Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby VPN firma

1. Obecné podmínky

 • Službu VPN firma (dále též jen „služba“) si mohou objednat všichni firemní zákazníci Vodafonu, kteří mají uzavřenu s Vodafonem písemnou smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb. Firemními zákazníky jsou podnikatelé dle platných právních předpisů, a to ti s přiděleným IČ a/nebo DIČ.
 • Službu je možné aktivovat k SIM kartám s kterýmkoli tarifem s výjimkou tarifů Rozjezd Naplno, Mezi námi, Slyším vás, Dohoda s Vodafonem, Junior a Odepiš. Službu lze aktivovat již od 2 SIM karet.
 • Noví zákazníci mohou žádost o aktivaci služby podat společně s objednávkou nového tarifu prostřednictvím bezplatné linky Vodafone firemní prodej na čísle 800 77 77 00. Stávající zákazníci mohou o aktivaci služby požádat prostřednictvím linky Vodafone firemní péče na čísle *77 nebo prostřednictvím Internetové samoobsluhy. Noví i stávající zákazníci mohou k objednávce služby také využít obchodního reprezentanta Vodafonu. Zákazník má právo aktivovat si službu kdykoli za trvání smlouvy.
 • Aktivace služby je zdarma a bude provedena nejdříve den následující po aktivaci SIM karty či objednání služby, nejpozději však do 5 pracovních dnů.
 • Nestanoví-li speciální marketingová nabídka jinak, je za každou SIM kartu zařazenou v síti VPN firma účtován měsíční paušál ve výši 40 Kč bez DPH (48,40 Kč včetně DPH). Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, jsou hovory (včetně přenosu faxu a dat přes vytáčené spojení) v rámci skupiny VPN firma účtovány cenou 1,-Kč bez DPH/min (1,21 Kč včetně DPH).
 • Zákazník může kdykoliv požádat o deaktivaci služby VPN firma, a to jak u jednotlivé SIM karty, tak celé služby (skupiny) VPN. O deaktivaci může zákazník požádat písemně na adrese Vodafone Czech Republic a.s., Oddělení péče o zákazníka, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Deaktivace bude provedena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla žádost o deaktivaci doručena Vodafonu.
 • Pro skupinu SIM karet zařazených do služby VPN firma platí, že nemusí být na jednom zákaznickém účtu (tzn. nemusí být pro ně vystavováno společné vyúčtování služeb).
 • Pokud zákazník uzavírá Dohodu o převodu práv a závazků, na základě které vstupuje jako nový účastník do práv a povinností jiného účastníka vyplývající z uzavřené smlouvy a původní účastník má aktivní službu VPN firma, služba VPN firma zůstane na převáděných SIM kartách automaticky aktivní.
 • Pokud po uplynutí sjednané doby trvání písemné smlouvy dojde k její změně na smlouvu konkludentní (ústní), je Vodafone oprávněn službu deaktivovat u všech SIM karet zákazníka.

2. Podmínky účtování při užívání více služeb VPN

 • V případě hovoru mezi telefonními čísly, u nichž je aktivních více služeb VPN (tj. VPN firma, VPN firma neomezeně, VPN korporace), je cena za volání účtována následovně:
  • (a) Pokud jsou telefonní čísla volajícího a volaného zařazena v rozdílných typech VPN, je účtována cena za spojení v síti Vodafone dle tarifu volajícího.
  • (b) Pokud jsou obě telefonní čísla, tj. volajícího i volaného, zařazena zároveň ve více stejných typech VPN, účtuje se cena v tomto pořadí: (i) VPN korporace, (ii) VPN firma neomezeně a (iii) VPN firma.
 • Podmínky účtování při využívání služby VPN partner nejsou tímto dotčeny.

3. Společná ustanovení

 • Hovory uskutečněné v rámci VPN firma nebudou uvedeny v podrobném výpisu hovorů.
 • Zpětné volání z Hlasové schránky, jakož i příchozí a odchozí hovory v roamingu jsou zpoplatněny dle platného Ceníku služeb i v případě, že se jedná o hovor uskutečněný mezi čísly zařazenými v síti VPN firma.
 • Službu VPN firma není možné kombinovat s Programem kamarádi.
 • Službu VPN firma není možné kombinovat se službou Flexi Strop, pro kontrolu vašich výdajů vám doporučujeme používat v kombinaci s VPN firmou naši službu Flexi Limit.
 • Hovory v rámci VPN firma mají přednost před účtováním služeb v rámci Programu Rodina.
 • Hovory v rámci VPN firma nejsou odečítány z volných minut poskytnutých zákazníkovi v rámci tarifu, resp. z hodnoty paušálu v případě Nabitých tarifů, nebo volných minut poskytnutých v rámci Přestupové sady. Hovory v rámci VPN firma jsou vždy využívány před čerpáním volných minut tarifu a neurčují-li podmínky marketingových akcí nebo jiných služeb jinak, i před čerpáním volných minut poskytnutých v rámci takových akcí nebo služeb.

4. Závěrečná ustanovení

 • V otázkách neupravených v těchto podmínkách se poskytování služby řídí Všeobecnými podmínkami Vodafonu, Ceníkem služeb a podmínkami uvedenými v informačních materiálech Vodafonu. Písemná smlouva se zákazníkem může stanovit odlišně některé podmínky poskytování služby; v takovém případě mají ujednání v písemné smlouvě přednost před těmito podmínkami.
 • Podmínky služby VPN partner jsou těmito podmínkami nedotčeny.
 • Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
 • Aktivací služby VPN firma zákazník potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 • Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10. 2020 a v plném rozsahu nahrazují podmínky služby VPN firma platné do tohoto data

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby).