Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby VPN partner

1. Obecné podmínky

 • Službu VPN partner si mohou objednat všichni firemní zákazníci Vodafonu, kteří využívají službu VPN firma nebo VPN firma neomezeně (dále jen „zákazník“) vyjma zákazníků s Tarify na míru. Služby VPN firma a VPN firma neomezeně jsou dále společně označovány též jako „základní VPN skupina“.
 • Služba VPN partner umožňuje zařadit do jedné ze základních VPN skupin dalších 1-5 čísel (mobilní čísla nebo čísla pevné linky využívaná zákazníky jakýchkoliv operátorů v rámci ČR), na která bude zákazník volat za stejné sazby, za jaké si volají čísla ze základní VPN skupiny (tedy za 1,21 Kč/min. v případě, že je VPN partner aktivován jako doplněk služby VPN firma a za 0 Kč/min. v případě, že je VPN partner aktivován jako doplněk služby VPN firma neomezeně).
 • Každý zákazník může využívat jen jednu službu (skupinu) VPN partner.
 • Služba VPN partner může být aktivována u všech SIM karet, které jsou zařazeny do základní VPN skupiny, nejméně však u jedné (1) z nich.
 • Za každou SIM kartu ze základní VPN skupiny, u níž je služba VPN partner využívána, je účtován měsíční paušál. Výše měsíčního paušálu činí 120 Kč v případě, že je služba VPN partner aktivována jako doplněk služby VPN firma a 240 Kč v případě, že je služba VPN partner aktivována jako doplněk služby VPN firma neomezeně. Měsíční paušál se hradí poměrně podle počtů dnů zúčtovacího období, po které byla služba VPN partner aktivována.
 • Tuto službu není možné aktivovat s Tarify na míru.

2. Aktivace a deaktivace služby

 • O aktivaci služby VPN partner může zákazník požádat současně se žádostí o aktivaci základní VPN skupiny, případně kdykoliv později. Aktivace služby je zdarma a bude provedena nejdříve den následující po objednání služby, nejpozději však do 5 pracovních dnů. O aktivaci může zákazník požádat prostřednictvím Internetové samoobsluhy či telefonicky prostřednictvím Vodafone firemní péče na čísle *77. Zákazníci bez písemné smlouvy mohou o aktivaci požádat také ve značkové prodejně Vodafonu.
 • Zákazník může kdykoliv požádat o deaktivaci služby VPN partner, a to jak u jednotlivé SIM karty, tak celé služby (skupiny) VPN partner. Podmínkou deaktivace služby VPN partner pouze u vybraných SIM karet je skutečnost, že služba VPN partner bude nadále využívána u minimálního počtu SIM karet stanoveného v čl. I bodu 4 těchto podmínek. O deaktivaci může zákazník požádat prostřednictvím Internetové samoobsluhy či prostřednictvím Vodafone firemní péče na čísle *77. Deaktivace bude provedena k nejbližší půlnoci, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla žádost o deaktivaci doručena Vodafonu, nebude-li mezi zákazníkem a Vodafonem dohodnuto jinak.

3. Další podmínky

 • Do VPN partner nelze zařadit speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou (např. audiotexová čísla) ani zkrácená čísla.
 • Volání na čísla zařazená do skupiny VPN partner není odečítáno z volných minut (resp. z hodnoty paušálu v případě Nabitých tarifů).
 • Čísla zařazená do skupiny VPN partner je možné kdykoliv zdarma přidávat, měnit či rušit, a to prostřednictvím Internetové samoobsluhy či telefonicky prostřednictvím Vodafone firemní péče na čísle *77. Změna bude provedena vždy k nejbližší půlnoci.
 • Pokud má zákazník v základní VPN skupině zařazeno méně než 5 čísel a dodatečně si do této základní skupiny VPN přidá další SIM karty, musí být služba VPN partner rozšířena i na tyto dodatečně aktivované SIM karty tak, aby byla splněna podmínka minimálního počtu SIM karet, u nichž musí být služba VPN partner aktivována (viz bod I. čl. 4 těchto podmínek). Neaktivuje-li si v takovém případě zákazník službu VPN partner na dalších SIM kartách, je Vodafone oprávněn službu VPN partner deaktivovat.
 • Zpětné volání z Hlasové schránky a příchozí i odchozí hovory v roamingu jsou zpoplatněny dle platného Ceníku služeb i v případě, že se jedná o hovor uskutečněný na čísla zařazená ve skupině VPN partner.
 • Pro vyloučení pochybností se uvádí, že volání z čísel zařazených do skupiny VPN partner na čísla zařazená do základní VPN skupiny je účtováno standardní sazbou dle tarifu volajícího, a to i v případě, že se jedná o číslo aktivované u Vodafonu.
 • Pokud zákazník uzavírá Dohodu o převodu práv a závazků, na základě které vstupuje jako nový účastník do práv a povinností jiného (původního) zákazníka vyplývající z uzavřené smlouvy a původní zákazník má službu VPN partner aktivní, zůstane jeho služba (skupina) VPN partner aktivní i u nového zákazníka v případě, že nový zákazník sám nemá službu VPN partner aktivní ani nepožádá o její deaktivaci.
 • Pokud má zákazník uzavřenu písemnou smlouvu a po uplynutí sjednané doby trvání této smlouvy dojde k její změně na smlouvu nepísemnou, je Vodafone oprávněn službu VPN partner deaktivovat v případě, že je aktivována jako doplněk služby VPN firma. V případě, že má zákazník službu VPN partner aktivní jako doplněk služby VPN firma neomezeně, zůstane VPN partner po změně písemné smlouvy na smlouvu nepísemnou aktivní za předpokladu, že nedojde k deaktivaci služby VPN firma neomezeně v souladu s podmínkami této služby.
 • Změna služby VPN firma za službu VPN firma neomezeně a naopak má za následek deaktivaci služby VPN parter, zákazník je však oprávněn si službu VPN parter kdykoliv opětovně aktivovat v souladu s těmito podmínkami.
 • SIM kartu s aktivní službou VPN partner je povoleno používat pouze standardním způsobem v mobilních zařízeních a nikoli v zařízeních a způsobem umožňujícím využití SIM karty většímu počtu uživatelů (GSM brány apod.). V případě, že Vodafone zjistí, že zákazník SIM kartu používá v rozporu s tímto ustanovením, je oprávněn zákazníkovi službu VPN partner deaktivovat. Vedle deaktivace služby VPN partner z uvedeného důvodu je Vodafone oprávněn vyúčtovat zákazníkovi finanční rozdíl mezi cenou, která byla účtována při využívání služeb prostřednictvím VPN partner a cenou, která by byla zákazníkovi účtována v případě, že by uskutečnil volání za standardní cenu dle svého tarifu, přičemž zákazník je povinen tento finanční rozdíl uhradit.

4. Závěrečná ustanovení

 • Ceny služeb uvedené jako zdarma či za 0 Kč jsou zahrnuty v cenách ostatních služeb. Částky uvedené v těchto podmínkách jsou včetně 21% DPH.
 • V otázkách neupravených v těchto podmínkách se poskytování služby řídí Všeobecnými podmínkami, Ceníkem služeb a podmínkami uvedenými v informačních materiálech Vodafonu.
 • Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven termín pozdější.
 • Podmínky služeb VPN firma a VPN firma neomezeně zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.
 • Aktivací služby VPN partner zákazník potvrzuje s těmito podmínkami souhlas.
 • Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).