytovatel oprávněn požadovat sdělení hesla, je-li heslo Účastníkem aktivováno. Bez sdělení hesla není Poskytovatel povinen Službu poskytnout. Heslo je rovněž nezbytné pro komunikaci prostřednictvím Portálu POSITREX a případnou změnu konfigurace služeb.
  2. Účastník je povinen uchovat heslo v tajnosti a chránit jej před vyzrazením a zneužitím, rovněž je povinen chránit před zneužitím telefonické a e-mailové kontakty. Odpovědnost za vyzrazení a zneužití hesla a/nebo telefonických a e-mailových kontaktů nese Účastník. V případě ohrožení bezpečnosti či ztrátě hesla a/nebo telefonických a e-mailových kontaktů je Účastník povinen neprodleně kontaktovat Poskytovatele a provést jejich změnu.
  3. Má se za to, že osoba, která se při komunikaci s Poskytovatelem prokazuje sjednaným heslem, je osobou oprávněnou k provedení změn konfigurace služeb a ke sjednání změn smlouvy za osobu Účastníka.
 2. Poskytovatel je povinen zpřístupnit služby, k jejichž plnění se zavázal, do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, resp. od změny smlouvy, není-li dále uvedeno jinak. V případě sjednání služby eDohled budou Účastníkovi rovněž sděleny přístupové údaje webového portálu systému POSITREX.
 3. Pro případ prodlení Účastníka s úhradou splatné pohledávky je Poskytovatel oprávněn zablokovat poskytování Služby, a to až do 10. (desátého) kalendářního dne následujícího po řádném zaplacení splatného závazku Účastníkem. Náhrada ceny Služby v takovém případě Účastníku nenáleží.
 4. Uzavření smlouvy:
  1. Smlouva mezi Poskytovatelem a Účastníkem může být uzavřena elektronicky i v písemné podobě.
  2. Uzavřením smlouvy Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a Ceníkem služeb a vyslovuje s nimi svůj souhlas.
 5. Trvání smlouvy
  Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou mohou obě strany vypovědět písemně ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena druhé smluvní straně.
 6. Změny smlouvy
  Uzavřenou smlouvu, včetně smlouvy uzavřené v písemné formě, má Účastník možnost změnit telefonicky, osobně nebo e-mailem s pracovníky Poskytovatele, kteří požadované změny na Portálu POSITREX zadají. Změna smlouvy je účinná od okamžiku písemného či elektronického potvrzení změny smlouvy. Předešlé smlouvy s nižším pořadovým číslem tím pozbývají platnosti.

4. Aktivace Služby

 1. Pokud nesouhlasíte s podmínkami Služby anebo zpracováním údajů, které jsou nezbytné k poskytování Služby, Službu neaktivujte a nevyužívejte. Aktivací Služby potvrzujete, že jste se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil a podmínky, za nichž je Služba poskytována, akceptujete.
 2. Poskytovatel je povinen zpřístupnit služby, k jejichž plnění se zavázal, do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, resp. od změny smlouvy, není-li dále uvedeno jinak. V případě sjednání služby Vodafone eDohled budou Účastníkovi rovněž sděleny přístupové údaje webového portálu systému POSITREX. Služba bude dostupná od chvíle, kdy se Účastník přihlásí do portálu Positrex na adrese vodafone.positex.eu. Účastník se na portál může přihlásit, jakmile má k dispozici jednotku, a tak může použít jedinečný HW key pro přihlášení do Služby. HW key je uveden na zakoupeném zařízení.
 3. Po přihlášení do služby Positrex si Účastník zvolí tarif, který si objednal.
 4. Po vyplnění všech údajů muže Účastník začít Službu ihned používat.

5. Změna Služby

Službu může Účastník změnit v rámci tarifů uvedených v bodě 2, část 6:

 1. Změna tarifu můžete udělat maximálně 1× do měsíce
 2. Změna tarifu proběhne nejpozději do 3 pracovních dní od přijetí žádosti

6. Deaktivace Služby

Službu můžete kdykoliv deaktivovat. Služba bude ukončena ke konci vašeho zúčtovacího období. V případě deaktivace Služby se závazkem či nastaveným Minimálním měsíčním plněním jsou uplatněny postupy v souladu s Rámcovou smlouvou.

7. Místo poskytování služby

Služby dle tarifu eDohled Evropa jsou poskytovány v zemích: Alandy, Albánie, Česká republika, Černá Hora, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Chorvatsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Makedonie, Monako, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Kypr, Nizozemsko, Norsko, Ostrov Man, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, San Marino, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Vatikán, Velká Británie 

Služby dle tarifu Svět jsou poskytovány v zemích: Všechny výše uvedené země + další země mimo následující země – Angola, Bahamy, Belize, Bhútán, Botswana, Džibuti, Guam, Guinea, Nauru, Kuba, Cookovy ostrovy, Severní Korea, Samoa, Sýrie, Írán, Etiopie, Eritrea, Somálsko, Turkmenistán, Východní Timor, Zambie, Zimbabwe

8. Úhrada 

 1. Cena služeb je stanovena dohodou a řídí se aktuálním Ceníkem služeb. Cena služeb je tvořena měsíční paušální částkou (dále jen „měsíční paušál“) a dále položkovými cenami za zvlášť využívané služby. Aktuální Ceník služeb je umístěn na vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ceniky. Ceny jsou sjednány včetně DPH.
 2. Cena služeb je splatná na základě faktury – daňového dokladu. Faktura je vystavena za objem služeb dle zvoleného zúčtovacího období. Cena za zvlášť sjednané nebo čerpané služby (např. jednorázové SMS) bude Poskytovatelem účtována Účastníkovi měsíčně, pokud nárok na zaplacení těchto služeb Poskytovateli vznikne a v součtu překročí částku 200 Kč. Částka bude Účastníkovi fakturována v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž nárok v uvedené výši vzniknul. Pokud nárok na zaplacení ceny za zvlášť sjednané nebo čerpané služby uvedenou částku v součtu za jednotlivé měsíce nepřekročí, bude vyúčtován k poslednímu dni zúčtovacího období.
 3. Poskytovatel vystaví Účastníkovi fakturu – daňový doklad do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. V případě, že fakturace služeb je Poskytovatelem prováděna měsíčně, bude Účastníkovi faktura – daňový doklad vystavena v měsíci nejblíže následujícím po uzavření smlouvy.
 4. Faktury – daňové doklady, pokud se smluvní strany nedomluví jinak, bude Poskytovatel vystavovat se splatností 18 kalendářních dnů. Účastník se zavazuje fakturované částky v termínu splatnosti zaplatit. Za den zaplacení se považuje den, ve kterém bude částka připsána na účet Poskytovatele.
 5. V případě prodlení Účastníka s řádným a včasným zaplacením faktury vzniká Poskytovateli nárok na zákonný úrok z prodlení a dále může Poskytovatel požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním dlužné pohledávky.
 6. Pro případ prodlení Účastníka s úhradou splatné pohledávky je Poskytovatel oprávněn zablokovat poskytování služby. Náhrada ceny služby v takovém případě Účastníku nenáleží.

9. SIM karta

Na základě uzavřené smlouvy je poskytnuta Účastníkovi do užívání SIM karta jako součást Služby. Tato SIM karta je vložena v komunikační jednotce a je ve vlastnictví Poskytovatele. Účastník není oprávněn po dobu trvání smlouvy se SIM kartou jakkoli manipulovat.

10. Provoz modulů eDohled

 1. Účastník odpovídá za zajištění modulu eDohledu před působením vnějších vlivů včetně neoprávněných zásahů a za stav napájení komunikační jednotky.
 2. Účastník je povinen používat originální příslušenství dodané s modulem. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené porušením těchto povinností. 

11. Odpovědnost Poskytovatele

 1. Účastník bere na vědomí, že služby poskytované Poskytovatelem na základě smlouvy zvyšují bezpečnost majetku před neoprávněnými zásahy, pomáhají předcházet trestné činnosti a v případě spáchání trestné činnosti napomáhají jejímu odhalení a zmírňují její následky. Poskytovatel nemůže nést a nenese žádnou odpovědnost za škody, které Účastníku či třetím osobám vznikly neoprávněným zásahem do jejich práv ze strany pachatelů trestné činnosti či třetích subjektů neoprávněně jednajících proti právům Účastníka či třetích osob. Zejména Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Účastníku či třetím osobám v důsledku nevypátrání vozidla.
 2. Účastník je povinen neprodleně oznámit Poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služeb dle smlouvy.

12. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů 

 1. Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
 2. Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
 3. Služba pro účely poskytování Služby zpracovává údaje uvedené na smlouvě. Údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování Služby a pro potřeby jejího poskytnutí, Vyúčtování či uplatnění práv.
 4. Poskytovatel se při své činnosti řídí platnou právní úpravou o ochraně osobních údajů a zavazuje se veškeré osobní údaje, které mu budou Účastníkem sděleny, považovat za důvěrné, používat je výlučně k plnění smlouvy, tyto nezveřejňovat a neposkytnout je třetí osobě s výjimkou případů, kdy takové poskytnutí je nezbytné ke splnění účelu smlouvy.
 5. Uživatel prohlašuje, že je seznámen s tím, že v rámci plnění závazků ze smlouvy Poskytovatel kontinuálně provádí lokalizaci vozidla nebo jiného objektu, kde je modul eDohled umístěn a tuto zaznamenává. S uvedeným Uživatel bez výhrad či připomínek souhlasí a uzavřením smlouvy prohlašuje, že uvedenou skutečnost nepovažuje za zásah do svých osobnostních či jiných práv. Uživatel je povinen na tuto skutečnost upozornit třetí osoby, kterým svěří vozidlo nebo jiný objekt k užívání, a vyžadují-li toho zvláštní právní předpisy, je povinen vyžádat si souhlas těchto osob. Třetí osoby, které mohou dle rozhodnutí Uživatele užívat Službu, nejsou pro Poskytovatele subjekty údajů, jelikož nejsou z pohledu Poskytovatele identifikované či identifikovatelné.
 6. Podmínky Ochrany soukromí společnosti Vodafone.
 7. Vodafone jako zpracovatel
  I.  Předmět
  1. V rámci poskytování služby či produktu může nastat situace, kdy Vodafone jako zpracovatel zpracovává osobní údaje pro zákazníka jako správce. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že se nejedná o poskytování služeb elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb., kdy je Vodafone vždy v pozici správce, ale o údaje, které zákazník přímo vkládá či generuje v rámci poskytované služby či produktu.
  2. Následující ustanovení upravují práva a povinnosti Správce a Zpracovatele při zpracování osobních údajů (dále jen „Údaje“) poskytnutých Správcem nebo vzniklých v rámci poskytování plnění, které zajišťuje Zpracovatel pro Správce na základě zvláštní smlouvy (dále jen „Služba“), kde je správcem osobních Údajů Správce a kde je Zpracovatel v pozici zpracovatele nebo kde je Správce v pozici zpracovatele a Zpracovatel v pozici subzpracovatele, a to vždy s ohledem na konkrétní případ (dále jen „ustanovení“).
  3. Pro vyloučení pochybností platí, že tato ustanovení platí i pro futuro, a v okamžiku platnosti těchto podmínek nemusí být Služby, kde jsou osobní údaje zpracovávány, poskytována.

  II. Práva a povinnosti

  1. Správce nese výhradní odpovědnost za posouzení, zda Údaje lze zpracovávat v souladu s platnou právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů, včetně nařízení EU 2016/679  obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) (společně jako „Aplikovatelné právo“), jakož i za ochranu práv subjektů údajů, a to zejména tak, aby Zpracovatel mohl poskytovat Služby dohodnutým způsobem, který není v rozporu s právními předpisy. Správce se zavazuje informovat Zpracovatele o jakémkoliv podezření, které může mít na poskytovanou Službu.
  2. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, činnosti ve formě podpory/součinnosti poskytované Zpracovatelem podle čl. II odst. 3, 10, 11, 13, 14 jdou na náklad Správce a hradí se zvlášť.
  3. Zpracovatel je oprávněn prokázat plnění závazků z těchto ustanovení, zejména potom technických a organizačních opatření prostřednictvím následujících nástrojů, a to dle vlastního uvážení: a) schváleným etickým kodexem; b) závaznými podnikovými pravidly; c) certifikací v souladu se schváleným certifikačním postupem; c) aktuálními certifikáty, zprávami nebo výpisy ze zpráv od nezávislých instancí (např. auditoři, oddělení auditu); d) vhodnou certifikací ve formě auditu bezpečnosti IT nebo ochrany údajů; e) čestnými prohlášeními Zpracovatele.
  4. Správce je oprávněn na vlastní náklady prověřovat soulad s plněním povinností podle těchto ustanovení a čl. 28 Nařízení. Správce se zavazuje oznamovat kontroly s přiměřeným předstihem, minimálně 20 pracovních dní předem, aby byla ze strany Zpracovatele zajištěna dostatečná součinnost. Správce je povinen kontroly provádět pouze v rozsahu nezbytně nutném pro ověření plnění ve vztahu ke zpracování osobních údajů pro jemu konkrétně poskytovanou Službu, a pouze pokud mu Zpracovatel nedoloží plnění závazků podle odst. 3 tohoto článku, a vždy tak, aby nenarušoval běžnou činnost Zpracovatele a aby byla vždy zachována důvěrnost. Správce nemůže mít přístup k informacím, které jsou předmětem obchodního tajemství Zpracovatele.
  5. Má se za to, že Správce dal souhlas s využitím dalších zpracovatelů/subzpracovatelů. Zpracovatel informuje písemně nebo emailem Správce o veškerých zamýšlených změnách (přijetí/nahrazení), s tím, že Správce má právo vznést do 14 dnů vůči těmto změnám objektivní a odůvodněné námitky. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že Správce bezdůvodně odmítá změnu, je Zpracovatel oprávněn ukončit poskytování Služby výpovědí bez výpovědní doby, aniž by Správci vznikal jakýkoliv nárok na finanční náhradu spojenou s takovým ukončením Služby.
  6. Zpracovatel zajistí, že každá osoba, která bude mít přístup k Údajům, bude zavázána k povinnosti mlčenlivosti nebo se na ni bude vztahovat zákonná povinnost mlčenlivosti.
  7. pracovatel se zavazuje zpracovávat Údaje výhradně v souvislosti s poskytovanou Službou a v souladu s pokyny Správce. Zpracovatel nepoužije Údaje k žádnému jinému účelu a neposkytne Údaje, které mu budou předloženy, žádným neoprávněným třetím stranám. Bez souhlasu Správce nesmí být pořizovány kopie a duplikáty - to nezahrnuje zálohování k zajištění řádného zpracovávání Údajů a/nebo řádnému poskytování Služby.
  8. Zpracovatel se zavazuje ustanovit nezávislého, kvalifikovaného a spolehlivého Pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud to vyžadují právní předpisy Evropské unie nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahují.
  9. Jakékoli zpracovávání Údajů v tzv. třetích zemích (tj. zemích, které nejsou členskými státy Evropské unie a nedisponují patřičnou úrovní ochrany údajů) bude prováděno s řádným zřetelem k příslušným platným právním předpisům Evropské unie.
  10. Zpracovatel bude v souladu s těmito ustanoveními a s přihlédnutím k charakteru zpracovávání a k informacím, kterými Zpracovatel disponuje – poskytovat Správci součinnost při plnění povinností Správce dle Aplikovatelného práva.
  11. Pokud je Správce povinen poskytnout orgánům státní správy nebo osobám informace o zpracovávání Osobních údajů, Zpracovatel poskytne Správci při poskytování takových informací součinnost, pokud se tyto informace týkají zpracovávání údajů v souladu s těmito ustanoveními a poskytovanou Službou. Zpracovatel rovněž Správce vyrozumí – pokud to zákon připouští – o jakýchkoli sděleních dozorových orgánů (např. šetření, oznámení o opatřeních nebo požadavcích) Zpracovateli v souvislosti se zpracováváním Údajů podle těchto ustanovení.
  12. Zpracovatel je povinen Správce bez zbytečného odkladu informovat o jakýchkoli případech porušení zabezpečení Údajů, a to na kontakt uvedený ve smlouvě upravující poskytování Služby (administrátor systémových řešení).
  13. V závislosti na druhu zpracovávání, Zpracovatel je Správci nápomocen, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Správcovy povinnosti, reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, a to v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. e) Nařízení. V případě potřeby budou Správce a Zpracovatel koordinovat obsah a rozsah činnosti ve formě podpory poskytované Zpracovatelem podle tohoto odstavce. Pokud se subjekt údajů obrátí přímo na Zpracovatele a z podání bude možné určit, že se žádost týká Správce, Zpracovatel žádosti subjektu údajů bezodkladně postoupí Správci.
  14. Pokud Správce provede posouzení dopadu na ochranu soukromí a/nebo konzultace s dozorovým orgánem k posouzení dopadu na ochranu soukromí, Správce a Zpracovatel budou koordinovat obsah a rozsah případné podpory poskytované Zpracovatelem, bude-li nutná.
  15. Osobní údaje budou po ukončení poskytování Služby, vyjma osobních údajů, které musí být uchovány na základě zákonné povinnosti Zpracovatele, bez zbytečného odkladu vymazány, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.

  III. Technické a organizační zabezpečení

  1.  Správce a Zpracovatel jsou povinni přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň ochrany odpovídající riziku. Opatření Zpracovatele, která jsou v současné době pokládána za adekvátní, jsou popsána v Příloze 1.
  2. Pokud byly ve smlouvě, na základě které jsou Služby poskytovány uzavřeny dohody ohledně technických a organizačních opatření, takové dohody mají přednost před ustanoveními tohoto článku. V opačném případě, jakékoli pokyny nebo opatření, která představují odchylku od technických a organizačních opatření, se pokládají za žádost o úpravu, jejíž náklady, pokud budou úpravy technicky realizovatelné a možné, nese Správce. Správce a Zpracovatel v takovém případě uzavřou samostatnou dohodu o rozsahu činností a výši a úhradě nákladů.

13. Reklamace Služby

Způsob reklamace Služby se řídí příslušnými ustanoveními uvedenými ve Všeobecných podmínkách.

14. Ostatní ujednání

 1. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018 a nahrazijí podmínky ze dne 23. 10. 2017. 

Vytisknout