Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Tisková zpráva

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - DISTRIBUTOR DOBÍJECÍCH KUPÓNŮ OSKAR

13. června 2002

Společnost: Český Mobil a.s., IČ: 25788001 Sídlo: Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 Dále jen „Zadavatel“ si dovoluje vyzvat zájemce k podání nabídky na zakázku týkající se obsazení jednoho místa přímého distributora dobíjecích kupónů Oskar. Cílem výběrového řízení je uzavření smlouvy o dodávce dobíjecích kupónů pro předplacenou službu se zájemcem, který bude nejlépe vyhovovat požadavkům Zadavatele. Místo plnění zakázky celá ČR.

Společnost: Český Mobil a.s., IČ: 25788001
Sídlo: Vinohradská 167, 100 00 Praha 10

Dále jen „Zadavatel“

si dovoluje vyzvat zájemce k podání nabídky na zakázku týkající se obsazení jednoho místa přímého distributora dobíjecích kupónů Oskar. Cílem výběrového řízení je uzavření smlouvy o dodávce dobíjecích kupónů pro předplacenou službu se zájemcem, který bude nejlépe vyhovovat požadavkům Zadavatele.

Místo plnění zakázky celá ČR.

Doba plnění zakázky: smlouva na dobu neurčitou.

Každý zájemce o distribuci dobíjecích kupónů musí splňovat následující kritéria:

 • vymezený minimální počet maloobchodních zákazníků potenciálních distributorů, a to 100
 • vymezený minimální počet velkoobchodních zákazníků potencionálních distributorů, a to 10
 • geografická poloha maloobchodních a velkoobchodních zákazníků potencionálních distributorů a nezbytnost pokrytí stanoveného území České republiky distribuční sítí předplacených kupónů,
 • obchodní segment maloobchodních a velkoobchodních zákazníků (např. elektro maloobchody, maloobchody s potravinami, velkoobchody s tabákem apod.),
 • reference od nejméně tří dodavatelů potenciálních distributorů s uvedením obchodní firmy, jména a telefonního čísla kontaktní osoby),
 • bonita potenciálního zákazníka určená zejména zapsaným základním kapitálem příslušného distributora v obchodním rejstříku,
 • vlastnická struktura společností případných zájemců o distribuci předplacených kupónů, a to zejména z důvodu posouzení jejich spolehlivosti a možnosti splnit přání a potřeby uživatelů telekomunikačních služeb, jak je vyžadují platné právní předpisy, a to zejména právní předpisy ochraňující spotřebitele, případně telekomunikační předpisy,
 • písemná odpověď zájemců obsahující jejich nabídky a informace o míře splnění jednotlivých kritérií zájemci o distribuci předplacených kupónů.

Výše uvedená kritéria budou v každém jednotlivém případě posuzována objektivně a rozhodujícím kritériem Společnosti je vyhodnocení příslušných výše uvedených kritérií a jejich kombinace nabídnutá zájemci o distribuci dobíjecích kupónů, tedy Společnost se rozhodne dle kritéria ekonomické vhodnosti. Obálky budou otevřeny neveřejně.

K nabídce je nutno přiložit následující doklady prokazující kvalifikační předpoklady zájemce:

Fyzické osoby:

 • doklad o příslušném oprávnění k podnikání – Živnostenský list
 • čestné prohlášení, že na majetek zájemce nebyl prohlášen konkurs nebo vyrovnávací řízení
 • čestné prohlášení, že zájemce nemá nedoplatky na daních
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než šest měsíců
 • čestné prohlášení, že zájemce nemá nedoplatek na pojistném a na penále veřejné zdravotní pojišťovny, sociálním zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • čestné prohlášení, že zájemce nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon příslušné činnosti

Právnické osoby:

 • doklad o příslušném oprávnění k podnikání – (ŽL, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dní, případně notářsky ověřený stejnopis těchto dokladů)
 • čestné prohlášení, že na majetek zájemce nebyl prohlášen konkurs nebo vyrovnávací řízení
 • čestné prohlášení, že zájemce nemá nedoplatky na daních
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než šest měsíců
 • čestné prohlášení, že zájemce nemá nedoplatek na pojistném a na penále veřejné zdravotní pojišťovny, sociálním zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • čestné prohlášení, že zájemce nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon příslušné činnosti

Pozn.: změny v uvedených údajích musí Zájemce oznámit Zadavateli do 14 dní ode dne, kdy tato změna nastala.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, nevracet podané nabídky, změnit podmínky veřejné zakázky, vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou nebo zákonem, upravit a doplnit návrh smlouvy, neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů a zrušit veřejnou zakázku. Zadavatel si dále vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace obsažené v nabídkách. Nabídky zašlete na adresu sídla společnosti Český Mobil a.s. nejpozději do 30.6.20022002 na jméno Luboš Kysel. Nabídky budou podány v písemné formě v provedení originál a 1 kopie osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálkách výrazně označených názvem veřejné zakázky a opatřených razítkem a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Nabídky musí být do skončení soutěžní lhůty doručeny Zadavateli. Opožděně podané nabídky nebudou otevřeny a budou neprodleně vráceny uchazeči. Každý zájemce může podat pouze jednu nabídku, při porušení bude Zadavatelem ze soutěže vyloučen. Žádná osoba se nesmí zúčastnit soutěže jako uchazeč více než jednou. Nabídky musí být předloženy v českém jazyce.

Zájemce je svou nabídkou vázán do: 20.8.2002.

Variantní řešení je možné.

Obálky s nabídkami musí být včas doručené poštou na místo určení – obálka musí být uzavřena a v místě uzavření Zájemcem parafována a přerazítkována.

Zadavatel vyrozumí Zájemce o výsledku výběrového řízení do 15.7.2002.

V Praze dne 13.6.2002