Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky akce “Balíček USB modem a 25% sleva na 2 roky na datový tarif”

 1. Na Balíček Kombo modem a 25% sleva na 2 roky na datový tarif (dále jen „Balíček“) má nárok každý zákazník, který si v období od 1.4.2011 do 31.12.2011 předloží slevový kupón na Balíček a tento Balíček si zakoupí. Možnosti získání slevového kupónu a jeho podmínky stanoví „Podmínky nabídky: Slevový kupón – 25% sleva z Připojení na stálo na 24 měsíců“.
 2. Zakoupením a aktivací Balíčku zákazník získá:
  1. USB modem za 7,- Kč (včetně DPH), a
  2. SIM kartu Vodafone, a
  3. datový tarif Připojení na stálo za cenu 394,- Kč (včetně DPH) měsíčně na 24 měsíců od aktivace Balíčku.
 3. Postup pro aktivaci Balíčku:
  • S prodejcem na obchodě vyplňte a odešlete objednávku s následujícími údaji: číslo občanského průkazu, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, (v případě právnické osoby název firmy, IČ, DIČ společnosti), kontaktní telefonní číslo a emailová adresa zákazníka, sériové číslo produktu a SIM karty a heslo (předání všech výše uvedených údajů je nezbytné). Heslem se rozumí 4 až šestimístné číslo, které zákazník sdělí prodejci a následně po kontaktu společností Vodafone Czech Republic a.s. je povinen si výše uvedené heslo změnit do 5ti dnů od kontaktu společností Vodafone Czech Republic a.s., a to prostřednictvím Internetové samoobsluhy na www.vodafone.cz.
  • Pro aktivaci SIM karty a datových služeb vyčkejte prosím na kontakt (formou SMS nebo telefonním hovorem) linky Péče o zákazníky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., a to nejpozději do 48 hodin od prodeje. Po schválení objednávky vám budou zaslány prostřednictvím SMS informace o aktivaci včetně telefonního čísla. Dále dostanete emailem tyto údaje – telefonní číslo, popis celé nabídky včetně odkazu na podmínky akce na www.vodafone.cz. Pokud se tak nestane, kontaktujte prosím prodejce, u kterého jste si internetový balíček pořídil.
 4. Zákazník bere na vědomí, že dokud nebude SIM karta Balíčku aktivována, USB modem nebude funkční a není možné ho využívat.
 5. Datový tarif Připojení na stálo disponuje 3GB FUP (Fair User Policy; limit, po jehož dosažení během zúčtovacího období může být zákazníkovi do konce zúčtovacího období snížena rychlost připojení).
 6. V případě, že zákazník řádně a včas uhradí první tři faktury po aktivaci Balíčku, získá slevu ve výši 250,- Kč (včetně DPH) z měsíčního paušálu pro čtvrtý a pátý měsíc po aktivaci Balíčku (celkem tedy slevu ve výši 500,- Kč včetně DPH).
 7. Zákazníkovi je zároveň s aktivací Balíčku nastavena virtuální jistina 500,- Kč, která plně pokrývá limit pro využití datového tarifu Připojení na stálo;
 8. Zakoupením Balíčku se zákazník zároveň zavazuje používat uvedený datový tarif Připojení na stálo po dobu nejméně 24 měsíců od data aktivace Balíčku, tj. nesmí ho deaktivovat dříve. V případě, že dojde k deaktivaci Balíčku nebo k ukončení smlouvy pro příslušnou SIM kartu zákazníkem nebo z důvodů na straně zákazníka, je Vodafone oprávněn požadovat doúčtování ve výši měsíční ceny datového tarifu bez DPH násobené počtem měsíců, které v okamžiku deaktivace chybějí do doby 24 měsíců.
 9. Koupí Balíčku dává zákazník automaticky svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společností Vodafone Czech Republic a.s. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalších právních předpisů, to vše ve smyslu Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací. Více informací na www.vodafone.cz.
 10. Zakoupením Balíčku dává zákazník souhlas s kontaktováním Vodafone linkou Péče o zákazníky pro ověření údajů a aktivaci služeb.
 11. Podmínkou koupě Balíčku je předložení platného občanského průkazu nebo jiného identifikačního dokladu. V případě nákupu Balíčku obchodní společností či jinou právnickou osobou, pak občanský průkaz předkládá statutární orgán společnosti (např. jednatel společnosti dle zápisu v obchodním rejstříku), popř. osoba oprávněná jménem právnické osoby jednat.
 12. Pokud tyto podmínky nestanoví jinak, použijí se Podmínky nabídky „Mobilní internet – Vše v jednom“, Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 13. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 14. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Vytisknout