Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone DDoS ochrana

Podmínky pro poskytování služby Vodafone DDoS ochrana společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B  6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“)

1. Základní ustanovení

 • Služba Vodafone DDoS ochrana (dále jen „Služba“) je koncipována jako doplňková služba k libovolné OneNet konektivitě. Služba je nabízena formou pravidelného měsíčního poplatku a jednorázového poplatku za zřízení a konfiguraci služby.
 • Služba je poskytována společností Vodafone.
 • Službu mohou využívat pouze  zákazníci Vodafone s Rámcovou smlouvou o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet („Smlouva“).
 • Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese   www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

2. Popis a podmínky využití Služby

 • Služba má za cíl poskytnout zákazníkům komplexní ochranu na všech bezpečnostních vrstvách konektivity proti veškerým známým DDoS útokům, mezi něž patří například SynFlood, ICMP Flood, SlowRead, SSL Exhaustion aj.
 • Podmínkou správného nastavení a fungování Služby je specifikace IP adres, resp. IP rozsahů, na které se ochrana bude aplikovat.
 • Přibližně jeden týden od spuštění Služby může docházet k falešným poplachům nebo nedokonalému fungování – Služba se v tuto dobu sama učí rozpoznávat, který provoz u zákazníka je normální, a který naopak je nutno považovat za nebezpečný. Pokud zákazník již předem ví, že má či bude mít ve svých přenosech nějaké nestandardní chování, pro urychlení samoučení lze tyto skutečnosti konzultovat s obchodníkem či Technickou podporou Vodafone kdykoliv zákazník uzná za vhodné.
 • Vodafone neodpovídá za případnou škodu, která může vzniknout používáním této Služby.

3. Aktivace Služby

 • Služba se aktivuje do 30 dnů od podpisu dílčí smlouvy.
 • Pokud nesouhlasíte s podmínkami Služby anebo zpracováním údajů, které jsou nezbytné k poskytování Služby, Službu neaktivujte a nevyužívejte.  Aktivací Služby potvrzujete, že jste se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil a podmínky, za nichž je Služba poskytována akceptujete.
 • Službu můžete deaktivovat v okamžiku vypršení platnosti smlouvy. 

4. Úhrada

Poplatky spojené s používáním Služby zákazník nalezne vždy ve společném měsíčním vyúčtování na OneNet faktuře. 

5. Garantovaná kvalita a dostupnost služby a výhrady/ Výhrady a Odpovědnost Poskytovatele

Dostupnost Služby je totožná s dostupností konektivit OneNet, jež má zákazník u Vodafone zakoupeny.

6. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů 

 • Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
 • Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
 • Služba pro účely poskytování služby zpracovává následující údaje e-mail, jméno, příjmení a telefon kontaktní osoby Zákazníka. Údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování služby a pro potřeby jejího poskytnutí, vyúčtování auplatnění práv.

7. Reklamace Služby

Způsob reklamace Služby se řídí příslušnými ustanoveními uvedenými ve Všeobecných podmínkách. 

8. Ostatní ujednání

 • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2020.