Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky služby OneNet data v zahraničí a OneNet data v zahraničí sdílená platné do 30. 9. 2020

Tyto podmínky upravují podmínky, za kterých společnost Vodafone Czech Republic a.s. poskytuje tarif OneNet data v zahraničí a OneNet data v zahraničí sdílená (dále jen „tarif“), které jsou určeny pouze pro zákazníky služby OneNet.
 1. Pokud není v těchto podmínkách upraveno jinak, řídí se poskytování služby OneNet data v zahraničí sdílená podmínkami služby (tarifu) OneNet Mobilní připojené sdílené uvedených v Podmínkách pro poskytování mobilních datových služeb pro zákazníky OneNet,
 2.  Doba platnosti tarifu je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka s tím, že tarif může být aktivován kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti tarifu. Paušální platba za tarif je zaúčtována okamžitě po jeho aktivaci.
 3. Aktivace tarifu proběhne nejpozději do 24 hodin.
 4. Na konkrétním čísle může být v jednu chvíli aktivní pouze jeden roamingový tarif.
 5. V rámci tarifu je stanovena zóna (okruh zemí, ve kterých lze v rámci tarifu čerpat datové služby v roamingu), velikost základního objemu dat a dostupné velikosti objemů dat pro dokoupení (včetně možnosti automatického dokoupení).  Po vyčerpání základního objemu dat daného tarifem či dokoupeného objemu dat bude datový provoz zastaven.  Dokoupení objemu dat lze provést vždy jednotlivě pro každý případ a telefonní číslo, nebo nastavením způsobu automatického dokupování objemu dat po vyčerpání základního nebo dokoupeného objemu dat.
 6. Zákazník může využít některého ze standardních tarifních plánů uvedených v Ceníku OneNet nebo si nechat sestavit tarifní plány na míru svým potřebám. Zákazník může mít nadefinováno až 10 vlastních tarifních plánů pro OneNet data zahraničí a 10 vlastních tarifních plánů pro OneNet data v zahraničí sdílená.
 7. Osoba s oprávněním administrátora OneNet samoobsluhy může aktivovat/deaktivovat tarifní plány či měnit jejich nastavení, provádět dokoupení objemu dat a nastavovat funkcionalitu automatických dokoupení objemu dat pro jednotlivá telefonní čísla.
 8. V kombinaci se službou BlackBerry  jsou v definované zóně datové služby z APN Blackberry i APN Internet čerpány z objemu dat tarifu (tzn. čerpání dat se započítává do objemu dat tarifu).
 9. Použití dat mimo definovanou zónu tarifu bude účastníkovi účtováno dle využitého objemu. U služeb využívajících APN BlackBerry  a M2M je účtovací jednotka 1kB bez ohledu na zónu. U služeb využívajících APN internet a WAP je účtovací jednotka 1 kB pro zónu 1 a zónu Business, 10kB v ostatních zónách. Cena za 1MB je shodná s cenou „Připojení – Datový a MMS roaming“ uvedenou v Ceníku OneNet. Použití dat mimo definovanou zónu tarifu se započítává do Roamingového datového limitu (viz. Podmínky služby Roamingový datový limit).
 10. Pokud je tarifní plán deaktivován v průběhu zúčtovacího období, dochází k okamžité deaktivaci tarifního plánu. Nevyčerpaný objem dat se nepřevádí (tzn. po deaktivaci tarifu nelze pokračovat v čerpání nevyužitého datového objemu).
 11. Nevyčerpaný objem dat se nepřevádí do dalšího zúčtovacího období.
 12. Pro aktivaci nebo provedení změny nastavení tarifu na konkrétním mobilním čísle je na tomto čísle potřeba mít aktivní libovolný domácí datový tarif v síti Vodafone. Případná následná deaktivace domácího datového tarifu nemá vliv na funkčnost tarifu.
 13. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit či přerušit služby v případě podezření na zneužívání tarifu í k jiným účelům než pro které je určen (např. provozování hotspotů v zahraničí).
 14. Seznam zemí jednotlivých zón je uveden v Ceníku OneNet.
 15. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, Podmínky poskytování datových služeb, Podmínky pro poskytování mobilních datových služeb pro zákazníky OneNet, platný Ceník OneNet a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 16. Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, spisová značka B. 6064. (a její síť, produkty a služby).
 17. Vodafone si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 18. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 15. 2014. Tyto podmínky byly zveřejněny dne 1. 10. 2014

Vytisknout