Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „Kancelář online“

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic, a. s., IČ 257 88 001, se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „pořadatel“).

2. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost TeamRed, s. r. o., IČ: 264 96 429, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Nádražní 762/32, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85870 (dále jen „organizátor“).

3. Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá v době od 25. 05. 2012 do 25. 07. 2012.

4. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a organizátora soutěže a dále osoby jim blízké dle § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že společnost Vodafone zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Vodafone si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých účastníkem, či v případě porušení pravidel soutěže ze strany účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy a fair play. Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce. Účastí v této soutěži souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže.

5. Princip soutěže a získání výhry

5.1) Účastníkem soutěže může být zástupce firmy, který obdrží obchodní sdělení pod názvem „Palubní lístek“ a během trvání soutěže si pro firmu, jíž je zástupcem, aktivuje licenci služby (produktu) Kancelář online.

5.2) Licence služby Kancelář online si objedná tak, že na telefonních linkách Péče o zákazníky, tj. na telefonním čísle 800 777 700 (telefonický kontakt pro zájemce, kteří zatím nejsou zákazníky Vodafonu) nebo na telefonním čísle *77 (telefonický kontakt pro zákazníky Vodafonu), nebo na stránkách http://tam.je/palubni-listek uvede svůj unikátní číselný kód, jejž obdržel v obchodním sdělení „Kancelář online“. Dále vyplní do přiloženého formuláře, resp. oznámí operátorovi na lince Péče o zákazníky, své kontaktní údaje v rozsahu jméno a příjmení, telefonický kontakt a e-mail, na kterém ho může kontaktovat obchodní zástupce pořadatele.

5.3) Po vyplnění online formuláře na http://tam.je/palubni-listek nebo po uvedení kontaktních údajů účastníka soutěže operátorovi na lince Péče o zákazníky se s účastníkem soutěže telefonicky spojí zástupce pořadatele za účelem domluvení termínu a místa schůzky pro dokončení objednávky licencí služby Kancelář online. Termín, do kterého se zástupce pořadatele musí spojit s účastníkem soutěže, není přesně stanoven. Na této schůzce ihned po uzavření smlouvy zaznamená obchodní zástupce pořadatele do online rezervačního systému osobní údaje účastníka soutěže v rozsahu jméno a příjmení, telefonický kontakt, e-mail, počet objednaných licencí služby Kancelář online a unikátní kód účastníka uvedený na obchodním sdělení Kancelář online. O dokončení objednávky a čase jejího dokončení vydá obchodní zástupce pořadatele účastníkovi potvrzení.

5.4.) Výhrami, které budou v této soutěži rozděleny, jsou:

10x dárkový poukaz na let v leteckém simulátoru Boeing 737NG v délce 135 minut v hodnotě 6.990 Kč včetně DPH 20 %.

Výhra je přenosná a zástupce firemního zákazníka, který výhru získal, má nárok ji přidělit jinému zástupci téhož firemního zákazníka. Výhru je možné uplatnit pouze v termínu 25. 07.až 31. 12. 2012, a to prostřednictvím telefonické rezervace letu na telefonním čísle organizátora soutěže uvedeném na výherním certifikátu. Účastník účastí v této soutěži potvrzuje, že je schopen se takového letu zúčastnit a že mu v tom nebrání žádný zdravotní ani jiný důvod.

Výhru poskytuje společnost Radek TOPINKA, Budapešťská 1487/2, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČ: 67667597, DIČ: CZ7709140714.

Výherci těchto cen se stane prvních deset (10) účastníků soutěže, kteří si aktivovali v době trvání soutěže pro svou firmu minimálně 5 licencí služby Kancelář online. O pořadí výherců rozhoduje čas, ve kterém se dokončí objednávka na minimálně 5 licencí služby Kancelář online obchodním zástupcem pořadatele.

5.5) Účastník je povinen poskytnout pouze pravdivé údaje a společnost Vodafone si vyhrazuje právo před udělením odměny ověřit pravdivost poskytnutých údajů. V případě, že by údaje poskytnuté účastníkem nebyly pravdivé, ztrácí účastník na odměnu nárok.

5.6) Výherce bude o výhře informován telefonicky na telefonní číslo, které uvedl ve formuláři podle bodu 5.2 po vyhodnocení soutěže, a to nejdéle do 1 měsíce od ukončení soutěže. Výhra mu poté bude předána na písemně smluveném místě a ve smluveném termínu. O předání výhry bude podepsán předávací protokol.

5.7) Výherce má právo se bez uvedení důvodu vzdát výhry. V takovém případě ztrácí výherce nárok na výhru, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci nebo dodatečné přidělení výhry. Výhra pak propadá ve prospěch dalšího soutěžícího v pořadí.

6. Práva a povinnosti Vodafonu

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoli změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Vodafone je rovněž oprávněn soutěž podle svého uvážení prodloužit. Vodafone si při zjištění jakéhokoli porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají společnosti Vodafone.

7. Souhlas účastníka soutěže

Účastník soutěže souhlasí s poskytnutím svého jména, příjmení, telefonního čísla a elektronické adresy, a to za účelem vyhodnocení soutěže. Společnost Vodafone je dále oprávněna zpracovávat výše uvedené osobní údaje pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu tří let od jejich poskytnutí. Účastník soutěže dále souhlasí, aby jej společnost Vodafone informovala (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro

takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Vodafonem ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedených údajů, zejména elektronické adresy. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnuté souhlasy může účastník soutěže kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky nebo písemným oznámením doručeným na adresu sídla Vodafonu. Zpracování takových údajů společnost Vodafone ukončí v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však účastník soutěže souhlas odvolá před ukončením daného soutěžního období, nebude možné účastníkovi soutěže cenu předat. Účastník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se účastník soutěže, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může Vodafone požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má účastník soutěže právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

8. Odpovědnost

Vodafone tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění, než která jsou uvedena v těchto pravidlech.

9. Zveřejnění pravidel

Tato oficiální pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/osobni-a-firemni/souteze-pravidla-a-podminky/. Účastí v soutěži účastníci souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel. V případě rozporu mezi textem pravidel a textem dalších materiálů k soutěži (zejména soutěžní letáky) má text pravidel přednost.

Vodafone má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže, a to včetně jejího

přerušení či ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoli změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.

Pravidla jsou platná a účinná od 25. 05. 2012

Vytisknout