Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky služby Zrychlení na maximum

Podmínky pro poskytování služby Zrychlení na maximum společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“).

1      Základní ustanovení

Tyto Podmínky se vztahují na službu Zrychlení na maximum, jak je vymezena v části 3.

Služba je poskytována společností Vodafone.

Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, se použijí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, Podmínky poskytování mobilních datových služeb, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

2      Definice

Službou se rozumí všechny varianty doplňkových balíčků Zrychlení na maximum.

Tarifem se rozumí kombinace balíčků služeb a způsob a výše účtovaných poplatků spojených s jejich poskytováním.

Balíčkem pro připojení k internetu se rozumí balíčky umožňující použití služby Vodafone Neomezený a služby Navýšení rychlosti

Základní rychlostí připojení se rozumí výchozí rychlost připojení dle vašeho tarifu nebo dle vašeho tarifu v kombinaci s balíčkem Navýšení rychlosti.

Zrychlením připojení se rozumí změna Základní rychlosti připojení pomocí Služby.

3      Popis a podmínky využití Služby

3.1    Základní popis Služby

Služba umožňuje dočasné zrychlení připojení. Jedná se o doplňkovou službu pro zákazníky Vodafone.

Služba ve variante Zrychlení na maximum poskytuje Zrychlení připojení bez omezení tak, že umožňuje využívat maximální dostupné rychlosti datových služeb s ohledem na kvalitu pokrytí, kapacitní vytížení a vlastnosti koncového zařízení uživatele v daném místě a čase.

Služba je aktivována uživatelem dle potřeby. Její výchozí platnost je 24h od aktivace. Službu je možné aktivovat i opakovaně v průběhu zúčtovacího období.

3.2    Kombinace služeb

Služba není kombinovatelná s jinými doplňkovými službami a tarify, pokud není takováto služba nebo tarif výslovně pro tento účel určen. Aktuální přehled kombinovatelných tarifů je uveden v Ceníku.

Službu lze využívat pouze v síti Vodafone na území České republiky.

Službu lze využívat jen při současné dostupnosti připojení k internetu.

V případě deaktivace Balíčku pro připojení k internetu, nebo při změně na tarif, pro který není možné Službu aktivovat a využívat, se Služba nepřevádí a je deaktivována.

3.3    Omezení Služby

Služba je určena pouze pro Zrychlení připojení k internetu v rámci stávajícího tarifu zákazníka a je omezena funkcionalitou a nastavením koncového zařízení účastníka nebo uživatele.

3.4    Aktivace Služby

Pokud nesouhlasíte s podmínkami Služby a/nebo zpracováním údajů, které jsou nezbytné k poskytování Služby, Službu neaktivujte a nevyužívejte. Aktivací Služby potvrzujete, že jste se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil a podmínky, za nichž je Služba poskytována, akceptujete.

Služba se automaticky deaktivuje po uplynutí doby platnosti. Balíčky umožňující opakované využití služby můžete kdykoliv deaktivovat, prostřednictvím Samoobsluhy Vodafone, nebo sítě prodejen Vodafone, nebo prostřednictvím zákaznické linky.

3.5    Omezení mobility služby

Služba není omezena na použití v pevném místě a je určena pro použití za pohybu. Její využití je možné v rozsahu pokrytí sítě Poskytovatele a maximální dostupnou rychlost služby je možné ověřit dle mapy pokrytí pro mobilní internet. 

4      Úhrada

4.1    Doba platnosti Služby a poplatky

4.1.1    Měsíční balíčky Zrychlení na maximum

Platba za Službu je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po její aktivaci/změně s tím, že v případě její aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena vyúčtována poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období.

V případě zřízení nebo změny Služby má Zákazník možnost Službu využít od okamžiku aktivace (např. v polovině období) do konce zúčtovacího období.

Při deaktivaci Služby v průběhu zúčtovacího období má Zákazník možnost využívat Službu po celou dobu až do konce zúčtovacího období. Při deaktivaci nedochází k poměrnému snížení ceny, není-li stanoveno jinak.

4.1.2    Denní Zrychlení na maximum

Platba za Službu je zaúčtována okamžitě po její aktivaci.

V případě aktivace Služby má Zákazník možnost Službu využít od okamžiku aktivace (např. v 10:30) do konce 24h období (tj. do 10:29 následujícího dne).

Při deaktivaci Služby v průběhu aktívního období (24 hodin od aktivace), nedochází k poměrnému snížení ceny.

5      Ostatní ujednání

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější. 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 16. 11. 2021