Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže "Samostatnost se vyplácí"

 1. Pořadatel Soutěže. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Vodafone“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž „Samostatnost se vyplácí“ (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 12. 10. 2016 do 6. 12. 2016 (dále jen „Doba soutěže“). Soutěžící se mohou do Soutěže registrovat postupem dle čl. 4 těchto Pravidel (dále jen „Registrace“) v době od 12. 10. 2016 do 16. 11. 2016 (dále jen „Doba registrace“).
 3. Soutěžící. Soutěže se mohou účastnit spotřebitelé (tzn. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), kteří mají doručovací adresu na území České republiky a jako uživatelé služeb elektronických komunikací poskytovaných společnosti Vodafone využívají konkrétní telefonní číslo (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který jsou povinni na žádost Pořadateli doložit. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
 4. Zařazení do Soutěže. Do Soutěže budou zařazeni Soutěžící, kteří se v Době registrace pod svým telefonním číslem přihlásí do některé z online samoobsluh společnosti Vodafone – buď do mobilní aplikace Můj Vodafone, nebo do internetové samoobsluhy Můj Vodafone (dále jen „Samoobsluhy Můj Vodafone“), a poté se se zaregistrují do Soutěže tak, že v Samoobsluze Můj Vodafone odkliknou souhlas se zařazením do Soutěže v okénku upozorňujícím na tuto Soutěž (tzv. pop-up window). Registrace v době od 12. 10. 2016 do 15. 11. 2016 10:29 hod. je možná v každé ze shora uvedených Samoobsluh Můj Vodafone; ode dne 15. 11. 2016 10:30 hod. do 16. 11. 2016 je Registrace možná pouze v internetové samoobsluze Můj Vodafone.

 

 1. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Soutěž probíhá výlučně v Samoobsluhách Můj Vodafone a Soutěžící se nemohou do Soutěže registrovat využitím hlasové samoobsluhy, služeb call centra nebo služeb značkové prodejny. Výhercem soutěže může být pouze ten Soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této Soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Každý Soutěžící může s konkrétním registrovaným telefonním číslem v Soutěži vyhrát pouze jednou. 
 2. Princip Soutěže. Výběr Výherců je založen na náhodném výběru ze Soutěžících, kteří se zařadili do Soutěže dle čl. 4 těchto pravidel. Přitom budou vybírání zvlášť Výherci z následujících skupin Soutěžících a v tomto pořadí: (1) Soutěžící s platební metodou postpaid, (2) Soutěžící s platební metodou prepaid a (3) všichni Soutěžící s platebními metodami postpaid i prepaid. Výherci budou vybráni losováním.  

 

 1. Výhry. Výherci mohou v Soutěži získat tyto výhry (dále jen „Výhry“):

(1)   Soutěžící s platební metodou postpaid:

1x     bezúplatně aktuální tarif Výherce na dobu 12 měsíců ode dne oznámení Výhry dle čl. 8 těchto Pravidel (dále jen „Den oznámení výhry“);

14 x bezúplatně aktuální tarif Výherce na dobu 3 měsíců ode Dne oznámení výhry;

 

(2)   Soutěžící s platební metodou prepaid:

1x     bezúplatně aktuální aktivní balíček Výherce na dobu 12 měsíců ode Dne oznámení výhry,

14x   bezúplatně aktuální aktivní balíček Výherce na dobu 3 měsíce ode Dne oznámení výhry.

Pokud Výherce ke Dni oznámení výhry nevyužívá žádný balíček, dostane jako výhru bezúplatně balíček „Komplet v síti“.

 

(3)   všichni Soutěžící s platebními metodami postpaid i prepaid

1 x    bezúplatně telefon Vodafone Smart platinum 7

5 x    bezúplatně telefon Vodafone Smart ultra 6

 1. Kontaktování Výherců. Výherce bude o své Výhře informován prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo, pod kterým se registroval do Soutěže, a to nejpozději do 5 dnů ode dne výběru Výherce. Následně bude na tomto čísle kontaktován telefonicky za účelem domluvy o převzetí nebo zahájení využívání Výhry a tento den je pro účely této Soutěže považován za Den oznámení výhry. Výherce telefonu bude požádán o sdělení následujících údajů pro čerpání Výhry: jméno, příjmení, datum narození, poštovní adresa.
 2. Bezúplatný tarif jako Výhra. Výherci, kteří získají jako výhru bezúplatně tarif /balíček, budou společností Vodafone kontaktováni telefonicky a ověřeni heslem pro potřebnou úpravu služeb po dobu čerpání Výhry. Podmínkou aktivace a čerpání Výhry je splnění veškerých podmínek aktivace a čerpání služeb společnosti Vodafone včetně podmínek příslušného tarifu/balíčku a Ceníku služeb Vodafone. V případě, že by Výherce přestal splňovat podmínky pro čerpání Výhry nebo v případě, že Výherce změní tarif / balíček během doby čerpání Výhry, je společnost Vodafone oprávněna čerpání Výhry Výherci ukončit. Výherci bude v tomto případě účtována ceníková cenu tarifu/balíčku dle jeho podmínek a platného Ceníku služeb Vodafone. Po uplynutí doby, na kterou je poskytována Výhra, bude společnost Vodafone Výherci účtovat ceníkovou cenu daného tarifu / balíčku.
 3. Telefony jako Výhry. Výherce telefonu je povinen doručit společnosti Vodafone potvrzení o převzetí Výhry podle individuálně dohodnutého způsobu předání – osobní převzetí oproti podpisu předávacího protokolu nebo doručení poštou oproti potvrzení dodejky.
 4. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 5. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 6. Pokud nebude možné doručit Výhru Výherci, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
 7. Souhlas Soutěžícího. Registrací do Soutěže vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jméno, příjmení, telefonní číslo, datum narození, poštovní adresa, informace o využívání Samoobsluh Můj Vodafone a další údaje, které v souvislosti se Soutěží Pořadateli sdělí (dále jen „Údaje“), a to pro účely organizace Soutěže po Dobu soutěže a dobu 1 měsíce ode dne jejího ukončení. Údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí Údajů je dobrovolné.  Poskytnutý souhlas může Soutěžící kdykoli odvolat, a to bezplatně na adrese http://pece.vodafone.cz/app/ask/. Zpracování Údajů bude ukončeno v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však Soutěžící souhlas odvolá před ukončením Soutěže, nebude možné mu Výhru předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých Údajů. Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování Údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 8. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 9. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za čerpání ani doručení Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
 10. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.vodafone.cz.
 11. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na www.vodafone.cz.
 12. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 15. 11. 2016.