Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže "Vyhrajte silvestrovský zájezd do Sydney"Pravidla soutěže "Vyhrajte silvestrovský zájezd do Sydney"

I. Pořadatel soutěže

Soutěž „Silvestr v Sydney“ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“).

II. Termín soutěže

Soutěž probíhá v době od 1.9.2011 od 0:00 hod. do 30.11. 2011 do 23:59 hod., na soutěžní otázku je možné odpovídat po celou dobu trvání soutěže.

III. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může za splnění níže uvedených podmínek účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v České republice, která si v době trvání soutěže pořídí a aktivuje novou Vodafone předplacenou kartu - Divokou kartu nebo Kartu na míru (dále jako „soutěžící“), ze které pošle soutěžní SMS dle těchto podmínek.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a další osoby pracující pro Vodafone a osoby těmto osobám blízké dle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Soutěžní otázky

Výhercem hlavní výhry v soutěži se stává soutěžící, který pošle správnou odpověď na soutěžní otázku a jeho odpověď bude doručena do SMS centra Vodafone přesně v polovině všech doručených, platných, správných odpovědí od všech soutěžících. V případě sudého počtu došlých odpovědí se výhercem hlavní výhry stane soutěžící, jehož SMS bude doručena na prvním místě v pořadí dvou prostředních odpovědí ze všech doručených, platných, správných odpovědí.

Soutěžní otázka bude zveřejněna dne 1.9.2011 na stránkách soutěže www.vodafone.cz/silvestrvsydney (dále jako „stránky soutěže“) a současně i na reklamních materiálech propagujících soutěž distribuovaných na partnerských prodejnách společnosti Vodafone. Společně se soutěžní otázkou zveřejní Vodafone také možné odpovědi A a B.

Odpovědí na soutěžní otázku je jedna z variant – odpověď A nebo odpověď B. Soutěžící musí ze své Vodafone přeplacené karty odeslat správnou odpověď na soutěžní otázku prostřednictvím SMS zprávy ve tvaru - A nebo B bez dalších jiných znaků na telefonní číslo 97700 (dále jako „soutěžní SMS“). Soutěžní SMS v jiném než stanoveném tvaru nebudou do soutěže zařazeny. Doručené soutěžní SMS společnost Vodafone uloží v pořadí, v jakém jí byly doručeny. Pro zařazení do soutěže je rozhodující datum aktivace Vodafone předplacené karty, ze které byla odpověď zaslána (musí být dle podmínek účasti v termínu trvání soutěže), správnost a tvar odpovědi a termín a čas doručení SMS zprávy společnosti Vodafone.

Odeslání každé soutěžní SMS bude zpoplatněno dle aktuálního platného tarifu soutěžícího.

Soutěžící může z jednoho telefonního čísla poslat vždy jen jednu odpověď na soutěžní otázku. V případě doručení více odpovědí z jednoho telefonního čísla bude platná jen první došlá odpověď a ostatní budou ze soutěže vyřazeny. Jeden soutěžící se může do soutěže zapojit s neomezeným počtem telefonních čísel (Vodafone předplacených karet).

V. Určení výherce a předání výher

Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na stránkách soutěže nejpozději do 31.1.2012.

Po skončení soutěže společnost Vodafone sestaví pořadí soutěžících, kteří zaslali správné a platné soutěžní SMS odpovědi a splnili další podmínky zde uvedené. Pro stanovení umístění soutěžícího v soutěži bude rozhodující pořadí zaslané odpovědi do SMS centra Vodafone.

Výhercem první ceny se stane soutěžící, kterého odpověď bude přesně v polovině všech došlých platných, správných odpovědí všech soutěžících. Výherci dalších devíti cen se stanou soutěžící, kteří budou v pořadí na druhém až desátém místě následujícím po prvním výherci.

Příklad: Celkem přišlo 99 správných, platných odpovědí na soutěžní otázku. Výhercem hlavní ceny se stane soutěžící, jehož pořadí odpovědi je 50. Dalších 9 výher dostanou soutěžící, jejichž pořadí odpovědi bude 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 a 59.

Příklad: Celkem přišlo 100 správných, platných odpovědí na soutěžní otázku. Výhercem hlavní ceny se stane soutěžící, jehož pořadí odpovědi je také 50. Dalších 9 výher dostanou soutěžící, jejichž pořadí odpovědi bude 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 a 59.

Výherce hlavní ceny získá od české cestovní kanceláře zájezd na oslavu příchodu Nového roku 2013 do Sydney pro dvě osoby. V ceně zájezdu budou zpáteční letenky do Sydney pro 2 osoby, 5 nocí v hotelu pro 2 se snídaní, vyřízení povinného turistického víza do Austrálie a transfer z letiště a zpět. Výherce a jeho doprovod musí mít cestovní pas platný ještě minimálně 6 měsíců ode dne návratu do ČR.

Do 15.1.2012 je výherce hlavní ceny povinen sdělit Vodafonu jména a ostatní potřebné informace pro vystavení obou letenek a zařízení ubytování v Sydney. Jestliže výherce nebude moci z jakéhokoli důvodu zájezd do Sydney využít a toto sdělí Vodafonu nejpozději do 15.1.2012, Vodafone předá výherci náhradní odměnu ve formě poukazu na zájezd dle vlastního výběru od cestovní kanceláře ve výši 100 000 Kč. Dalších 9 výherců získá SIM kartu s 12 měsíčním předplaceným mobilním internetem včetně 3G USB modemu.

Výherci budou nejpozději do 31.12.2011 kontaktováni společností Vodafone na telefonních číslech, ze kterých odeslali výherní soutěžní SMS a budou dotázáni na jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště. Výhry budou výhercům předány osobně v Praze v sídle společnosti Vodafone nejpozději do 29.2..2012. Letenky do Sydney na jméno hlavního výherce a jeho doprovodu budou pořízeny Vodafonem nejpozději do 29.2.2012 Jakékoli změny jmen či další úpravy letenek nebo ubytování po tomto datu budou hrazeny výhercem. Přesný termín předání výher sdělí společnost Vodafone výhercům telefonicky. Nedostaví-li se některý z výherců k převzetí výhry ve stanoveném termínu, bude společnost Vodafone výherce opětovně kontaktovat na soutěžním telefonním čísle a dohodne s výhercem náhradní termín předání výhry.

Společnost Vodafone neodpovídá za situaci, kdy nebude možné některého z výherců kontaktovat na soutěžním telefonním čísle za účelem získání jeho kontaktních údajů a některá z výher z tohoto důvodu nebude moci být předána. Společnost Vodafone dále neodpovídá za situace, kdy se výherci nedostaví k převzetí výhry ani v náhradním termínu, nebo nepodaří-li se výherce kontaktovat za účelem dohodnutí náhradního termínu pro převzetí výher. V těchto případech výherci ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch společnosti Vodafone. Společnost Vodafone také neodpovídá za situaci, kdy by z jakéhokoliv důvodu nebylo výherci hlavní ceny a jeho doprovodu uděleno turistické vízum do Austrálie.

Hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti a nejsou soudně vymahatelné. Odpovědnost za účast na zájezdu je výhradně na výherci hlavní výhry. Vodafone nenese odpovědnost za jakékoliv okolnosti spojené s čerpáním výher. Vodafone uhradí za všechny výherce v plné výši daň spojenou s výhrou. Veškeré další náklady spojené s čerpáním výhry atd. hradí výherci – například cestu do Prahy za účelem vyzvednutí výhry, další možné výlety v Sydney a dopravu v Sydney, další jídlo nad rámec snídaně atd.

VI. Zpracování osobních údajů a záznamů

Odesláním soutěžní SMS vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje společnosti Vodafone souhlas se zpracováním telefonního čísla, které poskytne společnosti Vodafone v době trvání soutěže pro účely organizace soutěže a dále, v případě výhry souhlas se zpracováním osobních údajů, a to jména, příjmení, data narození, adresy a telefonního čísla, a to pro účely organizace soutěže včetně doručení výhry a zveřejnění výsledků soutěže (jméno, příjmení a město bydliště výherce) na stránkách soutěže. Soutěžící také v případě výhry souhlasí s využitím výše uvedených osobních údajů pro reklamní a marketingové účely společnosti Vodafone po dobu dvou let od ukončení soutěže.

Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně pro účely organizace soutěže na dobu trvání soutěže a dále po dobu dvou let po ukončení soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Soutěžící má rovněž právo obracet se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výherce souhlasí s tím, že společnost Vodafone zveřejní jméno, příjmení a město bydliště na stránkách soutěže a na Facebooku. Výherce dále vyslovuje souhlas s pořízením a použitím obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů jeho osoby pro účely organizace soutěže a její propagaci a pro marketingové účely společnosti Vodafone po dobu výše uvedenou.

VII. Dárek k Vodafone předplacené kartě – káva Mr. Brown

Na vybraných prodejních místech, která jsou jasně označena, je ve spojení se soutěží navíc dárek v podobě ledové kávy Mr. Brown, kterou každý zákazník získá hned při koupi jakékoliv předplacené Vodafone karty na daném prodejním místě.

Prodejní místa, kde se káva vydává, jsou viditelně označena reklamními materiály (plakáty, woblery) s vyobrazením kávy Mr. Brown. Káva je na jednotlivých prodejních místech dostupná vždy jen do vydání zásob dané prodejny.

VIII. Závěrečná ustanovení

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení či ukončení.

Společnost Vodafone je oprávněna změnit tato pravidla v průběhu trvání soutěže či soutěž zcela zrušit, a to zveřejněním změny na stránkách soutěže.

Společnost Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou nebo lidskou chybu, k níž dojde během zpracování soutěžních SMS včetně selhání sítě elektronických komunikací a nedoručení soutěžních SMS.

Na výhru v soutěži není právní nárok, výhry nejsou soudně vymahatelné. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo výhru neudělit.

Soutěžící souhlasí s tím, že se bude řídit rozhodnutími společnosti Vodafone, jež budou ve všech ohledech konečná a závazná. Vodafone si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyloučit soutěžícího, u kterého zjistí, že porušuje pravidla soutěže nebo jedná v rozporu s dobrými mravy, v rozporu s účelem soutěže nebo se chová způsobem, který by mohl ohrozit nebo poškodit dobrou pověst společnosti Vodafone.

Pravidla jsou v plném znění dostupná na stránkách soutěže. V ostatním platí Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komuníkací společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1.9.2011.

Vytisknout