Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže Vinobraní

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Vinobraní“ (dále jen soutěž) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064 (dále jako „pořadatel“ nebo „Vodafone“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ani organizována ve spolupráci se společností Facebook.

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž je odstartována dne 22. 10. 2014 v 10:30 hodin zveřejněním soutěžního úkolu na firemní stránce Vodafonu na Facebooku (http://facebook.com/VodafoneCZ) s odkazem na tato kompletní pravidla. Soutěž končí 23. 10. 2014 v 12:00 hodin.

3. Účastníci soutěže

3.1 Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a dále osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Každý Účastník může vyhrát pouze jednou.

3.2 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/policies/ a mít účet na Facebooku.

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol zní: Víte, proč se šlape víno?

4.2 Vodafone hodnotí originalitu odpovědí. Není tedy určena konkrétní správná odpověď. Vítězné příspěvky vybere 5členná porota složená ze zástupců Vodafonu.

4.3 Každý Účastník se může zúčastnit pouze jednou se svým vlastním profilem na Facebooku, a to tak, že vloží odpověď jako komentář pod soutěžní příspěvek na Facebooku.

4.4 Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže byly vloženy výhry:

  • 10x datová SIM karta s měsíčním připojením 10 GB zdarma
  • 10x lahev vína Wifignon nebo Kybernet

5.2 Deset výherců určí 5členná porota složená ze zástupců Vodafonu.

5.3 Výherci budou vyzváni Vodafonem komentářem na Facebooku k doručení svých kontaktních údajů, a to nejpozději do 5 dnů od ukončení soutěže.

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí Vodafonu doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa) přes kontaktní formulář http://tam.je/facebook, v reakci na komentář Vodafonu na Facebooku.

5.5 Pro jednoznačnou identifikaci výherce je třeba, aby Účastník vyplnil kontaktní e-mail takový, který používá také na Facebooku a podle kterého je na Facebooku jeho profil dohledatelný. V opačném případě je Vodafone oprávněn vyzvat Účastníka k náhradnímu ověření, pro jednoznačné určení jeho identity.

5.6 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.7 Vodafone je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a město bydliště výherců na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Vložením soutěžní odpovědi dle čl. 4.3 těchto pravidel vyjadřuje Účastník souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů, a to svého profilu na Facebooku a pro případ, že se stane výhercem i jména a příjmení a poštovní adresy.

Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně pro účely organizace soutěže na dobu trvání soutěže a po dobu 3 měsíců po ukončení soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Účastník má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Účastník, resp. výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 3 měsíců po ukončení soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž. 

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 21. 10. 2014.

Vytisknout