Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže #mobileDrink v Českých Budějovicích

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „#mobileDrink v Českých Budějovicích“ (dále jen soutěž) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064 (dále jako „pořadatel“ nebo „Vodafone“).

1.2 Partnerem soutěže je společnost 24net s. r. o. sídlem Ve Smečkách 1408/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 248 54 280, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, spisová značka 20171 jako provozovatel serveru mobilenet.cz (dále jen jako "24net"). 24net se podílí na organizaci soutěže.

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá 22. 10. 2015 v průběhu akce #mobileDrink, kterou pořádá Vodafone a mobilenet.cz v Českých Budějovicích od 18 hodin. Účastníky akce jsou fanoušci Vodafonu na sociálních sítích a příznivci mobilenet.cz, kteří využili možnost přihlásit se na akci, obdrželi pozvánku a akce se osobně účastní.

3. Účastníci soutěže

3.1 Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jako „Účastník“). Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone, zaměstnanci společnosti 24net, tým serveru mobilenet.cz a dále osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Každý Účastník může vyhrát pouze jednou.

3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol bude pořadatelem všem návštěvníkům akce vysvětlen na místě. Účastníci budou pomocí mobilního telefonu/tabletu odpovídat na soutěžní otázky v soutěži, která poběží na serveru provozovaném 24net, a na kterou obdrží Účastníci odkaz na místě. Součástí soutěže budou vědomostní otázky i otázka, jejíž správné zodpovězení vyžaduje načítání nápověd skrze QR kódy nebo NFC tagy. Celkový počet soutěžních otázek a jejich podoba budou upřesněny na místě. 

4.2 Pro vyhodnocení pořadí je rozhodující počet správně zodpovězených otázek, následně pak odpověď na hlavní soutěžní otázku. V případě, že více Účastníků soutěže zodpoví správně všechny otázky, stává se vítězem 1. ceny ten účastník, který odeslal správné odpovědi nejdříve a o výhercích 2. a 3. ceny rozhodne čas odeslání jejich odpovědí. Pokud žádný z Účastníků neodpoví na hlavní soutěžní otázku správně, pak se lépe umístí Účastník, jehož odpověď se nejvíce blíží správné odpovědi.

4.3 Každý Účastník se může zúčastnit pouze jednou.

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže byly pořadatelem vloženy výhry:

1. cena – Samsung Galaxy S6

2. cena – Vodafone Smart ultra 6

3. cena – Vodafone Smart speed 6

5.2 Výherci budou vyhlášeni během akce #mobileDrink a výhra jim bude předána na místě.

5.3 Pokud by výherce soutěže už nebyl v době vyhlášení výsledků na akci přítomen, stává se výhercem následující účastník v pořadí.

5.4 Vodafone a 24net jsou oprávněni zveřejnit jméno, příjmení, město bydliště, přezdívku/profil na sociálních sítích a fotografie výherců na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky. Podmínky jsou k náhledu k dispozici v průběhu akce #mobileDrink.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů, a to svého profilu na Facebooku/Twitteru a pro případ, že se stane výhercem i jména a příjmení, data narození a poštovní adresy.

Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně pro účely organizace soutěže na dobu trvání soutěže a po dobu 3 měsíců po ukončení soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Účastník má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 19. 10. 2015.

Vytisknout