Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vlastní síť a Vlastní síť neomezeně

Tyto podmínky upravují nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), pro stávající i nové zákazníky Vodafone na získání služby Vlastní síť a Vlastní síť neomezeně (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

 • Službu Vlastní síť a Vlastní síť neomezeně spočívající v možnosti zvýhodněného volání mezi předem zvolenými SIM kartami (dále též jen „Služba“) si mohou objednat všichni noví i stávající zákazníci Vodafone za níže uvedených podmínek.
 • Nárok na aktivaci Služby má
 • Nový zákazník při uzavírání smlouvy o poskytování služeb s Vodafone, jejíž nedílnou součást tvoří Všeobecné podmínky pro poskytování služeb Vodafone, Ceník a podmínky dalších služeb (dále jen „Smlouva“), a na jejímž základě si aktivuje novou SIM kartu s jakýmkoli Tarifem na míru a složí Volací jistinu stanovenou Vodafonem dle aktuálního Ceníku. Tento zákazník může žádost o aktivaci Služby podat společně s objednávkou aktivace nové SIM karty;
 • Stávající zákazník, který má u Vodafone již aktivní alespoň jednu SIM kartu s některým z Nabitých tarifů, nebo tarifem Naplno či Mezi námi, a zároveň má nastavenu platbu Vyúčtováním. Tento zákazník může o aktivaci Služby požádat prostřednictvím linky Vodafone péče na čísle *77 nebo prostřednictvím Internetové samoobsluhy.
 • Aktivace Služby je zdarma a je provedena obratem s ohledem na technické možnosti Vodafone.
 • Zákazník, který si aktivuje Službu, si následně může zvolit další SIM karty v síti Vodafone (účastnická telefonní čísla), která si přeje mít ve skupině se svojí SIM kartou (dále jen „Skupina“), a stává se automaticky administrátorem této Skupiny (dále jen „Administrátor“). Zvolené SIM karty již nemusí splňovat podmínky uvedené shora. Nové členy Skupiny smí přidávat pouze Administrátor a jen ten, může také deaktivovat celou Skupinu. Administrátor může předat svá administrátorská práva na dalšího libovolného člena Skupiny, a to kdykoliv.
 • Maximální počet SIM karet aktivovaných v jedné Skupině je 10. Není-li zvolená SIM karta vedena pod účtem daného zákazníka, musí s jejím zařazením do Skupiny vyslovit souhlas zákazník, pod jehož účtem je zvolená SIM karta vedena. Souhlas dle tohoto odstavce je vyslovován formou notifikační SMS, kterou se daná SIM karta současně stává členem dané Skupiny.
 • Nestanoví-li Vodafone v rámci speciální marketingové nabídky jinak, je za každou SIM kartu zařazenou pod Službu Vlastní síť účtován měsíční paušál ve výši 48,40 Kč včetně 21% DPH. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, jsou hovory (včetně přenosu faxu a dat přes vytáčené spojení) v rámci skupiny Vlastní síť účtovány cenou 1,21 Kč včetně 21% DPH.
 • Nestanoví-li Vodafone v rámci speciální marketingové nabídky jinak, je za každou SIM kartu zařazenou pod Službu Vlastní síť neomezeně měsíční paušál ve výši 242 Kč včetně 21% DPH. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, jsou hovory (včetně přenosu faxu a dat přes vytáčené spojení) v rámci skupiny Vlastní síť neomezeně zdarma.
 • Každá SIM karta může být členem více Skupin najednou, přičemž může být členem skupiny s aktivovanou Službou Vlastní síť i Vlastní síť neomezeně zároveň. Za každé členství SIM karty ve Skupině je účtován měsíční poplatek zvlášť. Počet členství jedné SIM karty ve Skupinách není omezen.
 • Každý člen Skupiny má vlastní měsíční cyklus služby podle data, kdy si Službu aktivoval, rozdílný cyklus Službu neovlivňuje.
 • Jednotlivá SIM karta, včetně SIM karty Administrátora, může být vyřazena z příslušné Skupiny na vlastní žádost jejího uživatele. O jejím vyřazení budou informováni všichni ostatní členové Skupiny pomocí SMS.
 • Člen Skupiny, který platí své útraty dobíjením kreditu a nemá dostatečný kredit, anebo člen Skupiny, který platí Vyúčtováním a je blokován z důvodu dosažení hranice FlexiStropu/ASL a z tohoto důvodu současně nedojde k obnovení Služby Vlastní síť nebo Vlastní síť neomezeně pro příští měsíc, je automaticky vyloučen ze všech Skupin, kterých je členem. Celá skupina bude informována SMS o vyloučení člena.
 • Pokud je z důvodu neobnovení Služby nebo z důvodu ukončení členství ve Skupině ze Skupiny vyloučen Administrátor Skupiny, přecházejí automaticky administrátorská práva na nejstaršího člena skupiny s okamžitou účinností. O změně Administrátora jsou informováni všichni členové Skupiny pomocí SMS.
 • V případě uskutečnění hovoru mezi SIM kartami, které jsou členy více Skupin, případně tak i obou Služeb, tj. Vlastní síť a Vlastní síť neomezeně, je předmětným zákazníkům cena za hovor účtována následovně:
 • pokud SIM karty volajícího a volaného zařazeny v rozdílných Skupinách, je účtována cena za spojení v síti Vodafone dle tarifu volajícího,
 • pokud obě SIM karty, tj. volajícího i volaného, zařazeny zároveň ve více stejných Skupinách, z nichž alespoň jedna má aktivovánu Službu Vlastní síť, pak je účtována cena za spojení v síti Vodafone dle tarifu Služby Vlastní síť.
 • Hovory uskutečněné za užití Služby nejsou uvedeny v podrobném výpisu hovorů.
 • Zpětné volání z Hlasové schránky, jakož i příchozí a odchozí hovory v rámci roamingu jsou zpoplatněny dle platného Ceníku služeb zákazníka i v případě, že se jedná o hovor uskutečněný mezi SIM kartami zařazenými ve stejné Skupině.
 • Hovory v rámci Skupiny jsou vždy využívány před čerpáním volných minut příslušného tarifu aktivního pro danou SIM kartu. Neurčují-li podmínky marketingových akcí nebo jiných služeb jinak, jsou hovory v rámci Skupiny účtovány i před čerpáním volných minut poskytnutých v rámci takových akcí nebo služeb.
 • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se poskytování Služby řídí Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb Vodafone, Ceníkem služeb a podmínkami dalších služeb uvedenými v informačních materiálech Vodafone nebo na www.vodafone.cz.
 • Vodafone si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli jednostranně změnit nebo poskytování Služby kdykoli zrušit, a to s účinností ode dne zveřejnění této skutečnosti na www.vodafone.cz, není-li ze strany Vodafone stanoveno jinak.
 • Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2011.