Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Úplná pravidla soutěže o tarif s 10 GB na rok zdarma „Dokaž, že #jetovtobě, a užij si rok bez faktur za mobil“

1. Úvodní ustanovení

1.1. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jediná úprava pravidel soutěže „Dokaž, že #jetovtobě, a užij si rok bez faktur za mobil“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli tato pravidla změnit.

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen „pořadatel“ nebo „Vodafone“).

1.2. Organizátorem soutěže je společnost McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, IČ: 17046041, sídlem Riegrovy sady 28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2080 (dále jen „organizátor“).

1.3. Soutěž není pořádána ani organizována společností GTS ALIVE s.r.o., tato společnost nenese odpovědnost za jakékoliv újmy vzniklé soutěžícímu. 

2. Doba a místo konání soutěže:

2.1. Soutěž probíhá pouze ve dnech dle odstavce 3 tohoto článku (dále jen „doba konání soutěže“).

2.2. Soutěž probíhá v rámci akce ISIC TOUR 2017 powered by Vodafone na vysokých školách na území České republiky a to na místech (zastávkách akce) dle odstavce 3 tohoto článku (dále jen „místo konání soutěže“).

2.3. Konkrétní dny a místa zastávek jsou následující:

 • 3. 10. 2017, 11:00 – 14:00, ČVUT, Praha 6
 • 4. 10. 2017, 11:00 – 14:00, ČZU, Praha 6
 • 5. 10. 2017, 11:00 – 14:00, UHK, Hradec Králové
 • 10. 10. 2017, 11:00 – 14:00, MENDELU, Brno
 • 11. 10. 2017, 11:00 – 14:00, VUT, Brno
 • 12. 10. 2017, 11:00 – 14:00, VFU, Brno
 • 17. 10. 2017, 11:00 – 14:00, UPOL, Olomouc
 • 18. 10. 2017, 11:00 – 14:00, VŠB TUO, Ostrava
 • 19. 10. 2017, 11:00 – 14:00, FPSP MUNI, Brno
 • 24. 10. 2017, 11:00 – 14:00, FSS MUNI, Brno
 • 25. 10. 2017, 11:00 – 14:00, JČU, České Budějovice
 • 26. 10. 2017, 11:00 – 14:00, TUL, Liberec
 • 31. 10. 2017, 11:00 – 14:00, UK, Praha 2
 • 1. 11. 2017, 11:00 – 14:00, VŠE, Praha 3
 • 2. 11. 2017, 11:00 – 14:00, VŠCHT, Praha 6

Informace o soutěži budou soutěžícím k dispozici přímo na těchto místech v uvedených časech.

2.4. Soutěžící se může do soutěže zapojit pouze v den, kdy se koná akce ISIC TOUR 2017 powered by Vodafone. Soutěžní příspěvek může být na Instagram vložen v daný den v čase 00:00:00 – 23:59:59. 

3. Účastníci soutěže

3.1. Soutěže se může zúčastnit pouze plně svéprávná fyzická osoba, ve věku 18 až 26 let s doručovací adresou na území České republiky, která je držitelem platného průkazu ISIC, má aktivní profil na sociální síti Instagram a splní všechny podmínky zapojení se do soutěže a tato pravidla (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).

3.2. Soutěžící bere na vědomí, že účast v soutěži je pouze na vlastní odpovědnost a riziko soutěžícího. Soutěže se může účastnit pouze takový soutěžící, který má fyzickou a zdravotní kondici pro splnění soutěžního úkolu. Pořadatel ani organizátor nenesou odpovědnost za případné zranění při plnění soutěžního úkolu. Pořadatel ani organizátor nenesou odpovědnost za případné škody při plnění úkolu.

3.3. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k pořadateli nebo k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže, a dále příbuzní výše uvedených osob v řadě přímé, jejich sourozenci a manželé.

3.4. Výhercem soutěže může být pouze účastník, který splní všechny podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen „výherce“).

3.5. Soutěžící se do soutěže může zapojit opakovaně, každý soutěžící se však může stát výhercem pouze jednou.

4. Mechanika soutěže

4.1. Pro účast v soutěži musí splnit soutěžící soutěžní úkol takto:

 • Soutěžící na sobě musí mít libovolný kus oblečení v červené barvě. Za kus oblečení se považuje pouze oblečení, které má soutěžící při plnění soutěžního úkolu oděno. Kusem oblečení může být i módní doplněk. Červený kus oblečení musí být zřetelně viditelný.
 • Soutěžící udělá stojku, při které se vyfotí nebo natočí – například za pomoci samospouště či kamery zapnuté na stojanu. Takto pořízená fotografie nebo video (dále jen „záznam“) tedy obsahuje výhradně soutěžícího, který aktuálně plní úkol (dělá stojku) a má na sobě červený kus oblečení nebo módního doplňku.

(dále jen „soutěžní úkol“)

4.1.1. Pro zapojení se do soutěže musí soutěžící záznam zveřejnit na svém účtu na sociální síti Instagram a přidat k záznamu popisek v podobě alespoň dvou hashtagů takto: #jetovtobě #zvládnucokoli (dále jen „soutěžní příspěvek“).

4.1.2. Vložením soutěžního příspěvku soutěžící souhlasí s těmito pravidly soutěže a zavazuje se tyto dodržovat.

4.2. Soutěžní příspěvek musí být uveřejněn vždy v den, kdy se koná akceISIC TOUR 2017 powered by Vodafone (dny a místa jsou uvedeny v seznamu v odstavci 2.3 těchto pravidel).

4.3. Soutěžní příspěvek může být na Instagram vložen v daný den výhradně v čase 00:00:00 – 23:59:59.

4.4. Soutěžní příspěvky nesplňující tato pravidla nebudou do soutěže zařazeny.

5. Stanovení výherce

5.1. Ten soutěžící, který nasbírá do půlnoci téhož dne, ve kterém se účastnil vložením svého soutěžního příspěvku, nejvíce liků ke svému záznamu vyhrává.

5.2. Každý soutěžní den dle seznamu v odstavci 2.3 těchto pravidel je určen jeden výherce. Celkem je určeno 15 výherců.

5.3. Výherce bude určen dle počtu „liků“ na jeho soutěžním příspěvku ve 23:59:59 téhož dne, kdy se konala akce ISIC TOUR 2017 powered by Vodafone, a kdy soutěžící soutěžní příspěvek uveřejnil.

5.4. V případě shodného počtu „liků“ u více příspěvku vyhraje ten příspěvek, který byl na sociální síti Instagram uveřejněn dříve.

5.5. Každý soutěžící se může stát výhercem pouze jednou.

6. Výhry v soutěži a jejich předání

6.1.  Do soutěže je vloženo celkem 15 kusů výhry a to: studentský tarif #jetovtobě s 10 GB na 12 měsíců zdarma (dále jen „výhra“). Podrobné informace k výhře jsou uvedeny na adrese vodafone.cz/tarify/student-2016.

6.2. V případě, že v některém soutěžním dni nebude doručena žádná fotografie, výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který rozhodne o jejím naložení včetně přesunu do jiného soutěžního dne.

6.3. Soutěž bude vyhodnocena nejpozději do jednoho týdne od ukončení akce ISIC TOUR 2017 powered by Vodafone. 

6.4. Výhry nejsou přenosné.

6.5. Organizátor bude výherce o výhře informovat nejpozději do 7 dní od ukončení akce ISIC TOUR 2017 powered by Vodafone prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu, a to na účet, na kterém byl uveřejněn výherní příspěvek. V rámci této zprávy bude organizátor po výherci požadovat doručení jeho kontaktních údajů. Výherce je povinen na zprávu reagovat do 3 dnů od jejího přijetí.

6.6. Pokud by se výhercem stal soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, který měl druhý nejvyšší počet „liků“.

6.7. Pro získání výhry je nutné, aby výherce pořadateli doručil své kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, poštovní adresa, email, číslo karty ISIC).

6.8. Pokud výherce údaje pořadateli nedoručí do 3 dní od odeslání soukromé zprávy, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

6.9. Výhra bude předána dle pokynů organizátora nebo pořadatele.

7. Licence k soutěžnímu příspěvku – záznamu

7.1. Zasláním soutěžního příspěvku obsahujícího záznam (pro účely tohoto článku také „soutěžní dílo“), který je dílem ve smyslu příslušných právních předpisů, do soutěže, soutěžící uděluje Vodafone nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že Vodafone je oprávněna soutěžní dílo využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na FB, Instagram, Internetu, vlastních webových stránkách či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům Vodafone ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv autora.

7.2. Vodafone není povinna tuto licenci využít a je oprávněna upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním soutěžního díla do soutěže s přiloženými osobními údaji. Vodafone je oprávněna poskytnout sublicenci, a dále tuto licenci postoupit třetím osobám, a to libovolně na základě vlastního rozhodnutí.

7.3. Soutěžící, účastí v soutěži a odesláním soutěžního příspěvku do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněn jménem autora soutěžního díla uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá soutěžící v plném rozsahu za veškeré škody či újmy vzniklé v této souvislosti Vodafone a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla Vodafone anebo jiné osobě jakákoliv škoda či újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je soutěžící povinen je v plném rozsahu uhradit, resp. odčinit.

7.4. Soutěžící má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím soutěžního díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý soutěžící svojí účastí zejména potvrzuje, že soutěžní dílo do soutěže zaslané je jeho původním výtvorem či si na vlastní odpovědnost a náklady vypořádal práva autora soutěžního díla v rozsahu dle těchto pravidel, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se soutěžící zavazuje, že užitím soutěžního díla dle těchto pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zmíněných či zachycených v soutěžním díle (tj. práva osobnostní), práva vlastníků věcí či ochranných známek uvedených v soutěžních dílech, atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžního díla do soutěže si musí soutěžící vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že soutěžící svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Soutěžící je povinen Vodafone uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených, a zároveň mu zaniká právo na příslušnou výhru.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

8.2. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.

8.3. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.

8.4. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook ani Instagram. Soutěžící jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace Vodafone a nikoliv elektronické sociální síti Facebook či Instagram.

8.5. Zapojením do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnostem Facebook a Instagram, resp. že společnost Facebook i Instagram je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena.

8.6. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Za vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel soutěže žádnou zodpovědnost. Výhru není možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.

8.7. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry ani účast v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou.

8.8. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít jeho jméno a město bydliště ve sdělovacích prostředcích (včetně Internetu) a propagačních materiálech pořadatele a to po dobu 10 let od ukončení soutěže bez omezení území. Účastník soutěže bere na vědomí, že pro jeho účast dojde ke zpracování osobních údajů poskytnutých pořadateli v rámci této soutěže (jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu ISIC, fotografie, adresa, telefon, e-mail) za účelem organizace této soutěže, jejím vyhodnocení a oznámení výher včetně další komunikace týkající se soutěže, v platném znění, na dobu konání soutěže a 6 měsíců po jejím ukončení. Soutěžící bere dále na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace soutěže a její vyhodnocení. Účastník soutěže má práva dle §§ 11, 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají, a právo žádat o vysvětlení, požadovat jejich opravu, blokaci nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci. Udělení souhlasu je dobrovolné. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz. Osobní údaje budou zpracovány zpracovatelem v podobě organizátora a to za účelem organizace soutěže v rozsahu dle těchto pravidel po dobu trvání a vyhodnocení soutěže.

8.9. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v této soutěži (především funkčnost sítě resp. soutěžního webu). Pořadatel neodpovídá za doručení zpráv.

8.10. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

8.11. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo bez náhrady zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.

8.12. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/osobni-a-firemni/souteze-pravidla-a-podminky/

V Praze dne 21.9.2017