Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Reklamace zboží - platná do 31.12. 2013

Článek I.

Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád stanoví práva a povinnosti Vodafonu jakožto prodávajícího a práva a povinnosti fyzických a právnických osob jakožto kupujících, a to v souladu s platnými právními předpisy upravujícími odpovědnost Vodafonu za vady zboží.

Článek II.

Výklad základních pojmů

Pro účely tohoto reklamačního řádu mají uvedené pojmy následující význam:

 1. Zboží - jakákoli komunikační zařízení (přístroje) a jejich příslušenství (zejména mobilní telefony,notebooky, netbooky, handsfree sady, baterie), která jsou předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi Vodafonem a kupujícím.
 2. Kupující - fyzická nebo právnická osoba, se kterou Vodafone uzavřel kupní smlouvu, na základě které nabyl kupující po uhrazení kupní ceny vlastnické právo ke zboží.
 3. Zákonná záruka za zboží - prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží v záruční době nebude mít vady.
 4. Shoda s kupní smlouvou - zboží má jakost a užitné vlastnosti inzerované (popisované) při prodeji nebo uvedené v kupní smlouvě, či má vlastnosti pro dané zboží obvyklé. V opačném případě se jedná o tzv. Rozpor s kupní smlouvou.
 5. Reklamace – uplatněním reklamace se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí jak uplatnění práv vyplývajících se Zákonné záruky zboží tak uplatnění Rozporu s kupní smlouvou.
 6. Prodejna Vodafonu - provozovny Vodafonu registrované v živnostenském rejstříku (obchody, outdoor kiosky, indoor kiosky, Vodafone turné a Mini Vodafone Turné). Seznam všech provozoven je k dispozici na www.vodafone.cz
 7. Reklamující – oprávněná osoba uplatňující Zákonnou záruku zboží či Rozpor s kupní smlouvou.
 8. Doklady - reklamující je povinen předkládat Vodafonu veškeré doklady vztahující se k reklamovanému zboží v originálu, případně notářsky ověřené kopii.
 9. Reklamační oddělení - oddělení nacházející se v sídle Vodafonu pod názvem "Oddělení péče o zákazníky - Reklamace".
 10. Autorizovaný servis Vodafonu – autorizované servisní místo, které je Vodafonem pověřeno k provádění oprav zboží. Seznam autorizovaných servisů Vodafonu je k dispozici na www.vodafone.cz (viz servisní střediska)
 11. Servisní list – doklad vystavený autorizovaným servisem Vodafonu v němž je uveden výsledek posouzení reklamace ze strany servisu a případně též popis vady zboží a provedené opravy.

Článek III.

Rozsah odpovědnosti, záruční doba

 1. Vodafone odpovídá kupujícímu za prodané zboží, a to v případě, že:
  1. zboží nemá vlastnosti stanovené technickými normami nebo se neshoduje s kupní smlouvou;
  2. zboží má v okamžiku převzetí kupujícím a/nebo v záruční době vady.

V prvních 6 měsících od koupě odpovídá Vodafone v případě kupních smluv uzavřených dle občanského zákoníku za to, že zboží je prodáno ve Shodě s kupní smlouvou.

Vodafone dále odpovídá za vady zboží po zákonem stanovenou záruční dobu, která činí u nového (nepoužitého) zboží 24 měsíců, pokud není v záručním listu uvedena doba delší. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním. U baterií se záruka nevztahuje na případné snížení kapacity baterie způsobené jejím obvyklým užíváním.

V případě prodeje použitého zboží činí záruční doba 12 měsíců. Tato skutečnost je uvedena v záručním listě vystaveném k prodávanému zboží.

Článek IV.

Právo uplatnit reklamaci, způsob a místo jejího uplatnění:

 1. Osoby oprávněné k uplatnění reklamace:
  Reklamaci zboží zakoupeného u Vodafonu může uplatnit ten, kdo prokáže, že je oprávněný k podání reklamace, a to zejména dokladem o koupi reklamovaného zboží a/nebo záručním listem v případě, že byl vydán.
 2. Místo a způsob uplatnění reklamace:
  Reklamace vad zboží zakoupeného u Vodafonu se uplatňuje:
  1. osobně v místě prodeje zboží, případně v kterékoli prodejně Vodafonu (s výjimkou Vodafone turné, Mini Vodafone Turné);
  2. prostřednictvím České pošty, s.p. (dále „Česká pošta“). Zboží je potřeba v takovém případě zaslat na adresu Vodafone Czech Republic a.s., Vožická 2582, 390 02 Tábor.
  3. Právo na odstranění vady (opravu zboží) lze uplatnit prostřednictvím autorizovaných servisů Vodafonu uvedených www.vodafone.cz. Reklamace u jiných servisních středisek nebude Vodafonem uznána.

Při reklamaci zboží musí být vždy předloženo vadné zboží a dále musí reklamující jednoznačným způsobem prokázat, že je kupujícím, tj. např. předložením faktury, záručního listu, pokud byl vystaven, apod. O reklamaci bude pořízen zápis, jehož kopii obdrží reklamující. V případě reklamace prostřednictvím České pošty, s.p. musí být zboží a případné dokumenty Vodafonu zaslány společně s popisem reklamované vady.

Reklamující bere na vědomí, že Vodafone nezajišťuje zálohování dat uložených v mobilním telefonu při jeho převzetí k vyřízení reklamace a neodpovídá za ztrátu dat při vyřizování reklamace.

3. Lhůta pro uplatnění reklamace:

 1. Reklamace se uplatňuje bez zbytečného odkladu. Pro počítání lhůt je rozhodující den přijetí reklamovaného zboží Vodafonem (tj. reklamované zboží musí být Vodafonem přijato nejpozději poslední den záruční lhůty a v případě rozporu s kupní smlouvou poslední den 6 měsíční lhůty).
 2. V případě, že reklamující uplatní své právo na odstranění vady (opravu zboží) přímo u autorizovaného servisu Vodafonu (viz výše) a autorizovaným servisem je zjištěno, že se jedná o záruční neodstranitelnou vadu, je reklamující oprávněn bez zbytečného odkladu uplatnit u Vodafonu své právo z odpovědnosti Vodafonu za vady.

Článek V.

Lhůty pro vyřizování reklamací

Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od uplatnění reklamace u Vodafonu, pokud se Vodafone s reklamujícím nedohodnou na lhůtě delší.

Článek VI.

1 - Práva kupujícího v případě, že je reklamace shledána oprávněnou

a) Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že je zboží v rozporu s kupní smlouvou, má reklamující právo na bezplatnou opravu nebo výměnu zboží, a to podle své volby. Není-li takový postup možný, může reklamující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit (tj. požádat vrácení kupní ceny). To neplatí, pokud reklamující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Vodafone je oprávněn posoudit, zda rozpor s kupní smlouvou nebyl zaviněn reklamujícím, tzn. zejména tím, že reklamující používal zboží v rozporu s návodem k použití, provedl neoprávněný zásah do zboží, atd., za tímto účelem je oprávněn nechat reklamované zboží posoudit odborných technikem specializovaného servisu. Bude-li prokázáno, že rozpor s kupní smlouvou byl způsoben reklamujícím, nemá reklamující na uplatnění práv vyplývajících z rozporu s kupní smlouvou nárok.

Rozpor s kupní smlouvou nelze uplatnit u kupních smluv uzavřených podle obchodního zákoníku.

b) Zákonná záruka - Záruční vada zboží

 1. V případě, že je reklamace shledána oprávněnou, má reklamující především právo na odstranění vady ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace.
 2. Pokud je vada neodstranitelná, má reklamující právo na výměnu vadného zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.
 3. Reklamující má právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy také v případě, že jde sice o vady odstranitelné, zboží však nelze pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě se jedná, když stejná záruční vada, která byla v záruční době nejméně dvakrát odstraňována, bude znovu oprávněně reklamována. Větším počtem vad se rozumí alespoň tři záruční vady, které se na reklamovaném zboží vyskytnou současně.
 4. V případě, že se na telefonu objeví postupně více různých vad, umožní Vodafone reklamujícímu výměnu vadného zboží nebo odstoupení od smlouvy v případě uplatnění čtvrté oprávněné reklamace záruční vady zboží.

Ostatní nároky reklamujícího vyplývající z platných právních předpisů tím nejsou dotčeny. Reklamující musí při uplatnění reklamace sdělit, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti Vodafonu za vady uplatňuje. Pokud si reklamující svůj nárok zvolí (uplatní jedno ze svých práv), je svou volbou vázán a není oprávněn ji následně měnit. Prostřednictvím autorizovaných servisů Vodafonu může reklamující uplatnit pouze právo na odstranění vady (opravu zboží).

V případě, že reklamujícímu vznikne na základě reklamace nárok na výměnu zboží a příslušný typ zboží již není v prodeji, bude mu nabídnut obdobný typ stejné značky zboží v ceně původního zboží, případně, pokud neexistuje obdobný typ stejné značky zboží v původní ceně, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží. Vodafone s reklamujícím se také mohou výslovně dohodnout na výměně vadného zboží za zboží jiné značky či zboží s odlišnými vlastnostmi v cenové kategorii reklamovaného zboží.

Při uplatnění práva na výměnu zboží či odstoupení od kupní smlouvy prokazuje reklamující Vodafonu oprávněnost svého nároku předložením záručního listu společně se servisními listy, které jsou jeho nedílnou přílohou.

2 - Reklamace je shledána neoprávněnou

V případě, že je reklamace zboží shledána neoprávněnou, oznámí Vodafone tuto skutečnost reklamujícímu. Reklamující je povinen do pěti (5) pracovních dnů od odeslání či sdělení uvedeného oznámení Vodafonu písemně sdělit, zda uhradí opravu zboží dle sděleného návrhu či zda nezáruční opravu nepožaduje. Toto vyjádření je pro reklamujícího závazné. Pokud se reklamující ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude se mít za to, že nezáruční opravu zboží nepožaduje. Výše uvedeným nejsou dotčeny povinnosti reklamujícího vyzvednout si zboží dle čl. VIII tohoto reklamačního řádu.

Článek VII.

Výpůjčka telefonu po dobu reklamace

Vodafone může po dobu opravy mobilního telefonu poskytnout reklamujícímu náhradní mobilní telefon, a to formou výpůjčky. Takto vypůjčený telefon je reklamující povinen užívat v souladu s účelem, ke kterému mu byl vypůjčen a chránit ho před poškozením, ztrátou a zničením. Reklamující není oprávněn přenechat vypůjčený telefon k užívání třetím osobám a nese riziko za veškeré případné škody vzniklé v době od jeho převzetí do jeho vrácení Vodafonu. V případě jeho poškození má Vodafone právo na náhradu škody, která mu tím vznikla. Vypůjčený telefon je reklamující povinen vrátit při převzetí zboží dle čl. VIII reklamačního řádu, nejpozději však ve lhůtě stanovené v dohodě o výpůjčce. Na výpůjčku telefonu nemá reklamující právní nárok.

Článek VIII.

Převzetí zboží po vyřízení reklamace, úschova zboží

 1. V případě, že reklamace vad zboží není vyřízena ihned, je reklamující povinen vyzvednout si reklamované zboží u Vodafonu do tří (3) pracovních dnů od obdržení výzvy, že reklamace byla vyřízena, a to bez ohledu na to, zda byla vyřízena ve prospěch či neprospěch reklamujícího, nejpozději však 30. den od uplatnění reklamace u Vodafonu dle čl. IV tohoto reklamačního řádu. Pokud nebude zboží vyzvednuto v uvedené lhůtě, je Vodafone oprávněn za každý den, kdy je reklamující v prodlení s vyzvednutím zboží, účtovat náklady za uskladnění.
 2. Nevyzvedne-li si reklamující reklamované zboží do šesti (6) měsíců ode dne, kdy k tomu byl povinen, je Vodafone oprávněn reklamované zboží na náklady reklamujícího prodat či zlikvidovat. V případě prodeje je Vodafone oprávněn odečíst si náklady na uskladnění reklamovaného zboží a náklady prodeje.

Článek IX.

Zrušovací, přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Reklamační řád je k nahlédnutí ve všech prodejnách Vodafonu a na stránkách www.vodafone.cz.
 2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 8.8. 2012 a plně nahrazuje reklamační řád ze dne 10.1.2008.

Společnost Vodafone Czech Republic a. s. se sídlem ve Vinohradské 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spis. zn.: B.6064