Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky tarifů Vodafone Business Data

1. Nabídka tarifů Vodafone Business Data je určena firemním zákazníkům Vodafone (dále též jen „Tarify“). Tarify nejsou určeny spotřebitelům.

2. Nabídku tvoří 4 přednastavené kombinace Business Data tarifů (Business Data Start, Business Data Standard, Business Data Neomezeně Medium, Business Data Neomezeně Maxi 5G):

  • Business Data Start – Mobilní připojení 7 GB
  • Business Data Standard – Mobilní připojení 15 GB
  • Business Data Neomezeně Medium – Neomezená data, Navýšení rychlosti - 30 Mbps a 10 dnů Zrychlení na maximum – promo
  • Business Data Neomezeně Maxi 5G – Neomezená data, Navýšení rychlosti platinum

3. K přednastavené kombinaci si zákazník nemůže přidat žádné doplňkové služby.

4. Pokud zákazník změní některou ze složek Tarifu (např. deaktivuje či změní jednu či více komponent přednastavené kombinace), dojde k automatické deaktivaci Tarifu a nastavené služby budou účtovány dle aktuálního Ceníku. V případě deaktivace datového tarifu dojde k automatické aktivaci tarifu Připojení na měsíc.

5. Popis jednotlivých součástí Tarifů:

  • Mobilní připojení (Mobilní připojení 7 GB a Mobilní připojení 15 GB) - mobilní data pro připojení k internetu na území ČR. Po vyčerpání základního datového objemu (7GB/15GB) jsou data účtována dle aktuálního Ceníku.
  • Neomezená data – neomezená mobilní data pro připojení k internetu na území ČR.
  • Navýšení rychlosti super, Navýšení rychlosti – 30 Mbps, Navýšení rychlosti - 50 Mbps, Navýšení rychlosti platinum – zvýšení rychlostí u datového tarifu, jak je uvedeno níže.
  • 10 dnů Zrychlení na maximum – promo – Zrychlení na maximum umožňuje využívat maximální dostupné rychlosti datových služeb s ohledem na kvalitu pokrytí, kapacitní vytížení a vlastnosti koncového zařízení zákazníka v daném místě a čase. Služba je aktivována zákazníkem dle potřeby vždy na 24h od aktivace. Službu je možné aktivovat opakovaně (maximálně 10krát) v průběhu zúčtovacího období.

6. Rychlosti datových služeb pro jednotlivé technologie:

Parametry Služby Vodafone Neomezený

Odhadovaná maximální rychlost

Inzerovaná rychlost

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Služba

Technologie

Mb/s

Mb/s

Mb/s

Mb/s

2G

EDGE

0,2

0,1

0,1

0,04

4G

LTE 900

2

2

2

0,8

4G

LTE 800

2

2

2

2

4G

LTE 2100

2

2

2

2

4G

LTE 1800

2

2

2

2

4G

LTE-A

2

2

2

2

5G

1800

2

2

2

2

5G

2100

2

2

2

2

5G

3500

2

2

2

2

Parametry Služby Navýšení rychlosti – super

Odhadovaná maximální rychlost

Inzerovaná rychlost

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Služba

Technologie

Mb/s

Mb/s

Mb/s

Mb/s

2G

EDGE

0,2

0,1

0,1

0,04

4G

LTE 900

10

4

6

0,8

4G

LTE 800

10

10

10

10

4G

LTE 2100

10

10

10

10

4G

LTE 1800

10

10

10

10

4G

LTE-A

10

10

10

10

5G

1800

10

10

10

10

5G

2100

10

10

10

10

5G

3500

10

10

10

10

Parametry Služby Navýšení rychlosti - 30 Mbps

Odhadovaná maximální rychlost

Inzerovaná rychlost

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Služba

Technologie

Mb/s

Mb/s

Mb/s

Mb/s

2G

EDGE

0,2

0,1

0,1

0,04

4G

LTE 900

20

4

20

0,8

4G

LTE 800

30

30

30

20

4G

LTE 2100

30

30

30

30

4G

LTE 1800

30

30

30

30

4G

LTE-A

30

30

30

30

5G

1800

30

30

30

30

5G

2100

30

30

30

30

5G

3500

30

30

30

30

Parametry Služby Navýšení rychlosti - 50 Mbps

Odhadovaná maximální rychlost

Inzerovaná rychlost

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Stahování dat (DL)

Nahrávání dat (UL)

Služba

Technologie

Mb/s

Mb/s

Mb/s

Mb/s

2G

EDGE

0,2

0,1

0,1

0,04

4G

LTE 900

20

4

20

0,8

4G

LTE 800

50

37,5

30

20

4G

LTE 2100

50

50

50

40

4G

LTE 1800

50

50

50

40

4G

LTE-A

50

50

50

40

5G

1800

50

50

50

40

5G

2100

50

50

50

40

5G

3500

50

50

50

50

Pro službu Navýšení rychlosti – Platinum platí maximální parametry pro jednotlivé síťové technologie dle Podmínek poskytování mobilních datových služeb pro smlouvy.

7. Doba platnosti Tarifů je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka. Tarify mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti Tarifů, tzn. k obnovení počtu volných jednotek/objemu dat.

8. Paušální platba za jednotlivé Tarify je zaúčtována okamžitě po jejich aktivaci/změně (první den zúčtovacího období) s tím, že v případě jejich aktivace v průběhu zúčtovacího období budou cena Tarifu i objem dat vyúčtovány poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. Toto neplatí v případě Tarifů s neomezenými jednotkami/objemem dat, u kterých nelze určit poměrnou část (naúčtována tedy bude pouze poměrná částka paušální platby, ale jednotky nebudou poměrně propočítány).

9. Při změnách/rušení Tarifů, nedochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl Tarif aktivní. Zákazník má možnost využít všechny zaplacené volné jednotky.

10. Služba není určena ke sdílení ani pro komunikaci či přenos dat mezi stroji. Z tohoto důvodu nesmí účastník umístit SIM kartu, jejímž prostřednictvím službu užívá, do zařízení určeného primárně ke sdílení služby (např. veřejný hotspot, kamerové systémy) nebo do zařízení umožňujícího komunikaci nebo automatický přenos dat mezi stroji. Užívání služby v rozporu s uvedenými podmínkami není zahrnuto v paušální ceně služby.

11. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání či datování ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání či datování k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání či datování (např. způsob užívání neomezeného volání či datování vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání či datování způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části. Společnost Vodafone si vyhrazuje možnost v souladu s nařízením (EU) (č. 531/2012 uplatňovat omezení spočívající v neposkytování služeb regulovaného roamingu a uplatňovat datový objem pro čerpání datových služeb v zemích EU bez příplatku. Aktuální výše datového objemu je uvedena v Ceníku a tato výše bude aktualizována dle podmínek uvedeného nařízení EU.

12. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.

13. Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období.

14. Vodafone si vyhrazuje právo požadovat navýšení Volací jistiny při aktivaci dalších služeb nebo v jiných zvláštních případech. Vodafone je dále oprávněn požadovat navýšení nebo úhradu Volací jistiny při důvodném podezření na zneužití služeb, při špatné platební morálce, apod., a to, aniž by navýšil Volací limit. Volací jistinu je zákazník povinen na žádost Vodafonu uhradit. Z důvodu uhrazené Volací jistiny není možné požadovat odložení platby ani použití Volací jistiny na úhradu částek za poskytnuté služby.

15. Podrobné informace o tom, jak společnost Vodafone plní své povinnosti dle právní úpravy digitálních služeb podle nařízení EU 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách) (dále jen „nařízení DSA“), naleznete na webu www.vodafone.cz/digitalniodpovednost. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za újmu ze strany Poskytovatele, který jedná v souladu s nařízením DSA, je vyloučena.

16. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, Podmínky poskytování mobilních datových služeb pro smlouvy, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

17. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).

18. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

19. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 2. 4. 2024 a nahrazují podmínky ze dne 29. 2. 2024.