Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže se společností Mastercard o telefony a chytrá zařízení v aplikaci Můj Vodafone

 1. Pořadatel Soutěže. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2.
 2. Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Vodafone“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž v sekci Moje nabídky (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 3. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2018 (dále jen „Doba soutěže“).
 4. Soutěžící. Soutěže se účastní každý spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který má doručovací adresu na území České republiky, je účastníkem služeb elektronických komunikací poskytovaných společnosti Vodafone a který se v Době soutěže přihlásí do mobilní aplikace Můj Vodafone (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který je povinen na žádost Pořadateli doložit. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 5. Princip Soutěže. Výběr výherce (dále jen „Výherce“) je založen na náhodném výběru ze všech Soutěžících, kteří v Době soutěže zaplatí Vyúčtování nebo si dobijí kredit v mobilní nebo internetové samoobsluze Můj Vodafone platební kartou Mastercard. Soutěžící je zařazen do soutěže pouze jednou, bez ohledu na počet uskutečněných plateb v Době soutěže. 
 6. Výhra. Jeden výherce získává v Soutěži jako výhru telefon Apple iPhone X, tři výherci získávají telefon Apple iPhone 8, čtyři výherci získávají výhru dron DJI Spar Fly Combo a čtyři výherci získávají chytré hodinky Garmin Fenix 5S (dále jen „Výhra“).
 7. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry. Pořadatel bude Výherce informovat o výhře telefonickým hovorem na kontaktní telefonní číslo zákaznického účtu, na kterém bylo provedeno zaplacení Vyúčtování nebo dobití kreditu. Výherce bude kontaktován nejpozději do 10 dnů od ukončení soutěže. S Výhercem se následně dohodne na způsobu předání Výhry. Standardní způsob předání výhry je odeslání výhry poštou na kontaktní adresu Výherce. 
 8. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 9. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 10. Pokud nebude možné Výherce kontaktovat do 10 dní od data prvního kontaktu, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
 11. Souhlas Soutěžícího. Přihlášením do mobilní aplikace Můj Vodafone a vstupem na informační stránku k soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a bere na vědomí, že pro účely organizace Soutěže a po Dobu soutěže bude Pořadatel zpracovávat jeho telefonní číslo, případně další údaje, které Pořadateli poskytne. Poskytnutí údajů je dobrovolné.  Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 12. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 13. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře, za doručení e-mailové zprávy dle čl. 7 těchto Pravidel ani za doručení Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
 14. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.vodafone.cz.
 15. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na www.vodafone.cz.
 16. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 1. 3. 2018. 

Vytisknout