Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „Vodafone výzva“

 1. POŘADATEL:  Pořadatelem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl B, vložka 6064.
 2. ORGANIZÁTOR: McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, IČ 170 46 041, Praha 2, Riegrovy sady čp. 28, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2080.
 3. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ: Soutěž se otevírá 16. září 2013, od kdy je možné vkládat videa do soutěžní aplikace; od 4. října 2013 je možné též hlasovat, a to ve dvou dvoutýdenních kolech: v prvém kole probíhajícím od 4. října 20123 do 17. října 2013 včetně, ve druhém kole od 18. října 2013 do 31. října 2013 včetně. Soutěž končí dne 31. října 2013. Soutěž probíhá především na soutěžních webových stránkách www.vodafone.cz/student.
 4. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze zletilá fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, která splní další podmínky dle těchto pravidel. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb ani uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu. Účastník musí mít facebookový profil a musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na: www.facebook.com/terms.php.
 5. VSTUP DO SOUTĚŽE. Účastník se zapojí do soutěže tak, že sám nafilmuje soutěžní video, které v době trvání soutěže nahraje do aplikace na soutěžních webových stránkách. Je pouze na rozhodnutí účastníka, jaký bude námět videa, jeho délka či obsah, nicméně cílem je získat pro video co nejvíce hlasů ve veřejném hlasování. Před vložením videa je účastník povinen uvést osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení účastníka, jeho telefonní číslo a e-mail a je rovněž povinen potvrdit znalost těchto pravidel a jejich závaznou a bezvýhradnou akceptaci. Bez potvrzení akceptace pravidel účastníkem není účast v soutěži možná. Každý účastník je oprávněn vložit pouze jedno video v jednom soutěžním kole. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomoci technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit účastníka ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné a pořadatel není povinen jeho důvody prokazovat.
 6. PRŮBĚH SOUTĚŽE. Nahraná soutěžní videa budou zveřejněna v Galerii videí, přístupné přes Facebook Connect, kde budou předložena k veřejnému hlasování. Hlasování proběhne v obou kolech nezávisle, takže videa vložená do prvého kola již nebudou v druhém kole předmětem hlasování, bude však stále možné je prohlížet. Při veřejném hlasování zásadně platí, že jeden hlasující může odevzdat nejvýše jeden hlas v každém dni trvání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomoci technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit zvýhodněného účastníka ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné a pořadatel není povinen jeho důvody prokazovat.
 7. URČENÍ VÝHERCŮ, VÝHRY.  O výhercích v soutěži rozhoduje počet získaných hlasů ve veřejném hlasování; výhercem se stává účastník, jehož video získalo nejvíce hlasů. V každém soutěžním kole získá nejúspěšnější účastník výhru ve formě  voucheru v hodnotě 20.000,- Kč na zážitkovou akci podle vlastního výběru, přičemž podmínkou čerpání výhry je účast devíti přátel. Tuto výhru nelze využít na návštěvu kasina nebo jiného podniku podobného typu.  Po skončení obou soutěžních kol bude dále vyhlášen celkový výherce s nejvyšším počtem hlasů, který získá možnost poukázku na úhradu "Párty snů" v hodnotě 100.000,- Kč pro neomezený svých přátel; podrobnosti této výhry určí organizátor po dohodě s výhercem. V soutěži budou dále vyhlášeny porotou, určenou pořadatelem, speciální výhry v kategoriích:
  • Nejšílenější nápad
  • Nejvíce lidí účinkujících ve videu
  • Nejlepší umělecko-technické zpracování
  • Nejlepší video z prostředí školy/koleje.

  Výherci budou vyhlášeni na soutěžních stránkách do dvou dnů od ukončení každého soutěžního kola a budou také přímo informováni o výhře od 5 pracovních dnů od zveřejnění výherce na stránce.

 8. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER. Pro oznámení výher budou užity kontakty, zejména e-mailová adresa, uvedené výhercem při registraci. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli. Výhry budou předávány po dohodě s výherci osobně či zasílány poštou. Výherce je povinen při převzetí výhry podepsat a pořadateli vrátit vyplněný předávací protokol připravený pořadatelem soutěže.
 9. VIDEA. Ze soutěže jsou zásadně vyloučena videa, která jsou dle výlučného rozhodnutí organizátora protizákonná, porušující práva třetích osob, poškozující dobré jméno pořadatele, nemravná, neslušná, zachycující protizákonné, riskantní, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání. Pořadatel apeluje na účastníky, aby při pořizování videa neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a zdvořile. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s videem, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o videích technicky pro soutěž nepoužitelných.
 10. AUTORSKÁ A JINÁ PRÁVA. Účastník ručí za to, že je jediným autorem jím vloženého videa a že jím vložené video neporušuje žádná práva třetích osob (zobrazených osob, spoluautorů či autorů děl ve videu zachycených, případně děl audiovizuálně užitých, včetně hudby) ani jiné zákonné podmínky. Před vložením videa je účastník povinen si ověřit, že s jeho užitím v soutěži vědomě souhlasily všechny takové třetí osoby, seznámené s pravidla této soutěže, a musí být připraven tento souhlas na výzvu organizátora doložit. Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že jím odevzdané video včetně jména autora bude zveřejněno na Internetu v souvislosti s touto soutěží a bude předmětem veřejného hlasování. Licence je udělována jako nevýhradní a časově omezená na dobu trvání soutěže a pro účely „veřejného archivu akcí“ ještě na dobu deseti let po jejím skončení. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněné video se může na Internetu šířit mimo vůli organizátora a za takové šíření již organizátor ani pořadatel neodpovídají. 
 11. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Vstupem do soutěže vyjadřuje účastník soutěže souhlas, aby jeho jméno a příjmení bylo zveřejněno v případě výhry a v rámci akce na webu a dále, aby pořadatel po dobu jednoho roku od začátku soutěže zpracovával jím sdělené osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.  Účastník, resp. výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu jednoho roku od začátku soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Odvolání souhlasu účastníkem může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Účastník má dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 12. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
  • Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem je organizátor oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do soutěže, případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné. 
  • Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
  • Výhry nejsou právně vymahatelné. Předmětem výhry je voucher či poukázka, tedy úhrada služby (zážitku, párty) u dodavatele – třetí strany. Pořadatel ani organizátor výhry nedodávají a za jejich průběh neručí; případné reklamace výher vyřizují přímo jejich dodavatelé.
  • Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 116 zákona č. 60/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace, doručení zpráv či výher.
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.
  • Tato soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo jakkoliv spojena se společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited a jeho provozovatelem. Veškeré informace o soutěžitelích jsou poskytovány pouze a jen organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv výše uvedeným společnostem.
  • Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.
  • Další informace: soutěžní webové stránky.
  • Tato pravidla jsou platná a účinná od 16. září 2013.

Vytisknout