Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platné od 1. 4. 2007)

(dále jen "Podmínky přenositelnosti")

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti upravují práva a povinnosti společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen "Vodafone") a práva a povinnosti účastníků veřejně dostupné telefonní služby poskytované na veřejné mobilní telefonní síti (dále jen „účastník“) v souvislosti s realizací služby přenositelnosti telefonních čísel ve veřejných mobilních telefonních sítích (dále jen "Služba").
1.2 Služba umožňuje všem účastníkům ponechat si jimi užívané mobilní telefonní číslo, popřípadě telefonní čísla, a to nezávisle na mobilním operátorovi, který jim telefonní služby poskytuje. Služba je dostupná všem účastníkům.
1.3 Službu zajišťuje Vodafone na základě zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v souladu s opatřením obecné povahy Českého telekomunikačního úřadu č. OOP/10/07.2005-3, v platném znění, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel.

2. Obecný popis Služby

2.1 Účastník, který má zájem o přenos svého telefonního čísla k jinému mobilnímu operátorovi, kontaktuje jím zvoleného budoucího operátora, do jehož sítě hodlá své telefonní číslo přenést (dále jen "přejímající operátor") a požádá jej o vytvoření objednávky k přenosu.
2.2 Nejpozději do 10 pracovních dnů po vytvoření této objednávky je zákazník povinen doručit svému stávajícímu operátorovi, jehož služby ke dni podání žádosti o vytvoření objednávky dle bodu 2.1 využívá (dále jen "opouštěný operátor") projev vůle směřující k ukončení nebo dalšímu nepokračování smlouvy dle podmínek sjednaných touto smlouvou a požádat jej o potvrzení, že splňuje podmínky pro přenos svého telefonního čísla k jinému operátorovi. Opouštěný operátor je povinen ověřit oprávnění účastníka nakládat s daným číslem a následně sdělit výsledek ověření podmínek pro přenesení telefonního čísla zákazníkovi bez zbytečného odkladu, a to v případě předplacených služeb nejpozději do 2 hodin a v ostatních případech do 3 pracovních dní.
2.3 Jakmile opouštěný operátor potvrdí splnění podmínek pro přenos telefonního čísla, účastník musí opětovně kontaktovat přejímajícího operátora a sjednat s ním datum přenesení telefonního čísla.
2.4 K přenesení čísla musí dojít nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne, kdy opouštěný operátor potvrdí splnění podmínek pro přenos a uvolní telefonní číslo či čísla k přenosu. Zákazník si proto musí nastavit s přejímajícím operátorem datum přenesení svého čísla nejpozději 11.pracovní den od uvolnění čísla opouštěným operátorem.
2.5 K přenosu čísla dojde v den sjednaný s přejímajícím operátorem, a to v časovém rozmezí od 0:00 hodin do 6:00 hodin - v této době nebo její části nemusí být přenášené telefonní číslo aktivní v síti žádného mobilního operátora, nadále však zůstává aktivní pouze pro volání na číslo tísňové linky 112.
2.6 Vzhledem k tomu, že pro účely realizace Služby je nutná spolupráce opouštěného a přejímajícího operátora, je popis Služby dále rozdělen následovně:

 • a) Vodafone jako přejímající operátor,
 • b) Vodafone jako opouštěný operátor.

3. Vodafone jako přejímající operátor

3.1 Účastník může požádat o přenos čísla k Vodafonu prostřednictvím všech obvyklých prodejních míst (na obchodě či prostřednictvím telefonního prodeje).
3.2 Žádost o přenos čísla musí obsahovat následující údaje:

 • a) jméno, příjmení, případně adresu pro doručení zásilky
 • b) u tarifního účastníka bydliště/sídlo,
 • c) obchodní firmu (název) opouštěného operátora,
 • d) identifikaci přenášeného čísla, případně čísel,
 • e) kontaktní telefonní číslo (mělo by být totožné s jedním z přenášených čísel)

3.3 Po zaregistrování žádosti přidělí Vodafone žádosti účastníka (dále jen „objednávka“) identifikační číslo, které zašle účastníkovi.
3.4 Účastník nesmí použít identifikační číslo objednávky k přenosu jiného čísla/čísel, než která jsou uvedena v objednávce.
3.5 Od data přidělení identifikačního čísla objednávce je účastník povinen nejpozději do 10 pracovních dní doručit opouštěnému operátorovi projev vůle směřující k ukončení nebo dalšímu nepokračování smlouvy dle podmínek sjednaných touto smlouvou s příslušným operátorem, a to za účelem jejího ověření. V případě, že tak neučiní, bude objednávka automaticky zrušena.
3.6 Po úspěšném ověření objednávky ze strany opouštěného operátora provede opouštěný operátor následně uvolnění čísla z jeho veřejné mobilní telefonní sítě k přenosu k Vodafonu.
3.7 Účastník společně s Vodafonem dohodnou datum přenosu takovým způsobem, aby byla čísla z objednávky přenesena nejpozději do 14 pracovních dnů od data úspěšného ověření objednávky dle bodu 3.6 (tedy od data uvolnění čísla/čísel k přenosu). Ke zvolení data přenosu musí dojít nejpozději 3 pracovní dny před vlastním uskutečněním přenosu. Datum přenosu podléhá schválení opouštěným operátorem. Takto sjednané datum přenosu již nelze zrušit ani posunout.
3.8 V souvislosti s přenesením telefonního čísla bude účastníkovi Vodafonem vydána nová SIM karta ke každému přenesenému telefonnímu číslu. Smlouva, kterou mezi sebou uzavřou Vodafone a účastník při žádosti o přenesení čísla, nabývá účinnosti okamžikem přenesení čísla k Vodafonu.
3.9 Telefonní čísla, která byla přenesena do sítě Vodafone, budou automaticky aktivována nejpozději v 6:00 hod. sjednaného dne přenosu. V případě, že si účastník nestihl vyzvednout novou SIM kartu (prodej přes Vodafone prodej) má možnost si tuto SIM kartu dočasně zablokovat na telefonním čísle 800 777 711, do doby než si novou SIM kartu převezme. Tímto však nejsou dotčeny povinnosti vyplývající účastníkovi ze smlouvy uzavřené s Vodafonem.
3.10 V případě, že účastník obdržel v souvislosti s podáním objednávky k přenesení telefonního čísla od Vodafonu telefon za zvýhodněnou cenu, avšak k přenesení čísla účastníka k Vodafonu z jakéhokoliv důvodu nedojde, má zákazník povinnost do 15 pracovních dnů od zrušení objednávky vrátit Vodafonu takto získaný telefon a současně vrátit nepoškozenou/nerozbalenou SIM kartu, kterou pro účely realizace Služby od Vodafonu obdržel.
3.11 V případě nesplnění ustanovení bodu 3.10, bude účastníkovi doúčtován rozdíl mezi standardní a zvýhodněnou cenou telefonu.
3.12 Vodafone je oprávněn účtovat za přenos čísla poplatek stanovený v Ceníku služeb.
3.13 V případě, že k přenesení čísla účastníka k Vodafonu po podání objednávky z jakéhokoliv důvodu nedojde, může účastník ztratit nárok na využití časově či početně omezené marketingové nabídky Vodafonu.

4. Vodafone jako opouštěný operátor

4.1 Do 10 pracovních dnů od vytvoření identifikačního čísla objednávky u přejímajícího operátora je účastník povinen doručit Vodafonu projev vůle směřující k ukončení nebo dalšímu nepokračování smlouvy dle podmínek sjednaných touto smlouvou a v souladu s bodem 6.4 Všeobecných podmínek a požádat jej o potvrzení, že splňuje podmínky pro přenesení svého mobilního telefonního čísla k jinému mobilnímu operátorovi.
4.2 V rámci potvrzení splnění podmínek pro přenesení mobilního telefonního čísla k jinému operátorovi provede Vodafone ověření oprávnění osoby žádající o přenesení telefonního čísla/čísel k nakládání s danými čísli dle smlouvy (dále jen „autorizace“) a ověří objednávku kontrolou dle bodu 4.4 písm. a) až e), a to v případě předplacených karet do 2 provozních hodin a v ostatních případech do 3 pracovních dnů ode dne doručení výpovědi dle bodu 4.1
4.3 Autorizace probíhá dle způsobů Vodafonem standardně využívaných při aktivaci služeb (prostřednictvím operátora, samoobslužných kanálů, atd.). V případě první neúspěšné autorizace má účastník další dva opravné pokusy v následujících sedmi pracovních dnech. V souladu s tím se lhůta dle bodu 4.2 prodlužuje o dobu, ve které účastník úspěšně provedl opakovanou autorizaci.
4.4 Po úspěšné autorizaci ověří Vodafone žádost o přenesení čísla, případně čísel, přičemž v rámci ověření objednávky je provedena následující kontrola:

 • a) zda-li je přenášené číslo přenositelné dle zákona (devítimístné číslo, předvolba - 777, 608,…),
 • b) zda není přenášené číslo již obsaženo v jiné ověřené objednávce,
 • c) zda je přenášené číslo aktivní v síti opouštěného operátora,
 • d) zda není přenášené číslo v síti opouštěného operátora evidované jako odcizené,
 • e) zda přenášené číslo užívá vlastník na základě smlouvy, kterou platně vypověděl,

4.5 Od okamžiku úspěšné autorizace objednávky do okamžiku přenesení telefonního čísla není účastník oprávněn:

 • a) měnit telefonní čísla,
 • b) provádět převod zodpovědnosti včetně převodu čísla na jiný zákaznický účet,
 • c) přecházet z předplacených na tarifní služby a opačně,
 • d) deaktivovat zákaznický účet,
 • e) slučovat a rozdělovat zákaznické účty,
 • f) měnit nastavení služeb/tarifu

4.6 Po ověření objednávky do okamžiku přenesení čísla musí mít účastník předplacené služby nezáporný kredit.
4.7 O výsledku ověření objednávky je Vodafone povinen účastníka informovat, přičemž do 5 pracovních hodin od úspěšného ověření objednávky Vodafone uvolní telefonní číslo, případně čísla obsažená v objednávce k jejich přenesení do sítě přejímajícího operátora.
4.8 Po uvolnění čísel v ověřené objednávce dle bodu 4.7 si účastník může s přejímajícím operátorem stanovit datum přenosu.
4.9 Jedna objednávka pro přenos mobilního telefonního čísla může obsahovat kombinaci účastnických telefonních čísel s předplacenou službou a jinou tarifní službou. V takovém případě je však lhůta pro ověření objednávky tři pracovních dny.
4.10 Na ukončení smlouvy v souvislosti s přenesením telefonního čísla se vztahuje úprava v čl. 6.4 Všeobecných podmínek Vodafonu. Smlova mezi účastníkem a Vodafonem je ukončena ke dni přenesení čísla, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Přenesením čísla však nezaniká účastníkovi povinnost uhradit všechny závazky vůči Vodafonu vzniklé na základě této smlouvy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že čl. 6.2 Všeobecných podmínek není v případě přenesení telefonního čísla aplikován.
4.11 Využil-li účastník po dobu trvání smlouvy obchodní či marketingovou nabídku, na základě které získal od Vodafonu slevu či jakékoliv jiné zvýhodnění podmíněné využíváním služeb po určitou dobu, přičemž ke dni ukončení smlouvy nebude ze strany účastníka tato podmínka splněna, má Vodafone nárok na finanční vyrovnání. Výše finančního vyrovnání odpovídá výši slevy či zvýhodnění, které účastník od Vodafonu získal. Pokud však účastník uzavřel s Vodafonem písemnou smlouvu na dobu určitou, v rámci které se zavázal k tzv. minimální měsíční fakturované částce, má Vodafone právo na finanční vyrovnání ve výši součinu sjednaného závazku minimální měsíční fakturované částky a počtu zúčtovacích období zbývajících do uplynutí sjednané doby trvání smlouvy. V případě, že účastník uzavřel s Vodafonem písemnou smlouvu na dobu určitou, v rámci které se zavázal k tzv. minimálnímu počtu aktivovaných SIM karet, má Vodafone právo na finanční vyrovnání ve výši rovnající se smluvní pokutě sjednané v této smlouvě za předčasné ukončení smlouvy z důvodu na straně účastníka.

5. Ustanovení společná

5.1 Nepřenositelná čísla:

 • Čísla určená výlučně k interním, testovacím či systémovým účelům mobilních operátorů,
 • Interní čísla, která mobilní operátoři používají k očíslování svých služeb (např. Záznamová služba 608 989898)

5.2 Přenositelná čísla:

 • Telefonní čísla určená v souladu s úpravou zákona o elektronických komunikacích.

5.3 Transparentnost cen

Za účelem zajištění transparentnosti cen při volání na telefonní čísla, která byla přenesena ze sítě Vodafonu do jiné mobilní telefonní sítě, umožní Vodafone účastníkům získat informaci o aktuálním provozovateli volaného telefonního čísla, a to prostřednictvím:

 • a) Internetových stránek (informace bude zdarma dostupná všem účastníkům veřejně dostupné telefonní služby)
 • b) SMS Samoobsluhy (bezplatná informace dostupná pouze účastníkům Vodafonu)
 • c) Bezplatným hlasovým oznámením (hláska v českém jazyce, aktivována všem účastníkům Vodafonu, přičemž hláska je přehrávána pouze při volání na čísla účastníků, která byla přenesena z Vodafonu do jiné veřejné mobilní telefonní sítě . Účstník si může bezplatné hlasové oznámení na vlastní žádost kdykoliv rušit, a to zavoláním na „Vodafone péči“ či „Vodafone firemní péči“ nebo prostřednictvím Internetové, Hlasové, Kapesní a SMS Samoobsluhy)
 • d) Hlasovou či Kapesní Samoobsluhou (informace bude dostupná pouze účastníkům Vodafonu)

6. Ustanovení společná a závěrečná

6.1 Vodafone je oprávněn Podmínky přenositelnosti kdykoliv aktualizovat či měnit, vždy však s ohledem na povinnosti uložené platnými právními předpisy.
6.2 Veškeré změny nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně stanoven pozdější termín účinnosti.
6.3 Tyto Podmínky přenositelnosti nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2007 a v plném rozsahu nahrazují podmínky ze dne 17.2.2006.

Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, spisová značka B. 6064.

Vytisknout