Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže – Snapchat casting

1.    Vyhlašovatel soutěže

1.1   Vyhlašovatelem soutěže pořádané pod názvem „Snapchat casting“ (dále jen „Soutěž“) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 6064 (dále jako „Pořadatel“ nebo „Vodafone“). 

1.2   Tato Soutěž není pořádána ani organizována ve spolupráci se společností Snapchat, Inc. 

1.3   Účelem Soutěže je výběr nejvhodnější osoby pro budoucí možnou spolupráci se společností Vodafone na vytváření obsahu pro profil společnosti Vodafone na Snapchatu. 

2.    Doba soutěže

2.1   Soutěž probíhá od 31. 5. 2016 do 23. 6. 2016. Soutěžní úkoly budou zveřejněny na firemním profilu Vodafonu na Snapchatu (https://www.snapchat.com/add/vodafonecz; @vodafonecz).

3.    Soutěžící

3.1   Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který je bude v případě výhry zastupovat při jednání s Vodafonem. 

3.2   Soutěžící musí splňovat pravidla použití sítě Snapchat uvedená na https://www.snapchat.com/terms a sledovat firemní profil Vodafonu (@vodafonecz). 

3.3 Výhercem soutěže může být pouze Soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této Soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).

3.4   Soutěžící nemá právo na náhradu jakýchkoliv nákladů spojených s jeho účastí v Soutěži.

4.    Soutěžní úkoly

4.1   Vodafone v době Soutěže zveřejní dva soutěžní úkoly, které zní: „Pošlete prostřednictvím aplikace Snapchat na účet @vodafonecz video či fotku, které bude tematicky odpovídat zadání, které bude uvedeno na profilu @vodafonecz v aplikaci Snapchat.“

4.2   Soutěžící může v době soutěže zaslat více různých zpracování soutěžních úkolů (dále jen „Soutěžní příspěvky“).

4.3   Soutěžící odpovídá za to, že jeho Soutěžní příspěvek splňuje podmínky aplikace Snapchat. Zejména nezpodobňuje násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy Pořadatele. 

4.4   Soutěžící musí mít svolení k uveřejnění a použití Soutěžního příspěvku od všech osob, které jsou v Soutěžním příspěvku uvedeny či zachyceny, a odpovídá za to, že uveřejněním Soutěžního příspěvku v rámci Soutěže nebudou poškozena žádná práva třetích osob.

5.    Výherce 

5.1   Tříčlenná Porota jmenovaná společností Vodafone nejprve vybere výherce každého ze dvou Soutěžních úkolů a z těchto dvou výherců následně vybere konečného Výherce Soutěže. Výběr Výherce bude proveden na základě nejvíce kreativního a esteticky zajímavého zpracování Soutěžního příspěvku s tím, že společnost Vodafone vybere dle svého uvážení Soutěžní příspěvek, který tato kritéria nejlépe splňuje.

5.2   Výhrou v Soutěži je možnost jednat se společností Vodafone o budoucí spolupráci na vytváření obsahu pro profil společnosti Vodafone na Snapchatu. 

5.3   Výherce bude vyzván společností Vodafone soukromou zprávou na Snapchatu k doručení svých kontaktních údajů (jméno, příjmení, datum narození, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo), a to nejdéle do 7 dnů po skončení Soutěže. Následně bude společnost Vodafone Výherce kontaktovat za účelem zahájení jednání o možné budoucí spolupráci na vytváření obsahu pro profil společnosti Vodafone na Snapchatu.

5.4   Výherce bere na vědomí, že podmínkou budoucí spolupráce se společností Vodafone je uzavření písemné smlouvy. Společnost Vodafone bude smlouvou vázána, pouze pokud bude smlouva uzavřena písemně. Návrh smlouvy připraví společnost Vodafone, a to podle svých potřeb.  Jednání o uzavření smlouvy může být kdykoli ze strany Vodafonu ukončeno, o čemž bude Výherce bez zbytečného odkladu informován. Společnost Vodafone není povinna smlouvu s Výhercem uzavřít. Zahájením jednání o smlouvě bere Výherce zároveň bez výhrad na vědomí, že v případě rozhodnutí Vodafonu o neuzavření smlouvy s Výhercem nevzniká Výherci nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s jednáním o smlouvě. Za společnost Vodafone jsou oprávněni vést jednání o smlouvě a smlouvu uzavřít pouze statutární zástupci nebo zaměstnanci společnosti Vodafone. Výherce vynakládá a nese své vlastní náklady obvykle související s jednáním o smlouvě.

5.5   Pokud se společnosti Vodafone nepodaří Výherce kontaktovat nebo pokud nedojde k dohodě o spolupráci mezi společností Vodafone a Výhercem, bude společnost Vodafone kontaktovat dalšího Soutěžícího v pořadí.

5.6   Vodafone je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a město bydliště Výherce a jeho Soutěžní příspěvek na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

6.    Závěrečná ustanovení 

6.1   Pokud se Pořadatel důvodně domnívá, že Soutěžící porušuje tato pravidla, je oprávněn jej ze Soutěže vyřadit.

6.2 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zrušit nebo změnit podmínky Soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí na svých webových stránkách. 

6.3   Na poskytnutí výhry není právní nárok.

6.4   Odesláním Soutěžního příspěvku vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje společnosti Vodafone dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, data narození, poštovní adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla a dalších údajů, které budou získány v rámci Soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace Soutěže a jednání o budoucí spolupráci po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost jednání o budoucí spolupráci. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.  

6.5   Tato pravidla jsou platná a účinná dnem 31. 5. 2016.

Vytisknout