Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Právní podmínky a výsledky soutěže Za chytré dobíjení chytrý mobil

Výsledky jednotlivých kol soutěže

Podívejte se, kdo patří mezi šťastné, kteří vyhráli za chytré dobíjení chytrý mobil.

1. kolo:
Jurij K., Zlatý Kopec
Alexej K., Praha
Jiří B., Praha
Renáta Z., Syrovín
Zuzana K., Praha
Iveta T., Zlín

2. kolo:
Jana T., Kozlovice
Martin B., Praha
Bohdan D., Praha
Tomáš Š., Brno
Antonín D., Příbram
Zdenka Š., Bukovany
Adam B., Třtěnice

3. kolo:
Světlana M., Poříčí nad Sázavou
Ondřej CH., Zahrádky
Emilie Z., Bojkovice
Vladimír V., Osek
Jiří V., Plzeň
Elena D., Kolín
Vlaďka H., Plzeň
Šárka C., Domaželice

4. kolo:
Jana Ž., Praha
Vasil B., Praha
Vladimír A., Strašice
Mykhaylo S., České Budějovice
Martina Š., Praha

5. kolo:
Petr F., Velké Albrechtice
Anna M., Hradec Králové
Andrea B., Brno
Simona O., Mařatice
Daria Z., Praha
Kamil S., Jelšava
Petr L., Teplice
Zdeněk H., Náchod
Ondřej CH., Olomouc

6. kolo:
Václav Q., Ústí nad Labem
Roman H., Praha
Blažej Damian O., Blansko
Karel F., Jaroměřice nad Rokytou
René H., Praha

7. kolo:
Josef K., Chlum
Věra H., Turnov
Zdeněk O., Brno
Anna M., Nový Jičín
Anna M., Nový Jičín
Milena P., Pelhřimov
Marta S., Brno 

 


Výhercům ještě jednou gratulujeme.
Kdo vyhrál, ale nepodařilo se nám ho ani opakovaně kontaktovat, tomu podle pravidel soutěže výhra propadla.

I. Pořadatel soutěže

Soutěž „Za chytré dobíjení chytrý mobil“ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“).

II. Termín soutěže

Soutěž probíhá v době od 15. 2. 2014 od 0:00 hod. do 23. 5. 2014 do 23:59 hod. a tvoří ji 7 čtrnáctidenních soutěžních kol.

1. kolo: 15. 2. 2014 – 28. 2. 2014

2. kolo: 1. 3. 2014 – 14. 3. 2014

3. kolo: 15. 3. 2014 – 28. 3. 2014

4. kolo: 29. 3. 2014 – 11. 4. 2014

5. kolo: 12. 4. 2014 – 25. 4. 2014

6. kolo: 26. 4. 2014 – 9. 5. 2014

7. kolo: 10. 5. 2014 – 23. 5. 2014

Každé soutěžní kolo začíná v sobotu v 00:00 hodin a končí v pátek následujícího týdne ve 23:59 hodin.

III. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v České republice, která si v době trvání soutěže dobije svou Vodafone předplacenou kartu kreditem ve výši minimálně 300 Kč. Soutěže se mohou zúčastnit noví i stávající zákazníci Vodafonu s předplacenou Vodafone kartou. Po dobití Vodafone předplacené karty jednorázově částkou minimálně 300 Kč bude účastník do soutěže automaticky zařazen. Jako soutěžní dobití se nepočítá počáteční kredit na nově zakoupené předplacené kartě. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit vícekrát. Soutěže se nemohou zúčastnit zákazníci Studentfone a Oskarta. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a další osoby pracující pro Vodafone a osoby těmto osobám blízké dle ust. § 22 zákona
č. 89 /2012  Sb., občanský zákoník,  v platném znění.

IV. Výhry

V každém kole soutěže se hraje o 10 ks telefonů Huawei Ascend G510 a 100 ks balíčků Nonstop víkend – neomezené víkendové volání do sítě Vodafonu.

 V. Určení výherce a předání výher

Po skončení každého soutěžního kola společnost Vodafone sestaví pořadí soutěžících, kteří splnili podmínku dobití částkou 300 Kč dle data a času dobití. Pro stanovení umístění soutěžícího v soutěži bude rozhodující pořadí provedeného dobití kreditu.

Jména výherců telefonů za celou soutěž budou zveřejněna nejpozději do 30 dní od ukončení celé soutěže na stránkách soutěže www.vodafone.cz/dobijavyhraj

Výhercem telefonu se stane soutěžící, jehož dobití bude přesně v polovině všech provedených soutěžních dobití. Výherci dalších devíti telefonů se stanou soutěžící, kteří budou v pořadí na druhém až desátém místě následujícím po prvním výherci. Výherci sta balíčků Nonstop víkend budou pak na jedenáctém až stém místě následujícím po prvním výherci.

Příklad: Uskutečnilo se 99 dobití kreditu za minimálně 300 Kč. Výhercem telefonu se stane soutěžící, jehož pořadí dobití je 50. Dalších 9 telefonů dostanou soutěžící, jejichž pořadí odpovědi bude 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 a 59.

Příklad: Uskutečnilo se 100 dobití kreditu za minimálně 300Kč. Výhercem telefonu se stane soutěžící, jehož pořadí odpovědi je také 50. Dalších 9 výher dostanou soutěžící, jejichž pořadí odpovědi bude 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 a 59.

Výherci telefonů budou nejpozději do 21 dní od skončení každého soutěžního kola kontaktováni společností Vodafone na telefonních číslech, na kterých bylo provedeno dobití, a budou dotázáni na jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště. Výhry budou výhercům předány buď v Praze
v sídle společnosti Vodafone nebo na nejbližší prodejně Vodafonu. Přesný termín předání výher sdělí společnost Vodafone výhercům telefonicky. Nedostaví-li se některý z výherců k převzetí výhry ve stanoveném termínu, bude společnost Vodafone výherce opětovně kontaktovat na soutěžním telefonním čísle a dohodne s výhercem náhradní termín předání výhry.

Výherci balíčků Nonstop víkend budou nejpozději do 21 dní od skončení každého soutěžního kola kontaktování společností Vodafone na telefonních číslech, na kterých bylo provedeno dobití, prostřednictvím SMS zprávy. O aktivace balíčku budou informováni také prostřednictvím SMS zprávy.

Společnost Vodafone neodpovídá za situaci, kdy nebude možné některého z výherců kontaktovat na soutěžním telefonním čísle za účelem získání jeho kontaktních údajů a některá z výher z tohoto důvodu nebude moci být předána. Společnost Vodafone dále neodpovídá za situace, kdy se výherci nedostaví k převzetí výhry ani v náhradním termínu, nebo nepodaří-li se výherce kontaktovat za účelem dohodnutí náhradního termínu pro převzetí výher. V těchto případech výherci ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch společnosti Vodafone

Hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti a nejsou soudně vymahatelné. Vodafone nenese odpovědnost za jakékoliv okolnosti spojené s čerpáním výher. Vodafone uhradí za všechny výherce v plné výši daň spojenou s výhrou. Veškeré další náklady spojené s čerpáním výhry atd. hradí výherci – například cestu do Prahy či na nejbližší prodejnu za účelem vyzvednutí výhry.

Datum víkendu, na který bude výhercům balíček Nonstop víkend aktivován, si nelze vybrat.

VI. Zpracování osobních údajů a záznamů

Soutěžící v případě výhry telefonu souhlas se zpracováním osobních údajů, a to jména, příjmení, data narození, adresy a telefonního čísla, a to pro účely organizace soutěže včetně doručení výhry
a zveřejnění výsledků soutěže (jméno, příjmení a město bydliště výherce) na stránkách soutěže. Soutěžící také v případě výhry souhlasí s využitím výše uvedených osobních údajů pro reklamní
a marketingové účely společnosti Vodafone po dobu dvou let od ukončení soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Soutěžící má rovněž právo obracet se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výherce telefonu souhlasí s tím, že společnost Vodafone zveřejní jméno, příjmení a město bydliště na stránkách soutěže a na Facebooku. Výherce dále vyslovuje souhlas s pořízením a použitím obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů jeho osoby pro účely organizace soutěže
a její propagaci a pro marketingové účely společnosti Vodafone po dobu výše uvedenou.

VIII. Závěrečná ustanovení

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících
s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení či ukončení.

Společnost Vodafone je oprávněna změnit tato pravidla v průběhu trvání soutěže či soutěž zcela zrušit, a to zveřejněním změny na stránkách soutěže.

Společnost Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou nebo lidskou chybu, k níž dojde během zpracování dobíjení.

Na výhru v soutěži není právní nárok, výhry nejsou soudně vymahatelné. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo výhru neudělit.

Soutěžící souhlasí s tím, že se bude řídit rozhodnutími společnosti Vodafone, jež budou ve všech ohledech konečná a závazná. Vodafone si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyloučit soutěžícího, u kterého zjistí, že porušuje pravidla soutěže nebo jedná v rozporu s dobrými mravy, v rozporu s účelem soutěže nebo se chová způsobem, který by mohl ohrozit nebo poškodit dobrou pověst společnosti Vodafone.

Pravidla jsou v plném znění dostupná na stránkách soutěže. V ostatním platí Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 15. 2.2014.