Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže – stírací losy

1. Provozovatel a organizátor soutěže

Provozovatelem a organizátorem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen jako „Vodafone“).

2. Doba trvání soutěže

Soutěž je určena pro zákazníky Vodafone, a to po dobu konání soutěže, což je 01.06.2011 až 31.10.2011.

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18-ti let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a dále osoby jim blízké dle § 116 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že Vodafone zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Vodafone si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play.

Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

4. Princip soutěže a získání výhry

Soutěž je založena na soutěžním principu „každý vyhrává“ - tzn. každý stírací los je výherní.

Stírací los obdrží každý Účastník, který se v době trvání soutěže dostaví do vybrané prodejny Vodafone (dále jen jako „Soutěžní místo“) a splní jednu z následujících podmínek:

  • doporučí společnosti Vodafone jinou osobu, která není zákazníkem Vodafone, jako potenciálního zákazníka a předá společnosti Vodafone jeho kontaktní údaje (tzv. lead nebo reference),
  • není-li sám zákazníkem Vodafone, poskytne společnosti Vodafone své kontaktní údaje.

Každý Účastník může získat více stíracích losů, další los Účastník získává doporučením další jiné osoby, která není zákazníkem Vodafone. Jeden Účastník může získat maximálně 5 stíracích losů.

Účastník je povinen poskytnout pouze pravdivé údaje a společnost Vodafone si vyhrazuje právo před udělením výhry ověřit pravdivost poskytnutých údajů. V případě, že by údaje poskytnuté Účastníkem nebyly pravdivé, ztrácí Účastník na výhru nárok.

Setřením stíracího pole losu se Účastník soutěže dozví, jakou výhru v soutěži vyhrál. Losy jsou dvojího typu – s vendorem SAMSUNG a s vendorem LG.

V soutěži budou uděleny tyto výhry:

Losy s vendorem SAMSUNG

  • 18 ks telefonu Samsung Galaxy Mini
  • 7 700 ks magnetických propisek Vodafone
  • 7 000 ks klíčenek Vodafone
  • 5 300 ks plastelíny Vodafone

Losy s vendorem LG

  • 18 ks telefonu LG Optimus One
  • 18 000 ks přívěšků na telefon
  • 2 000ks Igráčků LG

Účastník se dozví typ výhry okamžitě po setření losu a pokud se nebude jednat o telefony jako výhru, pak výhru také ihned obdrží. V případě telefonu jako výhry bude nejprve učiněna kopie stíracího losu pro ověření pravosti poskytnutých údajů. Účastník pak bude po ověření kontaktován store manažerem Soutěžního místa k domluvení data předání výhry a výhra bude v domluveném termínu předána v Soutěžním místě. Pokud si do 14 dní od smluveného termínu Účastník výhru nevyzvedne, ztrácí Účastník na výhru nárok.

5. Práva a povinnosti Vodafone

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Vodafone je rovněž oprávněna soutěž dle svého uvážení prodloužit. Vodafone si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté hlavní výhry propadají společnosti Vodafone.

6. Souhlas Účastníka

Účastník souhlasí s poskytnutím jeho jména, příjmení, poštovní adresy , elektronické adresy a telefonního čísla Vodafonu, a to za účelem vyhodnocení soutěže a případné předání ceny. Společnost Vodafone je dále oprávněna dále zpracovávat tyto osobní údaje pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu dvou roků od jejich poskytnutí. Dále souhlasíte, abychom vás informovali (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Vodafonem ve smluvním vztahu, a to užitím Vašich výše uvedených údajů, zejm. Vaší adresy nebo elektronické adresy. Souhlasíte také s tím, aby Vodafone přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údajů, které o Vás zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnutý souhlas můžete kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky. Zpracování takových údajů ukončíme v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem Pokud však souhlas odvoláte před ukončením daného soutěžního období, nebude možné vám cenu předat. Máte právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domníváte-li se, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

7. Odpovědnost

Vodafone tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

8. Zveřejnění pravidel

Tato pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.vodafone.cz/stiracilos Účastí v této soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel.

Pravidla jsou platná a účinná od 01.06.2011 do 31.10.2011.

Vytisknout