Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Pravidla soutěže „Soutěž o PlayStation PS4 & Guitar Hero Live“

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Soutěž o PlayStation PS4 & Guitar Hero Live“ (dále jen „soutěž“) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064 (dále jako „pořadatel“ nebo „Vodafone“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ani organizována ve spolupráci se společnostmi Instagram a Facebook.

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 11. 5. 2016 0:00 hodin do 22. 5. 2016 23:59 hodin. Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na firemním profilu Vodafonu na Instagramu (https://www.instagram.com/vodafonecz) nebo Facebooku (https://www.facebook.com/VodafoneCZ) s odkazem na tato kompletní pravidla.

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“) a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci Vodafonu i ti, kteří zákazníky Vodafonu nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 V případě vyhlášení soutěžního úkolu na Instagramu musí Účastník splňovat pravidla použití sítě Instagram uvedená na https://help.instagram.com/478745558852511, mít veřejný účet na Instagramu a sledovat firemní profil Vodafonu (https://www.instagram.com/vodafonecz). V případě vyhlášení soutěžního úkolu na Facebooku musí Účastník splňovat pravidla použití sítě Facebook (https://www.facebook.com/policies/) a mít účet na Facebooku.

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Každý Účastník může v soutěži vyhrát pouze jednou.

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol zní: Nasdílejte na svůj instagramový profil fotku nebo video vašeho otce s hudebním nástrojem nebo na kulturně-hudební akci a přidejte hashtag #tatajecool.

4.2 Výherce vybere Vodafone na základě těchto kritérií:

a)      Účastník musí splnit úkol – zveřejnit na svém instagramovém profilu v době konání soutěže fotografii nebo video svého otce s hudebním nástrojem nebo na kulturně-hudební akci a označit příspěvek hashtagem #tatajecool.

b)      Účastník musí splňovat podmínky dané těmito pravidly.

Výherce bude vybírán porotou na straně pořadatele soutěže, porota se skládá ze 3 členů. Výběr bude proveden na základě nejvíce kreativního a esteticky zajímavého zpracování soutěžního příspěvku.

4.3 Účastník se může zúčastnit soutěže s více soutěžními příspěvky, vyhrát ale může jen jednou. 

4.4 V době platnosti soutěže může Vodafone vyhlásit mimořádné soutěžní kolo. Soutěžní úkol a výhry v takovém případě Vodafone zveřejní současně s vyhlášením mimořádného soutěžního kola. Na mimořádné soutěžní kolo se neuplatní body pravidel 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, Výherce mimořádného soutěžního kola vybere Vodafone na základě splnění zadaného soutěžního úkolu pro mimořádné soutěžní kolo a v případě, že soutěžní úkol splní více soutěžících, rozhodne náhodný výběr losováním.

4.5 Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek splňuje podmínky pro zveřejnění na síti Instagram a Facebook – zejména nezpodobňuje násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

4.6 Soutěžící musí mít svolení k uveřejnění a použití soutěžního příspěvku od všech osob, které jsou v soutěžním příspěvku uvedeny či zachyceny, a odpovídá za to, že uveřejněním soutěžního příspěvku v rámci soutěže nebudou poškozena žádná práva třetích osob. Soutěžící sdílením soutěžního příspěvku souhlasí se zveřejněním soutěžního příspěvku na internetových stránkách Vodafonu a na jeho oficiálních profilech na síti Instagram a Facebook.

5. Výhry, podmínky získání výher 

5.1 Do soutěže byly vloženy výhry:
1x PlayStation PS4 & Guitar Hero Live 

5.2 Výherce vybere Vodafone podle mechaniky popsané v bodě 4.2 těchto pravidel. 

5.3 Výherce bude vyzván Vodafonem soukromou zprávou na Instagramu k doručení svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude Vodafone potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže.

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí Vodafonu doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, datum narození). Výherce je povinen doručit Vodafonu potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.

5.5 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

5.6 Vodafone je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek a město bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

6. Závěrečná ustanovení 

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů. 

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu. 

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 11. 5. 2016.

Vytisknout