Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže Samsung GALAXY S3

1. Provozovatel a organizátor soutěže

Provozovatelem a organizátorem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen jako „Vodafone“).

2. Doba trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 1.10.2012 do 30.11.2012.

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18-ti let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a dále osoby jim blízké dle § 116 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že společnost Vodafone zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Vodafone si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play.

Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

4. Princip soutěže a získání výhry

Soutěž je založena na vědomostní otázce, jejíž znění je „Kolik SMS bylo posláno zdarma přes Vodafone Park 1.9.2012?“ Nápověda: 1.8.2012 bylo posláno 217 136 SMS. V soutěži je možné vyhrát 3 kusy telefonu Samsung Galaxy SIII. Soutěžit může každý Účastník, který se v době trvání soutěže dostaví do vybrané prodejny Vodafone (dále jen jako „Soutěžní místo“) a splní jednu z následujících podmínek:

 • doporučí společnosti Vodafone jinou osobu, která není zákazníkem Vodafone, jako potenciálního zákazníka a předá společnosti Vodafone jeho kontaktní údaje (tzv. lead nebo reference),
 • není-li sám zákazníkem Vodafone, poskytne společnosti Vodafone své kontaktní údaje
 • uvede odpověď na vědomostní otázku.

Reference musí být poskytnuta prostřednictvím online formuláře pouze v soutěžním místě. Kolik referencí Účastník poskytne, tolikrát může odpovědět na vědomostní otázku a zvýšit pravděpodobnost, že vyhraje.

Účastník je povinen poskytnout pouze pravdivé údaje a společnost Vodafone si vyhrazuje právo před udělením výhry ověřit pravdivost poskytnutých údajů. V případě, že by údaje poskytnuté Účastníkem nebyly pravdivé, ztrácí Účastník na výhru nárok.

Odpovědi do soutěže budou přijímány od 1.10.2012 do 30.11.2012. Výsledky budou vyhlášeny a výhry předány do 31.12.2012. Nárok na telefon mají tři Účastníci soutěže, kteří správně odpovědí na vědomostní otázku. V případě, že na otázku odpoví správně více než tři Účastníci soutěže, výhra připadne Účastníkům, kteří správně odpovědí jako první, druhý a třetí v pořadí v čase. V případě, že žádný Účastník neodpoví správný počet SMS, výhru získávají ti tři zákazníci, jejichž odpověď bude nejblíže přesnému počtu poslaných SMS.

Účastník s nárokem na výhru pak bude po ověření pravosti poskytnutých údajů kontaktován store manažerem Soutěžního místa k domluvení data předání výhry a výhra bude v domluveném termínu předána v Soutěžním místě. Pokud si do 14 dní od smluveného termínu Účastník výhru nevyzvedne, ztrácí Účastník na výhru nárok.

Soutěžní místa (seznam vybraných prodejen, na kterých soutěž v době její platnosti probíhá) jsou viditelně vyvěšená po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/osobni-a-firemni/souteze-pravidla-a-podminky/pravidla-souteze-samsung-galaxy-s3/:

 • Vodafone prodejna, Vinohradská 167, 100 00, Praha 10-Strašnice
 • Vodafone prodejna, Nám.Republiky 56, 530 02, Pardubice
 • Vodafone prodejna, Chlumecká 765/6, 196 19, Praha 9
 • Vodafone prodejna, Brněnská 1825/23a, 500 09, Hradec Králové
 • Vodafone prodejna, Vinohradská 151/2828, 130 00, Praha 3-Vinohrady
 • Vodafone prodejna, Pražská 147/30, 460 01, Liberec
 • Vodafone prodejna, Veselská 663, 199 00, Praha 9
 • Vodafone prodejna, Mírové nám. 207/34, 400 01, Ústí nad Lab.
 • Vodafone prodejna, Tř. Václava Klementa 1459, 293 01, Ml.Boleslav
 • Vodafone prodejna, Václavské náměstí 47, 110 00, Praha 1
 • Vodafone prodejna, Národní 28, 110 00, Praha 1
 • Vodafone prodejna, Přemysla Otakara II. 90, 370 01, Čes. Budějovice
 • Vodafone prodejna, U Slávie 1527, 101 33, Praha 10
 • Vodafone prodejna, Jugoslávská 11, 120 00, Praha 2
 • Vodafone prodejna, Na Příkopě 8, 110 00, Praha 1
 • Vodafone prodejna, Wilsonova 300/80, 120 61, Praha 2
 • Vodafone prodejna, Roztylská 2321/19, 148 00, Praha 4-Chodov
 • Vodafone prodejna, Republiky 1, 110 00, Praha 1-Nové Město
 • Vodafone prodejna, Nám.Republiky 3, 301 00, Plzeň
 • Vodafone prodejna, Skandinávská 25/144, 155 00, Praha 5-Zličín
 • Vodafone prodejna, Plzeňská 8, 150 00, Praha 5
 • Vodafone prodejna, Plzeňská 8, 150 00, Praha 5
 • Vodafone prodejna, Letiště Praha Ruzyně - Terminál 2, 160 08, Praha 6
 • Vodafone prodejna, Novinářská 3176/ 6a, 702 00, Ostrava
 • Vodafone prodejna, Rudná 114, 700 30, Ostrava-Zábřeh
 • Vodafone prodejna, Masarykova 2, 662 00, Brno
 • Vodafone prodejna, Ve Vaňkovce 1, 602 00, Brno
 • Vodafone prodejna, U Dálnice 777, 664 42, Brno-Modřice
 • Vodafone prodejna, Vodní 88, 767 01, Kroměříž
 • Vodafone prodejna, Jantarová 3344/4, 702 00, Ostrava

5. Práva a povinnosti Vodafone

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Vodafone je rovněž oprávněna soutěž dle svého uvážení prodloužit. Vodafone si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté hlavní výhry propadají společnosti Vodafone.

6. Souhlas Účastníka

Účastník souhlasí s poskytnutím jeho jména, příjmení, stávajícího mobilního operátora, telefonního čísla a elektronické adresy, a to za účelem vyhodnocení soutěže. Společnost Vodafone je dále oprávněna zpracovávat tyto osobní údaje pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu jednoho roku od jejich poskytnutí. Účastník soutěže dále souhlasí, aby jej společnost Vodafone informovala (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Vodafonem ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedených údajů, zejména elektronické adresy. Účastník soutěže souhlasí také s tím, aby Vodafone přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údajů, které o Vás zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnutý souhlas můžete kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky. Zpracování takových údajů ukončíme v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však souhlas odvoláte před ukončením daného soutěžního období, nebude možné vám cenu předat. Máte právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domníváte-li se, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

7. Odpovědnost

Vodafone tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

8. Zveřejnění pravidel

Tato pravidla jsou viditelně vyvěšená po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/osobni-a-firemni/souteze-pravidla-a-podminky/pravidla-souteze-samsung-galaxy-s3/ Účastí v této soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel. Pravidla jsou platná a účinná od 1.10.2012 do 30.11.2012.

Vytisknout