Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže Toulavý Android na MFF Karlovy Vary 2017

 1. Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Toulavý Android na MFF Karlovy Vary 2017“ (dále jen soutěž) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064 (dále jako „pořadatel“ nebo „Vodafone“).
 2. Soutěž probíhá v době od 1. 7. 2017 00:00 hod. do 8.7.2017 23:59 hod. primárně v Karlových Varech, ale i jinde v ČR.
 3. Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“) a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci Vodafonu i ti, kteří zákazníky Vodafonu nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Výhry tvoří celkem 4 mobilní telefony, které společnost Vodafone rozdá výhercům během 4 soutěžních kol. Soutěžní kola se nemusí shodovat s kalendářními dny, po které soutěž probíhá – tj. některý den může být vyhlášeno více soutěžních kol nebo naopak nemusí být vyhlášeno žádné soutěžní kolo.
 5. Výhercem se stává ten soutěžící, který splní nejrychleji soutěžní úkol – najde zástupce společnosti Vodafone a sdělí mu platné heslo nebo správnou odpověď na soutěžní otázku pro dané soutěžní kolo nebo splní zadaný úkol. Soutěžní úkol může být zadán i „online“ a čas pro jeho splnění bude v takovém případě upřesněn v zadání. Vodafone v každém soutěžním kole zveřejní zadání nebo nápovědy k nalezení zástupce Vodafonu na některém ze svých profilů na sociálních sítích: Twitter Vodafone Vary (http://twitter.com/vodafonevary), Twitter Vodafone ČR (http://twitter.com/Vodafone_CZ), Instagram (http://instagram.com/vodafonecz) nebo Facebook (http://www.facebook.com/vodafonecz). Výherce získá na místě buď telefon Vodafone Smart N8 (v soutěži 2x), nebo Vodafone Smart ultra 7 (v soutěži 1x), nebo Vodafone platinum 7 (v soutěži 1x).
 6. V případě, že do 2 hodin od okamžiku zahájení soutěžního kola výhru nezíská žádný soutěžící, soutěžní kolo končí a výhra propadá ve prospěch společnosti Vodafone. To neplatí, pokud je v soutěžním úkolu výslovně zmíněno jinak.
 7. Vodafone je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, město bydliště a fotografie/video soutěžících na sociální síti Twitter (http://twitter.com/vodafonevary a http://twitter.com/vodafone_cz), Instagram (http://instagram.com/vodafonecz), Facebook (http://www.facebook.com/vodafonecz) a YouTube (http://youtube.com/vodafoneczech) a na svých webových stránkách www.vodafone.cz.
 8. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů
 9. Soutěžící souhlasí s pořízením a použitím fotografií nebo videí jeho osoby a se zveřejněním jeho jména, příjmení a města bydliště v případě, že se stane výhercem v soutěži, a to za účelem organizace soutěže a marketingové účely společnosti Vodafone po dobu 2 let od ukončení soutěže.
 10. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.
 11. Tato verze pravidel je platná a účinná od 6. 7. 2017. 

Vytisknout