Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky provozu služby Pevný internet a Vodafone Internet ADSL/VDSL/Optical platné do 13. 6. 2018

 1. Nabídku služby Pevný internet xDSL/Optical (dále jen "Služba") mohou využít všichni zákazníci Vodafone. Podmínky provozu Služby upravují poskytování služeb technologií ADSL, VDSL i optické připojení.
 2. Přístup je možné zřídit pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:
 3. Pro využití Služby musí být zákazník vybaven vhodným koncovým zařízením (ADSL2+ modem certifikovaný pro provoz v PSTN sítí v ČR, v případě varianty služby VDSL musí být vybaven VDSL modemem, v případě služby Optical musí být vybaven Ethernet routerem). Plná funkčnost služby, zejména rychlosti uvedené v bodě 8, může být zaručena jen při využití koncového zařízení dodaném společností Vodafone a to kvůli možnosti vzdáleného dohledu či úpravy nastavení koncového zařízení u zákazníka.
 4. Detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu v pevném místě se rozumí pokles alespoň jedné ze skutečně dosahovaných rychlostí stahování či vkládání pod 50 % hodnoty rychlostí uvedených jako rychlost běžně dostupná.
 5. Velkou trvající odchylkou od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se rozumí odchylka, která vytváří souvislou detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu delší než 30 minut v časovém úseku maximálně 24 hodin.
 6. Velkou opakující se odchylkou od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se rozumí odchylka, při které dojde alespoň ke třem detekovatelným změnám výkonu služby přístupu k internetu delším než 1 minuta v časovém úseku 1 hodiny.
 7. Vodafone se zavazuje provést aktivaci Služby nejpozději do 60 dnů od odeslání objednávky na zřízení Služby.
 8. Smlouva o poskytování služby Pevný internet xDSL/Optical je uzavřena oznámením o aktivaci služby na základě objednávky.
 9. Uzavřením smlouvy zákazník souhlasí, aby Vodafone kromě údajů uvedených ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb elektronických komunikací zpracovával k obchodním a marketingovým účelům, včetně provádění průzkumu trhu a nabízení obchodu a služeb, také následující údaje: identifikátor linky (CaseID) a číslo služby.
 10. Vodafone při určování rychlostních parametrů Služby vychází z údajů poskytnutých vlastníkem xDSL a optické infrastruktury. Pro jednotlivé technologie se uvádíme následující parametry kvality služby (pro vyloučení pochybnosti uvádíme, že rychlosti jsou uvedeny pro DSL vrstvu.):
  1. V lokalitě zákazníka je služba dostupná. Maximální rychlost je určená kvalitou přístupového vedení v lokalitě zákazníka.
  2.  U souběžné služby HTS nesmí být spuštěná služba AOT (Advice On Time).
  3. Přístup je možné zřídit na neobsazeném přístupovém vedení, nebo pokud je na stejném přístupovém vedení souběžná služba HTS nebo euroISDN2 typu A.
  4. Pokud zákazník využívá službu euroISDN2 od společnosti CETIN, tato služba musí být definována na rozhraní U.
  5. Pokud koncový bod sítě společnosti CETIN není tvořen telefonní zásuvkou s jedním konektorem RJ-11 pro technologii xDSL, nebo jedním konektorem RJ-45 pro technologii optické připojení, případně jsou-li dále paralelní zásuvky, Zákazník před objednáním služby u společnosti Vodafone musí požádat společnost CETIN o bezplatnou výměnu nebo úpravu koncového bodu sítě, neboť tuto činnost může ze zákona vykonávat pouze fyzická nebo právnická osoba, která je k tomu oprávněná dle zvláštního předpisu a oprávněná společností CETIN.
  6. Přístupové vedení nesmí být určeno pro veřejné telefonní automaty (VTA), pro veřejné telefonní hovorny (VTH), pro veřejné telefonní stanice (VTS) a telefonní stanice účelové telefonní sítě (UTS).

Vybraný tarif

Podporovaná technologie

Maximální/ inzerovaná rychlost stahování dat

Minimální rychlost stahování dat

Běžně dostupná rychlost stahování dat

Maximální/ inzerovaná rychlost odesílání dat

Minimální rychlost odesílání dat

Běžně dostupná rychlost odesílání dat

Vodafone Internet ADSL 2 Mbps

ADSL/ADSL2+

2  Mb/s

0,25 Mb/s

2  Mb/s

0,25 Mb/s

0,125 Mb/s

0,125 Mb/s

Vodafone Internet ADSL 6 Mbps

ADSL/ADSL2+

6 Mb/s

2,5 Mb/s

3 Mb/s

0,5 Mb/s

0,25 Mb/s

0,25 Mb/s

Vodafone Internet ADSL 8 Mbps

ADSL2+

8 Mb/s

6,5 Mb/s

8 Mb/s

0,5 Mb/s

0,5 Mb/s

0,5 Mb/s

Pevný internet VDSL 2 Mbps

VDSL2

2 Mb/s

2 Mb/s

3 Mb/s

0,25 Mb/s

0,25 Mb/s

0,25 Mb/s

Pevný internet VDSL 8 Mbps

VDSL2

8 Mb/s

8 Mb/s

10 Mb/s

0,5 Mb/s

0,5 Mb/s

0,5 Mb/s

Pevný internet VDSL 20 Mbps

VDSL2

20 Mb/s

10 Mb/s

19 Mb/s

2 Mb/s

0,75 Mb/s

2 Mb/s

Pevný internet VDSL 50 Mbps

VDSL2

50 Mb/s

30 Mb/s

43 Mb/s

5 Mb/s

1,8 Mb/s

5 Mb/s

Pevný internet VDSL 100 Mbps

VDSL2

100 Mb/s

56 Mb/s

82 Mb/s

10 Mb/s

4 Mb/s

8 Mb/s

Pevný internet Optical 50 Mbps

Ethernet

50 Mb/s

50 Mb/s

55 Mb/s

5 Mb/s

5 Mb/s

5 Mb/s

 1. Minimální rychlostí se rozumí nejnižší garantovaná rychlost stahování (tj. downloadu) a vkládání (tj. uploadu).
 2. Maximální rychlostí se rozumí nejvyšší možná rychlost stahování a vkládání.
 3. Běžně dostupnou rychlostí se rozumí taková rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a vkládání dat v době, kdy danou službu používá.
 4. Inzerovaná rychlost je rychlost stahování a vkládání, kterou poskytovatel služby přístupu k internetu používá ve svých obchodních sděleních.
 5. Na službu není aplikován objemový limit dat
 6.  IP adresa - Při používání datových služeb se přiděluje dynamická neveřejná IP adresa (statická veřejná IP adresa se přiděluje na žádost zákazníka a je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku). 
 7. Doporučeným použitím se rozumí využití služby za účelem a způsobem, pro který služba je primárně určena a v rámci jejích technických parametrů.
 8. Agregace je poměr rychlosti připojení ústředny a součtu všech maximálních rychlostí připojených uživatelů. U služeb ADSL/VDSL/Optical je aplikována agregace 1:50.
 9. V případě velké trvalé nebo pravidelně se velké opakující odchylky od běžně dostupné rychlosti Služby má zákazník možnost uplatnit reklamaci dle čl. 3.1.4 Všeobecných podmínek.
 10. Poskytování specializované služby
  • Poskytování specializovaných služeb nemá vliv na parametry služby uvedené výše. Přehled specializovaných služeb ve smyslu nařízení EU 2120/2015 je dostupný na stránkách Operátora.
 11. Pokud v průběhu instalace Vodafone zjistí, že zákazníkem vybraný tarif nelze v dané lokalitě zřídit, nabídne Vodafone zákazníkovi alternativní tarif. Pokud s tímto alternativním tarifem zákazník nesouhlasí, nebude služba zřízena. 
 12. Zákazník může požádat o navýšení rychlosti Služby. Maximální rychlost je určená kvalitou přístupového vedení v lokalitě zákazníka. V případě, že změnu nebude možné z technických důvodů provést, bude žádost o změnu zamítnuta, což však není důvodem pro ukončení užívání Služby nebo odstoupení od smlouvy..
 13. Vodafone je oprávněn změnit typ přístupového vedení Služby z „přípojky k pevné lince“ na typ „přípojky bez pevné linky“ se stejnou rychlostí přenosu dat, pokud si zákazník Služby zruší hlavní telefonní stanici.
 14. Změna typu přístupového vedení z „přípojky k pevné lince“ na „přípojku bez pevné linky“ a obráceně vede ke změně účtování měsíční ceny za užívání Služby a to dle aktuálně platného Ceníku pro využívaný tarif.
 15. Při změně poskytovatele internetového připojení ADSL/VDSL k Vodafone zadá zákazník v objednávce služeb referenční DSL číslo pevné linky, případně číslo CaseID a číslo služby přidělené dosavadním poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Při přenášení připojení může dojít k dočasnému výpadku internetového připojení. Vodafone může od Zákazníka požadovat podpis autorizačního formuláře, ve kterém zákazník zplnomocňuje Vodafone k úkonům nutným k převedení stávajícího internetového připojení xDSL/Optical k Vodafonu.
 16. Zákazník je povinen zajistit přístup a přiměřenou součinnost servisním zaměstnancům Vodafonu a partnerských společností k účastnickému vedení a ke koncovému bodu sítě za účelem zjištění, ověření a odstranění poruchy, případně při zřízení a údržbě Služby. K tomuto účelu je zákazník povinen označit telefonní zásuvku, na které je zpřístupněné vedení ukončeno
 17. Pokud tyto podmínky Služby nestanoví jinak, použijí se přiměřeně ustanovení Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz. Při přenášení internetového připojení xDSL/Optical od Vodafone k jinému poskytovateli služeb elektronických komunikací se přiměřeně použijí Podmínky služby přenositelnosti telefonních čísel.
 18. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby). Pokud je v podmínkách uveden CETIN, rozumí se tím společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Slova či termíny s velkým počátečním písmenem, která nejsou výslovně definována v těchto podmínkách, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb elektronických komunikací.
 19. Rádi bychom vás upozornili, že můžeme podmínky Služby jednostranně měnit či jejich poskytování jednostranně ukončit; o tom vás budeme samozřejmě informovat v souladu se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací.
 20. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů
  1.  Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
  2. Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
  3. Služba pro účely poskytování Služby zpracovává údaje uvedené na smlouvě. Údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování Služby a pro potřeby jejího poskytnutí, Vyúčtování či uplatnění práv.
  4. Poskytovatel se při své činnosti řídí platnou právní úpravou o ochraně osobních údajů a zavazuje se veškeré osobní údaje, které mu budou Účastníkem sděleny, považovat za důvěrné, používat je výlučně k plnění smlouvy, tyto nezveřejňovat a neposkytnout je třetí osobě s výjimkou případů, kdy takové poskytnutí je nezbytné ke splnění účelu smlouvy.
  5. Třetí osoby, které mohou dle rozhodnutí Uživatele užívat Službu, nejsou pro Poskytovatele subjekty údajů, jelikož nejsou z pohledu Poskytovatele identifikované či identifikovatelné.
  6. Podmínky Ochrany soukromí společnosti Vodafone.
 21. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018 a nahrazují podmínky ze dne 27. 1. 2018.

Vytisknout