Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Informace ke zpracování osobních údajů v rámci služby Curb

Abychom byli schopni zajistit, že budete se službou Curb vždy spokojeni, a abychom byli schopni technicky zajistit bezproblémové fungování služby, bude společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“ nebo „my“), zpracovávat určité osobní údaje.

Kdo je správcem?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, PSČ 155 00, Praha 5, Česká republika, IČO 257 88 001.

Jaké osobní údaje budeme v souvislosti s provozováním služby Curb zpracovávat?

Abychom byli schopni uzavřít s Vámi smlouvu o poskytování služby Curb, mohli Vám zasílat vyúčtování za služby, mohli s vámi komunikovat apod., budeme zpracovávat Vaše základní osobní údaje jako například jméno, příjmení, adresa, datum narození, kontaktní telefon a e-mail, informace o objednaných službách, informace o platbách či o komunikaci s námi.

V rámci poskytování služby Curb a v rámci aplikace Smart App (dále jen „aplikace“) budeme zpracovávat následující údaje:

  • Pokud se rozhodnete přidat k jednotlivým profilům fotografie a pojmenování, budeme zpracovávat tyto údaje, a to včetně údajů o uživateli konkrétního zařízení;
  • Údaje o hesle a přihlašovacích údajích;
  • Údaje o vašem zařízení, ve kterém používáte aplikaci (například IMEI, telefonní číslo, MAC adresu atd);
  • Údaje o tom, jak používáte naši aplikaci;
  • Lokalizační údaje zařízení Curb a Vašeho zařízení, ve kterém je naistalována aplikace. V případě, že ve svém zařízení povolíte využití polohových služeb, mohou být tyto lokalizační údaje obohaceny o informace z GPS či na základě informací o WiFi hotspotech, ke kterým jste se připojili. Abychom Vám mohli v rámci této služby poskytovat požadované služby, lokalizační údaje budou zpracovávány nepřetržitě, nicméně máte možnost kdykoliv vypnout polohové služby ve Vašem zařízení. 

Budeme také zpracovávat informace o tom, jak používáte naše služby jako například:

  • Kvalitu a úroveň poskytované služby – jako například informace o výpadcích sítě, či jiné události, které mohou mít vliv na úroveň a kvalitu poskytované služby;
  • Detaily o Vašem využití služby – jako například objem přenesených dat a anonymní analytické informace, které nám umožňují vylepšovat naši aplikaci a služby.

Výše uvedené údaje budeme zpracovávat:

  • V průběhu prvotního nastavení služby, profilů a aplikace;
  • V rámci využívání aplikace, služby a jakýchkoliv jeho funkcionalit (například nastavení geografických zón či při změnách sledovacího režimu);

V případě, že nám povolíte Vás oslovovat s obchodními nabídkami.

S kým sdílíme Vaše osobní údaje? 

Vaše údaje můžeme sdílet v rámci skupiny Vodafone (podnikatelské seskupení s vlastnickými či ovládacími vazbami) či se zpracovateli, kteří nám pomáhají zajistit Vám službu Curb. Se zpracovateli máme samozřejmě vždy ošetřeny vzájemné vztahy, a to včetně uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme z důvodu plnění zákonné povinnosti zpřístupnit osobám (např. dozorové správní orgány) dle platné právní úpravy.

V případě, že to bude nezbytně nutné, můžeme Vaše údaje sdílet také se společnostmi, které poskytují služby v rámci prevence podvodného jednání či s vymáhacími agenturami.

Lokalizační údaj

Lokalizační údaj definuje zákon jako jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací nebo službou elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

Lokalizačním údajem se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací a určující zeměpisnou plochu. Lokalizačním údajem je tedy údaj o poloze koncového zařízení zákazníka, tj. např. údaj o síti, k níž je zákazník připojen.

Mezinárodní přenosy dat

Pokud v rámci zpracování dojde k předání Vašich údajů do země, která není v EHP, zajistíme, aby byly vaše informace řádně chráněny. V takovém případě se samozřejmě vždy smluvně ujistíme, že dodavatel je povinen zajistit dostatečnou úroveň zabezpečení zpracování a přenosu těchto dat.  Nad rámec výše uvedeného, pokud bychom usoudili, že v konkrétní zemi, ve které bude docházet ke zpracování Vašich údajů, není zákonem garantována ochrana údajů na úrovní ekvivalentní EU, zajistíme prostřednictvím dodatečných smluvních ustanovení dodržování těchto standard ochrany údajů.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Údaje o využívání aplikace a služby a údaje potřebné pro vytvoření profilů budeme zpracovávat po dobu využívání aplikace a služby.

Údaje o historii polohy v rámci služby Curb budeme uchovávvat po dobu 6 měsíců

Informace o době uchovávání základních osobních údajů a údajů o objednaných službách naleznete zde: https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování?

Právo na opravu osobních údajů: Pokud Vaše údaje nejsou přesné, máte právo na jejich opravu. Jestliže se domníváte, že Vaše údaje, které uchováváme, vyžadují aktualizaci nebo pokud jsou podle vašeho názoru nepřesné, můžete nás požádat o jejich opravu prostřednictvím formuláře, který naleznete na webu Vodafone v sekci GDPR formuláře.

Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo na informaci, jaké údaje o Vás pro potřeby služby Curb zpracováváme, a také si požádat o kopii Vašich osobních údajů, které Vodafone pro potřeby služby Curb uchovává. Přejete-li si tyto informace získat, přihlaste se do Vaší internetové samoobsluhy a vyplňte formulář Právo na přístup – zákaznická data, který naleznete v sekci GDPR formuláře. V žádosti prosím specifikujte, že požadujete údaje související s využíváním služby Curb.

Právo na přenositelnost údajů: Přejete-li si přenést informace, které o Vás zpracováváme pro potřeby služby Curb, přihlaste se do Vaší internetové samoobsluhy a vyplňte formulář, který naleznete v sekci GDPR formuláře. V žádosti prosím specifikujte, že požadujete údaje související s využíváním služby Curb.

Právo vznést námitku proti využívání osobních údajů:

V určitých případech máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů ze strany Vodafone. V takovém případě se přihlaste do Vaší internetové samoobsluhy a vyplňte formulář, který naleznete v sekci GDPR formuláře.

Právo omezit využívání vašich osobních údajů:

Toto právo můžete uplatnit, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje, které uchováváme, jsou nepřesné nebo bychom je podle Vašeho názoru neměli zpracovávat. Za určitých okolností máte právo požadovat omezení zpracování. V takovém případě použijte formulář, který najdete ve Vaší internetové samoobsluze v sekci GDPR formuláře

Právo na výmaz:

Vodafone usiluje o to, aby byly Vaše údaje zpracovávány a uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu. Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, které uchováváme. Přejete-li si vymazat informace, které o Vás zpracováváme pro potřeby Curb, přihlaste se do Vaší internetové samoobsluhy a vyplňte formulář, který naleznete v sekci GDPR formuláře.

Komplexní informace o ochraně soukromí ve Vodafone:

Podrobné informace o tom, jak Vodafone zpracovává Vaše osobní údaje nad rámec údajů pro potřeby služby Curb, najdete zde:  https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/