Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže s Vodafone Parkem

  1. V rámci služeb Vodafone Park upravených zvláštními Všeobecnými podmínkami pro uživatele aplikace Vodafone Park (dále jen „Všeobecné podmínky“) pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“),  marketingovou soutěž o ceny v podobě produktů (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tyto pravidla (dále jen „Pravidla“).
  2. Soutěže se mohou v období od 10. 12. 2012 až do 18. 12. 2012 účastnit registrovaní uživatelé Vodafone Parku, vyjma těch osob, které jsou v jakémkoli pracovním poměru ke společnosti Vodafone a osoby jím blízké podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Soutěžící“), a to vyplněním formuláře uvedeným na www.vodafone.park.cz (dále jako „Formulář“). Formulář bude obsahovat dotazník s otázkami týkajícími se rozvoje a vylepšení současných služeb Vodafone Park a 1 soutěžní otázku.
  3. Soutěž je založena na principu vědomostní soutěže. Soutěžící budou seřazeni do pořadí podle správnosti odpovědi na soutěžní otázku. Přitom se na prvním místě umístí Soutěžící, který správně odpoví na soutěžní otázku nebo Soutěžící, jehož odpověď se nejblíže shoduje se správnou odpovědí. V případě, že správně odpoví více Soutěžících nebo bude odpověď více Soutěžících stejně blízko správné odpovědi, výhru získává Soutěžící, který odpověděl jako první v pořadí.
  4. Soutěžící, který se umístí na prvním místě, získává iPhone 5 16GB. Dále Soutěžící, který se umístí na druhém a třetím místě,  získávají cenu v podobě tabletu Vodafone Smart Tab II 7“.
  5. Každý Soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou.
  6. V rámci formuláře uvede Soutěžící mimo jiné své telefonní číslo, na kterém bude v případě výhry kontaktován ze strany Vodafone za účelem sjednání předání příslušné ceny. Nepodaří-li se Vodafone Soutěžícího na jím uvedeném telefonním čísle opakovaně (až 3krát za jeden den) v průběhu 2 pracovních dnů zastihnout a dohodnout se s ním na předání, resp. doručení výhry, propadá tato výhra ve prospěch Vodafone.
  7. Soutěžící bere na vědomí, že hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti a výhry nejsou soudně vymahatelné. Soutěžící bere současně na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady.
  8. Vyplněním formuláře vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, Vodafone, jakožto správci, souhlas ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, adresy a telefonního čísla (dále jen „Údaje“), a to pro účely jeho účastni v Soutěži a jejího následného vyhodnocení, zaslání případné výhry a pro marketingové a obchodní účely Vodafone. Souhlas dle tohoto odstavce je Soutěžícím udělován na dobu trvání Soutěže a 3 měsíce po ukončení Soutěže, přičemž může být kdykoli v průběhu této doby bezplatně písemně odvolán na adrese sídla Vodafone; odvolání souhlasu však bude mít za důsledek nemožnost udělení ceny v soutěži. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
  9. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání nebo zpracování formuláře a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení.
  10. Vodafone je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Aktuální znění Pravidel je vždy k dispozici na internetových stránkách www.vodafone.cz
  11. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 10.12.2012

   Vytisknout