Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Mobilní zabezpečení komplet (MDM)

Tyto podmínky upravují pravidla, za nichž společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“) nabízí služby Mobilního zabezpečení komplet (dále jen “Služby”). Služby jsou poskytovány prostřednictvím software a administračního portálu od společnosti poskytnutého na základě licence od společnosti AirWatch, dceřinné společnosti mateřské korporace VMware, Inc., 3401 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304, Spojené státy americké (dále jen „AirWatch“), spravované společností Vodafone.

Popis Služeb

Služby jsou bezpečným řešením pro mobilní zařízení či laptopy (dále jen „Přístroj“). Díky nim je možné vzdáleně spravovat Přístroje, a to nezávisle na použitém operačním systému. Správa a nastavení se provádí vždy skrze webový portál. Aktuální podpora verzí operačních systémů a popis všech funkcionalit je dostupná u Vodafone obchodníka.

K využívání Služeb je nezbytná licence od společnosti Airwatch kterou je možné zakoupit prostřednictvím Vodafone (více informací na https://www.vodafone.cz/firmy-a-korporace/it-reseni/zabezpeceni-mobilnich-zarizeni/). Na software poskytnutý na základě licence od společnosti AirWatch se vztahují podmínky společnosti AirWatch. Společnost Vodafone upozorňuje, že licence jsou udělovány pouze Oprávněné osobě a jsou nevýhradní a nepřevoditelné.

Společnost Vodafone umožní nákup a správu Služeb prostřednictvím administračního portálu na adrese https://mz.vodafone.cz (dále jen „Administrační portál“) po dobu využívání Služeb v souladu s licencí udělenou společností Airwatch.

Aktivace Služeb, ovládání účtu

Služby si mohou objednat a aktivovat pouze osoby starší 18 let. Služby lze objednat u společnosti Vodafone (více informací na https://www.vodafone.cz/firmy-a-korporace/it-reseni/zabezpeceni-mobilnich-zarizeni/). Pro objednání Služeb musí být poskytnuty následující údaje: mobilní telefonní číslo, požadovaný počet licencí a e-mail. Do 24 hodin po objednání Služeb budou na e-mailovou adresu zaslány přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) do Administračního portálu. Při prvním přihlášení do Administračního portálu budete vyzváni ke změně hesla, k souhlasu s podmínkami Služeb a k nastavení bezpečnostní otázky pro případ ztráty hesla. Osoba, která si Služby ke svému zákaznickému účtu a e-mailu aktivovala a má přiděleno uživatelské jméno, je oprávněna Služby využívat (dále jen „Oprávněná osoba“).

Služby lze využívat na základě jedné licence pouze na jednom Přístroji. Pro každý další Přístroj bude vyžadována další licence. V případě změny vlastnictví Přístroje, na kterém je software nainstalován, je Oprávněná osoba povinna před převodem vlastnictví Přístroje odregistrovat Služby na Administračním portále a deinstalovat software z Přístroje, popř. Přístroj uvést do tzv. továrního nastavení.

Za správu a nastavení Služeb je odpovědná Oprávněná osoba, společnost Vodafone neodpovídá za nastavení Služeb provedené Oprávněnou osobou prostřednictvím Administračního portálu.

Oprávněná osoba je povinna své heslo k účtu (na Administračním portálu) uchovávat v bezpečí a oznámit společnosti Vodafone okamžitě jakékoli porušení nebo neoprávněné použití hesla či účtu, stejně tak jako prozrazení hesla neoprávněné osobě.

Více informací o aktivaci a ovládání účtu naleznete v nápovědě administrátorského portálu https://mz.vodafone.cz

Poplatky

K využívání Služeb je potřeba hradit měsíční poplatek za každou udělenou licenci. Aktuální výše poplatku je uvedena v Ceníku. Zakoupením licencí prostřednictvím Administračního portálu berete na vědomí a souhlasíte s tím, že licenční poplatky související se Službami budou vyúčtovány v daňovém dokladu vystaveném společností Vodafone a zavazujete se vystavená vyúčtování řádně platit.

Další podmínky využívání Služeb

Oprávněná osoba může využívat Služby pouze na Přístrojích ve svém vlastnictví (firemní Přístroje) nebo ve vlastnictví jejího zaměstnance, ten však s touto skutečností musí být obeznámen.

Oprávněná osoba je povinna pravidelně kontrolovat své Přístroje tak, aby splňovaly systémové požadavky Služeb (mobilní aplikace AirWatch Agent), což zahrnuje i provádění aktualizací a upgradů tak, jak jsou doporučeny společností Vodafone nebo AirWatch. Společnost Vodafone nebo AirWatch může kdykoli provést modifikace systémových požadavků nebo aplikace AirWatch Agent. Pokud modifikace zapříčiní nefunkčnost Služeb na konkrétním Přístroji, má Oprávněná osoba možnost ukončit využívání Služeb, a to i v případě, že bylo používání Služeb smluvně podmíněno na dobu určitou.

Pro využívání lokalizačních nástrojů, které jsou součástí Služeb, musí být Přístroj zapnutý a musí mít umožněn přístup na internet. Lokalizační přesnost v případě zadání požadavku na nalezení Přístroje je závislá na tom, zda má hledaný Přístroj zapnutou GPS v daném momentě. Pro plné využití Služeb musí být Přístroj zapnutý a musí mít umožněn přístup na internet. V případě přerušení či omezení poskytování datových služeb či textových služeb (SMS), nemusí Služby řádně fungovat.

Aplikace třetích stran v Přístroji mohou negativně ovlivnit řádné fungování Služeb (zejména v případě zadání požadavku na vymazání obsahu Přístroje).

Deaktivace Služeb

Využívání Služeb lze ukončit kdykoliv (podobně jako aktivaci Služeb), pokud jejich používání nebylo smluvně podmíněno na dobu určitou. V případě deaktivace Služeb v průběhu zúčtovacího období (měsíce) bude za toto poslední zúčtovací období naúčtována pouze poměrná část měsíčního poplatku za dobu, po kterou byly Služby aktivní.

Odpovědnost za škodu

Společnost Vodafone neodpovídá za škody způsobené:

 • nesprávným použitím Služeb či jejich použitím v rozporu s těmito podmínkami či právními předpisy;
 • ztrátou dat v Přístroji při užití Služeb;
 • zneužitím Služeb Oprávněnou osobou či třetími osobami.

Omezení

Společnost Vodafone je oprávněna přerušit nebo ukončit poskytování Služeb, pokud jsou Služby využívány:

 • jako prostředek sledování nebo monitorování místa či osoby bez výslovného souhlasu dotčených osob;
 • ke sběru osobních či jiných informací o osobách bez jejich výslovného souhlasu;
 • k přenosu nezákonného nebo nevhodného obsahu nebo obsahu zasahujícího do soukromí třetí osoby;
 • k šikanování, obtěžování, ponižování třetí osoby;
 • k podněcování chování, které může vyústit v trestný čin či přestupek;
 • k aktivitám, které neoprávněně zasahují do práv třetích osob nebo do nerušeného užívání Služeb třetími osobami; nebo
 • k poškozování pověsti či dobrého jména společnosti Vodafone.

Společnost Vodafone je oprávněna ukončit nebo pozastavit poskytování Služeb také v případě, že nebude řádně a včas uhrazeno vyúčtování licenčních poplatků.

Společnost Vodafone je ve výše uvedených případech oprávněna ukončit nebo pozastavit poskytování Služeb bez předchozího oznámení.

Internetová komunikace s AirWatch

Určité vlastnosti Služeb vyžadují přístup k serverům AirWatch a komunikaci s nimi prostřednictvím mobilní sítě nebo sítě WiFi. Jedná se například o stahování a aktualizaci software, sledování přístroje, jeho zablokování a vymazání obsahu, a sběr informací o přístroji (název a typ telefonu, MSISDN, IMSI, IMEI), které jsou nezbytné pro poskytování Služeb.

Pokud software (AirWatch Agent) automaticky zahájí nebo přímo provede aktualizace, upgrade nebo opravy sofware, může každý zásah nebo bránění takovéto aktivitě způsobit nesprávné fungování Služeb. Některé aktualizace AirWatch nemusí být v České republice dostupné.

Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů 

 • Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
 • Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
 • Služba pro účely poskytování Služby zpracovává údaje uvedené na smlouvě. Údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování Služby a pro potřeby jejího poskytnutí, Vyúčtování či uplatnění práv.
 • Poskytovatel se při své činnosti řídí platnou právní úpravou o ochraně osobních údajů a zavazuje se veškeré osobní údaje, které mu budou Účastníkem sděleny, považovat za důvěrné, používat je výlučně k plnění smlouvy, tyto nezveřejňovat a neposkytnout je třetí osobě s výjimkou případů, kdy takové poskytnutí je nezbytné ke splnění účelu smlouvy.
 • Třetí osoby, které mohou dle rozhodnutí Uživatele užívat Službu, nejsou pro Poskytovatele subjekty údajů, jelikož nejsou z pohledu Poskytovatele identifikované či identifikovatelné.
 • Podmínky Ochrany soukromí společnosti Vodafone naleznete na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-osobnich-udaju/.

Vodafone jako zpracovatel

I. Předmět

 • V rámci poskytování služby či produktu může nastat situace, kdy Vodafone jako zpracovatel zpracovává osobní údaje pro zákazníka jako správce. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že se nejedná o poskytování služeb elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb., kdy je Vodafone vždy v pozici správce, ale o údaje, které zákazník přímo vkládá či generuje v rámci poskytované služby či produktu.
 • Následující ustanovení upravují práva a povinnosti Správce a Zpracovatele při zpracování osobních údajů (dále jen „Údaje“) poskytnutých Správcem nebo vzniklých v rámci poskytování plnění, které zajišťuje Zpracovatel pro Správce na základě zvláštní smlouvy (dále jen „Služba“), kde je správcem osobních Údajů Správce a kde je Zpracovatel v pozici zpracovatele nebo kde je Správce v pozici zpracovatele a Zpracovatel v pozici subzpracovatele, a to vždy s ohledem na konkrétní případ (dále jen „ustanovení“).
 • Pro vyloučení pochybností platí, že tato ustanovení platí i pro futuro, a v okamžiku platnosti těchto podmínek nemusí být Služby, kde jsou osobní údaje zpracovávány, poskytována.

II. Práva a povinnosti

 • Správce nese výhradní odpovědnost za posouzení, zda Údaje lze zpracovávat v souladu s platnou právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů, včetně nařízení EU 2016/679  obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) (společně jako „Aplikovatelné právo“), jakož i za ochranu práv subjektů údajů, a to zejména tak, aby Zpracovatel mohl poskytovat Služby dohodnutým způsobem, který není v rozporu s právními předpisy. Správce se zavazuje informovat Zpracovatele o jakémkoliv podezření, které může mít na poskytovanou Službu.
 • Pokud není výslovně dohodnuto jinak, činnosti ve formě podpory/součinnosti poskytované Zpracovatelem podle čl. II odst. 3, 10, 11, 13, 14 jdou na náklad Správce a hradí se zvlášť.
 • Zpracovatel je oprávněn prokázat plnění závazků z těchto ustanovení, zejména potom technických a organizačních opatření prostřednictvím následujících nástrojů, a to dle vlastního uvážení: a) schváleným etickým kodexem; b) závaznými podnikovými pravidly; c) certifikací v souladu se schváleným certifikačním postupem; c) aktuálními certifikáty, zprávami nebo výpisy ze zpráv od nezávislých instancí (např. auditoři, oddělení auditu); d) vhodnou certifikací ve formě auditu bezpečnosti IT nebo ochrany údajů; e) čestnými prohlášeními Zpracovatele.
 • Správce je oprávněn na vlastní náklady prověřovat soulad s plněním povinností podle těchto ustanovení a čl. 28 Nařízení. Správce se zavazuje oznamovat kontroly s přiměřeným předstihem, minimálně 20 pracovních dní předem, aby byla ze strany Zpracovatele zajištěna dostatečná součinnost. Správce je povinen kontroly provádět pouze v rozsahu nezbytně nutném pro ověření plnění ve vztahu ke zpracování osobních údajů pro jemu konkrétně poskytovanou Službu, a pouze pokud mu Zpracovatel nedoloží plnění závazků podle odst. 3 tohoto článku, a vždy tak, aby nenarušoval běžnou činnost Zpracovatele a aby byla vždy zachována důvěrnost. Správce nemůže mít přístup k informacím, které jsou předmětem obchodního tajemství Zpracovatele.
 • Má se za to, že Správce dal souhlas s využitím dalších zpracovatelů/subzpracovatelů. Zpracovatel informuje písemně nebo emailem Správce o veškerých zamýšlených změnách (přijetí/nahrazení), s tím, že Správce má právo vznést do 14 dnů vůči těmto změnám objektivní a odůvodněné námitky. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že Správce bezdůvodně odmítá změnu, je Zpracovatel oprávněn ukončit poskytování Služby výpovědí bez výpovědní doby, aniž by Správci vznikal jakýkoliv nárok na finanční náhradu spojenou s takovým ukončením Služby.
 • Zpracovatel zajistí, že každá osoba, která bude mít přístup k Údajům, bude zavázána k povinnosti mlčenlivosti nebo se na ni bude vztahovat zákonná povinnost mlčenlivosti.
 • Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Údaje výhradně v souvislosti s poskytovanou Službou a v souladu s pokyny Správce. Zpracovatel nepoužije Údaje k žádnému jinému účelu a neposkytne Údaje, které mu budou předloženy, žádným neoprávněným třetím stranám. Bez souhlasu Správce nesmí být pořizovány kopie a duplikáty - to nezahrnuje zálohování k zajištění řádného zpracovávání Údajů a/nebo řádnému poskytování Služby.
 • Zpracovatel se zavazuje ustanovit nezávislého, kvalifikovaného a spolehlivého Pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud to vyžadují právní předpisy Evropské unie nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahují.
 • Jakékoli zpracovávání Údajů v tzv. třetích zemích (tj. zemích, které nejsou členskými státy Evropské unie a nedisponují patřičnou úrovní ochrany údajů) bude prováděno s řádným zřetelem k příslušným platným právním předpisům Evropské unie.
 • Zpracovatel bude v souladu s těmito ustanoveními a s přihlédnutím k charakteru zpracovávání a k informacím, kterými Zpracovatel disponuje – poskytovat Správci součinnost při plnění povinností Správce dle Aplikovatelného práva.
 • Pokud je Správce povinen poskytnout orgánům státní správy nebo osobám informace o zpracovávání Osobních údajů, Zpracovatel poskytne Správci při poskytování takových informací součinnost, pokud se tyto informace týkají zpracovávání údajů v souladu s těmito ustanoveními a poskytovanou Službou. Zpracovatel rovněž Správce vyrozumí – pokud to zákon připouští – o jakýchkoli sděleních dozorových orgánů (např. šetření, oznámení o opatřeních nebo požadavcích) Zpracovateli v souvislosti se zpracováváním Údajů podle těchto ustanovení.
 • Zpracovatel je povinen Správce bez zbytečného odkladu informovat o jakýchkoli případech porušení zabezpečení Údajů, a to na kontakt uvedený ve smlouvě upravující poskytování Služby (administrátor systémových řešení).
 • V závislosti na druhu zpracovávání, Zpracovatel je Správci nápomocen, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Správcovy povinnosti, reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, a to v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. e) Nařízení. V případě potřeby budou Správce a Zpracovatel koordinovat obsah a rozsah činnosti ve formě podpory poskytované Zpracovatelem podle tohoto odstavce. Pokud se subjekt údajů obrátí přímo na Zpracovatele a z podání bude možné určit, že se žádost týká Správce, Zpracovatel žádosti subjektu údajů bezodkladně postoupí Správci.
 • Pokud Správce provede posouzení dopadu na ochranu soukromí a/nebo konzultace s dozorovým orgánem k posouzení dopadu na ochranu soukromí, Správce a Zpracovatel budou koordinovat obsah a rozsah případné podpory poskytované Zpracovatelem, bude-li nutná.
 • Osobní údaje budou po ukončení poskytování Služby, vyjma osobních údajů, které musí být uchovány na základě zákonné povinnosti Zpracovatele, bez zbytečného odkladu vymazány, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.

III. Technické a organizační zabezpečení

 •  Správce a Zpracovatel jsou povinni přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň ochrany odpovídající riziku. Opatření Zpracovatele, která jsou v současné době pokládána za adekvátní, jsou popsána v Příloze 1, kterou naleznete zde.
 • Pokud byly ve smlouvě, na základě které jsou Služby poskytovány uzavřeny dohody ohledně technických a organizačních opatření, takové dohody mají přednost před ustanoveními tohoto článku. V opačném případě, jakékoli pokyny nebo opatření, která představují odchylku od technických a organizačních opatření, se pokládají za žádost o úpravu, jejíž náklady, pokud budou úpravy technicky realizovatelné a možné, nese Správce. Správce a Zpracovatel v takovém případě uzavřou samostatnou dohodu o rozsahu činností a výši a úhradě nákladů.

Závěrečná ustanovení

Pokud je v textu uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, spisová značka B. 6064. (a její síť, produkty a služby).

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (zejména ustanovení týkající se vyúčtování, komunikace mezi Oprávněnou osobou a společností Vodafone), Reklamační řád, a platný Ceník.

Vodafone si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli aktualizovat či měnit, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 10.2020